Revelation of John 22

Keya angelabokko mabilik kai wik wizagomagibekki kailing waligeleniya. Logo kailing simbele langiyi wizigeya Anoto keya liyeng memeng kongmekki tung ngairikka lewa. Logo kailing yerendagi kazing libuge kang puluweng neing kang. Keya kailingki kerelemekke yengelei wik wizagomagiragiyeng wizageya koyi kuna. Logo kirisimasi naraga kang meleyau keya ingenazikka neyau wilekyeng wiri keya ngong nakka kang wamenara wiri. Keya lekyeng ngabelakyengkiwili kazing kumbekki lewengke yombiyangai sa wazayiweki wei. Keya Anotogo keli ono piyendau yerendage wiziyagi ono.

Anoto keya liyeng memeng kongmekki tung ngaiyau yerendaga wiziyagi logo Anotoyegi yawe mizi puwili piyegi inge laliyi keya ya kumuli mizagi.
Puwiligu wiregawere pugura pakelagi keya yeik pugura luwagoza puwiligiyengke lende mizagi. Keya kusabanu nariktau wiziyagi ono keya puwilirau lang ma yokpekki ngaiwaktikki wei mizagi ono purik Yemizibek Anoto ngaiwak puwiligirik kopong logo King Ngai wezawili ngai koyimagi.

Pulaga angelabokko neyegi pelik kai, Ngago peyeng wameik logo yongkambanuwili Anotogo kai piyeng pi wameik mizagi purikki ngizi kumulagiwiligu. Keya Yemizibek Anoto Kung Walek pugubek yombanu piyaga ngagora weiya logo kozak kisawiliyegi yanabokko angela pugubek piyegi yawe miziwiliyegi watabi lewagelagiweki mereke piyengki waligeleyiweki wezamela.

Togo Yisugu pelik kai, Kerewiyi, ne lewaweki mereke. Yombanu kapiya perikke lende miza piyengki ngizi kumuli logo kiriwei mizi puwili wilik kagowing mizi puwili, kai.

Ne Yowan watabi piyeng mabiyeng kerewiyi keya keriyabek. Logo ne pilik kerewiyi keya pakela logo angela piyeng waligeleniyabekki wirege piyegi ya kumuliweki ingeyau laliya. Kapura pugu neyegi pelik kai, Pilik mizi wak. Ne, ni keya ni kiling ngizi kumuli puwili keya kalike mizagiyeng kozak kisi logo ngago kapiya perikke lende miza piyengki kiriwei mizi puwili kiling yawe mizibek legi Anotoyegi keke inge laliyi keya ya kumuli mize, kai.

10 Keya pugu neyegi pelik kai, Kapiya perikke miza piyeng liwik wiya yolu nagani purik piyeng lewagelagirik weik mereke legi. 11 Tegi korowali mizibok korowali mizi pani keya kaile panu mizibok kaile panu mizi pani keya pangkabok pangka mizi pani keya kaile nariktau onobok kaile nariktau ono yeik wizi pani, kai.

12 Yisugu pelik kai, Kerewiyi, ne lewaweki mereke. Ne mamokyegi nak nak pi pugu miza piyengki pangka kangayeng yaniweki kangayeng orowei lewagi. 13 Ne werebek keya ne mabok kalik panugebek, ne makngeze solo walerik keya ne makngeze kangkalirik, ne watabi mabiyeng keremizabek keya ne watabi mabiyeng yeik sawiyagibek. 14 Keya yombanu kaile puwiligiyeng liyeng memeng kongmekki iwibokko kaigesageyarikki walimiziweki melewangka wilangka yokolongyeng wakiya puwili wilik kagowing mizi puwili purik puwili yerendagi kandikke kiliya kunagiwili keya yengelei wik wizagomagiragi puleiga nagirikki pangkara kilingwili. 15 Kapura yerendaga yenge wilingke yolu puwili pobilikwili, yombanu watagak ngeli puwili, keya kazing kaile yongkambu mizimekke miza meli puwili, keya yombanu yeli puwili, keya anoto ikuyogorikwiliyegi ngago yei puwili, keya ikuyogorik kisi keya ikuyogorik mizi puwili.

16 Ne Yisugu, angela nogobek neyegi ngizi kumuli kongkirigesen ini yongkambanu mabuwiliyegi watabi mabiyengke peyengke kozak yeiweki nogo wezamela. Ne Tawitigi yeligagangmekkabek. Ne pelewe ngaiwaktikku kola logo wangane lewimolo.

17 Keya Anotogi Kung Walekpek keya liyeng memeng kongmekki yongokpumologo pelik kisi, Koli. Ngago pera kerewiyi puwili mabuwili koli. Ngabandik kelakkelakpok wiriyi pani keya kai nagi kelibok kai wik wizagomagira yeik yanibokka ni pani, kisi.

18 Ne Yowan kapiya perikke ngago Anotoyaga weiya logo lende miza piyeng kerewiyi puwiliyegi ngai waberekkirikki yei. Purik nakko lende miza piyengki ngalege kokowa nayendau lende miza purik kuneng pelege miza piyeng mabiyeng Anotogo pilikpok managi. 19 Keya pelege miza piyengka nakko ngago lang narik wiya purik Anotogo pilik pokki yengelei wik wizagomagiragi puleiga nagiweki kapiyarikke lende miza pura mongonagi, keya yereng walektage wiziyagi kapiyarikke lende miza pura mongonagi.

20 Keya ngago kapiya perikke piyeng wameik kaibokko pelik kai, Ei, ne lewaweki mereke, kai.

Wameik panu. Ei, Yemizi Yisu, Ni koli.

21 Yemizi Yisugu watabi wazono pigi puraga ini mawiyarek yani pani.

Ne Yowan kapiya perik lende mizabek.

Copyright information for `BIG