Acts 24

Ananiasafa Seesareea máqusai óoquree Pauroona árirufa qinau.

1Pauroofa moodáannai qísauku namu faasaana narí ufa áfeesara márufanoo dóo amaana máqa aanáiqikirausa misá úriqararafa Ananiasafa Yuda máqannaa faiqí firaasá faqa moo fásiqa Roomma máqannaa sándufa faqa ufóosana faqa ámiqimasee írimarufa miná áuqu Teeraturusafa misá aiqámausa Seesareea máqusai Yeerusaree máqusaindari óoqu fíqau.

2Óoqureeqa firaa kiapana áfusaa Pauroona amoosáu máqoo úfana qímamiqau. Misá Teeraturusana áaroofanoo firaa kiapana áfusaa kikíqamambinoo maaqí qímasee Pauroonara qinau.

Óo Feerisafa anée idaaqírafa ámiqirafa uqanna máriananoo. Anée aneenná íriranannai maasá rakísimariannanara maasá ámiqimandee máridaqa. Anée fúka sándufa moómoo quqáidana maasára ámiqimasee máriaqeera miqímariananoo.
3Maasá maqee maqee aní írirana qumáreeqa dúfi dúfi qídaqa. 4Qinée kísaaqasaa ufa qíananoo ufa áukuana áiqaráandoora qúsasaa qídaqa. Amanée anée maasá ufa káqikaana íria. 5Maa-fasiqána mandá óosana fannoo sabéena aada miqírafa maasá raqúru qímimarifaqa fatáidaqa. Pauroofa aiqáma maqusa maqusa fídanoo Yuda máqannaasa nírana fundákinoo nídanoo. Nasareetee máqusanaa fásiqa írirana úriqararafa máridanoo. 6Sía minára kaifau, maa-fasiqáfa Pauroofa maasá náaquqara amaana máqa Yeerusareenni putaaífaqa maasá miná qumáreeqa maasá sándufannái andeeqée márunanoo Roomma máqannaa Saidéena fannoo firaa aanoo iranannái maasá qísaukukinaana rafíeenoo. 8Saidéena fannoo miná áuqu Risiasafa maasára aní áfusaara mi-kootána andeeqáaqee qifaqa qumu qímamidaqa. Anée maa-fasiqána irámmirinanoo mifá maasá ufa ánoona qíannoo.

9Teeraturusafa miqí qufaqa Yuda máqannaasa aiqáma kúqaa ánoonee qiqau.

Pauroofa Feerisana óorisaa narí afaaqasáa ititánau

10Firaa kiapafa Teeraturusana ufa iriséenoo dóo Pauroona ásaukunnai áaranau. Dóo anée fíndifi aneenná ufa qía qufanoo Pauroofa fíndifi Feerisana qímaminoo qinau.

Óo Feerisafa anée kísaaqasaa qiní máqannaa Yuda máqannaa ufa andeeqée márianafa máriannanara qinée dúfi dúfi aní áfusaa qídaqa.
11Ínnaunni kai qinée Yeerusaree máqusai Ánutunara innaaru qíraree qímasee óoru fíqiafana. 12Qinée amaana máqaki sía áanóo ufa moó qímannimiqiafana. Faiqí nírana sía qinée fundákiqiafana. Amaana máqaki fée nári faiqí suqúnaki fée sía qinée Yuda máqannaasa nírana fundákunaqa misá qíqafeeaa. 13Misá maqee ani máriasa qiní qimoosáu máqee maríana sía miná ánoona paqúrimasee kooroo ífana írinnaranoo. 14Qinée moodáa ainainara kai kooroomásee aní qímamianaura. Qinée maa-fuka aatatamaú fídaqa minánnaikai maasá qikeekú qikaakú Ánutunara innaaru qídaqa. Mi-aannára Yuda máqannaasa mi-aannára káqirunna fíaanoo qídaqa qiní qimoosáu máqaidaqa dáriraridaqa. Qinée Mooseena sándufa ákara aiqáma íridaqa mi-maú fídaqa tamummáqara fasiqauqa ákara faqa íridaqa mi-maú fídaqa. 15Máa̱ Yuda máqannaasa faqa qinée faqa maasá moodáa íriranamau fídaqa kásooqaqee Ánutufa aiqáma fasiqauqa andeeqárausa faqa mandáikirausa faqa kúqiranakinaasa faqa mara fíndifumánniseenoo misá ufa íriannoo. 16Qinée Pauroosa Yuda máqannaasa naanna ráida moodáa ainainara afeekaikídaqa, Ánutuna áfusaa faqa faiqí nífusaa faqa aiqáma kari mandóosana máraaqáa ímarifaqa eeráiridaqa sía mi-mandoosanná ummaaráfa qiní dáakuanifeera aufadára maraquna kai aiqámausa nífusaa qiní dáakuanifeera.

