Acts 14

Baranabasisa Sauroosa Ikooniumma máqusai fiqau.

1Pauroosa Baranabasisa Ikooniumma máqusai óonuroofanoo Antiooka máqusai kambíqoo ainainafa miná amana kái Ikooniumma máqusai faqa kambíqanau. Miqandá Yuda máqannaa amaana máqaki kéeqaqau. Kéeqafiqa ámiqimasee qímannimunara Yuda máqannaasa faqa ánaamuru márusa faqa moómoo uqanna Yísunasaa mundíqau. 2Yuda máqannaa akaqáusa ufa rukíaseeqa ánaamuru qímannimidaqa ueeqásoofaqa iriséeqa misá faqa Pauroosa Baranabasisa ufara mandá ufa fee qímaseeqa ufa rukíaqau. 3Míqunara miqandá kísaaqasaa mi-maqusánaki máridaqa paasóosamandee karaambáiqa dadaaqunara afeeka nímufaqa faiqí sía áuqaaqaa ira ainaina faiqí ánaasee dadaaqí marú ainaina óosana óosana áuqusoofaqa faiqí ánaasee qáfeeqa tautúmasee qiqau. Óo kúqaa uqanna miqandákina karaambáiqa káqi nímira ufa kúqaa ánoona máridanoo fée qiqau. 4Mi-maqusánaasa qámbaana raináqau. Raináfiqa akaqáfa Yuda máqannaasasaa atooqáqau. Akaqáfa niqiqoo fásiqausasaa atooqáqau.

5Ánaamuru ufa rukíee márusa faqa Yuda máqannaasa faqa nári faiqí firaasá faqa moodáanaki suqúfufaqa ufa qí qísee óonisamu Pauroosa Baranabasisa náruanee qufanoo moó fannoo aaquqímannimaqoofaqa miqandá mi-ufána iriséeqa quqáseeqa rufíamareeqa Rikaoonia máqa maaqai sandáqau. Rikaoonia máqa maaqaki maqúsauqa moómoo márufaqa qaara maqusa moodáaqoo máruqanda moo máqusa áuqu Ristara, moo máqusa áuqu Deerabee márufaqa dóo miqandá Ristara máqusai náaree fiqau. 7Miqóo óonu máridaqa Ristara máqusaki faqa Deerabee máqusaki faqa misaqá máru maqusausakiaqa faqa ámiqira fasaasa ufa misá faqa qímannimimariqau.

8Ristara máqusaki faiqí moo áiku mandáikirafa márinau. Maqóokari mi-kamúqooqari miqínoo márufa márinau, sía aaná nufa. 9Mi-fasiqáfa Pauroona ufa káaqa írimarufanoo Pauroofa óonurama qáfanau. Qáfamasee maaqí qímirínau. Maa-fasiqána írirafa Yísunasaa rusínoo márifa amanaikírafa máridanoo amaná fíndifuannoo qímaseenoo mi-fasiqána óori qáfamaseenoo firaa kari maaqí qímasee qímaminoo qinau. Anée fíndifua. Andeeqáseenana rútaqina fíndi fúa. Miqí qufanoo mi-fasiqáfa rútaqi fíndifinoo dóo maqúsamau óonuree anirée inau.

11Faiqí ánaasee miná qáfamaseeqa fáaqa fuísee qídaqa tutuqídaqa nári ufakíqari Rikaoonia ufakíqari maaqí qiqau. Ánutuqanda faiqikámambi dóo maasáki qumu máridaqa nídaqa, Yísufa niqiqoo fásiqaqandara Ánutuqandee qiqau. 12Mi-maqusánaasa Ánutufara foo únnaqira anutuqanda nimana áuquqoofa misáki máriqau. Moó fannoo uréeqarafa ufa akoofása miná áuqu Eerameesáfa márinau. Mi-maqusánaasa áiku mandáikirafa fíndifirana qáfamaseeqa Pauroosa Baranabasisara maasá ánutuqanda qumu máridammia foo qímasee Baranabasinara anée maasá úriqarara ánutufa aní áuqu Seeusaneé qiqau. Pauroonara anée ufa akoofása máridana maasá uréeqara ánutufa aní áuqu Eerameesaneé qiqau.

