Acts 12

Eeroodeefa Yameesana kuqáruseena Yoohaneena karabúsaki quqánau.

1Mi-aukuannái mi-fasannái Eeroodeefa Yudeeaa máqa maaqai faqa Kariree máqa maaqai faqa Peereeaa máqa maaqai faqa Samaria máqa maaqai faqa misá kiapafa firaafá Eeroodeefa máridanoo Yísuna ufa írimarusa nárirana óosana arasée nárímarinau. 2Eeroodeefa Yoohaneena áfasaana Yameesana qumáree rumbáseenoo rákinoo nu páipanannai anuka ateeká áqinoo kuqámmarinau. Yuda máqannaasa Yísuna ufara níkooqeemarusa míqunna qáfamasee asasámmiqau. 3Minára asasufanóo Eeroodeefa miqíaqoo fee qímasaida kafáa miqíanauree qímaseenoo Peetooroona faqa qumárararee qímarinau. Ooruku síai feemu qoomaqunaki Peetooroona maaqímasee qumáranau.

4Yameesana aruséenoo Eeroodeefa kafáa miqóoqari ooruku síai feemu qoomaqunaki Peetooroona qumáraseenoo ruúmbeeqeenoo karafúsa maqaki quqásoofaqa sundíauqa moómoo rakísimariqau. Qísaukuqara taikásee qíku dínni taikásee dínni ani moodáa marasée sundíauqa eendáki faqa fáasaana faqa rakísimariqau. Áinnaaqarara qoomaqa taikáfinaqa miná maaríqoo aiqámausa nífusaa áruanauree qinau. 5Yísuna ufa írimarusa minára iriséeqa Ánutunara maqee maqee firaaqóo Ánutunara innaaru qímariqau. Peetooroona sía áruanifeera miqímariqau.

Qangiroo eendáki qumuréenoo Peetooroona karafúsakinaana maréeqeenoo káqinni quqánau.

6Moo fáasaana Eeroodeefa dúna iqáqaranasaa faiqí nífusaa Peetooroona áfiqaseeqa faiqí nífusaa áruanauree qímasoofanoo mi-eendánakina Peetooroofa sandáandoo qímaseenoo firaa sainanda qaaraqándannai rumbáseenoo karabúsa maqaki quqánau. Sundía qaaraqánda minásaa rakísimarufanoo Peetooroofa miqandá dínni dínni qámbaanai faiqanau. Moó fannoo Peetooroona dínni asauku namu faqa narí ásauku namufaqa moo sáinanda rumbánau. Kafáa dínni ásauku namufaqa moo súndia ásauku namufaqa moo sáinandannai rumbánau. Akaqá sundíauqa kooqíki rakísimariqau.

7Mi-eendána qámbaanai miqíqa márufanoo karafúsa maaqaki qangiroo moo kikíqinoo márufannoo káaqa qárafa firaafá qéemarufanoo qangiroo fannoo Peetooroona áfaurinoo fíndifua qufanoo tautúmma uqéera qáfoofanoo sáinanda ásaukuqarasaaqaraa sáinanda narí kai idukúaki maqásaa áqufiqau. 8Áqufufanoo qímaminau, aneenná pikápa atukarasée aneenná áiku ánaamu upeekásee rumbásee aneenná asausí faqaa siuta afisúmaree fíndifi dóo qiní faqa ánia.

9Peetooroofa miná iriséenoo aiqáma ainaina mifá undée undeemámareenoo dóo miná faqa maqúsai ráudanau. Peetooroofa qangiroo faqa fídanoo qainásaa miqídee qinau. 10Misá kooqí áfaisaa rakísimaruqoo qumuréenoo qúminnaaqareenoo dóo miqóo mádaanai márusakiaqa qumuréenoo dóo miqóo firaa kooqí qáinnannai ititára kooqíki mádaanai kooqíki qumuroofanoo naríkai mi-qainna kooqífa atúafufanoo miqandá maqúsai ráudamaki fíqau. Aatáta óoqufidaqa káqikaaqoo kísaaqasaa óoqufimarufanoo qangiroo fannoo máfi aisáseenoo tautúmakinoo taikáfufanoo Peetooroofa naríaraa kai kikíqinoo márinau.

11Dóo narí kai kikíqinoo máridanoo narí aundurannái kai írinoo qinau. Dóo qinée maqee óonumafi íridaqa sía qaináu. Ánutuna qangiroo fannoo qiní maréeqee Eeroodeena ásaukukinaana maréeqee karafúsakinaana idukúeeqeenoo mádaanai quqéenoo. Yuda máqannaasa qiníara kúquanifeera asasía̱anákinaana maréeqee káqinni quqáqiseenoo.

