aGenesi 21:12
bGenesi 18:10,14
cGenesi 25:23
dMalakai 1:2,3
eEkosora 33:19
fEkosora 9:16
gOsiya 2:23
hOsiya 1:10
iIsaya 10:22,23
jIsaya 1:9
kIsaya 8:14,28:16

Romans 9

1Nogo kai pera wameiktago, ne ngaigu kai ono, purik ne Kilisigibek legi. Ngago kangka nogobekke Anotogi Kung Walekpokko ngai purago kairik ne ngaigu kai yagenda ono kai. 2Nogo ngabelak nogobekkawiliyegi yalek kelirik yemane panu keya puwiliyegi wiyeke yenge ya nogoraga ngangang kelageya mizi. Ne Yuda ngabelak nogobekkawiliyegi kozak kai. 3Tamizeige Anotogo ne wezaneli keya Kilisiyaga ne keke yolu mizi purikku puwili Kilisiyegi iwaka sibene puwiliyegi sawelagirik pangka mabura ne wilik mizagi. 4Isileiliwili Anotogo izawili. Anotogo puwili Anotogi marekngang kalogoliwili keleyawili, ngaiwak yemane pigi purik puwili kiling sanga miza, pugu puwili kiling ngago silok tiya piyeng keya pugu puwiliyegi Mosego lo lende miza piyeng yana. Pugu puwiliyegi puwiligu piyegi kazing ngizi piyegi ya kumulagimekke waligeleya keya pugu puwiligi mizagi sawiya piyeng pugu ngelagi ono, wameik mizagi yeiya. 5Puwili Yudawiligi mangowiliyagawili keya Kilisiyegi keriyiwekkerik yombanu yeikwiligi kangmekke pi yeligagang puwiligimekkabek. Kapura Anotogi kangmekkerik pi Anoto keya pi watabi mabiyengki ngaibek legi teni yombanu mabuwili yeik pugura yongolok meiyageyaweki. Wameik panu.

6Nogo kai perik Anotogo ngago sawiya pura kawiye kai yagenda ono, purik Isileiliwiliyaga lewagela puwili mabuwili Isileili Anotogiwili ono, purik mabuwili Kilisiyegi ngizi kumuli ono legi. 7Ma Abalamgi yango keya marekngang puwili mabuwili Anotogi yango keya marekngang panuwili ono. Anotogo Abalamyegi pelik meiya,

Nigi yelibungangwili Isakyaga lewagelagi, meiya. a 
8Purik pelik kai yagenda, Abalamgi marek Ismail kazing korikwekkimekki kiriwei wazamiyabokki yango keya marekngangwili Anotogi yango keya marekngangwili mizagi ono, segeya Abalamgi marek Isak Anotogo sawiyaragi kiriwei wazamiyabokki yango keya marekngangwili Anotogi yango keya marekngang panuwili yeiyagiwili. 9Anotogo Abalamyegi ngago sawiyaragirik pelik meiya,

Wok nogo sawiyabokko ne yogi logo kozang nogobekki walimizagi logo Sera mandik nak wazamiyagi. b 
10Logo Anotogo Abalamgi marekyauyaga wamenak miza. Keya Anotogo sawiyara mabura keke ono, pugu mabilik Isakki marekyauyaga wamenak miza. Purik Rebekagi marekyaugi mangobek wamenak logo pok tenigi yelibu kokabek Isak. 11Rebekagi marekyau ngoluk waziyi nangai keya kaile mizi keya wazono mizi nangai wizigeya Anotogo Rebekayegi pelik meiya,

Mandik kalogoli nugubek mandik kalike nugubekki kulengke yolugi. c 
Anotogo pilik kaiya purik pugu mandik kalikebek miza purik ngezebokko sawiyaraga lewagelabek legi walimiziweki. Anotogo nak mizi keya nak yeik, miza purikki solorik pugu sawiya pura. Piyaugu miza keya nayengki wiyeke Anotogo nak mizi keya nak yeik miza ono, segeya pugu sawiyararikki wiyeke.
13Pilik miza pura Kapiya Walektikku pobilik kaiya puragi kiriwei,

Nogo Yakop miza keya Isau wezamiya. d 
14Yongkambanu nawiligu kozang kisagirik Anoto yewizekkazek mizibek kisagi kapura purik ngizi ono. 15Purik Kapiya Walektikke Anotogo Moseyegi pelik meiya,

Nogo wazono kelemiyagi kelibokyegi ne wazono kelemiyagi, keya nogo yalek mizagi kelibokyegi ne yalek mizagi, meiya. e 
16Togo Anotogo nawili izi keya nawili yeik mizi purikki solorik puwiligu keli ma puwiligu mizi piyengki ono, segeya Anotogo yalek miziweki keli legi. 17Purik Kapiya Walektikke Anotogo Peroyegi pelik meiya,

Nogo ni Isip lemengki King Ngai wazani purik peyaugi weraga, nara, nogo niyegi keleniyagi purago kozang negi pura mamokyegi waligeleyiweki keya nara, yongkambanu ngabelakpekke koyi kambeli puwili mabuwili neyegi langai iwaka sibene keleyiweki, meiya. f 
18Togo tamizeige Anoto nakyegi yalek mizagi keli purik yalek mizi penangai keya tamizeige pugu nakki kangkabek kingyeng kelik kozang wizeibene keremiziweki keli purik keremizi penangai.

