Acts 16

Pauroosa Sirasisa Timootina áfiqasee nímariqau.

Pauroosa miqóoqari Deerabee máqusai faqa Ristara máqusai faqa finau. Mi-maqusa qandá narí aaqa narí aaqa adeedí márinau. Miqóo Pauroofa Yísuna ufa írimaru kumaaraana moó paqúrinau. Miná áuqu Timootifa. Miná ánoofa Yuda máqannaa ánaasee márinau miná ákoofa Kirisa máqusaindaraafa ánaamuru márinau. Ristara máqusai níkaqaafasaa márusa faqa Ikooniumma máqusai níkaqaafasaa márusa faqa aiqáma Timootinara ámiqira kumaaraa fée qímariqau.

(Yuda máqannaasa aiqáma Mooseena sándufamáu fídaqa Isaraee máqannaa fee qiaqeera fáinanduqimariqau. Míqunara fáinandammuídee qímariqau.)

Pauroofa Yísuna ufa maqusa maqusa qímannimiraree qímaseenoo Timooti aniraínaqa ínnisaimbaqa fídaqa Yísuna ufa qímannimiqa fíqu fiquia. Misaqá fíqu fíqumma márusa Yuda máqannaasa aiqáma Timootina ákoonara ánaamurufée qída írimarusa máriqau. Pauroofa Yuda máqannaasa Timootinara qáoo qifoo qímasee Yuda máqannaasa fáinanduquamaqaseeqa áfiqee fímariqau.

Misá maqúsakiaqa óonuree anirée máseeqa Yeerusareenni máru niqiqoo fásiqausa faqa faiqí firaasá faqa misá sándufa suqúseeqa papiqasáa ákara rúmaqoona mi-ufána qímannimidaqa qiqau. Ínnee sía Yuda máqannaasa sándufa óosana óosana irisée qumaara náruani. Yísuna faiqi námu niqiqámaqoo fasiqausa misá sándufauqa minamúna kai rakísi qumáraaqee qufaqa miqímmimariqau. Miqí márufanoo maqúsa maqúsa Yísuna ufa írimarusa afeekaikámándee mapukúsee máriqau. Faiqí moómoosa faasaambáasaana iriséeqa dóo misásaa atooáqau.

Pauroofa qainásaa Maseedoonia fásiqa ufa írinau.

Pauroosa Sirasasa miqóoqari Firikia máqa maaqaki faqa Karatia máqa maaqaki faqa óonuree anirée ídaqa qímannimimariqau. Miqóoqari misá Asia máqa maaqai fuanéerufanoo náaquqara maraquna fannoo misá rafáaqafusoofaqa óonurandaqau. Sía minakí qímannimianneera miqínau. Misá miqóoqari Misia máqa maaqaindari oosirana fíaaqaree Bitinia máqa maaqa fíraree qufanoo Yísuna maraquna fannoo rafáaqafufaqa óorurandee Misia máqa maaqa qámbaanai ái aikátee Tarooasa máqusai ooruku námmari átinni máriqau. Misá miqóo Tarooasa máqusaki márufanoo Pauroona qainá áfu náranau. Qaináki Maseedoonia máqannaa fasiqa qáfanau. Mi-fasiqáfa Pauroona fuki faakí qídaqa qainásaa áaramásee qinau. Anée maí Maseedoonia máqa maaqai anirée maasá dadaaqía.

10 Miqí qufanoo Pauroofa maasá qímaqimufaqa maasá minára Ánutufa maasá Maseedoonia máqa maaqai ámiqira fasaasa ufa qímannimiaqeera qídaqi qímasee dóo deedaqíafannana.

Firipi máqusai Ridia námmarifa Yísuna ufa írinau.

