Acts 10

Kooraneeriusafa qainámasee Peetooroonara qufaqa áfiqaqau.

1Mi-aukuanná mi-fasannái Seesareea máqusai faiqí moó úriqararafa miná áuqu Kooraneeriusafa márinau. Mifá Roomma máqannaa ammí kiateenna márinau. Narí faqa narí sundíauqa faqa Itari máqannaa sundía fee qímariqau. 2Kooraneeriusafa káaqa Ánutunara rímaru fasiqafa márinau narí faqa narí faiqi ánaasee faqa Ánutunara innaaru qímarusa máriqau. Mifá Yuda máqannaa kudi fasiqauqá maqee maqee dadaaqídanoo nárana áinaina nímimarufa márinau. 3Moo fáasaana máriufanoo eenóofanoo Kooraneeriusana áfu kai pisipasamándoofanoo Ánutuna qangiroo moó ámiqimandee qáfanau. Qangiroo mifá máaqaki aniréenoo áuquramasee áaranau Kooraneeriusa qufanoo tautúmándeenoo rufíaseenoo miná kai tatáqafinoo qinau. Óo qiní úriqararafa nánaree randáidanee. Qangiroo miná iriséenoo maaqí qímasee qímaminau. Ánutufa aní innaaruqírana faqa anée kudi fasiqauqara qimudáoo qímariannanara faqa qáfaidanoo íridanoo aníara áididanoo. 5Kooraneeriusa anée faiqí akaqáusa niqiqáinaqa Yoopa máqusai óoqu fúaqa faiqí moó óoqu afiqáa. Miná áuqu Simoona moo áuqu Peetooroofa ooruku námmari áfaiqaannai faiqí moó aandáu̱ apata áurimari fasiqana narí amarána Simoona faqa máridanoo.

7Qangiroo fannoo miqí qímasee qímamisee dóo finau. Dóo fufanoo Kooraneeriusafa miná ufamáu fínoo narí máaqai aináinimaru faiqiqanda faqa narí sundía moó faqa Ánutuna ufa írimaruna narí uréeqarana náaramasee qangiroo qu úfana qímannimiseenoo Yoopa máqusai niqiqoofaqa Peetooroona áfiqarara óoqu fíqau.

(Miqóoqaraasa máaqa usakásaidaqa máaqa tidá áaku aakummásee qaaramoo tída márinau. Maqásaa moo tída márinau, miná maaríqoo moo tída márinau. Meeráqoo máaqa ataufakaaqa moo tída ánnuara foo áuquqoonasaa óoqumarifi asooárana faqa suara faqa máreemarufa márinau.)

9Kooraneeriusana sundía faqa aináinira faiqiqara faqa Yoopa máqusai fídaqa aanái fí faiqée fímarufanoo súani qámbaanaíkinau. Mi-karí Peetooroofa súani qámbaanai máaqa ataufakaaqa innaaru qianée qímasee óorufinau. 10Peetooroofa innaaru qímarufanoo áararoofanoo misá nárana suqée márufanoo áfu pisipasamándoofanoo moo áinaina qáfanau. 11Innaarúna rakéemambufanoo séera firaaná dínni dínni sánda qusúqoona mi-seeránaki aandáu̱ sakáni ufini óosana óosana minakí uqárumaseenoo innaarúnaindari mi-seera sandána quqa quqaufanoo. 13Peetooroona aaqá qumuroofanoo innaarúnaindaraa ufa moó maaqí qínoo qímaminau, Peetooroo fíndifina maa-seeránakinaa aandausa narusée náa, qufanoo Peetooroofa qáfamaseenoo qinau. Óo Karaambáiqa akasáa. Maasá Yuda máqannaasa sía néemaru ainainafa kai máridanoo. Sía ánukarafauqa máridanoo. Sía qinée amana naanáura. 15Miqí qímasoofanoo innaarúnaindaraa ufa moó maaqí qímasee qímaminau. Ánutufa ánukamaqai ainainara sía sía ánukara fee qía. 16Maa-ainainnára qaaramoo kári qufanoo sía írufanoo kafáa qumu aiqáma rarisámeeqee innaarúnai kafáannai quqánau.

