Revelation of John 15

1Pulaga watabi kalike mizagi yemane wirangai panu narik paka ngalege lewagelarikki ne pakela. Logo angela melenazik keya nazikka neyau kiling watabi kangkali panu melenazik keya nazikka neyauyeng yongkambanu kuneng yemane yanagiyeng logo Anotogi sisikta weik yeik sawiyagiyeng wizilege.

2Pulaga kalasi wizambekki pangka yemane narik logo yezizik kiling ngelaming miza narik wizilege nogo pakela. Keya yongkambanu liyeng wizingmek keya kung pugurik keya nambarikku yeikta kozak kaibokyegirau inge laliyi keya ngago yei miza ono puwilirau nogo pakela. Keya puwili Anotogo kita yanayeng warara kalasi wizambekki pangka yemane purikke ngezege luwezara yolu. 3Puwili Mose Anotoyegi yawe mizibekki ingirik keya liyeng memeng kongmekki ingirik pelik meiyageya,

Yemizibek Anoto kozang yemanerago kolabek, watabi nugu miziyeng lewege keya yemane. Ni King Ngai mabuwiligibek, kazing nuguyeng pangka panu keya wameik panu.
4O Yemizibek, ni wamenak kaileyendau onobek legi yombanu mabuwili niyegi kazi mizi keya yeik nugura yongolok meiyagiwiligu.
Keya watabi nugu pangka mizi piyeng mabuwiligu keriya kopong ngabelak mabiyengkewili kanda nigi wirege niyegi inge laliyi keya ya kumuli mizagi.
5Pilik miza logo ne pakeliraige pura paka ngalege Anotogi i walek yemanemakki I Walekyauga Walek Panu Anotogo yolu pumakki kandik yemane tiyirikki pakela.

6Pulaga angela melenazik keya nazikka neyau yombanuwiliyegi kuneng yemane yanagi melenazik keya nazikka neyauyeng warawili i walek yemanemakka welagela lewa. Puwili kagorik wilangka wazono panu keya kowiyeng nayendau onoyeng wakiya keya ngelelengyengke pikang koliyengka keremizayeng tariya.

7Pulaga watabi wik yolu mangobektau ono piyengka namokko angela melenazik keya nazikka neyau puwili peleng kululangka melenazik keya nazikka neyau koliyengka keremiza logo Anoto wik wizagomibokki sisikta mereng mizayeng yana, 8logo i walek yemanemak Anotogi ngaiwaktik keya kozandagi yolakpokko wilak keya naktau i walek yemanemakka kiliya kunagi ono, wiziya kuneng yemane melenazik keya nazikka neyau piyeng weik puwekkegine.

Copyright information for `BIG