aSeremaya 32:6-9

Matthew 27

1Wangkoti pura Yudawiligi yemanewili kiling yombu Anotoyegi wata kolak kelibene miziwiligi ngaiwili mabuwili miza logo puwili Yisu ulagimekki kozak kela. 2Pulaga puwili Yisu wigira logo pi miza oroweirik Rom Kapman Yudaya ngabelakpekki ngai yemanebek Pontiya Pailet meibekyegi miza mana.

3Togo Yuras Yisu ulagiwiliyegi miza yanabokko ngagozaktago Yisuyegi lewege kelemirikki pakelawekke pugu kumularik tamizeige nogo puwiliyegi Yisu miza yana ono kesak purik pangka mena pilik kumula logo pi kangka pugubek kowita logo king siliba ngele neyauganarik piyeng Yudawiligi yemanewili keya yombu Anotoyegi kolak miziwiligi ngaiwiliyegi orowei mo kuna. 4Puwiliyegi kanda Yurasgu puwiliyegi pelik yeiya, Nogo yombu kaile nayendau onobek inuwayegi miza yana logo pi ula logo ibengweki mizirikki wiyeke ne weik kaile panu miza, legi king inuguyeng peyeng mena ya, yeiya. Kapura puwiligu pelik meiya to mela, Ni tonuwago talik mizagi keli? Watabi tonuwagiyeng ono, watabi nuguyeng, meiya.

5Tegi pulogo Anotogi i walek yemanemakke yeke ige Yuras king siliba piyeng wezamela logo yombanu ngai yemanewili wezaya logo pi kanda kalok wi tiya logo ibeng. 6Yombu Anotogi i walek yemanemakke yongkambanuwiligi yeiktaga Anotoyegi wata kolak kelibene waliya maniwiligi ngaiwili king siliba piyeng weiya logo pelik kisa, King peyeng yombanu ula logo ibengkirikki ngane manayeng legi tamizeige tonuwago king Anotoyegi opa manayeng kiling wiya purik pangka ono logo king peyengki tonuwago talik mizagi, kisa.

7Togo puwili ngago king piyengki mizagi nara kozak kela logo waleleige puwili king piyengki ngane yombanu kaimiyeng keremizibekki ngabelak narik weiya logo kumularik ngabelak purik yombanu koweiga kayimawili pelege kanda logo ibeng puwekke pulogo waliyagirik, kisa. 8Purikki wiyeke ngabelak purikki yeikta, Ngabelak kingyengki ngane yombu ula logo ibengweki piyengko weiyarik, mei. Logo mabek perage yongkambanuwiligu ngabelak purik yeik pura ngoluk mei yagenda.

9Togo kazing mabilikmekke ngago yombu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kaibek Seremaya meiyabokko koka walaka kaiya pura weik ngizi lewagela. Pugu pelik kaiya,

Yongkambanu Isileiliwiligu kisara pigi ngane weiyagiyeng king siliba ngele neyauganarik piyeng kisa.
10Togo king peyengki ngane puwiligu yombanu kaimiyeng keremizibekki ngabelaktik weiya. Togo Yemizibokko neyegi kozak neiya pilik, puwili mabilik miza, kaiya. a 
Koka walaka Seremayago pilik kaiya kapura puwiligu ngabelak purik weiya puwekke ngago pura weik ngizi lewagela.

11Pulaga Yudawiligi ngai yemane puwiligu Yisu miza oroweirik Yisu Rom Kapman Yudaya ngabelakpekki ngai yemane Pailet meibekki wirege luweza logo ngai yemanebokko Yisuyegi pelik nguk meiya, Ni Yudawiligi King Ngaibek ma yeik, meiya. Tegi Yisugu pelik meiya to mela, Ni makngezego kai mabura, meiya.

12Keya Yudawiligi yemanewili kiling yombu Anotoyegi kolak miziwiligi ngaiwiligu ngagoyeng piyegi yowa kele kapura pugurau kanga nayendau yeiya to mela ono.

13Pulaga Pailetgu Yisuyegi mazenda pelik nguk meiya, Puwiligu niyegi ngago kolokngagonoyeng yowirikki nugu kerewiyi mena ni ngago nara kaiya yo meli onora nangki, meiya. 14Kapura Yisu mawinda ngago kaiyagirikki kiyebuk wiziga pugu ngai yemane Pailetyegi ngago lang songono narik pandau kanga meiya ono, legi ngaibek leleng yemane panu kira.

