aUtoronomi 8:3
bUtoronomi 6:13
cIngi Sam 91:11,12
dUtoronomi 6:16
eIsaya 61:1,2

Luke 4

1Togo Yowangu Yisu kaimelawekke Anotogi Kung Walekpokko piyegi yenge yungke kiliya logo kola logo wizagoma. Keya pulaga Yisu pongo kai Yolodang mei puling wiya logo yongobelawekke Anotogi Kung Walekpokko pi miza orowei paka kurung yeik nawekke kambela. 2Pakalege kanda pi ngabelakpokko wiziyarik wok yombu neyau logo Sadang kerewawiliyegi ngaibokko Yisu kaile mizagiyengki yang kelemiya. Puwekkerik Yisu ngeragi na ono wiziya wiziya wok yombu neyau tikinda piyeng mabiyeng moleige keya Yisu weik ngaba ibengmek lewagela.

3Yisu yagasi legi Sadangko piyegi pelik meiya, Ni Anotogi Marekpek mabura nugu king pobokki meiya logo ngeragi wezazik niweki kowite, purik mabura ni Anotogi Marek ngizi panubek purik ne iwakagi, meiya. 4Logo Yisugu pelik meiya to mela, Anotogi Kapiya Walektikke yungke lende mizarik pelik kai,

Yombanubek ngeragi nirikku keke wik yolugi ono, a 
kai kani logo ne kimbekki meiyagi ono, meiya.

5Keya pulaga Sadangko Yisu paka lewege miza orowei la logo ngabelakpekke piyeng mabiyeng keya yongkambanu piyengke yoluwili keya yombu ngai puwiliyegi ngaiwili kiling watabi wazonoyengki nguk namizi waligelemiya. 6Pilik miza logo Yisuyegi pelik meiya, Anotogo yaka ne ngabelak mabiyeng ngaiweki pangkara nana purikki wiyeke watabi ngabelakpekke piyeng mabiyeng nogoyeng logo nogo managi kelibok managiyeng. Tamizeige ni yeik nogora yongolok meiweki ingeyau laliyi keya neyegi ya kumuli purik mabura nogo ni watabi piyeng mabiyeng yeik yemanera kiling ngaiweki pangkara nanagi, meiya. 8Pilik kai legi Yisugu pelik meiya to mela, Anotogi Kapiya Walektikke pelik kai,

Ni Anoto Yemizi nugubekki yeikta yongolok meiweki ingeyau laliyi keya piyegi ya kumulimo keya yawe pi wamenakpekki pura keke mizimo, b 
kai kani logo ne ngago nugu kai pura mizagi ono, meiya.

9Keya pulaga Sadangko pi paka Yirusalem yerengke miza orowei kambela logo paka ngalege panu Anotogi i walek yemanemakke pi luweza wazamiya logo pelik meiya, Ni Anotogi Marekpek mabura pelaga pongo ngabelakke perakta kawiye wale, 10purik Anotogi Kapiya Walektikke yungke lende mizarik pelik kai.

Anotogo angela puguwili niyegi waberek ngaiweki wezayelagi,
11Keya mabeliktau kai,

Inge panuyaurau ngangang miza nelegi puwiligu ni kebangkelagi. c 
Pilik kai legi pelaga perakta kawiye wale logo angelawiligu ni kebangkeli purikki nogo pakela logo ni Anotogi Marek panubek miziweki, meiya.
12Sadangko pilik mei legi Yisugu piyegi pelik meiya to mela, Anotogi Kapiya Walektikke mabeliktau kai,

Nugu Anoto nigi Yemizibekyegi yang kelemi nagani, d 
kai kani logo ne perakta kawiye walagi ono, meiya.
13Keya Sadangko Yisuyegi watabi nalangai mabiyengki yang kelemirik weik yeikwekke pi kambela logo pi ngereke Yisuyegi yang kelemiyagiragi yuke yolu.

14Togo Anotogi Kung Walekpekki kozambokko piyegi kola wizigeya Yisu pongo ngabelak Kalili meibekke kandobela. Keya ngago piyegi langaira pulumengke yereng mabiyengke ululu miza meli. 15Keya pugu kanda Yudawiligi i walek songonoyengke waligeleyarikki wiyeke puwili mabuwiligu yeik pugura yongolok meiya.

