1 John 4

Únna maraqunara faqa kúqaa maraqunara faqa raináaninnanara qímaqoo úfafa.

1Qiní qifaaqasáa qíqoondiuqa. Moómoosa náriara Ánutuna maraquna maasáki márisee qímariana sía miná irisée aiqámausara kúqaammifoo qiaqa. Ínnee misá nímanamásee qáfaaqa kúqaa Ánutuna maraquna fée mooná maraquna fée misáki máridanoo fee. Únna qímaria tamummaqarausa aiqámai daráanammiqa márianara qímannimidaqa. 2Ínnee maaqímasee nimanamásee qáfaaqa, kúqaa fee Ánutuna maraquna misáki máridanoo fee. Óoqai maa-maqa maaqáfa sía máruqoo Ánutufa innaarúnai Yísunasaa ásauku mundúseenoo kásooqaqee anée aiqáma maqásaaqaraasa asumu máreena fee qímaseenoo miná qímaminau. Dóo maqee ínniki moo fannoo máa̱ akooqóoqaraanara Yísunara mifámmifoo qínafa mifá Ánutuna maraquna faqáafa máriannoo. 3Moó fannoo áaqara ufa qínafa ásauku mundíranara sía miqí marífa maqásaa fasiqa faiqi fée qínafa mi-fasiqánaki sía Ánutuna maraquna márifa máridanoo. Mi-fasiqáfa ásauku mundírana namuqáa máridanoo. Óoqai maasá mi-fasiqánara ániannoo mifoo qíafanaqa íriusa máriafanoo maqee dóo kooroo mándee ani máridanoo.

4Qiní faiqi námu ínnee Ánutuna faiqi námu máriafanoo. Únna qíra tamummaqara fasiqauqa ínnee misá úrinaaqaramáfi máriasa, ínniki mári maraqunafa úriqaranoo máridanoo maa-maqa maaqánakinaasa maraquna Sadannanaindi uréeqanoo máridanoo. 5Misá maa-maqa maaqánakinaa íriranamau ufa qímariafaqa maa-maqa maaqánakinaasa misá ufa íridaqa moodáa máqannaasa máridaqa. 6Maasá Ánutunaindi máridaqa Ánutunara írimari fasiqafa maasá ufa íridanoo. Yáu yáusee sía Ánutunaindi máriasa misá sía maasá ufa íridaqa. Dóo maasá miqímandee ánoona maraquna faqa únna qíra maraquna faqa rainásee íridaqa.

Maasá naríara naríara nímuqusirana ánoona Ánutufa máridanoo.

7Óo qiní qíqoondiuqa, maasá andeeqásee naríara naríara úriqarara ainainee qímasee ruaqa. Naríara naríara nímuqusirafa Ánutunasaaqari animári ainainafa máridanoo. Naríara naríara andeeqára amuqusímarífa Ánutuna faiqi máridanoo minára írimarifa máridanoo. 8Faiqí moó fannoo sía andeeqásee ámuqusínafa sía Ánutunara íridanoo. Nímuqusirana ánoona uqanna Ánutufa máridanoo. 9Ánutufa narí ámuqusira óosana maasá uqaqífiqeenoo. Mifá narí ámaaku moodáa faiqi maa-maqa maaqánaki aqiqámasoofanoo maasára káqi márirana miná Yísunannai máraaqee qímasee aqiqoofanoo qúminau. 10Andeeqára ámuqusirana ánoona maaqímminoo máridanoo. Sía maasá Ánutunara úriqarara ainaina fee qímasee rímariqiafana. Ánutufa náaree maasára ámuqusufanoo narí ámaaku aqiqéenoo minánnai maasá mandáinaina ákiaqara dáriraree quná miná mara áquanifeera aqiqoofanoo qúminau.

11Qiní qifaaqasáa qíqoondiuqa. Ánutufa maasára miqímasee firaaqóo ámuqusunara maasá miqí kai íqa quándaki naríara naríara úriqarara ainainee qímasee qímuqusiani. 12Sía moó fannoo Ánutuna qáfoosa máridaqa maasá naríara naríara ríranannai Ánutufa maasáki máridanoo miná ámuqusirana ánoona dóo maasáki ánoonaikinoo máridanoo. 13Maasá maaqí qímaseeqa Ánutunara kúqaa maasáki márifaqa maasá minakí máridee qianáuranoo. Mifá narí maraquna maasá qímunara maasá mináramma írianaura. 14Maasá maa-ainainná qáfeeqa aiqáma qímannimidaqa maasá qíkoofa narí ámaaku aqiqéenoo maa-maqa maaqánasaaqaraasa mandáinainaki máriasa qumáreeqee uqéeraani fee qímasee aqiqanáu. 15Yá fasiqa ánaasee fee maa-maqánasaaqari Yísunara kúqaa Ánutuna faiqi fée qínafa Ánutufa minakí máridanoo mifá faqa naríki máridanoo. 16Ánutufa maasára ámuqusirana maasá qeeqá minára íridaqa kúqaa fee qímasee minásaa mundídaqa. Ánutufa nímuqusirana ánoona márinara yáfa yáfee naríara naríara andeeqára ámuqusiranaki márifa mifá Ánutunaki faqa márifa máridanoo, kaifáa Ánutufa minakí máridanoo. 17Ánutuna ámuqusirafa sía fífau maasáki ánoonaikidanoo. Ánutuna ufa írira faasaana sía narí áfusaa rufíaaqeera paasóosiaqeera miná ámuqusirafa maasáki ánoonaikidanoo. Maaqóo mária kamuqoo maasá márirafa Yísunaindi miqírafa máridanoo naríara naríara andeeqára nímuqusiranaki ánoonaikinoo máridanoo. Naríara naríara andeeqára nímuqusira óosana sía mapáraaírafa minakí máridanoo. 18Moonára rufíarafa sía káqi kambíqaidanoo maasá mandá ainaina ákiqara dáruandoo qímasaida rufíaidaqa. Maasá maqásaa dídimari fasiqánara sía rufíaidaqa maasá dídirafa rufíarana áfaqasaifanoo dídirafá kai máridanoo. Ánutufa maasára ámuqusímarífanoo maasára rídanoo. Maasá Ánutunara rufíaidaqa Ánutufa maasára rímarina sía íridaqara miqídaqa, Ánutufa maasá dárí marifaqara foora minára rufíaidaqa.

19Ánutufa indaarú maasára ámuqusunara maasá minára irisée kúqaa fee qímasee quándaki Ánutunara faqa naríara naríara faqa úriqarara ainainee qímasee rídaqa nímuqusidaqa. 20Moó fannoo qinée Ánutunara úriqarara ainainara rída fee qímasee quándaki narí ákaqaafasaara fídiaqaa ínafa únna qírafa máriannoo. Mifá narí áfu qáfee marína narí ákaqaafasaa rirímma sía ámuqusidanoo mináu Ánutuna sía qáfee márina náqimandee fífau ámuqusiraree sía amaná. 21Dóo minára qinée qídaqa. Ásauku mundírafa maa-naakaparufána maasá qímaqimiqoona ínni qímannimidaqa. Yá fasiqa anaasee fee Ánutunara úriqarara ainainee qímasee rínafa mifá quándakinoo narí ákaqaafasaara úriqarara ainainee qímasee faqa rúannoo.

Copyright information for `BJR