11 Maasá Tarooasa máqusaindari sípaki akarámafi andeeqásee Samootarakee máqusai óonuraafannana iqáqoofanoo kanánaana Neeapoorisa máqusai Maseedoonia máqa maaqaki máru maqusana mi-sipánaki fiqíafana. 12 Miqóo maasá sípakiqari maqásaa áqufufaqa Firipi máqusai adeedí marú maqusai maqámau fiqíafana. Firipi máqusa Maseedoonia máqa máaqakinaa maqusáuqa moómoo márinau. Aiqáma maqusauqa aruséenoo Firipi máqusa mifá úriqarara máqusa firaafá márinau. Roomma máqannaa kiapausa kaamánna firaa taunna márinau. Roomma máqannaa sundíauqa kiapausa faiqí ánaasee miqóo moómoo ani máriqau.

13 Moómoo taunnakiaqa Yuda máqannaasa miqóo asaqí ani márusa nári amaana máqa usakée maríqau. Akaqá táunnakiaqa sía usakée maríqau. Sariríqasaa Yuda máqannaasa ráudamakufaqa nammári áfainni óoqu óoqumarifufaqa miqóo naríaraa amaana qímasaidaqa óoqu randée maqúsai úrimariqau. Maasá Firipi máqusai ani marikámmasee Yuda máqannaasa innaaru qírana óosana iriséeqa Sariríqasaa Firipi máqusaindari ráudamakiqa nammári áfainni Yuda máqannaasara óoqu randáqiafana. Paqúrimasee Yuda maqannaa ánaaseeuqa kai márufaqa misá faqa óoqu marifí ufa qímannimiqiafana. 14 Mi-anaaseesákiqari moó fannoo miná áuqu Ridia námmarifa sía Yuda máqannaa anaasee Tiatira máqannaa ánaasee márinau. Mifá qamunnasaa ákimaru qumisána mi-ainainíranaki máru anaaseefa máridanoo Yuda máqannaasa amaana ufa qímarufa márinau. Pánnoona arira qumisa aináiniranaki márufa máridanoo firaa munnimma áqimaru ainainasaa rakísimaru anaaseefa márinau. Mi-anaaseefá Ánutunara rímarufa márinau. Ánutufa kukéeqasee dadaaqunara Pauroona ufa ámiqimasee írinau. 15 Mi-anaaseefá faqa miná máaqaki akaqáusa márusa faqa iriséeqa nammári máraqau. Nammári maraséenoo maaqí qímasee sandanáinai qídanoo maasá qímaqiminau. Ínnee qiníara kúqaa Karaambáiqa saqárikidanoo fee qímasee ínnee aiqámausa qiní máaqaki ani ámiqimasee máriaqee qufaqa dóo maasá miqímmiqiafana.

Pauroosa Sirasisa mánaaqa aundurákinaa fáafasaaqa aqiqanau.

16 Moo fáasaana kafáa innaaru qíraree qímasee nammári áfainni óoqufimariafananoo moo mánaaqa fannoo maasá aanái paqúrinau. Mi-manaaqáfa fáafasaaqa áakimarufa márufanoo mi-faafasaaqáfa dadaaqufanoo mi-manaaqáfa kásooqaqee kambíqaaninna ainainara maqee maqee tamummaqaséenoo dóo mifá quqóo kai miná ánoona kambíqee márinau. Moómoosa mi-manaaqá funnai óonureeqa qímamidaqa qiqau. Feefaurúmasaifana maasáki kásooqaqee kambíqaaninna ainainara akooroomásee qímanniminaqa miná akiaqara feefaurú ámianauree qufaqa mi-manaaqánasaa rakísimarusa miqí qufaqa firaa munnimma áuqu ramásaida máree maríqau. 17 Maasá Pauroona faqa fufanoo mi-manaaqáfa maasá faqa fímarinau. Fídanoo fáafasaaqa dadaaqufanoo firaa kari fáaqarumaseenoo maaqí qímasee narí tamummaqasée misaqanná márusa aiqámausa qímanniminau. Maa-fasiqa namúsa firaa Anutuna úriqararana saiká faiqi namu máridaqa innaarúnai fímari aana uqannífiqarara ani máriasa máridaqa. 18 Faasaambáasaana moómoo kari mi-ufána qímanniminoo nímarinau.

