aIsaya 29:13
bEkosora 20:12, 21:17

Mark 7

1Wok nakke yombu Yuda kangka yemane Mosegi loyeng mabiyengki waberek panu kiriwei keya kazing puwiligi yelibungang kokawiligi ngago yogongyengkirau kozang panu kiriwei mizi Palisiwili meiwiliyaga nawili kiling Mosegi loyengki waligeleyiwiliyaga nawili paka Yirusalem puraga Yisuyegi kayima logo menalege koya. Puwiligu ngago yogong kiriwei miziyengka nara pelik, meleyeng kaigesa ono purik puwili ngeragi nagi ono. Puwiligu kumularik ngeragi ni puwekke purik kaile miza nelegi purik were meleyeng Yudawiligi ngago yogongyengko kairagi kiriwei kaigesi. Keya puwiligu kumulariktau puwili panga pundaga yowekke puwili ngezewili kaigesi, purik Yudawili watabi Yuda onowiligu kebangkela piyeng kebangkeli purik kaile, legi puwiligu Yuda onowiligi kailera puwiliyaga kaigesa meli logo ngeragi kaigesayeng ni mizi. Keya nayendau kakyeng keya pelengyeng keya tingyeng keya lalektarau kaigesi mizi.

5Togo yombu Yisuyegi kayimawiligu yombu ngezebokko waligeleyi nawili Yudawiligi ngago yogong meleyeng waberek kaigesa logo ngeragi nimekki kiriwei mizi onorikki pakela, logo puwiligu Yisuyegi pelik nguk meiya, Yombanu nugu waligeleyiwili tenigi yelibungang kokawiligi ngago yogong piyengke mizi ono yeik mele kaileyengko ngeragiyeng weiya ni pura nangki, meiya. 6Logo Yisugu puwiliyegi pelik yeiya to mela, Ini yombu kiligang neyau lewawili, koka walaka Isaya yombu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kaiyabokko iniyegi langai Anotogi Kapiya Walektikke pelik lende miza,

Anotogo pelik kai, Yombanu pewiligi kiliyengko yeik nogora yongolok mei kapura wilek kangyeng neyegirau kumula ono.
7Ngago yogong ngezewiligu keremiza piyeng Anotogi wameiktagi ngizi kumuliweki piyeng kisageya koyimowei waligeleyi kopong puwili yeik nogora yeik ulak yongolok mei, kai. a 
8Yisugu mawinda pelik yeiya, Inirau mabilik. Ini Anotogi ngagorago miziweki kai piyengki kezanga mani keya kazing yombanuwiligu waligeleyiyengki kele waberek panu mizi. 9Ini kazing Anotogi ngagorago miziweki kai piyeng keta wezamelagi pumokki iwaka panu logo ngago yogong inigi yelibungang kokawiligu waligeleyayeng kozang kaloko wirara koyagirikki kele. 10Keya Anotogi ngagorago miziweki kai piyengka nara pelik,

Mosego pelik lende miza, Inigi panu keya mangowiliyegi panga yungke mizizo. Nak pigi panu keya mangoyauyegi kaile kai purik mabura nawiligu pok ula logo ibeng wazamizo, kai. b 
11Kapura inugu ngago pura wezamela logo puragi tundikke pelik kisi, Nak pigi panu keya mangoyauyegi watabi nayeng yanagi purik pugu piyauyegi pelik yei, Watabi nogo yaliyegi sawelagi nobiyeng yali yaniweki miza peyeng nogo Anoto maniweki mizi, yei purik pangka, kisi. 12Logo kazing pilikmokko pi pigi panu keya mangoyauyegi sawelagimok waliyi.

13Togo inigi kazing pilik yongkambanuwiliyegi waligeleyi piyengko ini Anotogi ngagora ngela meli. Keya ngago yogong kolokngagono pilik nayengkirau ini kiriwei mizi, Yisugu pilik yeiya.

14Togo waleleige Yisugu yongkambanuwili piyegi ngago yeiya logo puwiliyegi pelik yeiya, Ini mabuwili neyegi kerewiya logo ngago pera weizo. 15Ini watabi Yuda onowiligu kebangkela piyeng nagirikki kazi kapura watabi yombanubekyegi yenge yungke kang piyengko mizagewiyege yombanubek kailegi ono, segeya watabi yombanubekyaga welagela kang piyengko mizagewiyege yombanubek kailegi. 16Ini kerangang kerewiyagiyeng kilingwili mabura kerewiyizo, yeiya.

17Pulaga Yisu yombanu wawere ula pumok wazaya logo imakke yeke ige lawekke yombu Yisu ngezebokko waligeleyiwiligu ngago saweliwei pugu yaka ngolukku kaiya puragi talik kai yagenda miza legi nguk meiya, 18legi Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Inuwarau Palisiwili kelik kangkayeng waliya ma talik? Yombanu nakki kaile kumulayengko mizagewiyege pi kaile mizi, keya yombanu nakko ngeragi na piyengko mizagewiyege pi kaile mizi ono. 19Yombanu nak ngeragi na logo ngeragi piyeng kangkabekke kiliya kang ono, korage yungke kiliya kang logo ya imakke yangela meliyeng, yeiya. Pugu pilik kai purik ngeragiyeng mabiyeng wazono nagiyendikki kai yagenda.

