Jude 1

1Ne Jut, ne Yisu Kilisiyegi yawe mizibek keya piyegi kulengkebek keya Jemsgi sakpokko kapiya perik yongkambanu Anotogo ngago yeirikki kerewiya logo kiriwei wiriya logo Anoto Pebago keliwili keya Yisu Kilisigu Sadangyaga iza warara yolu puwiliyegi lende miza yani.

Copyright information for `BIG