Acts 19

Pauroofa Eefeesusa máqusai Yísunara ámiqimasee qímanniminau.

1Apooroosafa Koorinti máqusai márufanoo Pauroofa Asia máqa maaqai aniréenoo maqúsa maqúsa maqámau óonuree anirée Yísuna áufakiana qímanniminoo ninau. Miqídanoo Eefeesusa firaa taunnakina óoqu fínau. Óoqureenoo Yísuna ufa írimarusa akaqáusa paqúrimasee irámmirinoo qinau. 2Ínnee indaarú Yísunasaa mundíqau, mi-karí náaquqara andeeqara maraquna máraqeeiqau. Misá mi-ufána iriséeqa qiqau. Maasá sía náaquqara máraqunara íridaqa. Máridanoo fee sía fee máridanoo fee, sía maasá minára íridaqa. 3Pauroofa minára iriséenoo kaifáa irámmirinoo qinau. Ínnee indaarú nána nammari fee máraqau. Qufaqa misá qiqau. Maasá Yoohaneefa nammári nímimaruna nammarína máraafanausa máridaqa. 4Pauroofa miná iriséenoo maaqí qímasee qímanniminau. Yoohaneena nammári fannoo nári mandáinainasaaqari quandée marífa máridanoo. Yoohaneefa nammári nímimarufa káqi máru aukuana Isaraee máqannaasa maaqí qímasee qímanniminoo qinau. Qiní qínaaqíanna kambíqainna fasiqafa minásaa kúqaa mundúfuaqa. Yoohaneefa miqí qínoo Yísunara qinau.

5Mi-Eefeesusa maqannaasá Pauroona mi-ufána iriséeqa dóo Karaambáiqa Yísuna nammári máraqau. 6Nammári marasoofanoo Pauroofa misásaa ásauku mundúsoofanoo náaquqara maraquna fannoo misá náakufufaqa ánaamuru ufa sía írimaru úfana qímariqau. Misá Ánutuna ufara faqa qímariqau.

7Miqí qímarusa qísauku taikásee qíkunni óoqu qaara marasée Eefeesusa máqannaa ufa óosana qímarusa máriqau. Náaquqara maraquna fannoo misáki áqufufanoo Pauroofa máridanoo qaaramoo qúqoonasaa Yuda máqannaasa Eefeesusa máqusai ani misá faqa máriasa nári náaduma ufa suqíra maqaki kéeqafi paasóosamasee Ánutuna quqúsara naamúaqimannimimarinau. 9Akaqáusa Pauroona ufa iriséeqa karaambáiqa Yísuna ufamáu fíranara níkooqoofaqa sukúfa mandá ufa kai aiqámatia qiqau. Pauroofa miqí quná iriséenoo Yísuna ufa írimarusa narí ákaqaafasaakírausa nífiqamareenoo misá Yuda máqannaasa rakéemma quqáseenoo ráudamaku fanoo mi-taunnánaki kai moo úfa suqíra maqaki kéeqanau, mi-ufa suqira maqána akoofa mináuqu Tiranusafa márinau. Aiqáma faasaambáasaana Pauroofa mi-ufa suqira maqánaki faiqí ánaasee nífiqamareenoo minakí múrusaidanoo Yísuna áufakiana narí qímami narí qímami qímariqau.

10Pauroofa miqímammaree fímarufanoo qaara aukuana áiqaróonara Asia máqa maaqaki márusa Yuda máqannaa faqa Asia máqannaa faqa misaqá márusa faqa aiqáma Karaambáiqa ufa íriqau.

Faiqí naunduráki máru faafasaaqána aqiqoosákai nárí isoofaqa quqásee sandáqau.

11Ánutufa Pauroonakinaana faiqí sía amana áuqaaqaa ira ainaina faiqí nifaaqa andeeqée maríana náaquqara ainaina misá nífusaa áuqusoofaqa qáfeeqa Yísunara kúqaa ánoona fee qiqau. 12Faiqí ánaasee aurímarusa níkaqaafasaa Pauroona ankísa fee qamunna fée ani mara máree aurímarusa nímufanoo aurírafa taikée marínau, fáafasaaqa náakirafa rafúdamaki sandéemarinau. 13Yuda máqannaasa akaqáusa misá faqa fáafasaaqa náakimarusa niqiqéemarusa máriqau. Miqí qímasee áanoomasee Pauroona faqa Sirasina faqa qumáreeqa rarisámammaree kiapana oopísaki quqáqau. Mi-oopisáfa sía káqinni márinau, makéeta qámbaanai márufaqa misá Pauroosa Sirasisa rarisámasee mi-oopisánaki quqásee aiqáma kiapausa náaramasee únna qímasee qiqau. Moodáa fasiqa faiqinámu qísauku dínni taikásee dínni ani qaraqánda marasée fáafasaaqa niqiqée marusa máriqau.

