Acts 7

Sateefeenafa faiqí firaasá aiqámausa qímannimu ufafa.

1Amaana máqasaa aanáiqikirafa úriqararafa Sateefeena irámmamaqeenoo qinau. Maa-ufána kúqaa ánoonee qídaqia.

2Sateefeenafa misá aiqámausa qímanniminoo qinau. Óo qiní qíkausa qífasausa qiní ufa íriaqa. Óoqai Abarahaamafa sía Qarana máqa maaqai óorufunaki káqi Meesoopootamia máqusai márufanoo Ánutufa kooroomámbinoo qímaminau. Aneenná áiku ásauku faqa aneenná maqa máaqa faqa minníseenana qinée aamúa qíanna máqanasaa fúa. 4Abarahaamafa miná iriséenoo eedóo qímasee Karadeea máqa maaqa minníseenoo Qarana máqusai óorureenoo miqóo márinau. Abarahaamana ákoofa miqóo kuqufufanóo Ánutufa qufanoo Abarahaamafa máa̱ maasá márunna maqa maaqanaki Yuda máqa maaqai áninau. 5Ánutufa mi-aukuanná sía maa-maqa maaqána áminau. Sía káqikaaqoo faqa áminau. Káqi kásooqaqee qíma afeekaikámásee aní faqa aní áiku ásauku aní átiuqa nímianauree qinau. Qíma afeekaikíra áukuana Abarahaamana faiqi síaifa márufanoo miná áiku ásaukuara qímaminau. 6Ánutufa maaqí qímasee qímaminau. Aní áiku ásauku ánaamuru maqúsai karafúsaki márifaranoo, (400) foo handaréeta aukuana kísaaqa aukuana karafúsaki márifaranoo. Mi-anaamurúsa firaa ummaara mandá saika aní áiku ásauku nímimarifaranoo. 7Miqí márifaqa qinée Ánutusa mi-anaamurúsa náruanauree qinau. Naruséeqa aní áiku ásauku Isaraee máqannaasa nífieeqee maa-maqa maaqánaki quqásaanaqa máridaqa maa-maqa maaqánakiqari Isaraee máqa maaqakiqari qiní Ánutusa qimooqifáranoo. 8Miqóoqari Ánutufa nári fáinánduqira óosana Abarahaamana uqafíqanau. Abarahaamafa minára irisooqóo Isakeena ánoofa maqasoofanóo dínni qísauku taikásee dínni ani qaaramoó marasée faasaana áiqaróofanoo miná ákoofa miná fáinanduqinau. Isakeefa faiqí kámafinoo Yakooboona maqaséenoo dóo miná faqa fáinanduqinau. Yakooboofa faiqí kámambinoo qísaukuqara taikásee qíku qaaraqánda óoqu maraséenoo faiqi námu maasá qikeekú maqaséenoo misá faqa fáinanduqu nímaqanau.

