Revelation of John 14

1Pulaga ne pakeliraige pura liyeng memeng kongmek Yirusalem lemengke lewak Saiyong meibekke luwezara wizilege. Keya yongkambanu sangkelarik 144 tausenwili pi kiling koyilege logo puwili yeik pugura keya pigi Mangobekki yeiktarau luwagoza puwiligiyengke lende miza. 2Keya ngai ngagomek kai kaingai yemane lewaling kelik keya leng yemane liyirik kelik narago paka ngalega ngago kairikki nogo kerewiya. Yaka ngai ngago nogo kerewiya pumok nawili kita uli wizigeya kitayengko kailik kai. 3Keya puwiligu ingi wik narik ngai yemanebekki tundik keya watabi wik yolu mangobektau ono piyeng keya ngaiwili miza logo puwiligi wirege koyimowei mei. Nawilirau ono yaka 144 tausen puwili ngezewiligu ingirik iwaka. Puwili ngabelakpekka liyeng memeng kongmekki iwibekki ngane weiyawili. 4Puwili yombanu yongok pugumeleyegi ngizi panu yolubok kelik Anotoyegi ngizi panu yoluwili. Puwili liyeng memeng kongmokko kang pulogo kang miziwili. Puwili yongkambanu mamokyaga liyeng memeng kongmekki iwibekki ngane weiyawili logo were panu Anoto keya liyeng memeng kongmekyegi opa wezarik yanawili. 5Puwili wik koyawekkerau ikuyogorik nangezi kisiyagalege kerewiya onowili. Puwiliyegirau kokowa narik ono.

6Pulaga angela ngago wazono kazing wik wizagomagimekki pura ngabelakpekkewili keya ngai mabiyengkewili keya ngago yeik mabiyengkewili keya ngabelak mabiyengkewiliyegi kozak yeiyagira oroweibek ngalege panu porora lewarikki nogo pakela. 7Logo pugu ngalizi pelik kai, Teng Anotogi yombanu ngagozak keleyagira weik mereke legi piyegi kazi mizi keya yeik pugura yongolok mei. Pi paka ngalege lemeng keya ngabelakke lemeng keya wizambek keya kai kulek mabiyeng keremizabekyegi inge laliyi keya ya kumuli, kai.

8Pulaga angela kalike nak werebekyegi kiriwei wirimowei pelik kai lewa, Pi weik kawiye. Yereng yemane Pabilong meira weik kawiye. Pugu waing pugubek yongkambanu mamokyegi yana logo nibene keleya logo waimbok kazing yongkambu mizi pugu mizi pumokkibek logo purikku pugu miza logo puwili waing Anotogi sisiktagibek na, kai.

9Pulaga angela were piyauyegi kiriwei nak ngalizi pelik kai, Liyeng wizingmek keya kung pugurikke inge laliyi keya ngago yei mizabok keya liyeng wizingmekki maktik luwagozage ma melege ulabok, 10Anotogi waing sisiktagibek nagi logo pugu kozang mabilik kak pigi sisiktagibekke kubulabok. Logo pok nabok angela walekwili keya liyeng memeng kongmekki wirege king salapa ngoriyengko ngangang yemane managi. 11Keya pilikpokki ngangandagi yolakpek paka ngalege kang kang kaiyageya wizagomagi. Keya liyeng wizingmek keya kung pugurikkerau inge laliyi keya ngago yei mizi puwili ma liyeng wizingmekki yeiktagi maktik weiyaboktau kusaga yoklongko narik leng mizagi ono, kai.

12Piliktikki wiyeke Kilisigi yongkambanu Anotogi ngagorago miziweki kai piyengki kiriwei mizi puwili keya Yisuyegi ngizi panu kumula yolu puwili kozang yolu keya kuneng wageli piyeng kiling mabilik yoluweki kai purik.

13Pulaga kili narago paka ngalega pelik kairikki ne kerewiya, Ngago pera lende mize. Perikka wilik kagowing mizagi puwili yombanu Yemizibekyegi ngizi panu kumulageya koyimowei ibeng puwili, kairikki. Logo Kung Walekpokko pelik kanga kai, Ei, puwili wilik panugi, purik puwiligi yawe yemane mizi puraga puwili leng mizirikki wilik mizagi purik puwiligu miza piyengki ngiziyeng puwili kiling paka ngalege kangki, kai.

14Pulaga ne pakeliraige pura kozainung wilangka narik wizilege logo kozainundikki ngalege yombanu wezalik nak logo King Ngaiwiligi kilulung pulangai nak kebige wakiyi keya lang ngai nawek melege wara nak wizilege.

15Pulaga angela nak i walek yemanemakka welagelarik yaka kozainundikke mogosa yolubokyegi pelik mei, Lang nuguwek weiya logo ngeragiyeng yokore, purik teng ngeragiyeng yokoragira weik pera mena, purik yaweleige ngeragiyeng weik kuk legi, mei. 16Tegi kozainundikke mogosabok lang puguwek weiya logo ngabelakpekke ngeragiyeng yokora.

17Pulaga angela naktau paka ngalege i walek yemanemakka welagela lewarikki nogo pakela logo pirau lang ngai nawek wara.

18Pulaga angela alataraga yezizikke ngaibek alatara wiya logo lewa. Logo pi angela lang ngaiwek warabokyegi ngalizi pelik kek mei, Lang ngai nuguwek weiya logo yengelei waing ngabelakpekke moroki wilekyeng tiyagelega wiye purik wilekyeng weik kuk legi, mei. 19Logo angelabek lang ngai puguwek weiya logo waing wilek ngabelakpekkiyeng tiyagelega kawik yemane waing wilekyeng neneng ngelagelega wiyirikki wezamela logo purikku Anotogi sisikta walimizi. 20Logo waing wilekyeng yerendaga yenge wilingke neneng ngela logo kawiktikka iwi kai yokolondik 200 mail keya kulakkarik 5 fit mizaling welagela kang.

Copyright information for `BIG