14Misá níkoona áuqu Sikeefaafa márinau Yuda máqannaasa Ánutuna aanáiqikirausa úriqararafa márinau. Mi-fasiqána faiqi námu Pauroona óosana qáfeeqa maasá faqa miná óosana amanamásee qáfaanauree qímaseeqa, faiqí moó fáafasaaqa áakimaruna óonuree áuqamáseeqa qiqau. Anée Yísuna áuqu Pauroofa qímannimimarina irisée anée ráudamaki sée fífua qufanoo fáafasaaqa fannoo maaqí qímasee narí mi-fasiqána aunduráindari misá qímanniminau. Ee, máa̱, qinée Yísunara íridaqa Pauroonara faqa íridaqa ínnee yáu yáusee máridee qinée sía ínniara íridaqa. 16Miqí qímaseenoo faiqí narí áqoondiki máru fasiqana dadaaqufanoo fíndifinoo firaaqóo uqanna misá nárí nárí iseenoo misá qamunna anaqí mároofaqa káqisamu máaqakiqari rafúdamaki quqásee sandáqau.

17Eefeesusa máqusa márusa faqa Yuda máqannaa animárusa faqa mi-ufána irisoofanoo káaqa náaquqoofaqa Karaambáiqa Yísuna áuqu firaaqóo uqéeraqau. 18Yísuna ufa írimarusa míquna iriséeqa Pauroofunnai suqúmaree aniréeqa náriqa mandáinaina óosana óosana kooroo iqáu. 19Yísuna ufa írimarusakiqari áukainaina mandáinaina afunee áinaina máraqa nusáuqa náriqa mandá ufa ákaraki quqáqoona moodáanaki suqúseeqa aiqámausa nífusaa firaaqóo idáraqau. Idáqoo papiqana feefaurímaruna moodáanaki ásaana rúmasoofanoo maaqímminau. Firaa munnimma tia (K50,000) áqimaruna idá raqau.

20Dóo miqímasoofanoo Karaambáiqa ufa aiqáma atinai dáraanimambufanoo dóo afeekaikámáfinoo atukaramáfinau.

Deemeetiriusafa Eefeesusa máqusai firaaqóo tutuqírana uqéeranau.

21Mi-ainainná taikásoofanoo miná maaríqoo Pauroofa qinau. Qinée maaqóoqari Maseedoonia máqa maaqai faqa Kirisa máqa maaqai faqa óonuree aniréemaseeqa Yeerusareenni kafáa óoru fúanaura. Miqóo óoru máridaqa Roomma máqusa óonu qáfaanaura. 22Miqí qímaseenoo Pauroofa Timootina faqa Eerasatusana faqa niqiqoofaqa Maseedoonia máqa maaqai indaarú fiqau. Pauroofa Asia máqa maaqai káqi máriufanoo nínaaqiana finau.

23Eefeesusa máqusai káqi márufanoo moo mándáinaina Karaambáiqa ufamáu fímarusaki kambíqanau. Mi-aukuanná misá Yísuna ufara Karaambáiqa aaná fee qímariqau.

24Asia máqannaasa nári moo únna ánutunara ánaasee ánutufa márinau foo qímariqau. Mi-anaaseená áuqu Arateemisa námmarifa márinau. Mi-anaasee anutúna amana Eefeesusa máqusa firaa amaana maqakí márinau. Óoninnai áuqira amaana máqa firaatiá ámiqirafa uqanna márinau. Eefeesusa máqusai faiqí moo áuqu Deemeetiriusafa máridanoo mi-amaana maqána qáfaidanoo miná amana kái siruáauqa maraséenoo idáki tasírisirimáseenoo moómoo káqikaanáuqa áuqíiseenoo faiqí ánaasee nímufaqa feefaurúmmasaidaqa máraidaqa nári máaqaki múnu quqásaidaqa innaaru qímariqau. Deemeetiriusafa siruáa áuqimarusa úriqararafa márufaqa misá aiqáma mi-saikánannai munnimma máree maríqau. 25Deemeetiriusafa siruáa áuqimarusa náarama moodáanaki quqáseenoo qímanniminoo qinau.