17Peetooroofa mi-qainna óosanara randée márufanoo aundurá mandáikinau. Randée márufanoo Kooraneeriusana faiqi námu Yoopa máqusai anirée Simoona máaqa paqúrimasee kooqísaa anirée namméera qiqau. 18Simoona moo áuqu Peetooroofa maí máridanoo fee qufanoo, Peetooroofa máaqa ataufakaaqá káqi máridanoo qainá óosanara randéemarufanoo Ánutuna maraquna fannoo qímaminau. Anée íria. Qaaramoo fásiqa aníara randáidaqa. 20Anée fíndifi óoqi deedaqínana misá faqa fúa. Sía óonumafi íria káqi afaaqa quqásee fúa. Qinée misá niqiqáunausa aní áfiqarara ánidaqa. 21Peetooroofa óoqureenoo qímanniminau. Ínnee qiníara randée maríasa maaná misá máridaqa. Ínnee nánaree qiníara randáidee qufaqa misá qiqau, Roomma máqannaa sundía kiatéena maasá úriqararafa miná áuqu Kooraneeriusafa maasá diqiqaifaqa ánidaqa. Mifá andeeqára fasiqa Ánutuna amooqímarifa ámiqira fasiqa máridanoo. Yuda máqannaasa aiqáma káaqa minára rímariafa máridanoo. Ánutuna qangiroo moó fannoo aníara óonu afiqee narí máaqakiara aniráinaqa ufa moó qímamianee qifaqa ánidaqa. 23Peetooroofa misá ufa iriséenoo maréeqee máaqaki quqásoofaqa faiqéenoo iqáqoofanoo Peetooroofa faqa Yoopa máqannaa qaaramoó namu Yísuna ufa írimarusa Kooraneeriusana faiqi námu faqa fiqau.

24Minamúsa fífiufaqa aanái fífaiqee fífiufaqa Seesareea máqusa óonuraqau. Kooraneeriusafa narí átiuqa narí ákaqaafasáa faqa narí máaqaki suqú quqásoofaqa máridaqa Peetooroona áfeesimariqau. 25Peetooroofa Kooraneeriusana kooqíki óonuree kéeqararufanoo Kooraneeriusafa rafúdamakufanoo miná áikuki qúmi maree óorindari rúmafinoo Ánutufara foo miqímaseenoo innaaru qíraree qufanoo Peetooroofa miná ásauku qumáree uqéereenoo qinau, Dóo fíndifua, qinée faqa sía Ánutusa máridaqa faiqí faiqi máridaqa.

27Peetooroofa Kooraneeriusana qímamidanoo máaqaki kéeqanau. Kéeqafi qáfoofanoo faiqí ánaasee ánaamuru moómoosa minakí máriqau. Minakí óoruree misá faqa maaqí qímasee qímanniminau. 28Ínnee aiqámausa maasá Yuda máqannaasa óosana írimariafanoo. Maasá Yuda máqannaa ánaamuru máaqaki sía uqanna kéeqafi misá faqa áqoondiki maríasa. Maasá amaana ufa minára firaaqóo qáoo qínoo máridanoo. Sía ánukarausee qídaqa. Dóo maqee Ánutufa qiníara sía moo ánaamuruara sía ánukara fee qímasee rufíaa, káqi áqoondi kíannee qídanoo. 29Qinée miná ufa irisáunnana anée qiníara ániannee qíanaqa qinée sía ínniara rufíeeqa káqi ániqa. Anée nánaree qiní dáareenanee.

30Kooraneeriusafa miná iriséenoo qinau. Ínnau qinée qeeqá máaqaki eenéemarufaqa innaaru qímariafananoo faiqí moó fannoo miná qamunna káaqa aréenara qámunna faqaafa qiní qífusaa kikíqamambinoo qímaqiminau. 31Kooraneeriusa Ánutufa aní innaaruqírana írinoo aní kudi fasiqauqá qimudáoo qímasee dadaaqímariannanara írinoo qáfeenoo aníara áididanoo. 32Dóo anée faiqí niqiqáinaqa Yoopa máqusai fuaqa. Faiqí miqóo miná áuqu uqanna Simoona moo áuqu Peetooroofa máridanoo. Mifá narí amarána Simoona faqa aandáu̱ apata áurimari fasiqana faqa máridanoo, ooruku námmari afai qaannai miná máaqa máridanoo fee qinau. 33Qinée mi-ufána iriséeqa aaqee uqanna aníara óonu afiqée ániaqee qíqa. Anée ámiqimminana andeeqásee ániananoo. Dóo maasá aiqáma maa-maqánaki óoqumarifi márunanoo dóo Ánutufa qíqafaidanoo. Karaambáiqa aní qímami úfana írianeera ánidaqa.

Peetooroofa Kooraneeriusana áiku ásauku qímanniminau.