Miqí márufanoo Pauroofa qáfoofanoo ákooqoofanoo quándaki minakínaa fáafasaaqa qímaminoo qinau. Yísufa Ánutuna ásauku mundírafa qímaqimifaqa qímamidaqa anée maa-manaaqána aunduráindari rafúdamaki fúa.

Miqí qufanoo miqóokai mi-faafasaaqáfa ráudamaki sandánau.

Mi-maqannáasa Pauroosa Sirasisa rumbáqau.

19 Mi-manaaqána rakísirausa miná qáfamasee bóo qímasee náqimásee maasá minásaaqaraana munnimma firaaná maráanauree. Miqí qímasee áanoomasee Pauroona faqa Sirasina faqa qumáreeqa rarisámammaree kiapana oopísaki quqáqau. Mi-oopisáfa sía káqinni márinau, makéeta qámbaanai márufaqa misá Pauroosa Sirasisa rarisámasee mi-oopisánaki quqásee aiqáma kiapausa náaramasee únna qímasee qiqau. 20 Maa-fasiqa qandá Yuda máqannaaqanda maasá táunnaki aniréeqa mandáinaina óosana óosana uqéeraidaqa. 21 Misá nári sándufa qímaqimiafaqa káqi rúnna kai ubeekámaqimaqaidaqa. Maasá Roomma máqannaa sándufa ámeemaanai máridaqa nánaree káqi rúnna ubeekámaqimaqaida fee.

22 Faiqí ánaasee aiqáma minára kúqaa kúqaa qufaqa kiapausa iriséeqa níranaqoofaqa Pauroosa Sirasisa qamunna uturúqusee miqandá mara quqásee sundíauqa qímannimufaqa unnaná sámu náruaqee qufaqa ámiqimandee firaaqóo náriqau. 23 Naruséeqa karabúsa maqaki quqásee minásaa rakísimaruna qímamiqau. 24 Anée ámiqimasee maaqandá rumbáa qufanoo mifá karabúsa qámbaana oosiranaki quqáseenoo níku nísauku saqári mammaaqai quqásee rumbánau. (Miqandá quqásee sandáifanoo misásaa rakísiinafa mifá kúquannoo. Karabúsa rakísirafa narí kúqiranara rufíaseenoo ámiqimasee ummárasee rumbánau.)

25 Eendámuqusai Pauroosa Sirasisa nifaaqa nídafimarufaqa aupúraidaqa sía mi-aupurarannára íriqau káqi innaaru qídaqa Ánutunara amooqídaqa minásaa asasíra idi réemarufaqa karabúsauqaindi moómoosa írimariqau. 26 Miqí márufanoo firaaqóo tautúmafufanoo maqá ínaakufa kási kásinau. Mi-maqáfa kásinoo karabúsa maqa faqa aiqáma kási kásimma quqásoofanoo karabúsa kooqíuqa nárikai atúafufanoo karabúsa rumbéeqoo sáinandausa faqa narí kai idukúakidanoo narí kai maqásaa áqufinau. 27 Karabúsa rakísirafa káaqa kai tíqinoo máriufa tautínoo fíndifinoo qáfoofanoo karabúsa kooqí atúanoo márufanoo qáfeenoo Óo aiqáma karabúsa fasiqa dóo sandámambi misá miqíana akiaqara firaasáuqa qiní dárifoora sáina qeeqá kai qeeqá darusée kúquanee qímaseenoo narí rákimaru paipana qumáreenoo minánnai narí raqúru ámianeerufanoo Pauroofa rumbára máqakiqari miná qáfamaseenoo firaakarí fáaqa rúmasee qímaminau. Sía anée aneenná asumu kurídia, maasá aiqáma káqi máridaqa.