20Keya Yisugu ngago yeke langakta pelik yeiya, Watabi yenge yombanubekyaga lewagela wali piyengko mizagewiyege yombanubek kaile mizi. 21Purik watabi yenge yombanubekki wilek kambekka lewagela wali piyeng peyeng, kaile kumuliyeng, ma kazing yongkambu weiya ono puwili namele ma nak kiling iwek koliyeng, ma kazing yombanu nakki watabiyeng purik ngowei miziyeng, ma kazing yombanu ula logo ibeng miziyeng, ma kazing yongkambu weiya puwili namelegi kerekpu onobek ma nakki yongokpu onomele kiling iwek koliyeng, 22ma kazing yombanu nakki watabiyeng ma yongok pugumele weiweki ngora kelimok, ma kazing kaile nalangai nalangai miziyeng, ma kazing ngaigu kisiyeng, ma kazing inigi tepekke pangka ono mizi ma kerewiyi ma kozak kelagi langai ono piyeng, ma kazing nazuwagawiligi watabiyengki sisik kameneng mizimek, ma kazing Anotoyegi ma nazuwagawiliyegi langai kaile kisimek, ma kazing ngezewiligu ngezewiliyegi lewegewili mizimek, ma kazing lelewe mizagela kangkabek kumula logo mizi onomek. 23Kaile pilik piyeng mabiyeng yombanuwiliyegi yungke kopong yombanuwiliyaga lewagela wali logo piyengko mizagewiyege yombanuwili kaile, yeiya.

24Pulaga Yisu yereng pura wiya logo panga yereng Taya keya Sairong mei ngabelak Yuda onowili yolubokko ngabelak libu kambela. Kanda pi i namakke yeke ige la logo pulogo nakko piyegi iwakagirikki pi kiyebuk kapura pilik mizagi langai ono.

25Yongok namele pigi yangomele kerewa nak yenge yaga kiliya logo kebangkela logo pugu Yisu pulogo yolurikki kerewiya logo piyegi nguk namizi kayima logo pigi ingewerege ingeyau laliya. 26Yongokmolo Yudamele ono, pi Kirik ngago yeikta kaimele keya pi ngabelak Siriya meibekkamele logo ngai Pinisiya meimekkamele kapura pulogo Taya keya Sairong yolumele. Pugu kanda Yisuyegi kerewa yenge pigi yangomelegi yungke yolubek welagela wezamelibene nguk meiya. 27Kapura yongokmolo Yuda onomele keya Yudawiligu Yuda onowili keriwili mei purik Yisugu iwaka legi pugu yongokmeleyegi pelik meiya, Teni koloyakamandikwili were ngeragi yaniweki, purik teni koloyakamandik songonowiligi ngeragiyeng weiya logo keriwiliyegi yaniwekirik purik pangka ono kani, meiya. 28Logo yongokmologo pelik meiya to mela, Yemizibek, ni wameik kai, kapura keriwili ngeragi wale koloyakamandik songonowiliyaga pongo ngabelakke wali piyeng weiya logo niwiligu, meiya.

29Pi pilik kai legi Yisugu yongokmeleyegi pelik meiya, Ngago nugu yaka kaiya purago nigi neyegi ngizi panu kumuli puragi waligeleni legi yeke ige yongobele, kerewabek nigi yangomeleyaga yaka welagela mena, meiya.

30Togo pi yeke ige kang yongobela logo pigi yangomele pulogo kerewabek piyaga welagela kambela logo panga yolumektikke yeik iwek wizilege pakela.

31Pulaga Yisu Taya mei pulumeng wiya logo panga Sairong mei lemeng neing kambela logo panga lemeng wiya logo yeke Tekapoli mei lemeng neirik pongo kai Kalili meibekke kambela. 32Pi kanda pulogo pura yombanu nawili piyegi yombu kerangangyau waliya logo talik ngago kaiyagi miza nak miza orowei wiriya logo Yisuyegi pelik nguk meiya, Mele nuguzikku piyegi walamiya logo pi yombiyangai wazamiweki, meiya.

33Togo pi ngezebek keke Yisugu miza orowei koweige kuna logo melegong puguyau yombanubekki kerangangyauge wiya keya sibilak ngizi keya mele puguzik yombanubekki longokpekke walamiya. 34Pilik miza logo Yisu paka ngalege pakela purik pi yalek legi pugu, Eye, meiya logo yombanubekyegi ngago yeik puwiligirage pelik meiya, Epata, pura pelik, Tiyimo, mei yagenda. 35Mabuwekke yombanubekki kerangangyau weik kerewiya keya longok waliyabek wilora logo pi weik watabi nayeng waberek kai.

36Pulaga yombanubek Yisu kiling yongkambanuwiliyegi yo logo Yisugu puwiliyegi kozang ngago yeiya nawiliyegi kozak yeiya nelegi keya pugu puwiliyegi mawiyarekka kozang yei, yei, miza kapura puwili pura mawiyarekka kozak kisi, kisi, miza. 37Keya yongkambanu puragi keriya keya kerewiya puwili mabuwili yemane panu lelengkira logo puwiligu pelik kisa, Watabi pugu miziyeng yombiyangai panu mizi. Pugu kerangang waliyawilirau ngago kerewiyi keya kili waliyawilirau ngago kisibene keleya, kisa. Togo puwiligu yeik pugura yongolok meiya.

Copyright information for `BIG