1 Timothy 6

1Faiqí moó fannoo Ánutuna áuquara faqa maasá naamúaqira ufara faqa mandáinainee qifóora maa-ufána aní qímamía̱nana anée Yísuna ufara suqímaría maqánaki kéeqee márisa qímannimia. Aináinafaqaasa maa-maqánasaa feefaurúaree qímasaida aináini maríasa anée maaqí qímasee misá naamúaqia, misá aiqáma ámiqimasee náaquqama nímaqainaqa nári rakísirausa aináinamánnimaqáaqa. 2Akaqáusa aináinafaqaasa misá faqa Yísuna ufa íri maríasa máriafaqa ínnee misá aináinira faiqi máriasa sía misára faqa moodáa írirana máree marúnausee qímasee mandufa nímiaqa. Ínnee minára iriséeqa andeeqásee fíqaramásee misá aináinamánnisaaqa. Ínnee misásaaqaraa nárana qámunnaina máree maríafanoo misára faqa Yísuna ufa írimariasee qímasee maasá misára dídimariasee qímasee ámiqimasee misá aináinamánnisáaqa. Óo Timooti anée mi-ufáusa Yísuna ufara suqímaría maqánaki kéeqee maríasa naamúaqímasee fuki faakí qía.

Pauroofa únna amaanufa qímariasara aaquqímannimaqóo úfafa.

3Faiqí moó fannoo máa̱ qinée qúnna ufana moo máu káqirúnna fídanoo karaambáiqa ásauku mundírana Yísuna ánoona ufara qáoo qídanoo Ánutuna mapukíra ufa síaifa máridanoo káqirúnna ubeekáidanoo, miqí qímari fasiqafa sía moo áinaina qáfaidanoo kaqi narí afaaqa kái amooqídanoo miqídanoo. 4Miqí qímari fasiqafa narí mandá írirananai káaqa káqikaa ufa óosana óosana ufara fífau raináidanoo tínoo taanóo rídanoo. Miqíra óosana fannoo faiqí ánaaseekina naríara naríara rairaiqírafa uqéeraidanoo ufa rukíarana faqa naráqi naráqira ufa faqa naríara nariára mandírirana írimariana faqa maqee maqee tínoori maría ufa rainée máriana faqa uqéeraidanoo. 5Faiqí akaqáusa áaqee maríasa nári nífaurunnoo únna qídaqa. Misá Ánutuna ufamáu fídaqa firaa munnimma aina maa-maqánasaa márararee qímariasa. Miqí qímariasa ánoona ufa síaisa, írirafa taikárausa mi-ufána qídaqa.

6Dóo kúqaa Ánutuna ufa fannoo faiqí aináina faqaasara foora mánnisaidanoo. Faiqí moó fannoo káiqeefa Ánutuna ufa máree marífa quándaki narí maqee máree mari ainainnara dóo qiní qimana fée qímari fasiqafa aináinafaqaa fára foora máridanoo. Miqí qímarunara Ánutuna ufa fannoo aináinafaqaa fáikammamaqeera foora ídanoo. 7Maasá maa-maqa maaqánaki faiqi ánaaqisaa nánee máree ániqiafana káqi samu ániqiafana. Maasá maa-maqa maaqánasaaqari fíqa nánee máree fuanáuree, káqi samumbuanáura. 8Maasá qamunna faqa nárana faqa maasá qimana kái dóo máridanoo, dóo fee qímasee nifaaqa quqáaqa.

9Moómoo ainaina munnimmara randéemariasa mandá nimaniranaki áqufidaqa. Nári moómoo ainainara munnimmara rímariafa náriqa fúrufariranara nídimarifa mifá maréeqeenoo nári ufaanaki nári náridaqa. 10Munnimmara rímariafa mandáinaina óosana óosana mandáinaina óosana áreemarifa máridanoo. Akaqáusa óoqai Ánutuna ufa írimarusa munnimmara rídaqa Yísuna ufa minnísee náriqa ummaara óosana óosana marasaafanoo mi-ummaaráfa nári nímuqusa radámidanoo.

Pauroofa Timootinara ámudaanai qímasee andeeqáramau fúannee qu úfafa.