15Togo kirisimasi mabiyeng wok Pasoba meibek puwili pakeli puwekke ngai yemane Pailetgu yombanu wigirawiliyaga yongkambanuwiligu keli nak wila wazami mizi. 16Kirisimasi purage yombanu korowali miza nak wigira wazamiya logo mamokko iwakabek keya yeik pugura Yisu Parabas. 17Yongkambanu kolokngagonowili menalege wawere ulawekke Pailet Yisu wila wazamiyagiweki kazing namek weli kopong pugu puwiliyegi pelik nguk yeiya, Inugu kelirik talik? Tak nogo wigirimakka wila wazamiyagirikki ini keli? Ne yombu Yisu Parabas meibok ma Yisu yombu Kilisibek meibok wila wazamiyagi, yeiya. 18Logo Pailetgu pelik kumula, Yombu Yudawiligi ngai yemane puwili yongkambanuwili mabuwili Yisuyegi kiriwei mizi purikki yagolok kopong puwiligu neyegi Yisu miza orowei wiriya wizinda miza. 19Keya nariktau Pailet ngagozak piyengki kerewiyara mogosa tawizeige pigi yongokpumologo ngago nara wezamela logo pelik meiya, Yombu kaile nayendau miza onobekyegi watabi nayeng kelemi nagani, purik yaka kusage ne iwek kolawekke ne piyegi langai wangak miza logo ne weik kulili panu miza kani, meiya.

20Togo yongkambanuwiliyegirik, Yudawiligi yemanewili kiling yombu Anotoyegi kolak miziwiligi ngaiwiligu yongkambanuwiligi wilek kangyeng kowita wazaya logo puwiligu yongkambanuwiliyegi pelik yeiya, Pailetyegi pelik nguk mei, Teniyegi Parabas miza yane, kapura Yisu ula logo ibeng wazame, meizo, yeiya. 21Logo ngai yemanebek Pailetgu mawinda yongkambanuwiliyegi pelik nguk yeiya, Peyauyaga tak nogo wila wazamiyagirikki ini keli, yeiyawekke puwiligu kemenak pelik kanga kisa, Parabas, kisa.

22Pulaga Pailetgu yongkambanuwiliyegi mazenda pelik nguk yeiya, Tamizeige keli inugura pilik purik mabura Yisu Kilisibek meibokyegi nogo talik mizagi, yeiya. Tegi puwili mabuwiligu kemenak pelik kek kisa, Pi yengeleileige nili uliweki kelemi, kisa. 23Tegi Pailetgu puwiliyegi pelik yeiya, Pi nangki uliweki, pugu korowali talikyeng miza, yeiya. Kapura yongkambanuwiligu ngoluk mazengkeya ngalizi panu pelik kek kisa, Pi yengeleileige nili uliweki kelemi, kisa.

24Pulaga Pailetgu weik iwaka, ngago pugura pangka ono, kapura ngai yemanera lewagelaweki mizi. Tegi pi yongkambanu wawere ulawiligi wirege pelengwekke kai wik narik kola logo mele puguyau kaigesa melageya wizimowei pelik yeiya, Yombanu pobok ulagirik watabi nogoyengko ono, inuguyengko keke ulagi legi yombu kaile nayendau miza onobek ula logo ibengkirikki wiyeke ngangang kanga weiyagiyeng neyegi lewagi ono, segeya iniyegi lewagi kani, yeiya. 25Tegi yongkambanuwili mabuwiligu pelik meiya to mela, Ei, wameik. Puragi kangara teni keya tenigi yango keya marekngangwiliyegi lewa purik pangka, meiya.

26Togo pulaga Pailetgu Parabas wila wazamiya logo puwiliyegi yana. Keya Yisu ulagi purik pangka kelemiya logo pugu ami nawiliyegi Yisu were pikang yemane ngai kozang piyengko wizale ula logo puwiligu pi yengeleileige nili ulibene kozak yeiya.

27Pulaga Rom Kapman Yudaya ngabelakpekki ngai yemanebek Pailetgi ami nawiligu Yisu miza orowei ngai yemanebekki imakke kiliya kuna logo puwiligu ami mabuwiliyegi ngago yeiya. 28Puwili kanda pulogo puwili mabuwiligu Yisu yawereng kelemiya logo kagorik puguyeng pugusa mela logo puwiligu Yisu melewangka King Ngaiwiligu wakiyi langai wago yokolong narik wakiya wazamiya. 29Keya puwiligu mabung ingak ngai merek kilulung wezabek keremiza logo Yisugi kebiraga ngalege wiya, keya puwiligu wireng nak mele ngai puguzikke kebangkela wazamiya. Puwiligu peyeng miza logo ngaigu Yisu King Ngaibek miziweki.

Togo pulaga ami puwiligu pigi ingewerege ingiyeng laliya logo puwiligu piyegi yang meiya logo pelik meiya, Aiya, ni wik yokolong yoluweki, ni Yudawiligi King Ngaibek.
30Pilik kisa logo puwiligu piyegi sibilak ngiza mani, keya wirembek weiya logo mabokko mabung ingak Yisugi kebiraga ngalege wiya pura ulageya koya.