9Yakooboona faiqi námu nári níkaqa Yooseefaanara rairai qímamaqásee qumáraseeqa ruúmbeeqéeqa Midianna máqannaa nimiséeqa feefaurú munnimma marasoofaqa Midianna máqannaasa áfiqamaree Isipi máqannaasa munnimmara múqu nímiqau. Miqóo Yooseefaafa karafúsaki márufanoo Ánutufa dadaaqunara aiqáma kadáapirirana óosana óosanaki fídanoo andeeqásee fímarinau. Yooseefaafa Isipa máqannaa karaambáiqa Faraoona óorisaa kíkiqamafuafanoo Ánutufa Yooseefaana írirana faqa miná afaaqa óori faqa ámiqirana áminau. Faraoofa Yooseefaanara andeeqára fásiqee qímasee maréeqeenoo narí maqa máaqa faqa Isipa máqa maaqa aiqáma faqa narí aiqáma ainainasaa mináuqasaa Yooseefaanara anée rakísiannee qinau. 11Miqóo aandaroo firaafá Isipa máqannaasa faqa Kannaana máqannaasa moo áuqu Isaraee máqannaasa faqa nárinau. Maasá qikeekú qikaakú náranara randée maríqau. 12Isipa máqusai sakuma moómoo márufanoo Yakooboofa Yooseefaana ákoofa Yooseefaanara sía uqanna írirai náranara kai iriséenoo narí faiqi námu maasá qikeekú qikaakú niqiqoofaqa indaarú óoquree sakuma maraséeqa nári níkaqa Yooseefaana qáfamasee sía miná óoriara íriqau. 13Ínnaaqianna óoqu fú kari Yooseefaafa narí áfasausanamuara naríara kooroománniminau. Miqímasoofanoo Faraoofa faqa Yooseefaana áiku ásaukuara miqóo írinau. 14Isipa máqusaindari Yooseefaafa narí ákoofa Kannaana máqa maaqaki máruna ufa quqásoofanoo aiqámausa Isipa máqusai óoqu fíqau. Qaaramoo fásiqa níku nísauku taikásee moo fásiqa qísaukuqara taikásee moodáanai qíku óoqu marasée fásiqa ánaasee Isipa máqusai óoqu fíqau. 15Yakooboofa Isipa máqusai óoqu marínoo káqikaaqoo marikínoo kúqinau. Miná faiqi námu maasá qikeekú qikaakú miqóo mari máree fíqa kúqiqau. 16Misá kuqufíqa niqoónausa misá irí mara máreeqa nári maqa maaqa Kannaana máqa maaqai Seekeema máqusa aaqá níkundee maríqau. Óoqai Abarahaamafa munnimmannái Qamoorana áiku ásauku feefaurú ámiqoonáki mi-maqa maaqánaki misá irí níkundee maríqau Sateefeenafa káqi ufa suqúnakiaqa ufa qímannimínoo ninau.

17Ánutufa óoqai Abarahaamana Kannaana máqa ámiraree qímasee qíma afeekaikámásoofanoo dóo miná áiku ásauku ámira áukuana adeedí roofanoo maasá qikeekú qikaakú Isipa máqasaa moómoo kámambiqa fímariqau. 18Misá miqíqa máridaqa moómoo márufanoo Isipa máqannaa karaambáiqa moó kambíqanau. Mifá Yooseefaafa aandaroo áukuana Isipa máqannaasa firaaqóo dadaaqí márunara sía írimarufanoo Isipa máqannaa karaambáiqa kambíqanau. 19Mi-fuka karaambaiqáfa mináuqu Faraoofa maasá qikeekú qikaakú níkaru qímasee firaaqóo mandáikamannimaqee marínau. Mi-karaambaiqáfa qufaqa maasá qikeekú qikaakú nári faiqi ánaaqi maqasée máaqakiqari áqusee márufaqa kúqi maríqau. 20Miqímaru aukuana Mooseefa kambíqanau. Mifá faiqi ánaaqi ámiqirafa kambíqanau. Miná ánaukoo qaaramoo qúqoonasaa narí máaqaki rakísiisee káqinni ándandai quqásoofanoo Faraoona áraamuna paqúrimasee naríara maraséenoo narí ámaakuara foora fírinau. 22Fírimarufaqa Isipa máqannaasa írirana aiqáma qímamisoofanoo írinoo innooqáfinoo írirana faqaafa máridanoo aiqáma ainaina óosana óosana uqéeree marúfa máridanoo afeeka ufa qímarufa márinau.

