2 Peter 2

Peetooroofa únna ámaana ufa qífandínausara aaquqímaqoo úfafa.

1Óoqai Isaraee máqannaasaki únnaqira tamummaqara fasiqauqa anirée káqirúna mara ubeekée máriqau. Maqee maa-aukuanná misá undée kai íqa únnaqira amaana ufa qímanniminausa ínniki kambíqeefaranoo. Mi-fasiqáusa Yísuna ufa íriusa rakéemaki káqinni óonuraasáuqa máridaqa qumeé faiqí kurídinnisée maría unna amaanufana ínniki uqéereefaranoo. Yísufa narí kúqu fidíkanannai misá kúqiranakinaana feefaurú fasiqanara sía irirai níkooqainaqa nári kurídirana nári kai maréeqee nári nifaaqaí quqéefaranoo.

2Miqífaqa ínnikiqari akaqáusa misá úfa iriséeqa mi-manda fasiqáusa naanna rámasee faiqí ánaasee qúmmuarira óosana mandóosana máreefaranoo. Miqífaqa faiqí ánaasee akaqáusa misáuqa níqafamaseeqa quándaki ánoona aanara mandá áana fée qifáranoo. 3Únna qída uqannífiqeemariasa káaqa aináinara rímariasa máridaqa misá únnufa ínni qímannimi marífaqa mi-unnufánannai munnimma aina máree marífaranoo. Óoqaindari náaru kísaaqasaa misá ufa nímimárifa kúqira ufa misásaa quqásaifanoo mi-kuqiráfa misára nífeesidanoo. Misá kurídi nímaqee marífa Ánutufa sía faiqáidanoo áfu maqasée deedaqinóo máridanoo.

4Óoqai innaarúnaindaraa qangiroouqa akaqáusa mandóosana marasoofanoo Ánutufa sía nífauanau maréeqee idáki áquseenoo sáinandannai rumbáqoosa ufa áukuanara áfeesida káqi máridaqa.

5Óoqai indaarú máru fasiqausa mandóosana marasoofanoo Ánutufa sía nífauanau nammári áufiranannai naruséenoo Nooana andeeqára óosana qímannimi marúna faqa narí faiqi námu dínni qísauku taikásee dínni ani qaaraqánda maraséenoo misá námufaqa asumu akoonnái quqánau.

6Soodooma máqusa faqa Koomoora máqusa faqa Ánutufa idánnai aiqámausa naru taikánau. Maasá aiqámausa mandóosana ákiaqa qáfamasee rufíaaqeera náru taikánau.

7Rootafa naríara andeeqárafa márinau misá naríara naríara qúmmuarirana faqa ufa rukíarana faqa Rootafa qáfamaseenoo ákooqee márufanoo Ánutufa miná kai asumu akoonnái mara quqánau. 8Mi-andeeqara fasiqáfa misá qámbaanai márida faasaambáasaana misá mandúfa írinoo misá mandóosana qáfee márufanoo ámuqusa mandáiki márinau.

9Qinée Peetooroosa minára irisée maaqí qídaqa Ánutuna ufa írimaria fasiqausa óosana óosana nimaniranaki áqufifanoo Karaambáiqa misá mi-nimaniránaki dadaaqíra óosana íridanoo dadaaqíannoo. Mandóosana máree mariasa nárirana ámeemaanai quqáqaifaqa máridaqa ufírira faasaanara áfeesida rakísira óosanara Ánutufa íridanoo máridanoo. 10Ánutuna ufara fídiaqaammásee nári mandá nípata mandá nidiramau fímariasa misá náríra óosanara faqa Ánutufa firaaqóo íridanoo. Únnaqira amaana ufa uqannífiqee maríasa misá ínniki paasóosida áanooqidaqa máridaqa. Innaarúnai káaqa qée maríasara faqa sía náaquqaifaqa rufíaidaqa mandúfa kai qangiroouqa faqa nímidaqa. 11Mi-qangiroosá afeeka mi-manda fasiqáusa afeeka úrinaaqaranoo máridaqa mi-fasiqáusa ufa íriqa sía áanóomasee Ánutuna áfusaa óonuree misá náriranara qímamidaqa. Ánutufa narí kai andeeqáannoo fee qímasee minnísaidaqa.

