2 Corinthians 7

1Óo qiní qíqoondíuqa, mi-qimafeekaikira ufáusa tamummáqarausannai qímaqo̱o ufáusa maasára qinau. Minára irisée ínnisaimbaqa óosana óosana qikairí qifaaqasáaqaraanee daunuráindaraanee aiqáma findaukámaqusee Ánutunara rufíaida dáaquqee márinaqa andeeqásee ánukaranaki máriaqa.

Pauroofa Koorinti máqannaasara asasídanoo.

2Óo Koorinti máqusanaasa qiní qíqoondíuqa, ínnikinaana maasá síamma moo fásiqa mandáikamamaqáafanausa, maasá sía moo fásiqa mandóosanaki quqáafanausa maasá sía moóna rafáaqafu amaqásee mooáinaina umáraafanausa, ínnee minára nímuqusinaqa maasá umáraaqa. 3Qinée sía ínni níqirara miqídaqa óoqai qímannimiafanandee kai qídaqa qímannimidaqa. Maasá ínni Koorinti máqannaara káaqa qímuqusidanoo nídidanoo ínnisaimbaqa káqi máridee ínnisaimbaqa Yísuna ufasáara kúqi fee ínni faqa moodáanaki márianaura. 4Qinée ínniara kúqaa Yísuna ufa írimariasee qídaqa qinée ínniara nimooqídaqa asasídaqa. Maasá óosana óosana ummaaraki máridaqa ínniara iriséeqa paasóosidaqa asasírafa qumbíqeenoo rairaaídanoo.

(Pauroofa Koorinti máqannaasa ákara rúma Titusana ámufanoo múnu nimisée óonurandee Pauroofinái áninau. Pauroofa Koorinti máqannaara qiní akarakinaa ufara nánee fee qíaafoo qímasee maa-ufána ákara rúmannimaqanau.)

5Maasá Maseedoonia máqa maaqai óonu Titusafa ínni maqúsaindari ániranara áfeesida máridaqa sía qifaaqa quqéeqa. Yísuna ufa qímannimi márunaqa moómoosa díndari díndari aniréeqa áanooqidaqa kaukaata qímarufaqa qeeqá daundurái rufíarafa márifaqa ínnee Koorinti máqannaasara maasá ákarakinaa ufara faqa maasára rufíeefoo qifoora qinée rufíaidaqa. 6Maasá miqí máriafananoo Titusafa ínni maqúsaindari maí anirée maasá paqúrinau. Mifá ánunannai qifaaqa rumbóosa ámiqimarufa Ánutufa maasá qifaaqa ámiqinau. 7Sía Titusafa ánirafa kai maasá qifaaqa ámiqinau. Mifá ínni maqúsai óonuroofaqa ínnee miná idaaqammámaqóonara qímaqimufaqa firaa dufi dufi qíqa qifaaqa asasináu. Titusafa ínni Koorinti máqannaasara qiní Pauroosara káaqa qáfaaqaa ímariasee qinau. Mifá ínniara nári mandáinainara kúqaa mandáinainee qímasee nóori runúsee ámiqira qoo fídaqa qiníara mandá ufa qímariasara saaqée qímasee qiní dadaaqídaqa. Dóo mi-ufána iriséeqa qinée Pauroosa firaaqóo ínniara asasídaqa.

