Acts 8

Sauroofa Yísuna ufa qímarusa nárinoo ninau.

1Mi-faasaanná kai óosana araséenoo Yeerusaree máqusaki amaanasáa rakísimarusa úriqararausa Yísuna ufa írimarusaki nárunnifaqaairana uqéeraqau. Yísuna afaaqasáa áqoondiuqa qísaukuqara taikásee qíkunni óoqu qaara márarausara niqiqoo fásiqausee qímariqau. Miqímandee fasiqa Yeerusareenni káqi máriqau. Káiqeesa moómoosa rufíasee miqóoqari dáraaniqau. Akaqáusa Yudeeaa máqa maaqai fíqa akaqáusa Samaria máqa maaqai sandáqau. 2Ánutunara írimarusa andeeqárausa akaqáusa Sateefeena irí ani máreeqa múnu ákundamáseeqa firaaqóo uqanna ikíraqaséeqa soofaarí maríqau.

3Miqóoqari Sauroofa óosana áreenoo Yísuna ufa taikáani fee qímaseenoo Yísuna ufa írimarusa nárirara áanóommasee mandá ufa qídanoo rairai qímarinau. Miqídanoo maqúsasaa óorureenoo aiqáma máaqakiaqa kéeqafidanoo Yísuna ufasáara náriraramasaidanoo nísauku qumáraidanoo maqámau rarisáidanoo múnu karafúsa máaqaki quqéemarínau. Sía faiqí kai ánaasee faqa qumáree rarisámeeqaidanoo karafúsa máqaki quqéemarínau.

Firipifa Samaria máqa maaqaki Yísuna ufa qímannimimarinau.

4Miqúfaqa Yísuna ufa írimarusa miná irisée miqóoqari quqásee moo máqusa moo máqusa dáraaniqa máriqau. Míqunnai fídaqa Yísuna áufakiana qímannimimariqau. 5Firipifa Yeerusaree máqusaindari sandóonaindari ánaamuru máqannaasaki óoqu fínoo Samaria máqannaasa firaa maqusai óoqureenoo Ánutuna ásauku mundíra fasiqara Yísunara qímanniminau. 6Samaria máqannaasa moómoosa Firipina ufa andeeqásee íriqau. Mifá moo áinaina faiqí dadaaqímari ainaina áuqamásoofaqa miná qáfamaseeqa ámiqimmasee miná ufa írimariqau. 7Firipifa qufanoo áfaannauqa faiqí naunduráki márusauqa fáaqarumasee rafúdamaki sandée maríqau. Káqi níku nísauku úqiranauqa faqa árirutí marúsa faqa andeeqánnisee marínau. 8Miqímmasoofaqa Samaria máqannaasa firaaqóo asasímariqau.

9Mi-maqusánaana áuqu moó Simoona amaráfa mifá Samaria máqannaafa márinau. Mifá afuneé ainaina faqaa fasiqa márinau. Moómoo áukuana afuneénnai narí máqannaasa uqannífiqasoofaqa misá miná qáfamasoofanoo náaquqee marinau. Simoonafa miqímarunara naríara úriqararausee qímasoofaqa aiqáma tia uqanna minára kúqaa írirana faqaa fee qímasee minára káaqa rímariqau. Miqídaqa miná máqannaasa minára Ánutunaindaraa firaa afeekainaineé qímariqau. 11Mifá kísaaqasaa narí afuneénnai narí máqannaa únna qímasee qímannimisoofaqa káaqa miná ufa írimariqau. 12Miqí márufanoo Firipifa qumuréenoo Ánutuna quqúsara ámiqira fasaasa ufa faqa Yísuna Ánutuna ásauku mundíranara qímannimufaqa faiqí ánaasee iriséeqa kúqaa fee qímasee miná qumáraqau. Qumároofanoo nammári rúmannimaqee marínau. Faiqí faqa ánaasee faqa rúmannimaqee marínau. 13Simoonafa narí faqa Yísunara iriséenoo kúqaa fee qímaseenoo nammári máranau. Nammári maraséenoo Simoonafa Firipina aaqá máridanoo miná faqa óonuree anirée imarinau. Firipifa óosana oosana firaa ainaina faiqí sía áuqaaqaa ira ainaina faiqí ánaasee dadaaqímaria ainaina áuqufanoo Simoonafa miná qáfoofanoo áaquqoofanoo márinau.

