Acts 18

Pauroofa Ateensa máqusaindari Koorinti maqusai finau.

1Pauroofa Sirasina faqa Timootina faqa nífeesu sianoo Ateensa máqusa quqáseenoo Koorinti máqusai finau. 2Koorinti máqusai qíqoo adeedí márufanoo óonureenoo faiqí moó paqúrinau. Miná áuqu Akuiraafa márinau. Akuiraafa Poontiusa máqa maaqai kambíqoofa Itari máqa maaqai óonu marínau. (Itari máqa maaqaki Roomma máqasaa firaa kiapafa miqóo márufanoo miná maqúsa márinau.) Itari máqa maaqai máriufanoo firaa kiapafa mináuqu Karaudiusafa Yuda máqannaa aiqáma asaqúnnimaqasoofaqa quqásee dáraaniqau. Akuiraafa Yuda máqannaa márufanoo asaqúsoofanoo narí ánaaqa Pirisira námmari sándiri Koorinti máqusai finau. 3Óonu márufanoo Pauroofa miná paqúrimaseenoo miná faqa máridanoo dadaaqídanoo burimakáu apatannái úqiqaana máaqa usakée márinau. Akuiraasa Pauroosa mi-ainainnirána akoofásaqara márida usakéemariqau.

4Pauroofa aiqáma kari Sariríqasaa Yuda máqannaa ufa suqíra máaqaki kéeqafidanoo naamúaqira ufa Yísunara qímannimimarinau. Yuda máqannaa faqa Kirisa máqannaa faqa qímannimimarinau.

5Sirasisa Timootisa Maseedoonia máqusaindari aniroofanoo Pauroofa sía Sariríqa kai aiqáma faasaambáasaana Ánutuna ásauku mundírana Yísunara Yuda máqannaasa naamúaqimannimimarinau.

6Miqímarufanoo níkooqoofaqa Yuda máqannaa Pauroona mandúfa sukúfa qímamaqáqau. Miqí qufanoo Pauroofa rútaqi fíndifinoo dóo narí ásaukunnai narí afaaqaíndaraa kookoomma aisoora fatíkeeqee Yuda máqannaa nínaamu áranau. Ínneeqámma dapikírana óosana áraafanoo. Qinée ámiqirannai ínni mara quqáunaqa ínneeqá kai mandáatata fímariafanoo dóo ínnindi kai, sía qiníndifau máridanoo. Dóo maqee maaqóoqari dóo qinée ínni Yuda máqannaa minnísee ánaamuru qímannimianaura.

7Pauroofa miqí qímaseenoo misá minníseenoo ánaamuru fasiqa máaqaki óonu marínau. Mi-fasiqána áuqu Titiusa moo áuqu Yusatusafa máridanoo miná máaqa Yuda máqannaa ufa suqíra máaqa adeedí márufanoo Pauroofa minakí marínau. Titiusafa moo áuqu Yusatusafa Ánutunara innaaru qímaru fasiqafa ánaamuru máridanoo Yuda máqannaasa amaana ufa írifa maqee Yísuna ufa írimarufa márufanoo Pauroofa miná faqa óonu marínau. 8Yuda máqannaa ufa suqíra maqasaa rakísirafa mináuqu Kirisipusafa máridanoo Yísuna ufara kúqaa fee qímarufa narí faiqi ánaasee faqa Koorinti máqannaasa moómoosa faqa kúqaa fee qímasee nammári máraqau.

9Pauroofa moo éendaki faiqaqée ufanoo qainásaa maaqímasee áfunnaranau. Qaináki Ánutufa Pauroona qímaminoo qinau. Pauroo sía anée maaqóoqaraasara rufíaa. Anée káqi ufa qída mária. Sía anée minnísaa. 10Qinée aní faqa kukéeqai máridaqa dadaaqídaqa. Maa-Koorinti maqusánakina faiqí ánaasee moómoo qiníndi máridaqa qinée aní namuqáaki máriasa rafáaqa fúanaqa sía misá áidafirana aní ámifaranoo. 11Pauroofa miná iriséenoo afaaqa quqásee miqóo márinau. Máridanoo Ánutuna ufa qímannimimarinau. Miqídanoo áukuana moodáa maraséenoo moo áukuana qámbaanasaa fínoo taikánau.

12Pauroofa miqóo Koorinti máqusai káqi márufanoo Kirisa máqasaa rakísimaru kiapafa taikáfufanoo Roomma máqannaa kiapafa firaafáikirafa moo fúka kiapafa aqiqoofanoo óoqeenaana ámaaqaki animárinau. Mi-kiapána áuqu Karioofa márinau. Miqóo mária Yuda máqannaasa Pauroona namuqáa fúka kiapafa animáriqoo fee qímasee Pauroona qumáree rariséeqa fúka kiapafinai múnuseeqa maaqí qímasee únna qímasee qímamiqau. Kiapa, maa-fasiqáfa maasára Roomma máqannaa sándufa rukíaranaki maasá qifeeqáidanoo. Mifá maasára ínneeqa náaruqaa oosana minníseeqa maqee qiní fúka oosana qímannimunnana mi-maú fídaqa Ánutunara innaaru qiaqée qídanoo ufa rukíaranaki maasá qifeeqáidanoo.

14Miqí qufanoo Pauroofa ufa qianéerufanoo Karioofa Yuda máqannaasa maaqí qímasee qímanniminau. Maa-ufána sía sándufa rukíarafa máridanoo sía moo mándainaina máraidanoo. Miqínoo márinaqau ínni ufa andeeqáseefau írini. 15Maa-ufána fífau ufa kái óosana óosana ufa faqa núqu faqa ínni sándufa kái máridanoo. Qinée miqíra fífau ainaina sía qinée írianaura ínneeqá kai.

