Revelation of John 17

1Pulaga angela melenazik keya nazikka neyau peleng kululangka melenazik keya nazikka neyau wara puwiliyaga nakko kanda neyegi pelik kai, Yongokpanu kazingkemele kai kolokngagonoge mogosa yolu pumolo ngangang pugura weik weiweki mizirikki waligeleniweki mena koli. 2Ngabelakpekke King Ngaiwili yongok kazingke pumolo kiling kazing yongkambu mizimekke miza keya ngabelakpekkewili kaile pumologiyengka kilisagelega na logo kai nawiligu mizilik lelewe mizi, kai.

3Pulaga Anotogi Kung Walekpokko neyegi kola logo angelabokko ne niza orowei ngabelak kurung yeik ngaingai liya nakka kuna. Logo pulogo yongok namele liyeng wizing wago namekke ngalege mogosamele wizilege nogo pakela. Logo liyeng wizingmek yeik Anoto kiling pi pangka pangka miza piyengko kola wiya keya kebi melenazik keya nazikka neyau keya kari meleyau lewa. 4Logo yongokpanumele kagorik pepol keya wago mizayeng wakiya keya kolau keya pulangai koli keya king palumu panuyengka keremizayengka wakiya. Keya mele puguzikke kak koliyengka keremiza nak wara logo kakpok korowali pugu miziyeng keya kazing yongkambu miziyengko kola. 5Keya luwagoza puguraga yeik solorik liwik panura lende miza logo pera, Pabilong Yemanera logo pura pi yongok kazingkewili keya kazing korowaliyengkimekke kuna puwiligi panumele logo pura lende miza wazamiya.

6Pulaga ne pakeliraige pura yongokpanumele Kilisigi yongkambanu piyegi ngizi panu kumuliwili kisi puwiligi iwiyengka na logo wilak wizigeya kai nawiligu miza melilik mizageya wizilege. Ne piyegi pakelawekke ne lelengkira.

7Pulaga angelabokko neyegi pelik kai, Ni lelengkirira nangki? Nogo yongokpanumele keya liyeng wizing kebi melenazik keya nazikka neyau keya kari meleyau lewa logo yongokpanumele wageliwei mizi pumok miza logo solo piyaugi liwiktik kozak neiyagi. 8Keya liyeng wizing nugu pakelamok ulogo kang naraga wik wiziyamek kapura perik weik mawinda wik yolu ono. Pi weik yungu yenge yungke kambelirikka welagela logo pigi kemenak ibengkiragi kunagi. Keya Anotogo yongkambanu ngabelakpek keremizagine were yeikyeng kapiya wik koyimagiwiligi yeikyeng lende mizarikke lende miza ono puwili mabuwili liyeng wizingmek ibendaga ngereke yangalekta yorikki lelengkiri nangai.

9Keya weik mena kozang kumuli. Liyeng wizingmekki kebi melenazik keya nazikka neyau piyeng yereng yemane lewak melenazik keya nazikka neyauyengke ngizara logo yongokpanumele yoluragi walimizi yagenda. 10Keya kebi melenazik keya nazikka neyau piyendau mabilik King Ngai melenazik keya nazikka neyauwiliyegi walimizi yagenda. Logo King Ngai melenazik ulogo kawiye keya nak ngoluk ngai yolu keya nak ngoluk lewa ono. Logo pi lewawekkerik pi wok ngai wiziyagi ono. 11Keya liyeng wizing ulogo wiziya kapura weik mabektau yolu ono pumok King Ngai melenazik keya nazikka neyauganakpek. Pi yaka King Ngai melenazik keya nazikka neyau puwiliyagabek logo pigi kemenak ibengkiraga yagonenda.

12Keya kari meleyau inugu pakela piyeng King Ngai meleyau ngoluk ngai onowili kapura puwili King Ngai keremiza wazayagiwili logo awa nakki pangka liyeng wizingmek kiling ngai koyagiwili. 13Keya meleyau puwili kangka wamenakwili logo puwili kozang puwiligira keya ngaigirikki pangka purarau liyeng wizingmekyegi mani. 14Puwili liyeng memeng kongmek kiling ngai kelagi kapura liyeng memeng kongmek keya piyegi kiriweiweki ngago yeiya puwili keya pugu iza puwili keya piyegi wok mabiyeng ngizi kiriwei puwiligu yaka puwili yelagi purik pi yemiziwiligi Yemizi Panubek keya King Ngai mabuwiligi King Ngai Yemanebek kopong, kai.

15Keya angelabokko neyegi peliktarau kozak kai, Kai kolokngagono yongokpanu kazingkemologo mogosara yolu piyeng logo nugu keriya piyeng ngabelak mabiyeng keya yongkambanuwili keya ngago yeik mabiyengkiwili. 16Keya kari meleyau nugu pakela piyeng keya liyeng wizingmek miza logo puwili yongokpanu kazingkemeleyegi kumbak mizagi. Puwiligu watabi puguyeng mabiyeng mongonagi logo pi komozilik wazamiyagi. Keya korik puguwekke muzukyeng puwiligu nagi keya pi yezizikku waliyagi. 17Purik Anotogo wilek kang puwiligiyengke keli pugura miziweki kelagira wiya. Puwili kangka wamenak koya Anotogi ngagora ngizi mizi puwekkegine puwiligi ngaigirikki pangka pura liyeng wizingmekyegi managi.

18Keya yongokpanu nugu pakelamolo yereng yemane King Ngai ngabelakpekkiwiliyegi ngaimele, kai.

Copyright information for `BIG