13Misá firaa Ánutuna Seeusana amaana máqa mi-maqusána naambeéqai márinau. Mi-amaana maqánasaa aanáiqikirafa Baranabasisa Pauroosa níqafamáseenoo tatúfira aandau suqásee nimisée innaaru qiaqée qímaseenoo burimakáu ákoonauqa rarisámammaree mínisee miná anukakí kukúqamma quqásee rarisámammareeqa faandaamura kóoqiki múnusoofaqa faiqí ánaasee aiqáma suqúsee aniroofanoo Baranabasisa Pauroosa misá tatúfirana suqáqimidee qímasoofanoo níkooqoofanoo kakéenna qáoo qiqau. Kakéenna qáoo qufaqa sía írufaqa miqandá nári qamunna qumáree rakéemmaqusee faiqíki óonuree anirée fáaqa quqásee qímannimiqau. Maaqandá faiqí faiqi máridaqa. Ínni fooqáasa máridaqa, sía ánutusa máridaqa. Maasá ánoona Ánutuna ámiqira fasaasa ufa qímannimirara ánidaqa. Ínnee máa̱ maaqíana fífau dapi ainaina máridanoo miná minnísee quándakinaqa káqi márira Ánutunara íriaqeera ánidaqa. Mi-kaqi marira Anutúfa mifá kai innaarúna faqa maqá faqa ooruku námmari faqa minakímari ainaina óosana óosana faqa áuqu quqánau. Óoqai mifá faiqí ánaaseera ínneeqa mandá íriramau káqi fuaqée qímarinau. 17Mi-kaqi marira Anutúfa innaarúnaindaraa aaku faqa nárana óosana óosana narí áukuanasaa moo nárana narí áukuanasaa moo nárana nímimarifa máridanoo. Ínnee miná qáfamaseeqa ínnee faqa maraséeqa minára kai asasímariafanoo. Mi-ainainná miqímarianannai narí márina kooroománnimidanoo. Ínnee miná qáfeeqa minára kai asasíaqa. Faiqí ánaasee mi-ufána iriséeqa káqikaaqoo indeé indee qídaqa kafáa káqikaaqoo mara mara rídaqa tatúfira aandau nímianeera qímariqau.

19Antiooka máqusa amaráfa Pisidia máqa maaqaki moó Antiooka máqusa márinau. Mindáraa Yuda maqannaa akaqáusa faqa Ikooniumma máqusaindari akaqáusa faqa moodáanaki suqúfufaqa Ristara máqusai óonureeqa miqóoqaraasa faqa ufa qí qiséeqa Pauroona qumáreeqa maqámau rarisaqá fífiufaqa faandaamura áqoosai áquseeqa óonisamu suqú qumáree misamúna Pauroona árimariqau. 20Dóo kúqinoommifoo qímasee quqásee fufanoo Pauroofa Yísunara ufa qímannimimarufaqa Yísuna ufa írimarusa miná aaqá anifíqu fíqu mámbufanoo Pauroofa narí kai misá qámbaanai fíndifinoo dóo quqásee maqúsai kafáa kéeqanau. Iqáqoofanoo kanánaana Pauroosa Baranabasisa fíndimaqee Deerabeera máqusai fiqau.

Baranabasisa Sauroosa oonurandeeqara Antiooka máqusa uqannai ániqau.

21Miqóo Deerabeera máqusai óonu máridanoo ámiqira fasaasa ufa qímannimí marúfaqa moómoosa Yísuna áiku ásauku kámambiqau. Deerabeera máqusanaindari Pauroosa Baranabasisa óonurandee anirée kafáa Ristara máqusai óonisamu áru maqusanai kafáa ani káqikaaqoo marikíqa quqásee Ikooniumma máqusai kafáa óoqu fíqau. Miqóo faqa káqikaaqoo máriqa quqásee Pisidia máqa maaqaki moó Antiooka máqusai kafáa fiqau.

22Mi-maqusáusakiaqa nídaqa Yísuna ufa írimarusa fuki faakí qímaseeqa qiqau. Ínnee Yísuna ufasáa mundúfiqa kúqaa ánoonaikiaqa. Maasá aiqáma moómoo mandáinainaki máraqa kadáapiriqa fífi íqa Ánutuna quqúsaki kéeqaanauree qídaqa. Minára ínnee faqa sía minnísaaqa káqikai fuaqa. 23Aiqáma maqusakiaqa nídaqa Pauroosa Baranabasisa Yísuna ufa írimariasakinaana qumáreeqaida rakísirausaikimariqau. Quqásaida nárana minnísee innaarukái qiaqée qímasaida maqee náriqa fúkasaa karaambáiqasaa írirana rusímariasara misára rakísiaqee qímasee quqáqau.

24Pauroosa Baranabasisa Pisidia máqa maaqaki óonuree anirée máseeqa Pamafiria máqa maaqai kafáa anirandée fiqau. 25Miqóo miqandá Peeraka máqusai Yísuna fasáasa ufa qímannimiseeqa ooruku námmarinni Ataria máqusai óoqu fíqau. 26Ataria máqusaindari sípaki akarámafufaqa Antiooka máqusai kafáa fiqau. Óoqai indaarú Antiooka máqusai óosana áraqau. Miqóo Yísuna áiku ásauku miqandá raíneeqee Ánutuna ásaukuki quqásoofaqa Ínneeqara karaambáiqa ufa máraqa nuaqée qímasoofaqa mi-saikána máraqa nímariqau.

27Baranabasisa Pauroosa Antiooka máqusai aniréeqa Yísuna ufa íri marúsa aiqáma suqú quqáseenoo Ánutufa miqandánnai aiqáma ainaina naamúaqinoo uqannífiqeenoo qímaseenoo Ánutufa miqandánnai ánaamuru kooqí atúasoofaqa misá faqa Yísunara íridaqa. 28Miqí qímannimiseeqa miqóo Antiooka máqusai kísaaqasaa máriqau.

Copyright information for `BJR