34Kooraneeriusafa miqí qímasee Peetooroona qímamisoofanoo mifá maaqí qímasee misá qímanniminau. Dóo qinée maqee maa-ainainná óosanara íridaqa. Ánutufa sía maasá Yuda máqannaasara kai áididanoo kúqaa aiqáma máqannaasa amanamana kái iaqéera áididanoo. 35Aiqámausa Ánutunara náaquqee márinaqa andeeqára óosana máraidaqa miqímarifandínausara qiníndi fee qíannoo. Aiqáma maqusanaasa amanamana kái iaqéera qídanoo. 36Ánutufa Isaraee máqannaa ámiqira fasaasa ufa asooára ufa ásauku mundírana Yísunannai qímanniminau. Mifá aiqáma maqannaa Karaambáiqa. 37Yudeeaa máqa maaqai firaaqóo kambíqoo ainainara Yoohaneefa nammári nímimaru aukuana óosanaraseenoo kambíqanoo máridanoo. Kariree máqa maaqaki óosanaraseenoo miqóoqari aiqáma Yudeeaa máqa máaqakina fífaininau. Ínnee maaqóo máriasa minára Yísunara dóo írimariafanoo.

38Ánutufa narí náaquqara maraquna Yísuna Nasareetee máqusaindaraanasaa adíamaqásoofanoo Ánutuna afeeka máreenoo aiqámai óonuree anirée ínoo qimudáoo qínoo Sadannana áuraarai máriusa qumáreenoo aurímarusa faqa káqi márusa faqa aiqámausa idaaqamánnisanau. Ánutufa qumeé miná faqa nídanoo dadaaqufanoo mi-oosanna oosanna ainainná áuqeemarinau. Ínnee minára faqa dóo írimariafanoo. 39Yuda máqannaa máqusa faqa Yeerusaree máqusaki faqa Yísuna áuqoo ainaina qinée faqa akaqáusa faqa qífunnai qáfaafanausa máridaqa. Misá miná mara máree pirímmannai aunírira saqarisaa áriqau. 40Qaaramoo fáasaana áiqaróofanoo Ánutufa kúqiranakinaana miná uqéera fíndifinau. Fíndifinoo maasá qífusaa kooroomámbinau. 41Sía aiqámausa nífusaa kooroo inau. Ánutufa maasá rusandeesámumandee mároosa maasá qífusaa kai kooroo ináu. Ánutufa kúqiranakiqari uqéerasoofaqa maasá miná faqa nárana nammári náafanausa máridaqa.

42Mikamúqoo maaqí qímasee maasá naamúaqinoo qinau. Ínnee qiníara maaná faiqí ánaasee nóori kándamasee qímannimiaqa. Ánutufa qiní Yísusara káqi máriasa faqa kúqirausa faqa misá rainásee idáki fee innaarúnai fee quqánnisáanausee qinau. Minára faqa ínni aiqámausa máa̱ maqee máriasa faqa qímannimidaqa. 43Peetooroofa mi-ufána Kooraneeriusana áiku ásauku qímannimiseenoo maaqí qinau. Ánutuna tamummáqara fasiqausa aiqáma Yísunara qídaqa ákara rímariqau. Maaqí qímariqau. Aiqámausa miná saqárikinausa Ánutufa miná áuqu afeekannái misá mandáinaina numoo minínnisaannoo.

Ánutuna maraquna fannoo Kooraneeriusana áiku ásauku náakinau.

44Peetooroofa miqí qímarufanoo Ánutuna náaquqara andeeqara maraquna fannoo innaarúnaindari qumuréenoo aiqámausa Peetooroona ufa írimarusasaa rafáaqafumannimaqanau. 45(-) 46Maraquna fannoo náakufufaqa dadaaqufaqa moo máqannaa ufa sía írimaru ufausa qímariqau. Ánutuna firaanáikiranara faqa firaaqóo amooqímariqau. (v 45) Yuda máqannaasa qaaramoonámu Peetooroona faqa Yoopa máqusaindari qúmusa mi-ainainná qáfamaseeqa náaquqoofaqa qiqau. Óo Ánutufa narí náaquqara maraquna ánaamuru faqa nímidanoo. Sía Yuda máqannaasa kái nímidanoo.

47Peetooroofa míquna níndafamaseenoo Yuda máqannaasa narí faqa ánusa qímanniminoo qinau. Maa-fasiqáusa Ánutuna náaquqara andeeqára maraquna dóo máreea, maasá Yuda máqannaasa íafanandeemmiafanoo. Yáfasiqa fee moó fannoo nammári nímiranara qáoo qíannoo fee sía amana moó fannoo qáoo qíannoo. Dóo nímia. 48Miqí qímasoofaqa Ánutuna ásauku mundírana Yísuna áuqusaa nammári máraqau. Miqímasoofanoo Kooraneeriusafa asasídanoo Peetooroonara káqikaaqóo máriannee qufanoo eedóo qímaseenoo misá faqa qaaramoo fáasaana márinau.

Copyright information for `BJR