1 Corinthians 6

Yísuna ufa írimarusa káqiqee síaasinnai fímariqau.

1Ínnee Koorinti máqannaa Yísuna ufa írimariasa ínneeqa níkaqaafasaa kímariana mara máree káiqee síaasinnai mara máree fímariafanoo. Ínneeqákiqari aneenná ákaqaafasaa kímariannana faqa ufa rainéenana, Yísunara sía írimarinna síaasi finnai sía máree fúa, sía uqanna miqíaqa áaqaida miqí maríafanoo. Ánutuna ufa írimariasa kai miná andeeqáaqáana.

2Kásooqaqee Yísufa qúmuaninna aukuana maqee máriaqoo Ánutuna faiqi námu mi-aukuanná aiqáma maa-maqa maaqánakinaasa síaasiuqa márifaranoo sía fee minára ínnee íridee. Mi-aukuanná ínnee Yísuna ufa írimariasa aiqáma maa-maqa maaqánasaaqaraasa áaqarana óosana óosana aaqarana andeeqánniséefaranoo, dóo maqee ínni ufa suqíranaki áaqarana marasáifaqa aiqáma maa-maqa maaqánasaaqaraasa andeeqánniséefandinausa máriafanoo ínneeqá kai amaná andeeqéefaranoo. 3Mi-aukuanná maasá síaasa máridaqa qangiroo ufa faqa írianaura, sía fee ínnee minára íridee. Dóo maasá miqídaqa maqee márunna aukuana áaqarana marasáifaqa amaná írianaura. 4Ínnee miqí maríana ínniki moó mandúfa kambíqafinaqa ínnee miná maréeqee áqoosai máriasa nímifaree. 5Nisaurúaqa, sía fee ínni Yísuna ufara suqíranaki moodáa ufa andeeqárana akoofása máridanoo fee, ínniki máridanoo sía fee mi-fasiqáfa amaná ufa rainée maríaqanda ufa andeeqáannoo fee máridanoo amaná andeeqánnisáannoo. 6Ínnee Yísuna ufara íri maríasa sía andeeqánniséemariafanoo, ínneeqa níkaqaafasaa kímariasa mara máree sía Ánutuna ufa íriasaki quqée maríafanoo áaqaida miqí maríafanoo.

7Ínniki kóota ufa márinaqa káqi síaasinnai máree fímariafa ínnee Yísuna ufamau fímariana minásaaqari aikátamaki káqinni áqufuanara kooroo ídanoo. Yísuna ufa írimarifa moó fanoo mandúfa áminana káqi íriaqaana Yísuna ufa moó fannoo írimarifa aní aináina úmmuarinnana káqi minnísaaqaana. 8Ínni sía andeeqásee máridaqa káqi máree maríafanoo narínni narínni áaqamannimaqee maríafanoo narínni narínni aináinamma úmmuaramásaidaqa síaasinnai máree fídaqa, ínnee káiqeesa miqímannimaqee márifanoofau mifá faqa áaqarafa márini, ínneeqa níkaqaafasaa kímariasa kai miqímmannimaqee maríafanoo firaaqóo áaqaida miqímariafanoo.

Mandóosana máree maríasa sía uqanna innaarúnai fifáranoo.

9Ánutufa narí quqúsaki náaru márirana sía mandóosana máree maríasa nímiannoo sía fee ínnee minára íridee. Ínnee sía ínneeqa níkaruqímasee mandóosana máraqa nídaqa innaarúnai fíraree qiaqa. Dapi máraqa nua fasiqa anaaseesa faqa túmunnai áuqira afaannara innaaru qímariasa faqa mooná afaaqi ánaaqa narí úmmuari narí úmmuari maríasa faqa faiqí ánaasee aqoónna fasiqa anaasee áafeeqaidanoo mi-oosanná máree maríasa faqa aináina úmmuari maríasa faqa káaqa aináinara rímariasa faqa nammári námasaida maqee maqee fúrufari máriasa faqa mandá ufa qímariasa faqa únna qímasaida úmmuari maríasa faqa mi-oosanáusa máraqa nuasá faqa sía uqanna Ánutuna innaarúna ququsaki kéeqeefaranoo. 11Koorinti máqannaasa ínnee akaqáusa miqí marusa márufanoo ínni mi-manda ainaináfa dóo rukánoo máridanoo, nári nifaaqara Ánutuna ámidee qímariasa máriafanoo. Ásauku mundírafa Yísufa maasá karaambáiqa minásaa rusíranannai faqa Ánutuna náaquqara andeeqara maraqunannai faqa miqandánnai ínnee Ánutuna áfusaa andeeqáranaki máriafanoo.