11Óo Timooti anée Ánutuna ufa írimarianafa máriananoo, anée munnimma áinainara randée maría iriranamau fímariasara faqa mi-manda ainaináusara faqa eeráiriaqa. Ínnee nímudaanai qímasee andeeqáranara faqa Ánutufara foora írirana faqa Yísunasaa mundírana faqa faiqí ánaaseera nímuqusirana faqa kísaaqasaa Ánutuna aanára afeekaikírana faqa faiqí ánaasee íreeda reendeénamandee kai qímannimirana faqa mi-ainaináusara nímudaanai qímasee máraaqa. 12Timooti anée Yísuna ufamau fídana narí ámani narí ámaniara foora ámudaanái qímasee rákiranakiara foora úrinaaqareenana náaru náaru márirana marasáinanoo aníndi máriani, mi-andeeqara marira niránara Ánutufa aní áarameeqee minakí quqéenoo. Óoqai anée Yísunasaa mundúfunafa anée moómoosa nífusaa ámiqimmandee Yísunara kooroounáfa máriananoo mi-karí Ánutufa mi-amanirána aní ámufa máriananoo.

13Óo Timooti aiqáma ainaina áidoo nímimarina Ánutuna áfusaa faqa, Piratoona óorisaa koorooúnafa ásauku mundírana Yísuna áfusaa faqa qinée aaquqímasee qímamidaqa. Yísuna ufa ásaana rúmaseenana aiqáma eedóo qímasee máraa, mi-maú fínana aní nírafa márirafa ánukarafa sía áaqarafa máriani. Miqí kai iná fífi ínana karaambáiqa Yísufa narí qúmira áukuana paqúria. 15Ánutufa ámiqirafa moodáa rakisirafa aiqáma úriqararausa úrinaaqararafa aiqáma karaambáiqauqa karaambáiqa mifá narí kai irisée andeeqára aukuanee qímaseenoo mi-aukuanná kai Yísuna aqiqáinanoo maí kafáa kooroománnimaqaannoo. 16Ánutufa mifá kai sía faiqí undée írafa áaduma márifa, mifá kai sía faiqí amana qáfaaqaaira káaqa qáranaki márifa, sía moó fannoo miná qáfaida sía moó fannoo amana qáfaannoo. Miná áuqu uqéerarana faqa náaru náaru afeeka márirana faqa mináindi kai máridanoo. Kúqaa.

17Óo Timooti anée aináinafaqaasa maaqí qímasee qímannimia. Ínnee aináinafaqaasa sía ínneeqa nifaaqa nimooqiaqa. Sía ínnee taikéemaria munnimmanasaa ínneeqa írirana mundúaqa. Ínni Ánutunasáa kai ínneeqa írirana mundúaqa. Mifá aiqáma ainaina áfaaramásee maasá qíqaara raanífee ainaina qímimarinasaa kai ínneeqa írirana mundúaqa.

18Óo Timooti anée aináinafaqaasa mi-ufána qímannimisee maa-ufána faqa qímannimia. Sía moómoo munnimma ainaina márarara kai íriaqa. Ínnee faiqí ánaasee dadaaqíqa ámiqira dadaaqirana dadaaqiaqa mi-dadaaqirána nímimariananaki aníki aináina moómoora foora máriannoo. Ínnee áfaariaqa ínneeqa aináina náida nímiaqa. 19Ínnee miqíqa moómoo innaarúnai qumíasana moómoo suqúsee marasée náaru kambíqainna aukuana ínni faakánaikiannoo. Miqóo ínnee kúqaa ámiqira márirana marasée márifaranoo.

20Óo Timooti qinée moómoo fasiqa anaasee aní ásaukuki quqásaanana anée ámiqimasee afapíta qumáraa. Dapi ufa Ánutuna andeeqárufa sía minakí mári úfafa fúrufarira ufa raiqára ufa faqa akaqáusa moo áaqara ufara únna qímasee írirana faqaasa ufa fée qídaqa mi-ufáusara aiqáma anée faqa misá faqa eeráiriaqa. 21Akaqáusa mi-unna irirána faqaasa ufara dóo íridaqee qínausa Yísuna ufasáa fímariaqooqari quqásee auíaidaqa. Dóo.

Ánutuna áfaarirafa ínni aiqámausaki máriani.

Copyright information for `BJR