23Mooseefa qaara fasiqa níku nísauku aukuana maraséenoo faiqí firaafáikamafinoo narí máqannaa Isaraee máqannaa miqóo Isipa máqannaa karabúsaki márusa níqafaanee qímasee finau. 24Misáki nídanoo níndafoofanoo Isipa máqannaa moó fannoo Isaraee máqannaa narí aqoónnana mandáikammamaqóofanoo Mooseefa narí máqannaana dadaaqianée qímasee mi-Isipa maqannaa fasiqána kuqámmarinau. 25Isaraee máqannaasa qiní qíqafamaseeqa óo Ánutufa maa-fasiqánannai maasá maqee Isipa máqannaa karabúsaki máriasa idukúannoo fee qímasee qiní Mooseesara nídianifeera. Sía Isaraee máqannaa miná íriqau. Mána mánammímariqau. 26Faiqée iqáqoofanoo kanánaana Mooseefa narí máqannaa Isaraee máqannaa níndafaida qáfoofanoo Isaraee máqannaa qaaraqánda moodáa maqannaaqanda rákimariqau. Rákimarufanoo Mooseefa soodáa qianée qímaseenoo qinau. Ínneeqara moodáa máqannaa máriafanoo nánaree rákidee. 27Isaraee máqannaa narí aqoónnana árimarufa Mooseena afeeqáseenoo áqinoo qinau. Yáfee aníara maasá karaambáiqa ufa írimari fee qínoo fee. Eendá anée Isipa máqannaa kúqarúanafa miqí kai ínana qiní faqa dárinnaree. 29Mooseefa mi-ufána iriséenoo dóo kooroo qinóo máridanoo Faraoofa miná ákiaqara qiní faqa dáruandoo qímasee rufíasee quqásee sandéenoo Midianna máqa maaqai níanai óonu kísaaqasaa marikínoo ánaasee marasée qaara faiqi máqanau.

30Miqóo óonu máridanoo qaara fasiqa níku nísauku taikásee aukuana moómoo aukuana áiqaróofanoo Mooseefa faiqí firaafá márufanoo Ánutuna qangiroo moó fannoo qumeé sasámimiki idáqee marúnakiqari ufa kái Mooseena qímamufanoo írinau. Sinai áaqana aaqá aadána maqa maaqai qée marínau. 31Mooseefa tautúmasee mi-idaurúna qáfanau. Aaqá óonuroofanoo idáuru̱kiqari Ánutufa ufa moó qímaminoo qinau. 32Óo Moosee qinée aní ánaakuna ásaifaqana Abarahaamafa faqa Isakeefa faqa Yakooboofa faqa misá Ánutusa máridaqa. Mooseefa Ánutuna ufa iriséenoo áindiri áindiri ufanóo qáfarara faqa eeráira eeráirinau. Miqí márufanoo Ánutufa kafáa qímaminoo qinau. 33Aneenná áiku ánaamu uturúqu quqáa. Maa-maqáfa náaquqara maqa maaqa máridanoo. Aní áiku ánaamu maa-maqána putaaídanoo. 34Anée qiní Ánutusa ufa íria. Qinée qiní faiqi námu Isarae máqannaasa Isipa máqasaa máriasa misá mandáinainaki máriana faqa misá aupúrarana faqa qáfamasee misá qikíraqárana iriséeqa qumu misá nífiqáannanara irisée aní qímamidaqa. Dóo fíndifi fúa aní aqiqáidaqa Isipa máqusai kafáannai fúa.

35Sateefeenafa káqi suqúnakiaqa ufa qímanniminoo nídanoo qinau. Isaraee máqannaasa narí máqannaara Mooseenara ákooqoofanoo níanai afeeqáqidaqa qiqau. Yáfee aníara maasá Karaambáiqa ufa írimari fee qínoo fee qiqau. Ánutufa narí qangiroo sasámimiki idá qéemarúna aqiqoofanoo mi-Mooseená dadaaqufanóo narí máqannaasa Isipa máqannaa nísaukukiqari rafía qumáraseenoo moo máqasaa rakísinnimaqee marínau. 36Mifá narí máqannaa Isipa máqa maaqakinaana ámiqimasee nífiqeeqeenoo Sinai aadána maqa maaqaki finau. Nífiqee fídanoo Isipa máqa maaqaki faqa Taatuqée námmariki faqa aadána maqa maaqasaa faqa moo kámaakira óosana óosana ainaina uqannífiqanoo fímarinau. Qaara fasiqa níku nísauku taikásee áukuana kísaaqasaa miqímminoo fímarinau. 37Maa-Mooseefá Ánutuna tamummáqara fasiqa kásooqaqee kambíqaaninnanara maaqí qínoo qímanniminau. Ánutufa narí tamummáqara fasiqa moó ínni nímiannoo. Mifá qinée Mooseesara foora ínniqakiqari kambíqafi máriannoo, ínni dadaaqíannoo. 38Maa-fasiqáfa Mooseefa aadána maqa maaqaki Isaraee máqannaasa oobíqasee fímarunaki Mooseefa misá sáimbaqa fímarinau. Misá Sinai áaqana aaqá márufanoo misá faqa nímarinau. Qangiroo fannoo Mooseena faqa áaqanasaa ufa qímarinau. Mooseefa kai Ánutuna náaru márira ufa iriséenoo maasá qímaqimimarinau.

