Revelation of John 12

1Pulaga watabi yemane wirangai panu kalike mizagi narik paka ngalege lewagela. Logo yongokpanu melewangka pugu wakiyarik yokpek, keya ngombekke ngalege inge puguyau luweza keya kilulung King Ngaiwiligu wakiyi pilik nak logo pelewe meleyau keya pongo inge nazikka neyau kiling keremiza nak kebige wakiya namele nogo pakela. 2Pi mandik kogo logo pi weik mandik wazamiweki mizi kopong ngangang logo ingkei.

3Pulaga ngereke watabi yemane wirangai panu narik paka ngalege lewagela. Kemale wago yemane panu kebi melenazik keya nazikka neyau keya kari meleyau lewa keya kebi mabiyengke King Ngaiwiligu kilulung wakiya pilikyeng wakiyamek wizilege. 4Pumokko ngilumbekke pelewewiliyaga wale songono narik sulu pugurikku ulumiya logo pongo ngabelakke wezameli. Keya yongok yaka mandik waziweki mizimolo mandik wazi puwekke pi mandikpek nirik kele pi pumologi wirege luweza yolu.

5Pulaga yongokpanumele mandik nak wazamiya logo pi kozanda kiling ngabelak mabiyengkewiliyegi ngai wiziyagi. Kapura mandikpek nguk namizi yogok meiya logo paka Anoto kiling tung pugurikke miza orowei kuna. 6Logo yongokpanumele kemalemekyaga kazi panga ngabelak kurung yeikpekke igazi Anotogo pigi kangkere miza wiyarikke kang logo pulogo kirisimasi neyauganara keya walerik puwiligu piyegi ngai koyagi.

7Pulaga ngai nara paka ngalege keli. Angela Maikol kiling angela puguwilirau kemalemek keya angela puguwili kiling ngai keli. 8Kapura kemalemek ngairaga kawiye logo pi keya angela puguwilirau paka ngalege koyagi langai ono. 9Kemalemek paka ngalega wara wezamela logo pongo ngabelakka kelemiya mela. Pi kemale koka walakamek keya kerewawiligi ngaibek keya yeik pugura Sadang. Pi ngabelakpekkewili ikuyogorik keleyageyabek. Togo pi keya angela puguwilirau pi kiling kemenak ngabelakka pelege wezayela.

10Pulaga paka ngalege kili narago ngalizi pelik kaiyageyarikki ne kerewiya,

Anoto tonugubokko teni Sadangki kozandaga yaliya wazaya pura keya kozang pugura keya ngai pugura keya Kilisigi pangka ngaiweki purarau weik yaka lewa, purik Anotogi wirege kusaga yoklongko piyeng mabiyeng wizagomowei teni kiling ngizi kumuliwiliyegi mele yowageyabek weik paka ngalega wara wezamela.
11Teni kiling ngizi kumuliwili liyeng memeng kongmekki iwibek keya Anotogi ngago puwiligu puragi ngizi kumuli kisi pura miza logo piyaugu mizagewiyege puwiligu piyegi lewege miza. Keya puwiligi keli puragi mabilik miza logo Yisugi wiyeke kele puwili ibengkirikki pangka miza.
12Tegi ini paka ngalege yolu puwili wilik kagowing mizi kapura ni ngabelakpek keya ni wizambek yaliyegi Sadang yaka weik wiriya legi yali waberek panu. Teng pigi wiziyagira yokolong ono purikki pi iwaka kopong pi sisiktago kola, kisageya.
13Keya kemalemek keriyiraige pi pongo ngabelakka wara wezamela mamizawekke pi yongokpanu yaka mandikpek waza pumolo weik kiriwei kelemi. 14Logo Anotogo yongokpanumele winak yezigok yemane narikki sabengyau mana logo kurung yeikwekke i kazi pugurikke porora kambeliweki logo pulogo kirisimasi neyauganara keya walerik Anotogo piyegi ngaigi logo kemalemokkorau piyegi ngai mizagi ono.

15Pulaga kemalemokko kiligawere puguraga kai yemane naling kelik ling ngiza mela logo yongokpanumele wageliwei kunibene kailing kiriwei kang. 16Kapura ngabelakpek yongokpanumeleyegi sawela logo ngabelakpek teliya wizigeya kemalemokko kai yaka ngiza mela puling na.

17Pulaga kemalemek yongokpanumeleyegi sisikmokko korowali logo pigi yango keya marekngangwili kiling ngai miziweki kuna. Logo puwili Anotogi ngagorago miziweki kai piyengki kiriwei mizi puwili keya Yisugu ngago wameik kawela wiya puragi ngizi panu kiriwei mizi puwili. 18Logo kemalemek wizambekki kaingindikke luweza yolu.

Copyright information for `BIG