Acts 9

Sauroofa Damasakusa máqusai fímarufanoo káaqa qárafa rafáaqa finau.

1Yísuna faiqi námu miná ufa qímannimiqa nímarufaqa minásaara Sauroofa firaaqóo áanóo ídanoo nárirara rumbárara qídamarinau. Miqídanoo Sauroofa amaana máqasaa aanáiqikirausa misá úriqararana óonu qímaminoo qinau. 2Anée papiqa ákara rúmaqiminaqa qinée Damasakusa máqusai óoruree Yuda máqannaa ufa súqinnanaki kéeqafi Yísuna aatáta fímariasa paqúrimasee sía faiqí kai faiqí faqa ánaasee faqa rumbámaree Yeerusaree máqusai karafúsaki múqu quqáanauree qímasoofanoo eedóo qímaseenoo mi-eedoo qira papiqána ákara rumamínau.

3Sauroofa Damasakusa máqusai mi-papiqána úqirafa fídanoo narí sundía namufaqa fídanoo Damasakusa máqusa adeedí rámasoofanoo innaarúnaindari káaqa qárana amanandá fannoo tautúmma amaqáseenoo Sauroona fíqu fíqumáfinau. 4Sauroofa káaqa rufíaseenoo maqásaa áqufumafufanoo írufanoo innaarúnaindaraa ufa moó qinau Sauroo Sauroo anée nánaree qiní dáridanee. 5Miqí qufanoo Sauroofa maaqí qinau. Óo Karaambáiqa anée yáfee máridanee qufanoo maaqí qímasee qímaminau. Qinée Yísusa anée qiní dárimarianausa máridaqa. 6Dóo maqásaaqari fíndifinana fúa maqúsaki óoru ráinanoo miqóo moó fannoo máridanoo, mifá aní aanára aamúa qínana fúa. 7Sauroona faqa fusá sundíauqa Sauroofa maqásaa áqufufaqa qáfamasee innaarúnaindaraa ufa iriséeqa sía moo áinaina qáfoofanoo náaquqoofaqa nímuqusamafufaqa sía ufa qiqau káqi kásoomámbiqau. 8Sauroofa maqásaaqari fíndifufanoo áfu dimbáfufanoo sía moo áinaina qáfanau. Miná sundíauqa miná ásauku qumáree rarisámeeqee Damasakusa máqusai quqáqau. 9Sauroofa narí áfu dimbóonara faqa innaarúnaindaraa ufa írunara faqa írufanoo aundurá mandáikufanoo qaaramoo fáasaana sía nárana nanau sía nammári nanau sía áfu máqanau.

10Damasakusa máqusai Yísuna ufa írimarufa moó fannoo márinau. Miná áuqu Ananiasafa márinau. (Sía Yeerusaree maqannaa Ananiasafau. Damasakusa maqusaindaraafa miná amaráfa.) Mi-fasannái qainá Ananiasana áfunnáranau. Karaambáiqa fannoo mi-qainnáki Ananiasana áaroofanoo qinau. Ananiasa qufanoo Ananiasafa qinau Óo Karaambáiqa máa̱ qinée máridaqa qufanoo Karaambáiqa maaqí qímasee qímaminau. Ananiasa dóo deedaqí fúa. Anée andeeqára aatatee qímariana mi-maú óonuree Yudasina máaqara randásee qáfa. (Sía Yísuna ueeqóofau. Damasakusa máqusaindaraafa miná amaráfa.) Miná máaqaki Tarasusa máqusaindaraafa Sauroofa máridanoo. 12Dóo mifá qainámaseenoo máridanoo. Mifá aní Ananiasana qáfeenoo máridanoo. Qainásaa qáfaifana anée óonureenana miná ákiaqasa ásauku mundúseenana miná áfu máqarana ámiananoo irisée innaaru qídanoo máridanoo.

13Ananiasafa mi-ufána iriséenoo rufíaseenoo qinau. Óo Karaambáiqa faiqí moómoosa mi-fasiqánara qiní qímaqimiafaqa íridaqa. Mifá Yeerusaree máqusai aní áiku ásauku anúfa írimariasa mandóosana máranoo nifa máridanoo. 14Mifá Yeerusaree ámaana máaqa aanáiqikirausa misá úriqararana papiqa maramáree Damasakusa máqusai maasá aníara innaaru qímariasara rumbámaree Yeerusareenni óoqu fúanee qímasee úrifa máridanoo. 15Karaambáiqa miná ufa iriséenoo Ananiasana qímaminoo qinau. Sía anée minára rufíaa anée káqi fúa. Qinée mi-fasiqánara rusandeesámumandee máreeqa. Mifá qiní aináinira faiqi kámambi máriannoo. Mifá qiní dúqura qiní dáufakiana ánaamuru máqannaasa faqa nári karaambáiqauqa faqa Isaraee máqannaasa faqa qímanniminoo núannoo. 16Qinée qeeqá oosana uqafíqaanaura. Qiní ufasáara kásooqaqee árirana faqa dinee faqa máraannoo.