16Togo pulaga Yisu panga yereng Nasarete mei koka pi mandik songonowekke wiziya keya yemane sa puragi kambela. Keya kanda pulogo wok Yudawili yawe mizi ono Anotoyegi ya kumulibek wok Sabatpek meibekke pi Yudawiligi i walek songonomakke ngezebokko were mizilik yeke ige la logo mogosa. Pi mogosa logo pi Anotogi Kapiya Walektikka ngago lang narik meiweki luweza. 17Pi luweza logo paka orozarikke kuna logo nakko pi Isaya Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kaibokko kapiya lende mizarik mana. Pi kapiyarik welela logo ngago lang perik lende miza wizilege weik ngalizi pelik sangkela,

18Anotogi Kung Walekpokko neyegi yolu purikki wiyeke pugu ne yongkambanu yeik puwiliyegi ngago pigi wazonora kozak yeiweki sawiya.
Keya pugu ne yongkambanu wigira yolu puwiliyegi wezanela logo nogo ngago pelikta yei, Ini weik i wigirimak wiya logo kuni, yei.
Keya pugu ne yongkambanu wire kusa puwiliyegi wezanela logo nogo ngago pelikta yei, Ini ngereke pakeli, yei.
Keya pugu ne yongkambanu ya kunengyeng kiling yolu puwiliyegi wezanela logo nogo ngago pelikta yei, Kuneng inigi piyeng weik yeik, yei.
19Keya pugu ne yongkambanu mabuwiliyegi wezanela logo nogo pelik yei, Pera Anoto Yemizibokko iniyegi wazono mizagira, yei. e 
20Pilik sangkela logo pi kapiyarik waliya logo yombu kapiya purikki ngaibekyegi mana yo mela logo pulogo waligeleyiweki mogosa. Pi pilik miza logo weik yongkambanu pulogowiligi wireyeng piyegi ngai yuke panu.

21Togo Yisu weik puwiliyegi pelik kozak yeiya, Anotogi ngago lang ini kerewiya koyigeya mabek nogo sangkela perik weik wameik ngizi lewagela, yeiya. 22Puwili ngago pugura kerewiya logo puwiligu piyegi wilik ngago kisa logo ngago puragi wilek kumula meli. Tegi puwiligu pelik kisa, Yombu pobok yeik Yosepgi marekpek kapura talik miza logo ngago wazono pera kozak kai, kisa.

23Pulaga pugu puwiliyegi pelik yeiya to mela, Inugu weik neyegi pelik kisagi, Ni Tota mabura ni makngezego korik ni makngezegiwek yombiyangai keleme. Keya teni yaka watabi pugu pongo yereng Kapaneyam meirage miza piyengki kerewiya mena yereng ni makngezegi peragerau watabi pilik piyeng mize, kisagi purik ne iwaka, yeiya. 24Keya ngereke pugu yeiya, Nogo wameik kai, yombanu Anotogi ngagora kozak kaibok ngabelak kalogomokpekkerik yeikta kiling keya yongkambanu pulogowiligu ngago pugu kai piyengki ngizi kumuli kapura ngabelak ngezebekkibekkerik yeiktarau ono keya pugu puwiliyegi Anotogi ngagora kozak yeiwekkerik puwiligu ngago pugu kai piyengkirau ngizi kumuli ono. 25Kapura ini kerewiya koyi, koka walaka yombu yeikta Ilaya Anotogi ngagora kozak kaiyabek pelege tenigi ngabelak Isileili meibekke wiziyawekkerik Yuda yongok komatewilirau kolokngagono koya purik wameik panu. Puwekkerik pulogo kirisimasi neyauganara keya walerik kobo namani logo ngabelakpok mabokko ngaba ibenda lewagela. 26Anotogo Ilayayegi Yuda yongok komate puwiliyegi saweli kangweki meiya ono, pi panga ngabelak Sairong meibekke yereng Sarepata meiragi yongok Yuda ono komate ngela nameleyegi saweli kangweki meiya.

27Pulaga kirisimasi nayeng miza logo kalike yombu nak yeikta Elisa Anotogi ngagora kozak kaibek wiziyawekkerik tenigi ngabelak pelege Isileili meibekke yongkambanu kemegeme Leposimek meimek logo korikwek sok miza logo potoga walimekka miziwili kolokngagono koyima. Keya Anotogo Elisayegi yongkambanu pelege Isileili kemegeme leposimek kilingwili yombiyangai keleyiweki kozak meiya ono, pi panga ngabelak koweige Siriya meibekke yombu Yuda ono yeikta Neyaman meibek logo kemegeme leposimek kilimbek logo piyegi kayimabek yombiyangai kelemiweki meiya, yeiya.