17Pauroofa Feerisana káqi qímamidanoo qinau. Qinée moómoo anaamuru maqusai níniifaqa moómoo áukuana maraséeqa qinée munnimma maramáree Yeerusaree máqusai óoruree qeeqá máqannaasa nímiraree qímasee aandáu̱ tatúfirana suqásee Ánutuna ámiraree qímasee amaana máqaki kéeqafi máriqiafana. Sía moómoosa faqa máriqia, sía áanóo iranaki máriqia ámiqimasee máriafananoo Asia máqannaa Yuda máqannaasa mi-maqánaki qiní qíqafamaseeqa únnaqimásee maa-manda oosanná uqéeraqau. Misá kai maí qumuréeqa aní áfusaa qiní qimoosáu máqoo úfana qiaqaana. 20Qinée Yeerusaree máqannaa kansóora nífusaa kikíqiafannana máa̱ qumu máriasa máridaqa qiní ufa íriqau. Misá qiní mandá óosana kooroo íaqaana. 21Qinée kansóorauqa nífusaa kikíqamafufaqa moodáa ufa kái qinée qíafanaqa misá qiní dárirariqau. Kúqiranakiqari fíndififandiafoo qíafannanara qiní dárirariqau.

22Feerisafa Yísuna aanara írimarufa máridanoo Pauroona ufa iriséenoo maaqí qímasee qímaminau. Anée káqi márinanoo Saidéena Risiasafa qumuráinaqa aní ufa andeeqáanaura. Miqí qímaseenoo mi-kootána rafáaqa fínoo Poorísa qímaminoo qinau, Anée Pauroona áfiqeeqee rumbáranaki quqásee rakísia. Miná qímaminoo qinau, Anée Pauroona rakísimarinaqa miná áqoondi fee ákaqaafasaa fee káqi aniréeqa miná faqa ufa qiaqa nárana ámiaqa sía qáoo qía.

Feerisafa faqa narí ánaaqa Durusira námmarifa faqa Pauroona ufa írufanoo náaquqanau.

24Feerisana ánaaqa miná áuqu Durusi námmarifa Yuda máqannaa ánaasee márinau. Qaaramoo fáasaana áiqaróofanoo Feerisafa narí ánaaqandiri aniréenoo Pauroona áaramásee ásauku mundírana Yísuna ufara iroofanoo ámiqimandee qímaminau.

25Pauroofa faiqí ánaasee aiqámausa andeeqásee níróosanara faqa mandóosana fannoo díndari óonu rarisée anirarisée ífaqa minníseeqa maasá qiqá qimanara iriséeqa mi-maú kai fíranara faqa óonumafi irisée minnísaaninnánara Ánutuna kóota firaafá márianinnanara faqa qímamimarufanoo Feerisafa narí mandóosana firaanara iriséenoo Ánutunara rufíammaree qáoo qinau. Sáina káqimarinaqa saiká sía márinaqa aniráanana qímaqimia. 26Feerisafa Pauroonara narí qumeé kai qímirinoo qinau. Pauroofa munnimma qíminaqa idukúanauree qímaseenoo maqee maqee karabúsakinaana áaramásaida ufaqímarufanoo Pauroofa sía ámufanoo káqi karabúsaki márinau.

27Miqí márufanoo qaara aukuana áiqaróofanoo Roomma máqannaa kiapafa Feerisanara anée moosáa fínanoo moo kíapafa aní ámaaqa máqaannoo. Feerisafa minára iriséenoo Yuda máqannaasa maaqóo qaraasa qiníara misá níqoondi fee qiaqéera Pauroona narí máaqa uqannakinaana mara máree karabúsaki rumbáseenoo quqásee fufanoo fúka kiapafa Poorakiusafa moo áuqu Feestusafa mifá aniréenoo Pauroona rumbáranaki paqúrinau.

Copyright information for `BJR