16Miqí qímaseenoo kiapafa áanoomasee fukifaakíufaqa kóota maqakiqari Yuda máqannaasa ráudamakufaqa miqóoqaraasa, Yuda máqannaa amaana máqasaa rakísirana miná áuqu Soosateeneesana qumára maree míni kiapana kooqíki quqásee unnaanásamu firaaqóo uqafíqaqau. Karioofa miná qáfoofanoo ákooqoofanoo sía minára írinoo mána mánamminau.

Pauroofa Koorinti máqusaindari Antiooka máqusai sípaki finau.

18Miqóoqari Pauroofa Koorinti máqusai faiqí firaasá nífasausaikirausa misá sáimbaqa káqikaaqoo kísaaqasaa márinau. Koorinti máqusai káqi máridanoo minníseenoo miná dínatinni Keenakareea máqusai óonu mi-maqusánaki máridanoo Yuda máqannaa naanna raanée qímaseenoo moo áinainara qíma afeekaikámandeenoo ákiaqa maqánamu faqa indufú áquseenoo quqáseenoo sípaki akarámafufanoo Pirisira námmarina faqa Akuiraana faqa miqandá qísafaaqi faqa Siria máqa maaqai finau. 19Sípa fannoo ooruku námmari taqamáreenoo Siria máqa maaqai fídanoo Eefeesusa máqusai náaree óonuranau. Óonureenoo Pauroofa Yuda máqannaa ufa suqíra máqaki kéeqafufanoo Yísunara naamúaqimasoofaqa misá qiqau anée kísaaqasaa máridana maasá qímaqimia qufanoo Pauroofa maaqí qímasee narí qímanniminau. Ánutufa qiníara kafáa ániannee qínnanara kafáa óonurandee ánianaura. Miqí qímaseenoo Pirisira námmarina faqa Akuirana faqa miqóo Eefeesusa máqusai quqánniséenoo sípaki akarámafufanoo Isaraee máqa maaqai Seesareea máqusai finau.

22Sípa fannoo Pauroona áfiqee Seesareea máqusai múnaisóofanoo afíuqákufanoo maqámau Yeerusareenni óoru fínau. Óorureenoo narí Yísuna ufa írimariasa narí ákaqaafasaakirausa níndafeenoo káqikaaqoo misá faqa márinoo óorurandee Antiooka máqusai indaarú máriunnai kafáa finau. 23Antiooka máqusai káqikaaqoo márinoo kafáa fíndifinoo Karatia máqa maaqaki faqa Firikia máqa maaqaki faqa óonuree aniréenoo Yísuna ufa írimarusa poodúqara ufa qímanniminoo nufaqa Yísuna ufara afeekaíkiqau.

Apooroosáfa Eefeesusa máqusai Yísuna ufa írimarusa dadaaqinau,

24Yuda máqannaa fasiqa moo áuqu Apooroosafa Areekasandiria máqusai kambíqoofa mi-fasiqáfa Eefeesusa máqusai ani márinau. Mifá ámiqimandee káaqa ufa qímarufa. Mooseena sándufara faqa tamummáqara ufa ákara faqa káaqa mi-ufáusa ámiqimandee írimarufa márinau. 25Yísuna ufa írimarusa mi-fasiqána Yísuna ufa ámiqimasee qímamisoofanoo írimarufa márinau. Mifá maqee maqee andeeqásee Yísunara faiqí ánaasee qímannimidanoo káaqa fuki faakí qímarufa márinau. Mifá óoqai Yoohaneefa nammári nímimaru nammarína mároofa Yísuna nammáriara sía írinau. 26Apooroosáfa mifá Eefeesusa máqusai aniréenoo Yuda máqannaa ufa suqíra maqaki paasóosamandaida qímannimimarufanoo Akuirafa faqa Pirisira námmarifa faqa miná ufa iriséeqa nári máaqaki mara quqáseeqa andeeqásee Ánutuna aanára máriranara Apooroosána aamúa qímariqau.

27Apooroosafa Kirisa máqa maaqai fíraree qímasoofaqa Eefeesusa máqusannaasa Yísuna ufa írimarusa miná ákaqaafasaakírausa dadaaqíra ufa pásaki maaqí qímasee ákarariqau. Ínnee Kirisa máqannaasa ínnee ámiqimasee maa-fasiqána óonu áfiqeeqee quqáaqa. Miqímasee ákara rúmmamufanoo máreefinau. Kirisa máqa maaqai máridanoo Apooroosafa Yísuna ufa írimarusa firaaqóo dadaaqinau moómoosa Ánutufa kukéeqasee dadaaqufaqa Yísunara irisée minásaa mundímariqau. Miqírausa Apooroosafa dadaaqímarinau. 28Yuda máqannaasa faqa akooqóo maqúsa qambaanai Apooroosafa óori runúseenoo Yuda máqannaasa Yísunara afeekaikámasee qímannimufaqa moómoosa Yísunara dóo kúqaa ánoonee qímariqau. Apooroosáfa Mooseena sándufakinaana tamummáqara fasiqa ákarakinaana Ánutuna ásauku mundírafa kúqaa Yísufa márinara uqannífiqasoofaqa moómoosa íriqa kúqaa Yísufa Ánutuna ásauku mundíra fee qímariqau. Apooroosáfa mi-maqusánaki máridanoo Yísuna ufa írimarusa poodúqamánnimaqanau.

Copyright information for `BJR