Ínni nifaaqa fannoo Ánutuna amooqíranaki andeeqáranaki máriani.

12Moó fannoo naríara maaqí qíannoo qinée amaná máridaqa aiqáma ainaina mandáinainee qímariana faqa amaná máraanaura, anée miqí qíanaqa qinée minára maaqí qídaqa kúqaa anée aiqáma ainaina máreennaranoo moómoo ainaina sía aní dadaaqíannoo aní kurídiannoo. Qinée qiqá írirafa maaqí qímasee qímmiridaqa qinée akooqóo márida aiqáma ainaina amaná máraanauree qímmiridaqa qinée minára maaqí qianáura. Moo mándainaina fannoo qiní maréeqee narí márinaki quqáqisáifanoo mi-maraqunáfa dáakufuandoora rufíee sía miná máraanaura. 13Faiqí moó fannoo ánaasee úmmuarianeera qímasee miná kíkiqa maaqí qímasee usúannoo nárana fannoo áranaqumundí máridanoo. Kafáa árana fannoo náranaindi máridanoo. Mi-ufána sáaqari mifá únna qímasee maaqí qímasee ookáa íannoo, ánaasee faiqíndi márifaqa káqi máraanauree qíannoo. Qinée Pauroosa minára maaqí qídaqa Ánutufa nárana faqa árananda faqa naríndi naríndi quqásoofa kásooqaqee miqandá kurídiannoo maasá faiqí qifaaqa sía úmmuariranaindi máridanoo Karaambáiqaindi andeeqáranaindi máridanoo kafáa karaambáiqa maasá qipatasáa rakísiqimaqeenoo ámiqimmaqimaqaidanoo andeeqára márirana nímimarifa márinara andeeqára oosana kai máraaqa.

14Ánutufa narí afeekannái maasá karaambáiqa kúqiranakinaana uqéera quqóofa mifá kai maasá qifaaqa faqa kúqiranakinaana uqéera quqáaninnanara ínniqa nifaaqaki andeeqára óosana kai máraaqa.

15Ínniqa nifaaqa ásauku mundírana afaaqa átiuqa máridanoo. Amanée ásauku mundírana afaaqa áti maréeqee dapi máraqa nua ánaaseena afaaqasáa quqáanauree óo sía uqanna amana miqíanaura. 16Faiqí moó fannoo narí afaaqa máreenoo dapi máraqa nua ánaasee finnai fínanoo mi-fasiqána afaaqa fannoo mi-anaaseená afaaqandíri moodáanaki atooqáfuannoo. Óo ínnee sía minára írimariafanoo. Óoqeenáa akara minára maaqí qímasee akooqóo qídanoo

Miqandá moodáa nifaaqaikámambi máruqanda márifaranoo.
17Qinée Pauroosa minára maaqí qídaqa moó fannoo karaambáiqasaa apámambi márinafa karaambáiqa ámuqusandiri moodáanaki apái̱noo máriannoo.

18Faiqí ánaasee narúmmuari narúmmuariranara eeráiriaqa. Moó fannoo óosana óosana mandáinaina márainafa mi-manda ainaináfa sía narí afaaqa mandáikammamaqáannoo. Faiqí moó fannoo moo ánaasee úmmuarinoo narí afaaqa uqanna mandáikammamaqaidanoo. 19Ínnee sía fee maanára íridee, ínnee dóo írimariafaqa qímannimidaqa ínni nifaaqa Ánutuna náaquqara andeeqara maraquna amaana máqa miqírafa máridanoo. Ánutufa narí maraquna ínnikina quqásoofanoo márinara ínnee ínneeqa nifaaqa Ánutuna amooqíra máriranaki quqásaifanoo máriani. Ínni nifaaqa sía ínnindi máridanoo. 20Ánutunaindi máriafanoo. Mifá narí ámaakunnai firaa feefaurumásee ínni marasée naríara quqáqoosa máriafanoo minára ínnee ínniqa nifaaqa Ánutuna amooqíra máriranaki quqásaifanoo máriani.

Copyright information for `BJR