Philippians 3

1Ne kapiya nogorik pilik kaiyageya wizimowei wiyi, ini ne kiling ngizi panu kumuli puwili ini Yemizibek kiling sawela purikka wilik mizizo. Tamizeige nogo ulogo lende miza mabiyeng ngereke lende mizi purik neyegirau kumbak ono, purik iniyegi sawelagiyeng legi.

2Yombanu kazing yombu korikwekki korik yeke ngalegewek ngeli pumokko ini kaile kaileyengka yaliya wazayagi kisi puwiliyegi kani waberek panu. Nogo puwiliyegi yeirik keri wizingwili yei kani. Kazing yombu korikwekki korik yeke ngalegewek ngeli pumok teni Anotogi yango keya marekngangwili keleyiweki onomek kani. 3Teni Anotogi yango keya marekngang ngiziwili purik teni korikwekko mizi piyengki wilekpek ngalege wiyi ono, teni Kilisigu teniyegi miza puragi wilekpek ngalege wiyi, keya Anotogi Kung Walekpokko mizagewiyege teni kazing ngizi panu kumbekki lewengke Anotoyegi ngago mei keya ya kumuli mizi kopong. 4Ne keli kesak korik nogowekke kazing neyegi sawelagi pumokko ne ngizi kumuli. Tamizeige nawili Anotogi yango keya marekngangwili miziweki kazing korik puwiligiyengki pumokko sawelagi sawiyi purik ne ngoluk pilik puwiliyaga nganegebekkegi langai. 5Purik ne wok melenazik keya nazikka neyau wiziya logo wok kalikebekke yombu korik nogowekki korik yeke ngalegewek ngela. Negi panu keya mangoyau Isileiliyau, piyau Peniyamigi ngaimekkayau logo ne Iburuwiligi iwibekkabokko. Keya Yudawiligi loyengkirik ne ngai Palisi meimekkabokko. 6Ne Anotogi yawera mizagimokko kozang logo yongkambanu Yisuyegi ngizi kumuliwili nogo kunengyeng yani keya ngangang yana. Keya tamizeige nak Anotogo pi pangkabek miziweki lorago kai piyeng mizibok mabura, nakkorau ne nayengka kawiye kaiyagi ono. 7Kapura nogo weik Kilisiyegi mizagimokko loraga were nogo kiriwei mizi wiriya piyeng ngizi nariktau ono. 8Ei, piyeng keke ono watabi mabiyeng logo Yisu Kilisi negi Yemizibek miza purik watabi mabiyengka yemane panurikku. Nogo watabi mizi wiriya piyeng mabiyeng weik wiya logo piyeng sobozoboyeng kelikyengko purik ne Kilisi kozang kebangkela wiziyagirikki wiyeke, 9keya piyegi kemenak sawelaweki. Ne weik iwaka, ne loragi kiriwei mizarikku ne Anotogi wirege pangkabek miza ono. Nogo Kilisiyegi ngizi kumulirikku ne Anotogi wirege pangka. Anotogo mizagewiyege ne pangka purik ne Kilisiyegi ngizi kumuli legi. 10Keli nogorik Kilisiyegi ne iwaka panuweki keya kozang pi ibendaga yangalekta wazamiya mabura kolok uliweki keya pugu korikwekke yungka ngangang miza mabilik miziweki keya pugu kumula wizimowei ibeng sa mabilikweki. 11Nerau Kilisi yo puwekke Anotogo ibendaga wik yangalekta wazaniya logo ne pi kiling paka ngalege yoluweki keli.

12Nogo kumularik ne weik lewege ma weik pangka panu miza ono. Ne mak Kilisi kelikweki lewege miziweki resisi mizi keya ne kozang negi pulei mabulei Kilisi kelikweki kelemi, purik piliktikki wiyeke, Kilisigu ne ngezebekyegi sawela wazaniya. 13Ini ne kiling kumuli wamenara puwili ini peliktikki iwakaweki, nogo kumularik ne weik Kilisi kelik ono kapura nogo wamenarik mizirik watabi negi kezangka yolu piyengki ne keremareke keya watabi kalike lewagi piyengki ne yawe mizi. 14Yombu resisi narikke nginda kambokko peraisirik weiweki kozang nginda kang pilik nerau mak mak nogorikke langai kozang yawe mizi logo Kilisi Yisu kiling sawela purikku Anotoyaga peraisi paka ngalege yoluweki pugu ngago yeiya purik weiweki.

15Teni kazing kumbekki lewengke kozang yolu puwili teni mabuwili kazing mabilikmekke kumuliweki. Kapura tamizeige ini nawili kangka nalik nak kumula mabura Anotogo ini kumulagelikmekke keleyi penangine. 16Ini nawili kangka nak miza kele kapura kazing pangka inugu ulogo kiriwei mizi wiriya mamokko mizi koli.

17Ini ne kiling kumuli wamenara puwili ini nogo mizi piyeng mizi. Tonugu waligeleya puwiligu kazing mizi pumokko wire ngela yolu. Pumok kazing pangka inugu mizagimek. 18Nogo kozak yeiweki mizi peyeng nogo kang kolokngagono ulogo nogo iniyegi kozak yeiya keya ne mawinda kozak kai kapura purikku neyegi yalek yemane nani logo ne ingkei. Kolokngagono kaile kaile miza meli piyengko Kilisigu yengeleileige ibeng sa purikki ngai keremizi. 19Puwili yereng yezi kusagi onozik ngoriraga wezayelagi purik anoto puwiligibek korik ngezewiligiyengko keli piyeng. Puwili watabi puwiligu mizi nayengki wilik mizi kapura piyeng puwiligu kendek mizagi langaiyeng keya puwili watabi ngabelakpekkewiligu kaile kaile mizi piyengki keke kumuli. 20Teniyegirik yereng tonugura paka ngalege Anoto yolu lemeng keya Yemizi Yisu Kilisi teni yaliya wazayabek paka ngalega yogirikki teni wilekpek keya ngai yuke yolu. 21Kozang pugubokko korik kang tenigi kozang ono keya ibengki peyeng kowitagi keya ngereke korik tonuguyeng pigi wazono puwek kelik keremizagi. Kozang ngilung keya ngabelak wiza kambeli piyeng mabiyeng ngai puguraga yungke orowei lewa mabokko pilik mizagi.

Copyright information for `BIG