39Maasá qikeekú qikaakú Mooseena ufa sía íriqa rukí áquseeqa Mooseena máfi áqusee kafáa Isipa máqasaa fuanéera qímariqau. 40Mooseefa Sinai áaqanasaa óoru márufaqa misá Mooseena áfasaana Aaroona áaramáseeqa qiqau. Mi-fasiqáfa Mooseefa maasá qífiqee ánifa yái fee fínoo fee. Anée Ánutuna fooqáaira ainaina áuqusainanoo mifá maasá indaarú fída aaná uqannífiqaina fúa. 41Aaroonafa misá ufa iriséenoo mi-fasannái kai burimakáu ánaaqi kóorannai áuqusoofaqa minára maasá Ánutu fee qímasee innaaru qímasee qoomáqamasee tatúfirana súqamisee nári nísaukunnoo áuquqoonara asasamásee qoomáqa sakasée naqau. 42Ánutufa mi-manda oosanná qáfeenoo misá márunnai ámeesa uquséenoo qinau. Sáina misá innaarúnaindaraa fífau fásau ainara innaaru qiaqée qímasee minínnisanau. Miqí qímasoofanoo tamummáqara fasiqa ufa kooroo inau. Tamummáqara fasiqa maaqí qímasee ákara rinau.

Óo Isaraee máqannaasa
Ínnee qaara fasiqa níku nísauku taikásee áukuana kísaaqasaa aadána máqasaa níniunara sía qiníarau innaaru qiqau. Únna innaaru qímariqau. Sía qiníarau tatúfira aandáu̱ suqáqau.
43Sía ínnee qiní náaquqara úqiqaana maqa máree fímarunara írimariafanoo. Ínnee moo únna ánutuna mináuqu Moorookanara únna qímasee irimáree fídaqa únna qímasee qiní kíkiqa úsimaríafanoo. Ínnee ínneeqa moo únna Ánutuna mináuqu Reefanna fee qímariafanoo. Miná fásau innaarúnai máridanoo miná amana ínneeqa nísaukunnoo áuqufa maqásaa mári Reefanafa márifaqa ínnee minára innaaru qímariafanoo. Miqíana ákiaqara qinée Anutusa dóo ínni futeéqeeqee Babiroonia máqa maaqa meemái misá nísaukuki quqáanaura.
Tamummáqara fasiqa ufa miqí qinoo máruna miná kooroo qinau.

44Sateefeenafa ufa suqúnaki kai qímanniminoo ninau. Óoqai maasá qikeekú qikaakú aadána maqasaa nídaqa Ánutuna sándufa qímannimira úqiqaana maqa misáki márinau. Mi-uqiqaana maqáfa Ánutufa Mooseena qímamúndee kai mi-uqiqaana maqána usakée máriqau. 45Miná maaríqoo áukuana maasá qikeekú qikaakú taikáfufaqa misá faiqi námu fíndifufaqa mi-uqiqaana maqána káqi máraqa nímariqau. Ánutufa Yoosuana dadaaqufanoo Isaraee máqannaa maasá qikeekú qikaakú faqa mi-uqiqaana maqána faqa maréeqee Kannaana máqa maaqai óoqureeqa naru nífaqaseeqa nári úqiqaana maqa miqóo usakáqau. Miqóo marikínoo Dafidifa kambíqafinoo karaambáiqaikinau. 46Ánutufa Dafidina andeeqára óosana qáfamaseenoo minára rufanoo Dafidifa Ánutunara irámmirinoo qinau. Óo Yakooboona Ánutu, aní máaqa úqiqaana maqa kai máridanoo. Amanée qinée aní afeeka máaqa usakáqaananee minakí márinnaree. 47Ánutufa sía Dafidinara qinau. Miná ámaaku Sooroomoonara qufanoo mifá afeeka maqa usakánau.

