aIngi Sam 44:22

Romans 8

1Tegi Yisu Kilisigu ibeng sarikku kaileyengki kanga pura ngezebokko weiya legi teni Kilisi Yisu kiling sawela puwiliyegirau Anotogo mabek kemenak ngangang yanagi ono. 2Purik Anotogi Kung Walekpekki kozang teni Kilisi kiling sawela purikka kazing kumbekki lewengke wik koyibene keleyi purago teni kozang teni kaile kaile mizi keya ibeng sibene keleyi puraga wila wazayi. 3Keya keli korikwekki piyeng kozang panu kopong teni lo Mosego lende miza piyengki pangka kiriweigi ono logo piliktikki kandik lo piyengko teni pangkawili keleyagi langai ono. Kapura Anotogo loyengko mizagi langai onora miza purik pelik, korik tonuguyengko keli piyengki ngizirik kaileyeng logo Anotogo kaile piyeng kemenak ngangang mana. Logo pilik miziweki ngezebekki Marekpek wezamela logo pi yombanu yeikwiligi korik kaile mizi pilik puwek kelikwekke kayima logo teni yombanu mamokko kaile mizayengki wiyeke ibeng siweki. 4Anotogo pilik miza purik teni korikwekki kelirago kebangkela wizi pani mizi ono, Anotogi Kung Walekpokko kebangkela wizi pani mizi puwili loyengko pangka miziweki kai piyeng ngizi panu mizagi langai.

5Yombanu korikwekko keliyengki kiriwei yolu puwili yombanu korikwekko keliyengki wilek kang tiya manawili, kapura Anotogi Kung Walekpokko keliragi kiriwei yolu puwili wilek kang puwiligiyeng Kung Walekpokko keliragi tiya manawili. 6Purik yombanu wilek kang pugubek korikwekki kelirago kebangkelibok kazing kumbekki lewengke Anotoyegi ibeng, kapura yombanu wilek kang pugubek Anotogi Kung Walekpokko kelirago kebangkelibok kazing kumbekki Anotoyegi lewengke wik yolu keya ya pugura ngezege sara yolu. 7Purik tamizeige yombanu nakki wilek kambek korik puguwekko kelirago kebangkela purik mabura pi Anotoyegi ngai mizi yagenda, logo purik pi Anotogi keliragi nagerewiyi mizi yagenda purik pi kerewiyagi langai ono kopong. 8Tegi yongkambanu korik puwiliyengko keliyengki kerewiyi puwilirau Anotogo keli piyeng mizagi ono.

9Kapura ini ngizi kumuli puwiliyegirik Anotogi Kung Walekpek wameik inigi yungke yolu legi ini korik inuguyengko miziweki kai piyeng ini mizi ono, ini Kung Walekpokko miziweki kai piyeng miziwili. Tamizeige Kilisigi Kung Walekpek inigi yungke yolu ono purik mabura ini Kilisigiwili ono. 10Kapura tamizeige Kilisi inigi yungke yolu purik mabura kaileyengko mizagewiyege korik inuguyeng ibengki kele kapura Kilisigi pangkarago mizagewiyege Anotogi Kung Walekpokko ini kazing kumbekki Anotoyegi lewengke wik koyiweki keleya. 11Logo tamizeige Anoto Yisu ibendaga yangalekta wazamiyabokki Kung Walekpek inigi yungke yolu purik mabura Anoto Yisu ibendaga yangalekta wazamiya mabokko Kung Walek pigi inigi yungke yolubokko inigi korik ibengki piyeng ngereke yangalektaweki keleyagi.