14Yísuna afaaqasáa áqoondiuqa moo núqu niqiqoo fásiqausa misá Yeerusaree máqusai máridaqa Samaria máqannaasara Ánutuna ufara írida fee qímasee Peetooroona faqa Yoohaneena faqa niqiqámasoofaqa Yeerusaree máqusaindari Samaria máqannaasunnai óoqufiqau. 15Óoqureeqa Samaria máqannaa Yísuna áufakiana fúkasaa írimarusara innaaru qímariqau. Náaquqara andeeqara maraquna fannoo misá faqa náakuanifeera qímasee innaaru qímariqau. 16Samaria máqannaasa Karaambáiqa Yísuna áuqusaa kai nammári maraséeqa sía náaquqara andeeqara maraquna máraqau. Minára náaquqara maraquna fannoo sía misáki márinau. 17Peetooroosa Yoohaneesa minára iriséeqa innaaru qímasee misá faiqí ánaasee níkumu qumáree mapukúnnimaqásoofanoo náaquqara andeeqara maraquna náakimarinau.

18Simoonafa afunee fasiqa fannoo miqandá óosana níndafamásee qinée faqa marasée miqíanee qímaseenoo munnimma maraséenoo Peetooroosa Yoohaneesa nímianaqa náaquqara maraquna qímifaqa qeeqá maqannaa miqímannisaanee qímasoofanoo Peetooroofa maaqí qímasee áqinoo qinau. Anée anée faqa aneenná munnimma námufaqa idá áqufua. Anée Ánutuna káqi nímira ainainara feefaurú qíannanara minára aneenná munnimma námufaqa idá áqufua. 21Maasá fúnnaqoo anée sía maasá faqa moodáa rúnna fúananoo. Aní írirafa aní ámuqusaki Ánutufa qáfaifanoo sía andeeqánoo máridanoo. 22Anée aneenná mandá íriranakiqari quándakinana Ánutunara innaaru qínanoo máa̱ aní maa-manda irirána ákiaqara minnáisaani. 23Qinée aní aundurái óosana qáfaidaqa túka amaneera foora sukáqarafa máridanoo. Anínna mandáinaina fannoo náaqanara foora aní rumbánoo máridanoo. 24Simoonafa mi-ufána iriséenoo tautúmaseenoo Peetooroosa Yoohaneesa minára qímanniminoo qinau. Óo ínneeqara amanée ínneeqara Ánutunara innaaru qífanoo sía mandáinaina óosana óosana ínnee qiandée sía qinísaa kambíqaani.

25Peetooroosa Yoohaneesa Karaambáiqa áufakiana qímannimiseenoo qumurandée Yeerusareenni kafáa óoru fíqau. Óoru fídaqara Samaria máqusa káqikaa káqikaa maqusakiaqa Yísuna ámiqira fasaasa ufa qímannimímarée óoru fíqau.

Firipifa Eetioopia máqannaa úriqararana Yísuna ufa qímaminau.

26Ánutuna qangiroo moó fannoo Firipina qímaminoo qinau. Anée dóo deedaqía. Aaná moó Yeerusaree máqusaindari aadána maqa maaqa aana fannoo qámbaana fídanoo Kaasa máqusai óoqu fímari aana. Anée óonuree mi-aannára randásee paqúria. Dóo uqéeraa qufanoo Firipifa miná iriséenoo deedaqí imaree dóo miqóo finau. Firipifa fífiufanoo mi-aanná paqúrimaseenoo Eetioopia máqusaindaraa fásiqa moó mi-aannái fímarufanoo paqúrinau. Mi-Eetioopia maqusánaa fasiqa dundúqarirafa márinau. Narí máqannaa anaasee rakísirana úriqararana munnimma aina rakísimarufa úriqararafa márinau.

(Afaandama ítirafa márinau. Óoqai uqanna ánaasee rakísirausa úriqararausa akaqáusa nári aináina dadaaqímarusa nífaandama ítimariqau. Maqee sía mi-oosanáfa máridanoo. Óoqai uqanna márinau.)

28Eetioopia máqannaa ánaasee rakísirana áuqu Kandaseenámmarifa márinau. Minásaa rakísimaru fasiqafa áfaandama ítirafa káaqa Ánutunara rímaru fasiqafa, mifá Yeerusaree máqusai narí qóosa rarisée marú karanaki Yeerusareenni óoru Ánutunara innaaru qímaseenoo óoru randéenoo ámaaqai qúmimarufano Firipifa paqúrinau.