48Ínnee aiqáma íriaqa firaaqóo uqanna úriqarara Ánutufa máridanoo. Sía amana faiqí nísaukunnoo usakára maqaki amana máriannoo. Tamummáqara fasiqa Ánutuna ufa minára maaqí qímaqoofa máridanoo fee qinau.

49Innaarúnai qiní máaqa máridanoo qinée rakísinnimaqara maqusa máridanoo. Maqásaa ínnee máriafa qiní qíku réemarunafa káqikaa ainaina fífau ainaina máridanoo.
Ínnee nána maqee qiníara usakéefaree. Qiní qimana idooára máqusa yái fee máridanoo fee.
50Aiqáma máaqa áuqimaria ainaina qeeqá kai áuquafanausa máridaqa.
51Sateefeenafa tamummáqara fasiqa ufa qímannimiseenoo níqidanoo qinau. Ínnee maaqóo súqimariasa qiní ufa íriaqa. Ínnee aamína fasiqa miqírausa máriafanoo óoni máriafanoo náaqoo aunírausa sía Ánutuna ufa írimariafanoo. Ínneeqa nikeekú nikaakú nínaakusa miqírausa máriafanoo Ánutuna maraquna fannoo ínniki ánirarímarifaqa ínneeqa qáoo qímariasa máriafanoo. 52Ínni nikeekú náaku sía moodáa tamummáqara fasiqa sía mandáikamannimaqanau. Aiqáma mandáikamánnimaqee maríqau. Óoqai Ánutuna andeeqára ainainira faiqi Yísunara kooroo ímaru tamummaqara fasiqauqa faqa nárí mariqau. Dóo maqee faqa ínnee miná uqanna ueeqásee kuqá nárí maríasa máriafanoo. 53Ínnee Ánutuna sándufa qangiroo ásaukukinaana máree maríasa sía minara írimariafanoo káqirunna fímariafanoo.

Faiqí firaasá Sateefeenana ufa irisée óonisamu áriqau.

54Miqí qímasoofaqa faiqí súqimarusa miná Sateefeena ufa írufanoo minára níranaqeenoo nífai sandúrinau. 55Ánutuna náaquqara andeeqara maraquna Sateefeena áaku funara óori uqéeraseenoo qáfoofanoo innaarúna rakéeufanoo Ánutuna káaqa qárana áfaaqa áreenarana akooqóo márufanoo qáfanau. Yísufa Ánutuna aaqá miná ásauku uqannai kiqíqinoo márufanoo qáfanau. 56Sateefeenafa qáfaidanoo náaramaseenoo qinau. Ínnee qáfaaqa innaarúna rakéemambifaqa faiqí nímaaku Ánutuna aaqá ásauku uqannai kiqíqinoo márifaqa qáfaidaqa.

57Misá miqóo márusa aiqámausa miná iriséeqa írianoo qímasee firaakarí fáaqa rúmaseeqa nísauku náaqoo áamara upeekáseeqa aiqámausa fíndimeeqee sandéeqa Sateefeena qumáreeqa rarisámammareeqa miná rafúsu qumáree áqoosai áqiqau. Áqoosai áquseeqa fáasai kóotaki Sateefeenara únna qímarusa misá kai óonisamu óonu qumáree ani qumáree ufaqá mi-samúna miná árimariqau. Misá nári siuta qamunna nísauku rakísi qumáraandoo qímaseeqa raipáqueeqee moo kúmaaraa Sauroona áikusaa áqusee Sateefeena árimariqau. 59Misá óonisamu árimarufanoo Sateefeenafa karaambáiqara innaaru qímasee fáaqa rídanoo qinau. Óo Karaambáiqa Yísufa qinée kúquanana anée qiní qimana qumáre̱eqee aneenná márianannai quqáa.

60Miqí qímaseenoo Sateefeenafa aqoorisáa óorindari kummáramáfufanoo firaa kari fáaqa quqéenoo qinau. Óo karaambáiqa misá mandáinaina qímiana sía misáki mi-numoofá máriani, anée aunúsaa. Dóo miqí qídanoo kúqinau. Sauroofa misá qamunnasaa qúmmuarifoora rakísidanoo Sateefeena árunara eedóo qímasee márinau.

Copyright information for `BJR