12Tegi ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili, ini keya nerau teni mabuwili korik tonuguyengko keliyengki mizagi onowili. Kapura Kung Walekpek tenigi yungke yolu legi teni Anotogi Kung Walekpokko keliragi mizagiwili. 13Purik tamizeige ini korik tonuguyengko keliyengki kiriwei yolu purik mabura inigi kazing kumbekki Anotoyegi leweng ibengki. Kapura tamizeige ini korik inuguyengko keli piyeng kozang Anotogi Kung Walekpekki purago neneng ngelibene kelemi mabura ini kazing wik lewengke ngizi wik yolugi. 14Purik yongkambanu Anotogi Kung Walekpokko kebangkela yolu puwili Anotogi yango keya marekngangwili. 15Purik were kung tonuguwili Anotoyegi ibengwekkerik kazi mizimokko teni kebangkela. Kapura Anotogo teni Kung Walek pugubek yana logo pigi yango keya marekngangwili keleyiweki keya teni kazi mizimokka wila wazayiweki. Tegi pigi Kung Walekpokko mizagewiyege teni weik Anotoyegi, Peba, O Peba nogobek, meiyagirikki kazi ono. 16Anotogi Kung Walekpokko kung tonugubekyegi wameik panu kozak meirik teni Anotogi yango keya marekngangwili mei. 17Teni pigi yango keya marekngangwili keya teni nak nak Anotogi marek kalogolibek mizawili legi Anotogo teni nak nak mandik kalogoli watabi pugu yanagi piyengka weiyagibek keleya. Keya teni kemenak Kilisi kiling mandik kalogoliwili mizawili legi Kilisigi mowiya piyendau teni Kilisi kiling kemenak weiyagi, purik teni Kilisi kiling ngangang wageli mabilik teni pi kiling kemenak ngaiwak pugurik weiyagi.

18Nogo wameik kumulirik tonugu ngabelakpekke pelege kuneng wageli piyeng paka ngalege kalike Anotogo teniyegi ngaiwak yanagi purikki pangka ono. 19Watabi Anotogo keremiza piyeng mabiyeng wangki wok Anotogo ngezebekki yango keya marekngangwili ibendaga wik koyimagiweki yangalekta wazayagi pokki ngai yelili mizara yolu. 20Purik Anotogo Aram kaile mizarikki keriyawekke watabi pugu keremiza piyeng mabiyeng sok sagiyeng sawiya. Logo pura Anotogo keremiza piyengko sawiyara ono, kapura Anotogo sawiyara. Kapura Anotogo keremiza piyeng mabiyeng wok nakka Anotogo watabi pugu keremiza piyeng mabiyeng sok sa nelegi pugu yaliya wazayagi logo piyeng Anotogi yango keya marekngangwili kiling Anotogo kazing watabi nayengkorau wigira ono, ngaiwaktikku kola logo pugu yani pumok weiweki wilekpek keya yuke yolu.

22Ngabelakpek mabokko kaileyeng lewagelarikka wizageya kayimi perik yongok mandik waziweki sulu kilisi logo ngai nguk kai kang keya mizi kanda weik mandik waziyi puwili kelik ngai nguk kaiyageyara, Anotogo watabi mabiyeng ngereke wik keremizi puwekkegine purik teni iwaka. 23Kapura ngabelakpek ngezebek ngai nguk kai yagenda ono, tenirau yenge teni makngezegi yungke kuneng tonugu wageli piyengka wila wazayiweki teni ngai nguk kisi. Keya Anotogo Kung Walek pugubek teni were yeik yana kopong teni kalike pugu yeik yanagi piyeng weiyagi purik teni iwaka. Tegi tenirau wangki wok Anoto ngezebokko teniyegi, Ini negi yango keya marekngang panuwili mena nogo negi marek kalogoliwili keleya puwili yani piyengka ini yaniweki mena koli, yeiyagibokki teni yuke. Logo puwekkerik teni korik wik kemegeme mizagi ono keya ibengki onowek weiyagi. 24Purik tonugu keriyagi langai ono piyengki tonugu wilekpek keya ngai yuke koyima purikku mizagewiyege Anotogo teni yaliya wazaya, kapura tamizeige tonugu ngai yuke yolu piyeng tonugu pakeliyeng mabura purik teni ngizi ngai yuke koyinda ono. Purik tak watabi pugu wireyaugu pakeli piyengki ngereke talikwekke lewagi miza legi ngai yuke yolubek? 25Kapura tamizeige tonugu keriyiweki wilekpek keya ngai yuke yolu piyeng tonugu pakeli onoyeng mabura teni keriyagirikki kelegelemokko tenigi ngai yuke yolu pura kozangki.