8Qinée moo ákara rúmannimaqaafanafa mi-ufáfa ínni qumároofaqa ínnee miná qáfamásee ínnee nóori runúsee ínniqa mandóosana minnísaqau. Qinée iriséeqa sía ínni nóori runíranara qaara daundura íriqa. Qinée ínni nóori runíranara iriséeqa sía kísaaqasaa qímudaoo qíqa qúsasaa kai qímudaoo qíqa. 9Dóo maqee qinée firaaqóo asasídaqa qeeqá ákara rumma ínni nímiafannana minárau asasídau. Ínni nifaaqa ummaara réemarifa ínni mandáinainakinaana maréeqeenoo ámiqirannai ubeekainára minára qinée asasídaqa. Ínni nifaaqa ummaara rárana sía ínni narinoo Ánutufa miná maréenoo ínni dadaaqínoo. 10Nifaaqa ummaara rárafa Ánutufa minánnai ínni maramáreenoo faiqí nímuqusakinaana mara quándeeqeenoo innaarúna asumu máriranaki quqéemarifa mi-nifaaqa ummaara rárafa ámiqirafa máridanoo kái fífau maqásaa nifaaqa ummaara rárafa mifá kúqimariafa máridanoo. 11Qinée Pauroosa pása ákara rúmasee ínni mandóosanara akooroo qíafanaqa nóori runíusa máriafanoo. Ínni nóori runírana Ánutufa qumáreenoo minánnai óosana óosana ámiqira oosanauqa ínniki áuqinau. Maqee ínnee sía fúrufari máriafanoo nóori runúsee ámiqimandee fímariafanoo. Ínnee ínneeqa andeeqáranara koorooíanifeera káaqa andeeqásee fímariafanoo. Ínnee mandóosanara maqee firaaqóo níkooqaidanoo. Qinée Pauroosa ínniki mandóosana kíkiqúsunaqa ínnee irisée qiní Pauroosara faqa Ánutunara faqa dárí foo qímasee dauní mi-manda oosanná andeeqée máriafanoo. Ínnee qiní ákara maraséeqa qiníara nóori runída máriafanoo maqee ínnee qiníara nímuqusidaqa qiníara ámiqira írirana írimariafanoo. Ínnee firaaqóo Ánutunara faqa írimariafanoo. Maqee moó fannoo ínniki mandóosana márainaqa ínnee káqi káqi óonu qáoo qímasee áfiqee máriafanoo. Óoqai qinée minára qímannimiafanaqa ínnee sía mároofanoo mi-nifaaqa ummaararárafa ínni nisakadíki sía ikairí márina kooroo ídanoo.

12Qinée ákaraki afeeka ufa rúmaqaafannana sía ínniki áaqee mári fásiqanara qímasee ákara ríqiafana, sía narí mandáikammamaqoonara qímasee ákarariqiafanoo. Qinée Ánutuna áfusaa máridaqa, maa-ufánara ákara ríqa, ínnee maasásaa atooárana faqa rírana faqa miná firaafá ínni nífusaa akoorooíanifeera ákara ríqa.

13Minára maasá Titusana ufa írunanoo nifaaqa ámiqimminoo. Sía maasá qifaaqa káifau ámiqinóofau Titusana afaaqa faqa ámiqikaimminoo. Ínnee Koorinti máqusanaasa idaaqámasoofanoo miná afaaqa ínniara ámiqufaqa maasá qáfamasee asasiqíafana. 14Qinée ínniara firaaqóo ínni núqu uqéereeqa Titusana qímamiafannana, ínnee miqóo kai miná amana kai máriafanoo. Titusafa nídafammáseenoo asasínoo. Maasá maqee maqee óoqai ánoona ufá kai ínni qímannimi máriqiafana. Miqí kai íqa ínniara Titusana qímamiafannufafa dóo ánoonaikinoo. 15Titusafa ínni maqúsai óonuroofaqa ínnee ínneeqa mandóosanara irisée Pauroofa ufa firaaná qíandoo qímasee rufíaaqa rufíaaqa íranannai faqa náindiriraranannai faqa áfieeqee ínneeqa maqúsai quqásee qiní ufa minásaaqaraana irisée eedóo qímasee mároonara Titusafa qáfamaseenoo qímaqimidanoo ínniara rírafa maqee maqee firaanáikidanoo. 16Dóo maqee qinée Pauroosa miná íridaqa maaqí qídaqa. Qinée sía ínniara maqee qaara daundura márifaqa qinée qeeqá qifaaqa firaaqóo ínnisaa quqáidaqa asasídaqa.

Copyright information for `BJR