29Náaquqara andeeqara maraquna fannoo Firipina qímaminoo qinau. Anée miná kára fímariqoo óonuraina qáfaa. Eetioopia fásiqafa narí qóosa rarisée marú karanaki fídanoo óoqai tamummáqara fasiqa Eesaiaafa ákara rúmaqoona ásaana rinoo fímarinau. 30Fímarufanoo Firipifa sandée óonureenoo miná kara ásaukunnai qumáreenoo mi-karána úqirafa áakaariqara sandánoo fídanoo iriséenoo irámmirinau. Óo maa-fasiqa, anée ásaana rímariannana óosana íridanee sía fee íridanee. 31Miqí qufanoo mi-Eetioopia fasiqáfa qinau. Moó fannoo kooroo ínaqau irini síammiridaqa. Miqí qímasee Firipinara qiní faqa uru óoqumariannee qímasoofanoo Firipifa miná qóosa rarisée marú karanaki káqi fímarufanoo akarámáfufanoo mi-fasiqána aaqá óoqumarinau. 32Mi-Eetioopia fasiqáfa Eesaiaana maa-akarána ásaana rímarinau.

Misá miná qumáre̱eqee sipsípa aandáu̱ra foora maréeqee áriranaki quqáqau.
Misá sipsípa ánaaqi asausí aukímarufanoo sía dúdeepeenoo fáaqarimarifa máridanoo sipsípa ánaaqi qúmmaarumuara fooqáana ári márufanoo kái mumúqida marínau.
Ánutuna sipsípa ánaaqi árimarufanoo mumúqida marínau. Sía moodáakari ufa qínoo fáaqarinau.
33Misá firaaqóo asaurírana ámiqau. Miná andeeqára ufa síamma íriqau. Dóo mifá naríaraa kuqufinau.
Miná ánaiqi miná áiku ásauku sía máriafa máridanoo sía minára ufa qifáranoo. Dóo narí kai márufa dóo kúqinau.
34Mi-Eetioopia fasiqáfa mi-ufána ásaana rúmaseenoo Firipina irámmirinau. Tamummáqara fasiqa fannoo kúqu úfana qímaruna naríaree qímarinau fee moonáree qímarinau fee, qínaqa íria qufanoo Firipifa mi-tamummaqara fasiqána ufasáa óosana araséenoo miqóoqari finau. Miqóoqari finoo Yísuna ámiqira fasaasa ufa qímaminau. 36Dóo miqí qída narí qímami narí qímami aatáta óoqu fídanoo Firipina qímaminau. Dóo maaná nammári adeedí máridanoo. Amanée anée Yísuna áuqusaa qiní nammáriki kéeqaqimaqéennaree. [ 37Firipifa mi-ufána iriséenoo qinau. Anée aneenná ámuqusa óokiqari Yísunara kúqaa ánoonee qíanaqa amaná aní kéeqamaqáanaura. Mi-Eeetioopia fasiqáfa qinau. Qinée Ánutuna ásauku mundíranara Yísunara kúqaa Ánutuna faiqifée qídaqa. Anée káqi kéeqaqimaqaa.]

38Miqí qímasoofanoo qóosa rarisée marú karana daraiuaana qímamifanoo kára rafáaqafusoofaqa Firipifa faqa mi-Eetioopia fasiqáfa úriqararafa faqa nammári qámbaanai óoqureenoo Firipifa mi-fasiqána qumáre̱eqeenoo nammáriki kéeqamaqásaanau. Kéeqamaqaseenoo ásauku qumáreenoo uqéerasanau. 39Miqandá nammárikiqari áfainni uru akarámafufanoo Ánutuna maraquna fannoo Firipina áfiqamaróofanoo sía miqóo miná faqa márinau. Mi-eetioopia fasiqáfa úriqararafa sía kafáa Firipina qáfanau, asasamándeenoo narí káraki akarámafufanoo dóo ámaaqa finau. 40Ánutuna maraquna fannoo Firipina maréeqeenoo Asadooda máqusai múnu quqásoofanoo miqóoqari Yísuna ámiqira fasaasa ufa qímanniminoo maqúsa maqusa fífiufanoo Seesareea máqusai finau.

Copyright information for `BJR