Óo maa-fasiqáusa maasá saikásaaqari munnimma kambíqaidanoo.
26Ínnee mi-fasiqána Pauroonara íridaqa miná óosana írimariafanoo. Maasá qísaukunnai áuqimarunnanara sía Ánutufa uqannee qídanoo. Mifá Eefeesusa maa-maqusánaki faqa Asia máqa maaqaki aiqámai faqa Yísunara qímannimifaqa misá kúqaa fee qímasee maasá Arateemisa námmarina minnísaidaqa. 27Miqídaqa maasá saiká munnimma máree marúnnana qúsasaa mandáikiannoo. Maasá úriqarara anaasee anutuna Arateemisa námmarina amaana máqa faqa mandáikiannoo. Maasá ánutufa Arateemisa námmarifa mifá faqa uréeqaannoo. Asia máqannaasa faqa aiqáma máqannaasa faqa Arateemisa námmarinara innaaru qímariana dóo taikéefaranoo.

28Faiqí ánaasee mi-ufána irisoofanoo níranaqoofaqa firaaqóo fáaqa fuísee qímaseeqa qiqau. Eefeesusa máqannaa Arateemisa námmarifa firaatiá úriqararafa máridanoofée qiqau. 29Mi-ufáfa aiqáma atinnai dáraanufaqa faiqí ánaasee suqú fiqa dadaaqiaqée qímasee Maseedooniandaraaqanda Pauroona áqoondiqara Kaiusana faqa Aristarakusana faqa Pauroona faqa Eefeesusa máqusai animáruqanda qumáreeqara rarisámammaree sandéeqa firaa ufa suqira maqaki kéeqafi minakí mi-fasiqaqandá quqáqau.

30Pauroofa misá níndafamaseenoo minakí kéeqaaneerufaqa Yísuna ufa írimarusa miná rafáaqafusaqau. Asia máqa maaqaki márusa úriqararausa Pauroona áqoondiuqa ufa moonásaa quqásoofanoo míni qímaminoo qinau anée sía minakí kéeqaa, kúqinafaara. 32Faiqí ánaasee moómoo uqanna firaa ufa súqimaru maqanaki kéeqafufaqa firaaqóo fáaqa fuísee qímariqau. Akaqáusa moó fáaqariqau akaqáusa moo áinaina fáaqariqau. Múduka tia nánaree maasá fífau fáaqarida fee qímasee síamma íriqau, káqi fífau fáaqarimariqau. 33Yuda máqannaasa Areekasandeeranara anée fíndifi qímannimianee qufaqa faiqí ánaasee miná qáfamaseeqa óo mifée mandá fasiqa márifaqee mináree fáaqa fuísee qíqi ífee. Areekasandeerafa fíndifinoo ásaukunnoo ufa rafáaqafinoo qáoo qímasoofaqa misá aiqáma miná qáfamasee Yuda máqannaa moo ánutunafaqaa fee qímasee fáaqa rída qiqau. Eefeesusa máqannaa Arateemisa námmarifa úriqarara Ánutufa máridanoo. Misá mi-ufána kai firaaqóo fáaqa fuísee qídaqa mári máriufaqa kísaaqasaa uqanna fáaqa quqáida máriqau.

35Eefeesusa máqusa úriqararafa moó fannoo rafáaqafinoo miqínoo fubaqa rafáaqafuseenoo qímanniminau.

Eefeesusa máqannaa fasiqauqa qiní ufa íriaqa. Eefeesusa máqusa Arateemisa námmarifa rakísimari maqusafa máridanoo. Sía moó fannoo minára qáoo qínoo máridanoo. Miná náaquqara óoni innaarúnaindari áqufuna maasá miná faqa miná amaana máqa faqa rakísidaqa.
36Sía moó fannoo amana mi-ainainnára qáoo qíannoo. Minára ínnee dóo asooaaqa sía fúrufaramasee moo áinaina áuqaaqa. 37Maa-fasiqa qandá ínnee maramáree ániana sía moo ámaana maqakinaana qúmmuari máriaqanda sía maasá ánaasee ánutunara moo úfa qía. Nánaree fífau nífiqee áni fee. 38Deemeetiriusafa faqa narí moodáa saika faqaasa faqa moo fásiqa ufa ámiraree qínanoo maasá ufa írira suqírafa máridanoo ufa andeeqée maría fasiqausa miqóo máridaqa misá miqóokai nári ufa andeeqáaqa. 39Ufa andeeqée maríasa sía amanaikífanoo faiqí ánaasee ufa suqírafa narí qánaa kai ufa suqúaqa. 40Roomma máqannaasa máa̱ fífau tutuqírana iriséeqa maasá díqifaara, misá maasára iráifaqa nána ufa fée qímannimianuree sía ufa óosana máridanoo.

41Miqí qímaseenoo aiqámausa niqiqoofaqa fífainiqau.

Copyright information for `BJR