1 Corinthians 13

Naríara naríara nímuqusira óosanara qídanoo.

1Mi-firaaqoo uriqarara oosaná koorooiráfa maaqímminoo máridanoo, faiqí ánaasee aiqámausa naríara naríara úriqarara ainainee qímasee misára nímuqusirafa mifá miná máridanoo. Qinée qeeqá Ánutuna maraquna afeekannái ánaamuru moómoo máqannaa ufakíqari sía íria maria ufanakiqari faqa qangiroo ufakíqari faqa Yísuna ufara suqíranaki qímannimunanoo qeeqá qímuqusaki faiqí ánaaseera úriqarara ainainee qímasee misára nímuqusirafa sía márifaqa qeeqá kai qeeqá firaa ufatia fífau kámmee kámmee qídaqa.

2Ánutuna maraquna fannoo óosana óosana afeeka qíminaqa qinée qeeqá kai Ánutuna ufa ámiqimasee qímannimianaqee qinée aiqáma ainainara irisée aiqáma kukéeqara ainainara irisée fee, qinée qeeqá Yísuna saqárikirafa afeeka márinaqee áaqana moo máfi moosáa quqáanauree, mi-aiqama ainaina afeekáfa qiqá daundurái afeekaíkifanoo faiqí ánaaseera úriqarara ainainee qímasee misára qímuqusirafa sía márifaqa qinée sía máridara foora máridaqa.

3Qinée qeeqá aiqáma ainainatia maréeqee aináina síaisa káqi nímiqee qeeqá qifaaqa faqa maréeqee idáki áquanauree miqídaqa faiqí ánaaseera úriqarara ainainee qímasee misára qímuqusirafa sía qiní daundurái márifaqa mi-ainainaqandá sía qiní dadaaqianára miqídaqa.

4Faiqí ánaaseera úriqarara ainainee qímasee misára qímuqusirana qinée Pauroosa kooroo ianáura. Faiqí ánaaseera nímuqusirafa maaqímminoo máriannoo, reendeenámandee ubiqáfi misá úfa írirafa máriannoo, fifímmasee faiqí ánaaseera qímannimirafa máriannoo. Faiqí ánaaseera nímuqusirafa sía rairaiqírafa máriannoo, sía naríara óori uqéerasee máriannoo, sía narí amooqírafa máriannoo. 5Faiqí ánaaseera nímuqusirafa sía adi námufaqa márifa máridanoo sía naríara kai írimarifa máridanoo, sía dauní kaukaatufa qímarifa máridanoo, sía akaqáusa mandáikámmamaqaanara irimáree fímarifa máridanoo. 6Faiqí ánaaseera nímuqusirafa sía mandóosanara asasídanoo kúqaa ánoona ufa qíranara asasídanoo. 7Faiqí ánaaseera nímuqusirafa sía minnísee fínanoo ákooqaidanoo, misá miná mandáikammamaqáafanoo káqi kai irisée minní sáidanoo, faiqí ánaaseera ámiqira írirana irimáree fímarinafa faqa áaqainausakiara sía misára taikée foo qírafa faqa óosana óosana ainaina ámiafanoo reendeenámambi ubíqafi káqi mi-manda oosanná fee ámiqira óosana fee káqi mara máree fímarifanoo ámuqusirafa miqíminoo máridanoo.

8Faiqí ánaaseera nímuqusirafa náaru náaru márira ainaina máridanoo sía taikárafa máridanoo. Maqee kámuqoo Ánutuna maraquna akaqáusa náakifaqa ámiqimasee qímannimirafa maqee máridanoo úfaasu ainainá kai máridanoo. Akaqáusa sía nári írimaria ufana qímannimirafa máridanoo mifá faqa taikáannoo, ámiqira írirafa máridanoo márinoo áiqaráannoo. 9Ánutufa maqee qímimari írirafa faqa qímimarifaqa faiqí ánaasee qímannimira ufa faqa maqee átisaa máridanoo. 10Kásooqaqee Yísufa qúmira áukuana firaafá aniráinanoo maqee átisaa márirafa taikáfuannoo.

11Qinée Pauroosa faiqi ánaaqi máriafanna kamuqoo qiní ufa faqa qiní dídirafa faqa qiní írirafa faqa faiqi ánaaqindi márinau, maqee faiqí kámmambunanoo faiqi ánaaqi írirafa dóo taikáfinoo. Yísufa qúmuaninna aukuanna miqíkai íannoo. 12(Pauroofa máru aukuanna mandá tanuka kai márinau. Mi-manda tanukána kíkiqusidanoo maa-ufána qinau.) Maasá tánukaki qeeqá dóori qáfaidaqa sía ámiqimmandee qeeqá qimana qáfaidaqa. Maasá maqee qáfee marúnafa miqírana áti kai qáfaidaqa, Yísufa qúminna aukuana maasá miná faqa narí óori narí óori andeeqásee qáfaanaura. Maqee márunna írirafa áti kai máridanoo, Yísufa qúminna aukuana maasá írirafa ánoona máriannoo. Miqóo maasá írirafa Ánutufa maasára ámiqimasee írindee kai ínoo ánoona írirafa maasáki faqa máriannoo.

13Dóo maqee kámuqoo maa-qaaramoo ainainná kai máridanoo. Yísunasaa írirana rusírana faqa náaru kambíqaaninnanara asasamándee áfeesirana faqa faiqí ánaaseera faqa Ánutunara faqa úriqarara ainainee qímasee misára nímuqusirana minamúfa kai maqee kámuqoo káqi máridaqa misákiqari nímuqusirafa kai úriqararafa máridanoo.

Copyright information for `BJR