28Yisu pilik yeiya logo yongkambanu i walek songonomakke ige pulogowili ngago puragi kerewiya logo kumularik Yudawili piyegi koli kelemi ono purik Anotogo pi Yuda onowiliyegi wezamelagi miza logo purikki weraga ya puwiligiyeng sisikmokko unatuba panu miza. 29Sisik miza logo puwili mabuwili luweza logo Yisu yerendaga yenge wilingke ulumi wageliwei kuna logo puwiligu yenge wilekkewekke wezameliweki. 30Kapura pi yongkambanuwiligi tepek neing kanda weik kazing ngezebekkimek neing kuna.

31Togo pulaga pi pongo yereng Kapaneyam meiyaragi kambela. Yereng pura ngabelak Kalili meibekkera. Kanda pulogo wok puwili yawe mizi ono, puwiligu Anotoyegi ya kumulibek wok Sabatpek meibekke pi yongkambanuwili waligeleyagilege. 32Keya pugu ngago waligeleyi pura kozanda kiling kopong puwili lelengkira logo pelik kisa, Pi ngai nak wezalik kozak kai kani, kisa. 33Keya i walek songonomakke ige pulogo yombu kerewa nakko yenge yaga ngai yolu nak wiziya logo kerewabokko ngalizi pelik kek kai, 34Aik, ni Yisu paka yereng Nasaretegabek. Ni teniyegi nangai miziweki mizi? Ni teni yeliweki pelege lewa logo teni kemenak yeik sa wazayiweki ma? Ni kaile nayendau ono Anotoyaga kayimabek purik ne iwaka, kai. 35Kapura Yisugu kerewabekyegi pelik ngalik meiya, Ngagoluk wizei, keya yombubekyaga kazi welagela kule, meiya. Keya yongkambanu pulogo ngai puwili kerewabokko yombubek pongo ngabelakke yomizora wezameli purikki pakela. Pilik miza logo kerewabek piyaga welagela kang kapura yombubekyegi watabi nayeng kelemiya ono. 36Yongkambanu pura pakela puwili yemane lelengkira logo puwili nakko nakyegi pelik mei yongomo mizi, Ngago pilik pera nangaira? Yombanu pobokki ngago kozang pangkara kiling perago kerewawili kazi kunibene yeiya logo puwili welagela kazi kang mizi pera, mei. 37Keya pulaga ngago Yisuyegi langaira panga pulumengke yereng mabiyengke weik ululu miza mela.

38Togo Yisu Yudawiligi i walek songono pumakka welagela logo pongo Simongki imakki kambela. Pi kanda yeke ige Simongki yongokpumelegi panumele kemegeme korikwek yezingei panu mizimekka mizi logo mizageya wizilege logo puwiligu Yisuyegi kemegeme pugumekki kozak meiya. 39Pi kerewiya logo piyegi saweliwei luweza logo pugu kemegeme korikwek yezingei mizi pumokki ngalik meiya logo kemegememek piyaga yeik logo pi nguk namizi yangalek meiya logo weik puwiligi ngeragi miza yowiya.

40Pilik miza logo yokmek kiliyawekke yongkambanu puwiligi ingembungang kemegeme nak nalangaimek kilingwili miza puwili mabuwili Yisuyegi iza orowei kanda pugu yongkambanu kemegeme mamokki ngalege mele puguyaugu walamiya logo puwili mabuwili yombiyangai sibene keleya. 41Keya kerewawilirau weik yenge yongkambanuwiligi yungke ngaiweki kiliya yolu puwili yongkambanuwiliyaga welagela logo ngalizi pelik kisa, Ni Anotogi Marekpek kani. Pilik kisi legi Yisugu puwiliyegi ngago kisi nagani, yeiya purik Yisu pi Kilisibek Mesiya Anotogo yawe pigi yongkambanuwili yaliya wazayagi pura miziweki sawiyabek purik puwiligu iwaka kopong.

42Togo wangane panu pura Yisu yangalek meiya logo yereng pura wiya logo pi ngezebek kabelak kuyangka ngagoluk nangezige waberek miziweki kambela. Pi talege miza legi yongkambanuwili piyegi suwei weli logo puwiligu pi yolok ngelawekke pelik meiya, Ni kang purik pangka ono legi teni kiling pelege yoluweki, meiya. 43Kapura pugu puwiliyegi pelik yeiya to mela, Ne yereng nayengkerau kangweki keya piyengke ngago wazono Anotogo ngai pugumekki ngai puragi kiliyagi puragira mabilik kozak yeiweki Anotogo ne pilik miziweki sawiya logo wezanelabek legi ne weik kang, yeiya. 44Tegi pi Anotogi ngago wazono pura Yudaya ngabelakpekke Yudawiligi i walek songonoyengke kozak yei yongomo miza.

Copyright information for `BIG