19Iniyaga nakko neyegi pelik nguk neiyagi, Anoto nakki kangkabek kingyeng kelik kozang wizeibene keremiziweki kelibek legi ngereke ngenangki pi pokyegi ngagoyeng yowi? Takko Anotogi kelira ngela melagi, neiyagi. 20Togo nogo pilik kanga meiyagi ni ngenangaibek legi ni Anotoyegi ngago wageliwei mizi. Ni yeik yombanu yeik ngizigu. Kaimi narago yombanu pi keremizabekyegi ni ngenangki ne pelik keremiza, meiyagi ono. 21Ini iwaka, yombanu kaimiyeng keremizibok keli ngezebekkiragi kiriwei ngabelaktikki yawe mizi purik pangka, logo tamizeige pugu keli purik kaimi neyau keremizi, logo wazono panu pura wok miza nagi pilik piyengki miza nagira keya nara wok mabiyeng miza nira.

22Anotogo mizarik mabilik miza. Pi keli ngezebekkiragi kiriwei sisik pugura kaileyengki wiyeke walimizi keya kozang puguragi yongkambanuwili iwaka sibene keleyi purik pangka. Tegi pugu sisik puguraga ngagozak keleya logo neneng ngelagi langaiwili kowitibene pi yelakkelek yuke yolu. 23Keya ngereke ngaiwak yemane pugu teni yemane panu yana purikkirau teniyegi walimiziweki mizi purik pangka. Anotogo yalek pugurik walimiza purik teniyegi keya ngaiwak pugurik weiweki kangkere keleya puwili teni. 24Purik yongkambanu pugu ngago yeiya puwili teni logo teni nawili Yudawili keya teni nawili Yuda onowili logo pura 25Anotogo Kapiya Walektikke yungke Osiyago kapiya lende mizarikke pelik kaiya poburagi kiriwei,

Yongkambanu negi ono puwili nogo nogowili kaiyagi keya ngabelak nakkiwili nogo kela ono puwili nogo keliwili, yeiyagi. g 
Keya Osiyago pobiliktarau kai,

26Keya Anotogo, Ini yongkambanu nogowili ono, yeiya pulogo Anoto wik yolubokko puwili pigi marekngangwili yeiyagi. h 
27Koka walaka panu Isayago Yudawiliyegi langai kek ngaungaumek kiling pelik kaiya,

Yudawili kainging wizambekke ngezege yolu piyeng kelik logo sangkelagi ono kele kapura puwiliyaga yeik mele sangkela nawili Anotogo yaliya wazayagi.
28Purik Yemizibokko nguk namizi Yuda yongkambu ngabelak Isileilibekkewili ngagozak keleyagi logo pulaga pugu mizagi kaiya pura kemenak mizi penangai, kai. i 
29Isayago koka kaiya mabilik,

Tamizeige Yemizibek kozang mabiyengki mangobokko teni Yudawiligi koloyakamandik nawili wezaya ono kesak teni yereng korowali Sorong keya Komola piyaugu yeik sawiya pilik mizi kak. j 

30Nogo kai purik peliktikki, Yuda onowili ngezewili Anoto kiling pangka wazayiweki miza onowili, puwiligu Anotoyegi ngizi kumularikku Anotogo puwili ngezebek kiling pangka wazaya. 31Kapura Yuda Anotogo iza puwiliyegirik puwili kazing ngezewili Anoto kiling pangka wazayagi namekke welageya koya kapura pilik namek yolok ngela ono. 32Nangki puwili pilik namek wela ono? Purik puwili ngizi kumula purago Anoto kiling pangka wazayagi miza ono, segeya puwili puwiligu wazono mizi piyengko Anoto kiling pangka wazayagi mizara koya. Logo Yisuyegi ngizi kumuli purago teni Anoto kiling pangka wazayi kapura Yudawiligu Yisuyegi kiyebuk miza kopong puwili king yombanuwili natengka walibene keleyibokka natengka wala. 33Mabilik Kapiya Walektikke pobilik kai pelik,

Keriyi, ne Saiyong mei lemengke king nak wiyi, king yongkambanuwili natengka walibene keleyagi nak kapura yombanu piyegi ngizi kumulibok yeik ulak ngizi kumulagi ono, kai. k 
Copyright information for `BIG