12Miqí qímaseenoo Peetooroofa narí márianinnanara iriséenoo Yoohaneena amaráfa moo áuqu Marakafa miná ánoona Mariana amarána máaqai finau. Sía Yísuna ánoofau miná ánoona amarána miná máaqai finau. Yísuna ufa írimarusa moómoosa suqíqa márida Peetooroofa sía kúquanifeera innaaru qímarufanoo Peetooroofa mádaanai anirée asukunai kooqí árinau. Árimarufanoo aináini marú manaaqafa miná áuqu Roodanammarifa kooqí atúararee qímasee óoquroofanoo Peetooroofa faandaamura kóoqiki áqoosaindari kooqí árinoo kooqí atúaanee qufanoo mi-manaaqáfa Peetooroona ufa kái iriséenoo firaaqóo asasamáseenoo sía kooqí atúanau, káqi quqasee sandéenoo faiqí márunnai sandée óorureenoo qímanniminau. Óo Peetooroofa mádaanai kikíqinoo máridanoo fee qufaqa misá qiqau sáa anée fúrufarida qíra sáa mifá karabúsaki máridanoo.

Miqí qufanoo Rooda námmarifa asasídanoo kooripóo kooripóo qídanoo qímannimufaqa misá qiqau. Sáa miná amana miná qangiroo máridanoo fee qiqau. (Óoqai mi-kamúqoo Yuda máqannaasa nári faiqí ánaasee faiqi námu maí márufanoo misá qangiroo innaarúnaindaraasa rakísi nimaqee maríafaqee qímariqau.)
16Misá miqí qídaqa narí qimami narí qimami marúfanoo Peetooroofa káqi áqoosai máridanoo kooqí árimarinau. Miqídaqa qumu kooqí atúasee Peetooroona qáfoofanoo káaqa náaquqanau. 17Peetooroofa ururée ásaukunnai misá ufara qáoo qímaseenoo Ánutufa narí karabúsakinaana mároo úfana qímannimiseenoo moó Yameesana faqa narí áiku ásauku Yísuna ufa írimarusa faqa qímannimiaqee qímasee úriqaree Eeroodeefa maaqóo paqúrimasee dáruandoo qímasee moosáa kukéeqarannai finau.

18Iqáqoofaqa kanánaana Peetooroonasaa sundíauqa rakísiusa qáfoofanoo sía márufaqa firaaqóo tutuqída randée maríqau. 19Eeroodeefa minára iriséenoo randáaqee qufaqa randáqanusia sía paqúriqau. Eeroodeena áranaqoofanoo narí sundíauqa rakísiusa minára iréeseenoo aiqáma misá náru taikánau. Miqóoqari Eeroodeefa Yudeeaa máqa maaqaindari Seesareea máqusai óoqu marínau.

Eeroodeefa kúqu úfana.

20Tiree máqusanaasa faqa Sidoona máqusanaasa faqa mi-maqusaqandá Eeroodeena quqúsaki máridaqa Eeroodeena maqásaaqaraa nárana marasáida néemariqau. Nári maqá mandáikunara miqí maríqau. Eeroodeefa mi-maqusaqandá rairai qímannimaqée márufaqa misá náranara irisée maasá náranara fímarunna aana ititaandoo qímasee moodáanaki suqúfufaqa Eeroodeena faqa asooára ufa qianée qímasee qúmiqau. Óoqureeqa Eeroodeena máaqasaa rakísimaru fasiqana miná áuqu Baratusa miná áqoondikamásee munnimmaina amisée anée maasára ámiqira ufa kai óoquree qímami marinaqa maasá ínnaaqiana óoquree miná faqa ufa qianáuree qímasee miná ánaaqiana óoqureeqa Eeroodeena faqa ufa qiqau. 21Ufa qu fáasaana Eeroodeefa narí kiapausa qammunna ámiqirana afisúseenoo ámiqira siaqa kiapausaindi miná múqu quqásee minásaa márida ufa qímannimimarinau. 22Ufa qímannimisoofaqa mi-maqusánaaqanda fífau únna qídaqa amooqídaqa fáaqa quqásaida qímariqau. Maa-fasiqáfa Eeroodeefa sía faiqí faiqifau moo ánutufa máridanoo.

23Miqí qímarufanoo Ánutuna qangiroo fannoo qumeé Eeroodeena kuqámmarusanau Eeroodeefa misá amooqíra ufa irisée sía qáoo qímasee Ánutuna amooqiaqée qíra ufa sía qímannimuna ákiaqara dóo miná kuqámmarinau. Miná aundurái qimí moómoo néeneesoofanoo kúqinau.

24Eeroodeefa káqi máru aukuana Yísuna ufa taikáanifee qímasaidanoo miná ufa írimariusa nárinoo rumbéenoo ímarinau. Ánutuna ufa fannoo sía taikéenoo sía káqi máruqoo kai márinau. Firaaqóo dáraaninoo dóo fífaininau.

25Baranabasifa faqa Sauroofa faqa Antiooka máqusanaasa Yísuna ufa írimarusa munnimma áuqusoona múru Yeerusaree maqannaasa nimisée Yeerusaree máqusaindari kafáa ururandée Antiooka máqusai kafáa óoqu fíqau. Miqandá moo kúmaaraa qaara auqufáqaana moo áuqu Yoohaneena amaráfa moo áuqu Maraka mi-kumaaraaná faqa áfiqee Antiooka máqusai óoqu fíqau.

Copyright information for `BJR