31Puwiligu Yisuyegi yang meiya logo pulaga melewangka wagorik pugusa mowiya logo ngezebekkiyeng ngereke wakiya wazamiya. Logo weik puwiligu Yisu yengeleileige nili uliweki miza orowei kuna.

32Puwili tagoneige pura kazingmekke yombu Saimon yereng Sairini meiragabek logo Yirusalem yerengke yolubek lewa logo paka Yirusalem yerengke kuniweki wizilege. Kapura amiwiligu pi kebangkela logo Yisugi yengeleilei wagela wazamiya.

33Togo amiwiligu Yisu miza orowei kuna, weik kanda ngabelak wale yeikta Kologata meirikke logo yeiktago kai purik kebi kozarik kai yagenda. 34Keya pulogo kandawekke puwili kai waing keya marasing ngelaming miza logo pi ngangang yemane panu kela nelegi nibene mana kapura pi kolokulawekke pi na ono.

35Togo Rom Amiwiligu kologata pulogo Yisu yengeleileige ngalege nili ula logo yengeleilei luwe lewamiya. Pilik miza logo amiwili takko Yisugi kagorikyeng weiyagi miza legi puwili yengelei lek uli. 36Pilik miza logo amiwili pulogo mogosa logo piyegi ngai yuke koya.

37Togo puwiligu ngago lang pugu watabi kokowa miza piyengkiyeng paka pigi kebi wilekta yolulege ngalege pelang korokwekke pilik lende miza logo ula wazamiya,

Pobok Yisu, Yudawiligi King Ngaibek, miza.
38Pulaga Rom Amiwiligu yombanu kazing kaile watabiyeng ngoweimekke miza logo wigira wazayayaurau yengeleiyauge nili ula logo nak Yisugi mele ngaigezuwagezikke wazami keya nak pigi mele koranengkezikke wazami miza. 39Yongkambanu mereke kang yongomo miziwiligu Yisuyegi yang meiya logo piyegi kebi puwiligiyeng ngulang kelemi mizageya koyimowei pelik meiya, Ni Anotogi i walek yemanemak topela logo wok neyauganak piyengke ngereke i pumak ngizagi kaiyabek purik mabura purikku kozandago ni makngezego ni makngeze yaliya wazame. 40Tamizeige ni Anotogi Marekpek purik mabura yengeleileiga yo kule, meiya.

41Kazing mabilikmekke Yudawiligi yemanewili kiling yombu Anotoyegi kolak miziwiligi ngaiwili keya Mosegi loyengki waligeleyiwili puwilirau ngezewili nakko nakyegi pelik mei yongomo mizi, 42Pi nawili ibendaga pangka yaliya wazaya kapura pi ngezebek pangka yaliya wazamiyagi ono. Pugu pelik kai, Ne yongkambanu Isileiliwiligi King Ngaibek, kai legi tamizeige pi yengeleileiga yo kula purik mabura teni pura wameik purikki ngizi panu kumulagi. 43Pugu Anotoyegi wilekpek ngalege wiya keya pi Anotogi Marekpek kaibek, mena tonugu pakeliweki, Anotogo piyegi mabek saweli penangai makne, mei. 44Keya yombu yaka Yisu kiling yengeleiyauge nili ula piyaugurau Yisuyegi mabilik ngago kaile meiya.

45Yokmek weik paka ngilumbekke libuge 12 kilok si ngizige yokmek kusa logo ngabelakpek mabok weik kusa logo wiziya yokmek panga luwege neyauganakwekke yokmek ngereke ngaiwila. 46Togo yokmek panga luwege neyauganakwekke Yisu ngezebekki ngago yeiktage ngalizi pelik kek kaiya, Eli, Eli, lama sabatani. Ngago lang purik pelik kai yagenda, Anoto nogobek, Anoto nogobek, ni ne wezanira nangki, kai yagenda. 47Yombanu mereke koya nawiligu pugu pilik kairagi kerewiya logo Ilayayegi kai nobiyeng pelik kisa, Pok Ilayayegi ngago mei kani, kisa.

48Togo puwili wiyalowei miza logo puwiliyaga nak nginda kambela logo kapuk wezarik narik ngo nakke mela logo purik kai waing walekpekke yungke mela logo Yisu nibene mana. 49Kapura nawiligu yakabokyegi pelik meiya, Yek yuke, Ilaya kanda Yisu ibendaga yaliya wazamiyagi ma yeik miza purikki teni yuke, meiya.

50Togo Yisu mawinda ngalizi kek kaiya logo kung pugubek weik pi wezami kang logo weik pi ibeng.

