2 Corinthians 5

Maasá maqee maa-maqánasaa márunna qifaaqafa úiqaana maaqa miqírafa rapéemambinanoo Ánutufa innaarúnnai máaqara foora narí moó usakáannoo, náaru marira maqa usakáqisaannoo. Dóo maqee kámuqoo maasá qifaaqa úiqaana máaqara foora afisínoo márifaqa máridaqa innaarúnai mári maqana afisíranara firaaqóo rídaqa ikíraqaidaqa. Innaarúnai mári maqana afisíqa sía káqisamu akooqóora foora márianaura. Maasá qeeqá úiqaana máaqakiara foora qeeqá qifaaqaki máridaqa maasá qeeqá ummaara ámeemaanai máridaqa fáaqaridaqa. Maasá sía qeeqá maqásaa qifaaqa minnísararee qídaqa, maaqóo márunna qifaaqafa káqi márinaqa náaru marira qifaaqa miná ámuaaqa afisúanauree qídaqa. Miqímmásainanoo úfaasu márinna ainaina náaru mariranakina kéeqeenoo kukéeqafuanífeera qídaqa. Ánutufa kai maasá deedaqamáqiseenoo mi-ainainná kambíqainaqa maasá deedaqamáseenoo innaarúnai óosana óosana aiqáma ainaina qímianinnana miná áti maqee mária kamuqoo narí maraquna qímidanoo.

Maasá maqee maqee paasóosirafa maasáki qumbíqanoo máridanoo, maaná maasá maqee íridaqa, maasá maa-uiqaana maqánaki maqee máridaqa sía karaambáiqa máaqaki mirínni máridaqa. Maasá maqee márunafa sía qáfee márunna aanafa máridanoo káqi Yísunasaa káqi mundúfi sía qáfarai fidaqa. Paasóosirafa maasáki qumbíqanoo máridanoo maa-uiqaana maqáfa maasá qifaaqa minnísee karaambáiqa faqa narí máaqara faqa minní fírinara faqa minára kai íridaqa rídaqa. Maasá moo úriqarara ainainara dídidanoo maaqóo máaqaki fee máridee, meerái máaqaki fee maríanauree, miná áidiramau fíranara firaaqóo rídaqa. 10 Ásauku mundírafa ufa qíminna faasaana maasá aiqámausa miná áfusaa kikíqianaura. Kikíqamámbuananoo narí kai maasá maa-maqánasaa márunnana ákiaqara ámiqira ainainee mandáinainee miná ákiaqara áadu áadu qímiannoo.

Ásauku mundíranannai maasá Ánutuna faqa moodáanaki kídaqa.

11 Maasá karaambáiqara rufíaranara íridaqa faiqí ánaasee aaquqímannimaqaidaqa. Ánutufa maasá ánoona máriranara akooqóo íridanoo ínnee Koorinti máqannaasa maasá ánoona márirana faqa ámiqimasee ábee íridee sía fee íridee. 12 Maasá sía maa-ufánannai maasá núqu uqéeraidaqa maasá ínnee maasára nifaaqa ámiqianífeera qímannimidaqa. Akaqáusa faiqí afaaqa qáfeemarianará kai asasímariasa sía aundurákinaa ainaina asasímariasa misá maasá díqifaqa ínnee irisée mi-ufánannai rafáaqa fuaqa. 13 Akaqáusa maasára fúrufarirausa máridammiafoo qiafaqa, mi-furufariara foora qíranannai maasá Ánutuna áuqu uqéeraidaqa miqídaqa. Akaqáusa maasára sía fúrufarirausa andeeqárausa máridammiafoo qiafaqa mi-andeeqáranannai ínni dadaaqíqanidaqa. 14 Ásauku mundírana ámuqusirafa maasá rakísi qímaqaidanoo. Maqee maasá maanára íridaqa moodáa fasiqa fannoo aiqáma fasiqa anaaseera kuquqímaqanau, minára faqa maasá maaqí qídaqa aiqáma fasiqa anaasee mandóosana máriranakiqari kúqiara foora iqá máridaqa. 15 Mifá aiqámausara kuqunnímaqasoonara káqi máriasa minára irisée sía náriaraa kai irisée mána mána ifáranoo minára iriséeqa miná ufamau fídaqa andeeqéefaranoo. Misára irisée kuqunnímaqeenoo fíndifunara miná ufamau fídaqa andeeqásee márifaranoo.

16 Dóo maqee maaqóoqari maasá sía faiqí faiqi íriranannai faiqí ánaaseera írianauranoo maqee maaqóoqari oosanaraseeqa misára qímuqusianauranoo. Óoqai maasá ásauku mundíranara faqa faiqí faiqi íriranannai minára íriafannana dóo maqee sía miqídaqa dóo maqee minára úriqarara fee qídaqa. Faiqí ánaasee moó fannoo ásauku mundíranaki atooqánoo márinanoo Ánutufa mi-fasiqa anaaseená óoqeenáa mandá írirana dóo taikéenoo fúka irirana aqoónna fasiqa anaaseera ámuqusirana níminoo. Dóo minánnai Ánutufa faiqí ánaasee fúkaikámaqaifaqa máridaqa. 18 Mi-aiqama anaináusa Ánutufinaindari kai ánidanoo, maasá namuqáakiqa máriafannana narí ásauku mundíranannai maasá maréeqeenoo narí faqa moodáanaki quqéenoo kafáa maasára ínnee quándaki faiqí ánaasee óonu maréeqee qiní faqa moodáanaki quqáaqee qinoo. 19 Maasá qímannimira ufa maaqímminoo máridanoo Ánutufa narí ásauku mundíranannai aiqáma maa-maqa maaqána afaaqasása máriasa óonu maréeqee narí áqoondikiranaki quqánau. Ánutufa faiqí ánaasee áaqarana sía qáfaida sía írida mara quqánnimiqaidanoo. Mifá narí moodáanaki kira ufa maasásaa quqáseenoo ínnee faiqí ánaasee maréeqee qiní faqa moodaánakikirana ínni nímida fee qinoo.

20 Dóo maqee maasá ásauku mundírana aanáiqikirausara foora máridaqa maasásaaqari Ánutufa aiqámausara naméera qídanoo. Maasá ásauku mundírana ufa ínni Koorinti máqusanaasa fuki faakí qídaqa ínnee Ánutunara eedóo qífanoo mifá ínni namuqáakiranakiqari quándakinoo ínni áqoondikamma nímaqaani. 21 Ánutufa narí andeeqárana ínnisaimbaqa náida qímianifeera narí ámaaku qímamiseenoo maasá mandáinaina aiqáma qumáreeqeenoo minásaa quqásoofanoo miná ákiaqara kúqinoo taikánnimaqanau. Ásauku mundírafa mandóosana síaifa miqínau.

Copyright information for `BJR