Acts 11

Peetooroofa Kooraneeriusana qímamufanara narí aqoónausa Yeerusareenni óoru qímanniminau.

(Isaraee máqannaasa aiqáma Ánutuna ufara maasáindi fée kai qímariqau. Ánaamuru máriasara sía misáindi máridanoo fee qímariqau. Ánaamuruara sía ánukarafauqa márinara sía misá máaqaki kéeqaa, sía misá nárana naaqée qímariqau.)

1Yísufa niqiqoo fásiqausa Yeerusareenni márusa faqa Yísuna ufa írimarusa Yudeeaa máqa maaqai márusa faqa ánaamuru márusa misá faqa Ánutuna ufa máreeaa foó qiqau. 2Peetooroofa Seesareea máqusaindari Kooraneeriusana maqúsaindari Yeerusareenni óoru fúfaqa miqóoqaraasa Yuda máqannaasa Yísuna ufa írimarusa Mooseena sándufara rímarusa misá aiqáma Peetooroona áqidaqa qiqau. 3Anée ánaamuru máaqaki misá faqa máriaanafa misá faqa néeneeaanafa animáriananoo. Sía Yuda maqannaa fáinanduqirausa faqa máriaananoo. Náqaa fee ifanée miqínanee. Maasá Yuda máqannaasa sándufa rukíeenana miqíananoo. 4Peetooroofa miná iriséenoo óosanaindari aiqáma ainainara qímanniminoo qinau.

5Firaa seera moó dínni atinai moó dínni atinai qaara faqa qaara faqa átinai sánda rumbánoo márufanoo innaarúnaindari moó fannoo mi-sandáusa quaqée ídanoo quqáaqáa ímarufanoo qiní daaqá quqásoofaqa minakínaa ainaina ámiqimasee qáfaqiafana. 7Innaarúnaindaraa ufa moó qímaqiminoo qinau. Peetooroo dóo fíndifi arusée náa qufaqa qinée maaqí qíqa. Óo Karaambáiqa sía uqanna. Sía sía ánukara aandau qinée moó néemariqia. Maqee maaná sía naanáuree qímasaunanoo innaarúnaindaraafa qinoo, Ánutufa maa-ainainnára ánukarafauqa máridanoo fée qímasaifana anée sía minára sía ánukara fee qía. 10Mi-ainainnára qaaramoo kári qáoo qúnanoo dóo qumu rarisáma innaarúnai quqéenoo.

11Miqí márunanoo kai Seesareea máqusaindari qaaramoó fásiqa niqiqaasá anirée qinée márunna maqana kooqíki anirée qiníara randéeaa. 12Ánutuna maraquna fannoo qiníara káqi rakéemasee misá faqa fúannee qinoo. Máa̱ máriasa qíkaqaafasaa qísauku dínni taikásee dínni ani moodáa marasée qiní faqa Seesareea máqusai óoqu fíqau. Maasá aiqáma óoquree Kooraneeriusana máaqaki kéeqaqau. 13Kéeqafufanoo Kooraneeriusafa Ánutuna qangiroo qáfoonara maasá qímaqiminau. Mi-qangiroofá miná máaqaki kikíqamambi qímaminoo qinau. Kooraneeriusa anée faiqí akaqáusa niqiqáinaqa Yoopa máqusai óoquree faiqí moó miná áuqu uqanna Simoona moo áuqu Peetooroo miná óoqu áfiqee úruaqa. 14Mifá ururéenoo ufa qímannimisáinaqa anée faqa aní áiku ásauku faqa innaarúna asumu márirana oosana írifaranoo fée qinau. 15Mi-qangiroofá fufanoo Kooraneeriusafa narí aináinira faiqiuqa aqiqoofaqa qiní qífiqee Kooraneeriusana máaqaki quqáqisóofaqa qinée Peetooroosa ufa qímannimirara óosana arasáunanoo náaquqara andeeqara maraquna fannoo óoqai indaarú maasá dáakinoo máriufa maasá undée Kooraneeriusana máaqaki máriasa náakinau. 16Miqí márufaqa qinée óonumafi iriséeqa Karaambáiqa maasá faqa maasáki máridanoo maasá qímaqiminoo qinau. Yoohaneefa nammáriki kéeqannimaqaidanoo kásooqaqee qinée maraqunaki kéeqannimaqaanaura qufaqa íriafannana. Qinée mi-ufána iriséeqa Kooraneeriusana máaqaki náakirana qáfamaseeqa iriséeqa minára ínni qímannimidaqa. 17Maasá Yísuna ásauku mundírana saqárikiafanoo Ánutufa narí káqi nímira ainaina narí náaquqara andeeqara maraquna maasá qíminau. Miqí kai másee Seesareea máqusai ánaamuru faqa káqi níminoo. Qinée yáusee máridee Ánutunara qáoo qianáuree. Sía amana.