17Ananiasafa mi-ufána iriséenoo máaqa paqúrimandee qáfoofanoo Sauroofa minakí márufanoo kéeqafinoo ásauku miná ákiasaa mundúseenoo qinau. Sauroo qiní qíkaqaafasaa Karaambáiqa Yísufa narí uqanna anée aanái úridana anée qáfaananoo mifá kai qiní qímaqimifaqa anée íanannai ánidaqa. Áfu kafáa máqaaneera faqa náaquqara andeeqara maraquna aníki qumbíqaaninnanara faqa diqiqaifaqa ánidaqa. 18Ananiasafa miqí qímasoofanoo Sauroona áfusaa ititánoo máriufa saqári apata fooqáafa rafóomakufanoo maqái áqufufanoo dóo miná áfu máqanau. Áfu maqáfufanoo nammáriki kéeqammamaqanau. 19Kéeqamma amaqásoofanoo Sauroofa nárana námaseenoo dóo afaaqa ámiqufanoo Yísuna faiqi námu faqa qaaramoo fáasaana Damasakusa máqusai máridanoo misá dadaaqinau.

20(Damasakusa máqusanaasa misá moo únna Ánutunara qímarusa máriqau.) Yuda máqannaa akaqáusa mi-maqusánaki faqa máriqau. Minakí máridaqa náaduma amaana máqa usakásee minakí kéeqafi Mooseena sándufa ásaana rúmasaidaqa ánoona Ánutunara innaaru qídaqa Yísunara sía íriqau. Sauroofa fíndifinoo andeeqáseenoo Yuda máqannaa amaana maqaki kéeqafinoo Yísunara kúqaa Ánutuna ámaaku fee qínoo naamúaqufaqa íriqau. 21Irisoofanoo náaquqoofaqa qiqau. Maa-fasiqáfa Yeerusaree máqusaki Yísuna áiku ásauku nárinoonufa máridanoo, miqóoqari aanáiqikirausa úriqararana papiqa ákara rúmasoofanoo máreenoo maasá máqusai úrufa Yísuna ufa írimarusa rumbámaree Yeerusareenni múqu quqáannee qufa máa̱ mi-fasiqáfa ani máridanoo Yísuna ufara uqéeraanauree qídaqinoo. Misá Sauroonara náqaa fee fanóo fee qaara iriranamáu fídaqinoo qímasee misá mi-ufána qiqau. 22Sauroofa faasaambáasaana andeeqáseenoo faiqí ánaasee Yísunara qímannimidanoo narí írirana faqa maqee maqee firaanáikinau. Mifá Yísufa kúqaa Ánutuna ásauku mundírafa máridanoo fee qímaseenoo quándakinoo óoqeenaa tamummaqara fasiqauqa ákarakinaana ámiqimasee akooqóo kooroomásee uqannífiqoofaqa qáfeeqa misá írirafa dapíkufaqa misá qaara iriranamáu fiqau.

23Sauroofa moómoo fáasaana Yísuna ufa qímannimimarufaqa Yuda máqannaa miqóo Damasakusa máqusanaasa misá Yísuna ufara níkooqeemarufaqa áanooomasee moodáanaki suqúfiqa Sauroona árira ufa qiqau. 24Damasakusa máqusa óoni faandaamura firaafá ititánoo márinau. Kooqíki kai fímariqau. Yuda máqannaasa Sauroonara kooqíki rakísimariqau. Eendáki faqa fáasaana faqa rakísimarufanoo miqóo óonuraina qumárasee áruanauree qídaqa rakísimariqau. Moó fannoo Sauroona áqoondi misá ufa írinoo Sauroona kooroo qímasee qímaminau.

(Mi-maqusánasaa faandaamura fíqu fíquinoo márufaqa mi-faandaamurána áfuqaindari máaqa mi-faandaamuránasaa rusísaida usakée maríqau. Sauroona áqoondi máaqa faqa minakí márufanoo mi-maqáfa faandaamura atisaa káqikaaqoo ruqíanoo márinau. Faiqí minakí kéeqarana amana márinau. Áqoosaindari sía amana ánifara. Áfuqaindari amana fifára.)

