Revelation of John 13

1Pulaga liyeng wizing namek wizambekki yungka punda lewarikki nogo keriya. Pumok kari meleyau keya kebi melenazik keya nazikka neyau lewa keya kari mabiyengke King Ngaiwiligi kilulung pulangaiyeng wakiya. Keya kebi mabiyengke yeik Anoto kiling puwili pangka pangka sawiyagi nayeng lende miza. 2Yaka liyeng wizing nogo keriya pumok keri pusi yemane wizing Lepatemek meimek kelik keya ingeyau Peyamek meimokkiyau kelik keya kiligawerera keri pusi yemane Laiyongmek meimok kelik. Logo kemalemokko liyeng wizingmekyegi kozang pugura mani keya tung pugurik mani keya ngaiweki pangkararau mani miza. 3Keya liyeng wizingmekki kebiyengka narik nakko ula nobiyeng miza kapura wizing kundik weik ngoliya. Keya ngabelakpekkewili mabuwili liyeng wizingmokko watabi Anotogo keke miziyeng mizirikki lelengkira logo piyegi kiriwei mizi. 4Yongkambanu mamok kemale wago yemane panumekyegi inge laliyi keya ya kumuli, purik pugu ngaiweki pangkara liyeng wizingmekyegi manarikki wiyeke. Puwili pilik kisageya koyimowei liyeng wizingmekyegi inge laliyi keya ya kumuli, Pigi pangka naktau ono. Nakkorau piyegi ngai mizagi langai ono, kisi.

5Logo nakkorau liyeng wizingmokko ngago ngezemekyegi langai lewege kai piyeng keya pi Anoto kai piyeng keya nawiliyegi ngaigirikki pangkara kiling wizimowei mizirikki kazingmek waliya mowiya ono. Logo pilik mizarik kirisimasi neyauganara keya walerik. 6Pi Anoto kai logo yeik Anotogiragi kaile kai keya pugu yolu lemengki kaile kai keya paka ngalege yolu puwiliyegi kaile kaiweki kiligang pugura tiyi. 7Keya nakkorau pi Kilisigi yongkambanuwiliyegi ngai miza logo lewege mizirikki kazing pugumek waliya mowiya ono. Keya pi ngai mabiyeng keya yombanu mabuwili keya ngago yeik mabiyengkiwili keya ngabelak mabiyengkiwiliyegi ngaigirikki pangkara mana. 8Keya yongkambanu kolokngagono ngabelakpekke yolu puwili liyeng wizingmekyegi inge laliyi keya ya kumulagi. Kapura yongkambanu yeik puwiligiyeng Anotogo walaka ngilumbek keya ngabelakpektau keremizagine liyeng memeng kong ulamokki kapiya wik koyimagiwiligi yeikyeng lende miza purikke lende miza puwili liyeng wizingmekyegi inge laliyi keya ya kumulagi ono.

9Tamizeige ini kerangang kerewiyagiyeng kilingwili mabura waberek panu kerewiyi. 10Yombanu nak wigiragibek kaiyabok wigiragi keya nak lang bainakwekko ula logo ibengkibek kaiyabok lang bainakwekko ula logo ibengki. Logo pilikta lewawekkerik Kilisigi yongkambanu puwili kozang koyagirikki kai keya piyegi ngizi kumuli puwiligi puragi kozang kebangkela yolu.

11Pulaga liyeng wizing namek ngereke ngabelakpekki yungka punda lewarikki nogo pakela. Pi liyeng memeng kong wezamek keya kari neyau lewa kapura pugu ngago kaiya melira kemale wagomok kelik. 12Liyeng wizing weremokko nawiliyegi ngaiweki pangka weiya pura pugu weiya logo piyau mabiyau menalegewekke pirau ngai yolu mizi. Logo pugu ngabelakpek keya ngabelakpekke yolu piyeng mabiyeng liyeng wizing were wizing kung pi ibeng sibene kelemiya purik weik ngoliya pumokyegi inge laliyi keya ngago meibene keleya. 13Liyeng wizing kalike pumokko watabi Anotogo keke mizi pulangai kolokngagono miza. Keya yongkambanu mamokki wirege pugu miza logo yezizik paka ngalega punda pongo ngabelakka lewa. 14Logo watabi Anotogo keke mizi piyeng mizirikku liyeng wizing weremek kiling menalege wizimowei kozang pugura weiya logo yongkambanu ngabelakpekke yolu puwili mabuwili ikuyogorik keleya. Keya pugu ngabelakpekkewili mabuwiliyegi liyeng wizing weremekki yeiktaga kung yemane liyeng wizing were bainakwekko ngangang mana kapura ngoluk wik yolumok kelik narik keremiziweki yeiya. 15Keya liyeng wizing weremekki kung purik ngago kaiya logo piyegi inge laliyi keya ngago mei mizi ono puwili ibeng sa wazayiweki liyeng wizing kalikemokko yaumbek manarik nakkorau kazingmek waliya mowiya ono. 16Keya pugu kelegele keya miza logo yombanu songonoga yemanegi puwili keya watabiyengko kola puwili keya watabiyengki yeik puwili keya nakyegi yawe miziweki kingyengki ngane weiya puwili keya yeikwili miza logo pumok mamok mak narik mele ngaigezuwagayengki wiyi ma luwagozagayengke wiyiweki keleya, 17logo maktik kiling puwili ngezewili watabi wei keya kingyengki ngane yani miziweki. Logo maktik liyeng wizingmekki yeikta ma yeik puguragi nambarik.

18Logo weik mena kozang kumuli. Perik yombanu kangara pangka melagi langai puwiligu keke solorikki welagi. Purik nambarik sangkeli kanda purik liyeng wizingmekki yeikta keremizagi. Logo namba pugurik 666.

Copyright information for `BIG