12Únna qíra amaana ufa uqannífiqee maríasa náriqa kúara fuséena íriranamau fídaqa innaarúnai mári ainainnara sía írimaria ainainnara mandúfa qímasaida káasau aandaura foora ufaanakí nárifandínausa kambíqaida miqídaqa. Miqí maríasa Ánutufa káasau aandaura foora káqi náruannoo. 13Misá kurídirana moómoosa nímifanoo Ánutufa miná áti quándeeqee náriqa nímiannoo. Nári mandá ainainara nídimarina fáasaanasaa kaímma asasamándee máraidaqa. Ínnee Yísuna ufa írimariasa qoomáqa ínni faqa moodáanaki qoomáqandúqidaqa nári níkaruqira oosana máraidaqa ínni andeeqée maríasa nisaurírana mandúqarana nímidaqa kudimakídaqa miqídaqa. 14Únna qira amaana ufa uqannífiqee máriasa úmmuari marí anaaseena máraree qímasaidaqa randáidaqa. Misá mandá óosanara náararée márisa sía nímuaqu ídanoo. Únna qíra áana uqannífiqee maríasa misá fúrufari maríasa óonu rarisámeeqee ufaana fáinnai ubeekámasaifaqa ufaana áridaqa. Mi-unnaqirána uqannífiqee maríasa náranara faqa aináinara faqa fanandírana akoofása máridaqa. Misá Ánutuna níqurarara ufa ámeemaanai maríasa máridaqa. 15Únna qída amaana ufa uqannífiqee maríasa misá andeeqára aana minníseeqa fífau dapi fúkasaa fídaqa. Óoqai Baraamafa Boosoorana ámaaku mandóosanna máree maría munnimmanara rúmammaraidanoo káaqa rídanoo namuqáa ufa irisée Isaraee máqannaasa nupuka náruaneera doonkísaa fímarinau. 16Miná doonkí fannoo faiqíara foo ufa qídanoo ákoona fúrufarira óosana rafáaqafímarinau. Minánnai Ánutufa Baraamana mandóosana qáoo qinau. Ínniki únna qíra amaanufa uqannífiqee maríasa Baraamana aatáta fídaqa miqídaqa.

17Únna qíra amaanufa uqannífiqee maríasa aadáturu nammari miqírausa máridaqa asuru miqírana úfai fannoo káqinni sufáfaa quqáidanoo. Ánutufa firaa asukuna misá afeedamá nímaqaidanoo. 18Mi-manda fasiqáusa nári nifaaqa amooqímaríana faqa fúrufari maríanara faqa ufa qídaqa. Faiqí ánaasee akaqáusa nári mandóosanakiqari fíndifi aaqee kái aanái ubeekárariafaqa mi-mandoosanná máree maríasa misá maréeqee nári ufaanaki mara náridaqa. Mi-fasiqáusa nári mandáinainara nídiranannai ufaana fufúseeqa minakí mara náridaqa. 19Únna qíra amaanufa uqannífiqee maríasa aaqee kái andeeqára aanai ubeekée maríasara únna qída unéemaana qímasee maasá mandá óosanakinaana idukíra óosana uqannífiqaanauree qímasaida nári kai faiqí kurídi maría oosana fannoo nári rumbánnimaqaidanoo. Nána ainaina moo mándainaina fannoo faiqí afaaqa rumbásainafa dóo mi-ainaináfa kai miná rafáaqafímari ainainafa máridanoo.

20Miqí maríasa akaqáusa ásauku mundírana, Yísufa asumu máree marífa maasá karaambáiqa, misá akaqáusa minára írimarianannai minánnai maa-maqánasaa kurídira mandainaina rafáaqafíranakinaana idukúnnisáidanoo andeeqára aanai ubeekéeqa kafáa quándaki kafáa mandá ainainaki áqufinausa mi-fasiqa anaaseesá indaarú mandáinainaki idá áfaisaa máriaasa maqee dóo firaaqóo uqanna idá qámbaanaki mandáinainaki áqufuafanoo. 21Miqímari fasiqa anaaseesa andeeqára aana sía qáfaifanoofau amaná márini. Misá káqikaaqoo qáfamaseeqa innaarúnaindaraa ufa rukíaidaqa kafáa quándaki fímariáfanoo firaaqóo mandáikidanoo. 22Misá óoqeenáasa ufamáu fídaqa fainí narí fídirana kafáa narí náidanoo, kúarara foora afaaqa nammári uqusáinanoo kafáa óonu dikoomakí dooná réeree máreenoo ánidanoo misá miqímmidaqa.

Copyright information for `BJR