26Kazing mabilikmekke Anotogi Kung Walekpokko kanda teniyegi saweli purik tenigi ngizi kumuli Anotoyegi pura kozang ono legi. Keya teni Anotoyegi pangka waberek mizagirik kang tamekke mizagi mizi kopong Anotogi Kung Walekpek ngezebokko tenigi wiyeke ngago yenge yungke panu tonugurau kozak kisagi onorago Anotoyegi nguk mei. 27Keya Anoto tenigi wilek kangyengki yungke pakelibok Kung Walekpokko kumuli pura pugu iwaka, purik Kung Walekpek teni Yisugiwiligi wiyeke Anoto kiling kazing Anotogo kelimekke piyau ngagozakka mizi legi.

28Keya teni Anotogo keli puguragi kiriwei iza puwiliyegi lewagela piyeng Anotogo weiya logo teni piyegi keli puwiligi wazono koyagiragi wiyeke kowiti purik teni iwaka. 29Anotogo yongkambanu koka solowekka iza puwili kemenak ngezebekki Marekpek kelikweki sawiya. Pugu pilik miza purik pigi Marekpek pigi yango keya marekngang puwiliyaga kalogoli panubek miziweki. 30Logo Anotogo yongkambanu iza puwili pugu ngago yeiya. Keya pugu ngago yeiya puwili pugu ngezebek kiling pangka wazaya. Keya pugu ngezebek kiling pangka wazaya puwilirau pigi ngaiwak yemane purik kelikta weibene keleya.

31Tonugurau watabi wazono pilik piyengkirau ngago nayeng kisagi langai ono. Tegi teniyegi ngai mizi puwiliyegirau teni wilek ngelek kumuli ono, purik Anoto tonugumekke legi. 32Pi pigi Marekpek miza warara wiziya ono, segeya mamokki wiyeke ibeng sibene kelemiya. Logo pugu pigi Marekpek tenigi wiyeke yeik yana mabilik watabi mabiyendau pugu teniyegi yeik yanagi purik nogo iwaka. 33Anoto ngezebokko pugu iza puwiliyegirau watabi kokowa nayeng miza onowili yei legi nakkorau puwiliyegi ngagoyeng yowagi ono. 34Takko teni kaile mizawili logo ngangang weiyagiwili kaiyagi? Kilisigu? A'a'. Purik pi tenigi wiyeke kaile miza logo ngereke wik yangalektabek. Keya pi weik perik Anotogi mele ngaigezikke mogosa logo tenigi wiyeke Anotoyegi nguk meiyageya. 35Tegi takko lemeng namek teni keya Kilisigi keli teniyegi puragi libulibu wiyagi? Tamizeige kuneng teniyegi lewa piyeng ma watabi nayendau pangka mizagi langai ono, ma Yisuyegi wiyeke nakko ngangang keleyi, ma yagasi, ma watabiyengki yeik, ma nawiligu watabi nayengko teni yeliweki mizi, ma teni yela logo ibeng purik tonugu Kilisigi keli teniyegi pura weik teniyaga koweige mizagi, ma talik? A'a', piliktau ono. 36Kapura Kilisigi wiyeke kunengyeng teniyegi lewagelagi Kapiya Walektikku pobilik kai pelik,

Nigi wiyeke wok mabiyeng yombanuwiligu teni yeliweki keleyi, yongkambanuwiligu teniyegi keleyirik liyeng memeng nagiweki yeliweki iza orowei kang puwiliyegi keleyi pilik teniyegi keleyi. a 
37A'a', yaka kuneng paka pilikyeng lewagela kele kapura teniyegi kelibokko teni piyeng mabiyengki lewege panu mizibene teniyegi saweli. 38Purik nogo iwaka, watabi nayengkorau teni keya pigi keli puragi libulibu wiriyagi ono. Ibengki pura keya wik yolu puragorau pilik mizagi ono. Angelawili ma kawere kungwili ma kerewawiligurau ono ma kozang nalangai nalangai yolu piyengkorau Anotogi kelira koweige wara wiziyagi ono. Ma yokopekke mizagi piyeng ma wangki wokpokkorau mizagi pilik piyeng mizagi ono. 39Ma paka ngilumbekke ngalege, ma yenge wizambekke yenge yungke panu puriktau, watabi nayengkorau Anotogi keli Kilisi Yisu tenigi Yemizibokko teni iwaka sibene keleyi puraga iza wara koyagi ono.

Copyright information for `BIG