Revelation of John 11

1Pulaga pugu ne wireng watabiyengki yokolondik sangkelagi nak nana logo pelik kai, Yangalekta Anotogi i walek yemanemak keya alataragi yokolondik sangkele keya i walek yemanemakke Anotoyegi inge laliyi keya ya kumulageya puwilirau sangkele. 2Kapura i walek yemanemakke yenge yerengke lemeng pumokki yokolondik sangkeli nagani purik Anotogo lemeng pumok yongkambanu Yuda ono puwiliyegi yana legi. Puwiligu ngong yombu neyau keya neyaugi pangka yereng walekta Yirusalem meiragi ngalengale wei miza meli nangai.

3Pulaga nogo ngago nogoyeng kozak kisagiyau wezayelagi logo piyau pekikyengka kagorik keremiza logo wakiyagi, puwiligu kaileyengki ya kuneng mizi puragi waligeleyiweki keya wok 1,260 piyengke piyau Anotoyaga ngagoyeng weiya logo kozak kisagi, kai. 4Yaka ngagora kozak kisagi kisi piyau yengelei olipyau keya yengelei wang yokolonglei kiling watabi lamyeng wiramiyagiyau Anoto Yemizi ngabelakpekke ngaibekki wirege luwe yolu piyeng. 5Tamizeige nakko kaile kaile keleyiweki mizi purik kiligawere piyaugiyauga yezizik puta mizi logo piyau kaile kaile keleyiweki mizi puwili yeli mizi. Logo kazing pilikmekke piyau kaile kaile yaniweki mizagi puwili yelagi. 6Keya yombanu piyauyegirik piyau ngagora kozak kisageya puwekke kobo kula nelegi ngilumbek waliyagirikki kozanda kiling. Keya piyau kaiyeng ngereke iwi keremizi keya keli piyaugiragi pangka kemegeme nalangai nalangai piyeng ngabelakpekke wezamelagi purikki kozanda kiling.

7Piyau ngagora kozak kisageyara weik puwekke liyeng wizing yungu yenge yungke kambelirikka lewa pumok kiling piyau ngai kelagi. Logo pugu piyauyegi lewege miza wizigeya piyau yelagi. 8Piyaugi yasuyau yereng yemane Yemizi piyaugibek yengeleileige nili ula pulogo kazing lewengke wangka wiya koyi nangai. Logo yerendagiwiligu kazing yolumek walimiziweki yeikta, Sorong keya Isip, meiya. 9Yongkambanu ngabelak mabiyeng keya ngai mabiyeng keya ngago yeik mabiyeng keya yongkambanu mabuwiliyagawiligu wok neyauganak keya nakka walerikki pangka yasu piyaugiyaugi pakelagi keya piyaugi yasuyau waliya nelegi ngalik yeiyagi. 10Piyau ibeng purikki ngabelakpekkewili wilik yemane mizagi. Yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kisi wizigeya puwili kuneng kolokngagono yanageya koya piyau weik ibeng legi puwili ngeragi yemane miza nagi keya nakko nakyegi watabi mana yo keya to mizi nangai. 11Kapura wok neyauganak keya nakka wale narik miza logo Anotogi yaumbek piyauyegi kiliya logo piyau luweza logo piyauyegi pakelawili mabuwili kulili yemane miza.

12Pulaga piyau kili narago paka ngalega piyauyegi pelik yeirikki piyau kerewiya, Ngalege pelege koli, yeirikki. Logo piyauyegi ngai mizawili yuke koyigeya piyau kozainung narikke paka ngalege kuna. 13Pilik mizi ngizige kuburuk yemane nak lewagela logo yereng yemaneragi yongkambanu 70 tausen puwiliyaga lewe songono panu narik neneng ngela mela. Logo kuburukpokko yongkambanu yelawili sangkelarik tausen melenazik keya nazikka neyau logo nawili kulilimokko pangka ono logo Anoto paka ngalegebekki yeikta yongolok mei.

14Togo watabi korowali kalike lewagela piyeng weik yeik kapura pakeli, watabi korowali peyengki kiriweiyeng weik lewagelagiweki mereke.

15Pulaga angela nak sangu pugubek tiyi logo paka ngalege kili nayeng ngalizi pelik kisageya, Ngilumbek keya ngabelakpekke ngaigi puragi kozanda Yemizi tonugubek keya Anotogi Kilisibekkira logo pi ngai wizagomagi, kisageya.

16Pulaga ngai yombu nak keya mangobektau ono tung puwiligiyengke Anotogi wirege mogosa puwili Anotogi wirege ingeyeng laliya logo piyegi ya kumulageya koyimowei pelik kisageya,

17Yemizibek Anoto kozang yemanerago kolabek, ni mabek yolubek keya ni koka wizagomabek. Nugu kozang nugurago mizagewiyege ni weik watabi mabiyengki ngai purikki teni niyegi wazono nei.
18Ngabelak mabiyengkewili niyegi sisik miza kapura weik perik ngereke nugu puwiliyegi sisik mizagirik.
Weik teng ibengwili ngagozak keleyagira keya niyegi yawe mizawili keya ngago niyagayeng kozak kisa puwili keya Kilisigi yongkambanu yeik nuguragi kazi mizi songonoga yemanege puwili mabuwili kangayeng yanagira keya ngabelakpekke kaile kailera mizageya koya puwili ngereke kaile kaile keleyagira, kisageya.
19Pulaga Anotogi i walek yemane paka ngalegemakki kandik tiya logo yeke yungke lopong walek Anotogi ngago silok tiya Mosego lende miza pura wiyalei pakelagi langai. Pulaga lang keya wililik ngai mizi keya ngai ngago kaiya meli keya lendik liyi keya kuburuk nak uli keya kobo wilekyeng aisi wezayeng wali.

Copyright information for `BIG