Revelation of John 16

1Pulaga kili ngago ngalizi kai narago i walek yemanemakki yungka angela melenazik keya nazikka neyau puwiliyegi ngago yeirikki nogo kerewiya, Anotogi sisik peleng kululangka melenazik keya nazikka neyauyengke mereng miza piyeng ngabelakpekke kubuli kuni, yeirikki.

2Logo angela werebek kanda ngabelakpekke peleng puguwek kubula logo wizing yemane korowali ngangang keli panurikyeng yongkambanu liyeng wizingmekki maktik ula keya liyeng wizingmek keya kung pugurikke inge laliyi keya ngago yei mizi puwiliyegi lewa.

3Keya angela werebokki kelengke kalikebek peleng puguwek wizambekke kubula logo ibeng nakki iwibek kelik keremiza logo wizambekke watabi wik yolu piyeng mabiyeng ibeng.

4Keya angelabokki kelengkebek peleng puguwek kai yemaneyeng keya kai kulekyengke kubula logo piyeng iwi keremiza.

5Pulaga angela kaiyengki ngaibokko pelik kairikki ne kerewiya, Ni kaileyendau onobek keya ni mabek yolubek keya ni koka wizagomabek nugu pilikta wezameli purik pangkaraga yamizinda 6purik puwiligu yongkambanu nuguwili keya yombanu niyaga ngagora weiya logo kozak kisawili yela logo nugu puwili iwibek niweki yana. Puwiligu weiyagelikta puwili wei yagenda, kairikki.

7Pulaga paka alataraga kili narago pelik kairikki ne kerewiya, Yemizibek Anoto kozang yemanerago kolabek, nugu yombanu ngagozak keleyira wameik panu keya pangka panu, kairikki.

8Pulaga angela naktau peleng puguwek yokpekke kubuli logo yongkambanuwili yezingei pugurago ngoribene Anotogo kozang pilik mizagira mana. 9Logo yongkambanuwili yezingei yemanemokko ngora logo Anoto kuneng yemane piyengki ngaibokki yeiktagi puwili ngago kaile mei. Kapura puwili kuneng miza logo kaile puwiligiyengka kowita logo yeik pugura yongolok meiyagirikki kiyebuk.

10Pulaga angela naktau peleng puguwek liyeng wizingmekki tundikke ngalege kubula. Logo liyeng wizingmokko ngai pulumeng mabulumeng kusa logo yombanuwili ngangang kopong longok puwiligiyeng limiti, 11logo ngangang puwiligira keya wizing puwiligiyengki wiyeke puwili Anoto paka ngalegebekki yeiktagi ngago kaile mei. Kapura puwili kuneng miza logo kazing kaile puwiligiyengka puwili kowitagirikki kiyebuk.

12Pulaga angela naktau peleng puguwek kai yemane Yupereti meilingke kubula. Logo kailing ngaingai liya logo King Ngai paka yokmek lewi lagawiligi kazing leweng keremiziweki.

13Pulaga kerewa neyauganakwili yolangwili kelikwili kemale wago yemane panumekki kilira keya liyeng wizingmekki kilira keya yombanu ikuyogoriktaga ngago Anotoyagara kaibokki kiliraga lewagela. 14Puwili kerewa Anotogo keke miziyeng miziwili. Logo kerewa neyauganak puwili King Ngai ngabelak mabiyengkiwiliyegi kang logo Anoto kozang yemanerago kolabekki wok yemane panubekke ngai yemane kelagi puragi menalege iza oroweiweki.

15Yisugu pelik kai, Kerewiyi, nakkorau talikwekke ngoweibek ngoweiweki lewagi miza purik iwaka ono pilik, wok nakkorau pilik mizagi ono mizabokko ne yogi. Yombanu neyegi ngai yuke yolubok wok mabiyeng kangkere miza yolu logo ne nguk namizi lewa puwekke kendek mizagi ono wilik kagowing mizagibek, kai.

16Pulaga kung puwiligu King Ngaiwili iza orowei ngago yeik Ibururaga Amagerong meiraga menalege wazaya.

17Pulaga angela kalik panubek peleng puguwek yeik ngalengale kubula. Logo kili ngalizi kai narago ngai yemanebekki tung yeke i walek yemanemakki yungke puraga pelik kai, Weik yeik, kai.

18Pulaga lang keya wililik ngai mizi keya ngai ngagoyeng lewa keya lendik liyi keya kuburuk yemane nak uli. Kuburuk pilik naktau koka yombanu keremiza ngiziga uli nangai wizageya kayimeige ngolukku. Logo kuburuk mabiyengka pek kaile panu. 19Logo yereng yemane Pabilonda libuga sanga miza logo wale neyauganarik keremiza keya yereng yemane ngabelak mabiyengkeyeng neneng ngelagelega wiya. Logo Anoto yereng yemane Pabilong purago kaile mizayengki kumula logo waing sisik puguragi pok ni kanda songko panuriktau nibene mana. 20Keya ilibuyeng keya lewak mabiyeng tamek neing miza. 21Keya kobo wilek aisiyeng kelik togo kunendik kopi pekik yemane nagikki pangkayeng paka ngilumbekka pongo yombanuwiligi ngalege wali. Keya kobo wilekyengko puwili kuneng yemane yani kopong puwili Anotogi yeiktagi kaile mei, purik korowali panu legi.

Copyright information for `BIG