18Yeerusaree máqannaa Yísuna ufa írimarusa mi-ufána iriséeqa dóo ufa Peetooroona áqimaruna taikásee quándaki Ánutunara asasídaqa qiqau. Óo Ánutufa ánaamuru naundurá quandárana faqa náaru náaru márirana faqa dóo misá faqa níminoo. Sía maasá Yuda máqannaasaindi kaifau. Miqí qúfanoo mi-ufáfa dóo taikánau.

Antiooka máqusaindaraasa Yísuna ufa írimarusa mi-ufána.

19Mi-ufa suqirána sía kambíqooqoo Sateefeenana árukari dóo miqóoqari Yísuna ufa írimarusa quqásee ánaamuru máaqa máaqa dáraanimámbiqau. Akaqáusa Fooeenisia máqa maaqai fiqau. Akaqáusa Antiooka máqusai fiqau. Akaqáusa Sipurusa máqa maaqai fiqau. (Sipurusa ooruku námmari qámbaanai ámuaqunamu máridanoo. Faiqí ánaasee moómoo miqóo máriqau.) Miqímasee ánaamuru máqusa márufaqa Yuda máqannaa misáki animárusa misákai Yísunara qímannimimariqau. 20Akaqáusa Sipurusa máqannaasa faqa Sireenee máqannaasa faqa Antiooka máqusai óonu máridaqa ánaamuru márusa ásauku mundírana Yísuna ámiqira fasaasa ufa ánaamuru qímannimimariqau. 21Karaambáiqa afeeka dadaaqúnara Antiooka máqannaasa ánaamuru moómoosa uqanna Karaambáiqa ufara asasamásee íriqa aiqámausa minásaa kaimma atooqáqau.

22Antiooka máqannaa ufa fannoo Yeerusareenni óoruroofaqa misá irisée Baranabasina aqiqoofanoo Antiooka máqusai óoqu fínau. 23Óoqureenoo níqafoofanoo Ánutufa mimaqusánaasa dadaaqímarunara óoqu níqafamáseenoo asasínoo qímannimidanoo qinau. Ínnee ínneeqa nímuqusa óokiqari kúqaa karaambáiqasaa mundúfuaqa náaru náaru miqóokai nóori runúseeqa fuaqa. 24Baranabasifa andeeqára fasiqa márinau. Náaquqara andeeqara maraquna minakí qumbiqárafa márufa. Yísunasaa káaqa mundírafa márinau. Mi-fasannái faiqí ánaasee Antiooka máqusanaasa moómoo karaambáiqasaa atooqéemariqau.

25Baranabasifa Antiooka máqusaindari Tarasusa máqusai óoruree Sauroonara randárara finau. 26Paqúrimaseenoo áfiqeenoo Antiooka máqusai animáridaqara faiqí ánaasee moómoo Ánutuna fasáasa ufa qímannimimariqau. Moodáa aukuana miqóo máraqau. Antiooka máqannaasa miqóoqari óosana araséeqa Yísuna ufa írimarusara fúka núqu Kristiannee qímariqau. (Maasá ufakíqari ásauku mundírana áiku ásauku kámambiqa máriasee qímariqau.)

27Mi-aukuanná Yeerusaree máqusaindari fúka tamummaqara fasiqauqa Antiooka máqusai óoqu fíqau. 28Miqóo máridaqa misákiqari moo fásiqa áuqu Akabusafa fíndifinoo Ánutuna maraqunannai maaqí qímasee qímanniminoo qinau. Kásooqaqee aandaroo aiqáma máqa maaqaki náruannoo. (Kásooqaqee Karaudiusafa Roomma máqannaa úriqarara kiapafa máru aukuana mi-aandaroofá kambíqafinoo nárinau.) 29Antiooka máqannaa Yísuna áiku ásauku nári niqoónausa Yudeeaa máqusai márusa aandaroo nárunara dadaaqiaqéera qiqau. Aiqámausa nári nimana nimana kái munnimma qumáree Baranabasina faqa Sauroona faqa nímufaqa Yudeeaa máqa maaqai nímirara óoru fíqau.

Copyright information for `BJR