29 Karabúsa rakísirafa miná iriséenoo qóomara naméeraqufaqa qóoma qumbí ámufanoo qumáreenoo sandéenoo rumbára maqaki Pauroosa Sirasisa kúqaa ánoonaufa qímariaqandee qímasee áaquqeenoo áindiriroofanoo miqandá níku̱kina óoqi máreenoo maqásaa áqufinau. 30 Miqóoqari fíndifinoo miqandá mi-maqánakinaana nífiqeenoo mádaanai óoqureenoo irámmirinoo qinau. Ínneeqara qiní náqimasaifaqee innaarúnai asumu márianauree.

31 Miqí qufaqa miqandá qiqau karaambáiqa Yísunasaa mundúseenana dóo minakí kéeqaa. Miqínana innaarúnai asumu márinnaranoo. Anée faqa aní máaqaki máriasa faqa miqínaqa miqíaqa.

32 Miqí qímasee Karaambáiqa ufa óosana óosana mi-fasiqána faqa miná máaqaki márusa faqa qímannimiqau. 33 Karabúsasaa rakísirafa miqandá ufa íri iseenoo mi-eendamuqusánaki Pauroona faqa Sirasina faqa maramáreenoo sáamu náriiqoona nammárinnai fidíka áuqeeseenoo narí faqa narí áiku ásauku faqa aiqámausa amaana námmari máraqau. 34 Miqóoqari karabúsa rakísirafa Pauroona faqa Sirasina faqa nífiqee narí máaqaki múrusee nárana nimisoofaqa naqau. Karabúsasaa rakísimarufa narí áiku ásauku faqa dóo maqee Ánutunaki kéeqafuafanoo maasáki asasírafa úriqaranoo máridanoo fee qiqau.

35 Iqáqoofanoo kanánaana Roomma máqannaa kiapafa poorísa niqiqoofaqa Ínnee óonuree qífanoo karabúsasaa rakísirafa eendá rumbáqaiqanda idukísainaqa fuaqa. 36 Karabúsasaa rakísirafa miná iriséenoo Pauroona qímaminoo qinau. Maasá kiapausa aní faqa Sirasina faqa idukúaqee qiafaqa dóo ínneeqara amanámmi dóo fuaqa. Káqi íreeda kai ámiqimasee fuaqa.

37 Miqí qufanoo Pauroofa miná iriséenoo maaqí qímasee Poorísa qímanniminau. Maaqandá Roomma máqannaasa quqúsaki márunausa máridaqa. Misá náriqa sándufa rukíaasa. Sía andeeqásee maaqandá fuanáura. Íria, káqi fífau sía ufa íriranaki aiqámausa nífusaa maaqandá dáriisee karabúsaki maaqandá quqáannanara. Dóo maqee fée misá maaqandára íreeda kukéeqaki qumeé fuaqée qída fee, sía fuanáura. Misá náriqá kai akooqóo anirée maaqandá idukúsaifaqa fuanáura. 38 Poorísa mi-ufána máree múnu kiapausa qímannimufaqa iriséeqa Roomma máqannaa quqúsaki máruqandara iriséeqa Roomma máqannaa firaa kiapafa minára iriséenoo maasá dáruandoo qímasee káaqa rufíaqau. 39 Rufíaseeqa misá karabúsa máqaki óonureeqa Pauroosa Sirasisa qimudáoo qímasee reendeenámasee nífieeqeenoo mádaanai quqásee qímannimiqau. Dóo ínneeqara ráudamakiqa Firipi máqusaindari moosáa fuaqa.

40 Miqí qímasoofaqa Pauroosa Sirasisa eedóo qímasee ráudamaki Ridia námmarina máaqaki kéeqaqau. Miqóo misá Yísuna ufa írimarusa paqúrimasee poodúqara ufa óosana óosana qímannimiseeqa dóo quqásee moosáa fiqau.

Copyright information for `BJR