51Togo pulaga nguk namizi kagorik Anotogi i walek yemanemakke ngalege wiramiyarik paka ngalega pongo ngabelakke libuga koliyara narik narik miza. Keya ngabelakpek kuburuk ulageya keya king yemaneyeng kotora wala mela. 52Keya Yirusalem pulogo Anotogo yombanu long kolokngagonoyeng tiya logo pugu yombanu piyegi ngizi panu kumula logo ulogo ibeng puwiliyaga kolokngagonowili wik yangalekta wazaya. 53Puwili long puwiligiyeng wizamiya logo Yisu ibendaga wik yangalek meiya logo pulaga puwili yereng Yudawiligi walekta Yirusalem meirage kiliya logo pulogo yongkambanu kolokngagonowiligu puwiliyegi pakela.

54Togo Rom Amiwili Yisuyegi ngai yuke puwili kiling puwiligi ngaibek Yisuyegi mereke pulogo luwe wiziyabek, puwiligu kuburukpek keya watabi yaka lewagela mela piyengki pakelawekke puwili kulili yemane miza logo pelik kisa, Wameik panu pok Anotogi Marek panubek, kisa.

55Pulogo yongok kolokngagono koka Yisu kiling pongo Kalili koyawili logo Yisuyegi paka Yirusalem kiriwei saweli keya kelemi kayimawili tek nangezi koweiga pakela koya. 56Puwiliyaga namele Maliya Matalena keya namele Maliya, Yosisi keya pigi sakpek Jemsgi panumele, keya namele Sebetigi marekyaugi panumele.

57Yokmek kiliyagi merekewekke yombanu watabiyengko keremungke nak yereng Arimatiya meiragabek Pailetyegi kuna. Yeik pugura Yosep keya pirau yombanu Yisuyegi kiriwei puwiliyaga nak. 58Pi Pailetyegi kanda luweza wizimowei Yisugi yasurik wawiyiweki meiya. Tegi Pailetgu ami puguwiligu pi Yisugi yasurik wawiyi pani kelemiweki kozak yeiya.

59Togo Yosep yengeleileige kanda Yisugi yasurik yengeleileiga orowei yerageya logo kagorik wilangka wazono pugu weiyarikku sape miza. 60Logo Yosep kilingwiligu yasurik wagela logo mosindage kanda puwiligu mosindage king ururu yombanu waliyiweki keremizamek logo Yosep ngezebokko ngezebekki keremizamekke wiya. Togo Yosep kilingwiligu king yemane panu nara ulumowei kanda Yisugi londagi kandikke waliya wazamiya logo kambela. 61Maliya Matalena keya Maliya namelerau, panga Yisugi londaga mogosara yuke koyima. 62Wok melenazikpekke piyeng pilik miza. Wokpok yongkambanuwili watabi Yudawiligi wok yawe mizi onobek Sabatpek meibekkiyeng ngayek mizibek. Keya yokmek kiliya logo weik kusa logo Yudawiligi wok wikpek Sarerebek Sabatpek meibek weik lewagela. Togo wokpokko yombu Anotoyegi kolak miziwiligi ngaiwili keya yombanu Palisi mei nawili Pailet kiling wawere ula.

63Pilik miza logo puwiligu Pailetyegi pelik meiya, Yemanebek, Yisu, yombu ngaigu kaibok ulogo ngoluk wikwekke pugu pelik kaiya, Ne ibengki kapura wok neyau wiziya logo wok kalikebekke ngereke wik yangalektagi, kaiya purik tonuwago kumula. 64Pi ngoluk wik wiziyawekke pugu ngaigu kaiya, Ne Anotogi Marekpek, kaiya purik kaile. Kapura mabek tamizeige yombu pugu waligeleya puwiligu kanda pigi yasurik ngoweiya logo nalege liwik wiya logo puwiligu yongkambanuwiliyegi, Pi ibendaga wik yangalekta, yei purik mabura purik kaile panugi. Tegi nugu ngagora wezamela logo nugu amiwiliyaga nawili Yisugi londage wok neyau keya nak piyengke ngai waberek yuke koyibene kang wezayele. Purik tamizeige puwiligu Yisugi yasurik ngoweiya logo pelik kisi, Pi wik yangalekta, kisi purik mabura ngago ngaigu kalike kaiya purago ngago ngaigu were kaiya pura ulagi, meiya.

65Pailetgu pura kerewiya logo pelik yeiya to mela, Ei, nogo ngagora wezamela wizinda logo ami ngaigi nawili iza logo kunizo keya kanda Yisugi londage waberek panu ngai yuke koyizo, yeiya. 66Tegi puwili kiling ami nawili kambela logo londagi kanda londagi kandik waliya panuweki puwiligu king yemane panu nara londagi kandikke waliya wazamiya logo yengelei yulung ngai kalagalo kelemiyagibokko ngai kalagalo kelemiya logo amiwili pulogo ngai koyibene wazaya.

Copyright information for `BIG