25Sauroona áqoondiuqa miná ufa írimarusa eendáki qumeé Sauroona maréeqeeqa faandaamura áfuqaki máru maqanakiqari meerái mi-ruqiaranákiqari firaa afeeka uqaki rúmaseeqa mi-aamaránaki ruqíeeqee maamínni quqáseeqa sánda quiqa quiqa ufanóo óoqufiufanoo maqásaa óoqureenoo uqéekakufanoo quqásee Yeerusareenni sandée fídanoo faiqanóo óorufiufanoo óoruranau.

Sauroofa Yeerusaree máqusai óoru fínau.

26Yeerusareenni óorureenoo Yísuna áiku ásauku márunaki óonu kéeqafufanoo dadaaqinéerufaqa misá miná qáfeeqa maasá dárimari fee qímasee rufíasee dáraaniqau. Mifá Yísuna ufara dóo írida fee qufaqa misá minára únna qímaseenoo maasá qumáraandoo qímasee rufíasee sandáqau. 27Baranabasifa aniréenoo Sauroona dadaaqínoo aniqumáreeqeenoo Yísuna afaaqasáa áqoondiuqa niqiqoo fásiqausee qímarusaki quqánau. Baranabasifa Sauroonara aanái óoru fímarufanoo karaambáiqa Yísufa miná áfusaa kooroo inóo qu úfana faqa qímanniminau. Sauroofa Damasakusa máqusaki Yísuna áufakiana afeekaikámándee andeeqásee qímannimuna minára faqa qímannimisoofaqa kúqaa fee qiqau. 28Miqóoqari Sauroofa Yísuna faiqi námu faqa Yeerusaree máqusai márinau. Miqóo máridanoo paasóosamandeenoo Karaambáiqa áufakiana misaqá márusa qímanniminoo ninau. 29Kirisa máqannaasa ufa qímaru Yuda máqannaasa Mooseena sándufa qímarusa írirana faqaasa Yeerusareenni animárufanoo Sauroofa Yísunara misásaimbaqa narí qímami narí qímami qídaqa afeekaikímariqau. 30Miqídaqa misá áanoomasee Sauroona árirarufaqa Yísuna faiqi námu miná iriséeqa Sauroona maréeqee Seesareea máqusai quqásoofanoo dóo miqóoqari naríaraa Tarasusa máqusai narí máqusai finau.

31Dóo miqóoqari Yísuna ufa írimarusa Yudeeaa máqa maaqaki márusa faqa Kariree máqa maaqaki márusa faqa Samaria máqa maaqaki márusa faqa asooáranaki máriqau. Faiqí ánaasee moómoosa Yísuna ufara eedóoqimasee minásaa atooáqau. Ánutuna náaquqara andeeqara maraquna fannoo dadaaqunara misá nimana mapukínau. Misá aiqámausa Karaambáiqara náaquqoofaqa miná ufamáu fímariqau.

Peetooroofa Rida máqusaindaraa fasiqa áiku mandáikirana andeéqa̱isanau.

32Mi-aukuanná Peetooroofa aiqáma atinnai Ánutuna faiqi námu márusa fíqu fíqu níndafee marínau. Moo kári Rida máqusai Yísuna faiqi námu níndafarara óoqufinau. 33Miqóo faiqí moo áuqu Aeeniasafa áiku ásauku káqi úqirafa dóo miqóo náaruara faikáisee márufa márinau. Qísauku dínni taikásee dínni ani qaaramoo marasée áukuana márinau. 34Peetooroofa mi-fasiqána qáfamaseenoo qímaminoo qinau. Aeeniasa Yísufa ásauku mundírafa aní ámiqimaisaidanoo. Dóo anée fíndifinana qaarí raqándaaia. Miqí qímasoofanoo Aeeniasafa fíndifinoo qaarí raqándaainau. 35Rida máqusanaasa faqa Saroona máqusanaasa faqa aiqámausa aní miná úqufufaqa qáfamasee Óo qímasee quándaki Karaambáiqasaa kai atooqáfiqau.

36Moo máqusa áuqu Yoopa mi-maqusáfa Rida máqusa aaqá máridanoo. Yoopa máqusai anaasee moó miná áuqu Tabitaa námmarifa máridanoo. Yísuna ufa írimarufa márinau. Kirisa ufakíqari mi-anaaseená áuqu Doorakasa námmarifa márinau. Mi-auqúna óosana aandáu̱ fee qímariqau. Mi-anaaseefá káaqa kudi fasiqa anaasee áfaarida nímimarufa aiqáma kari maqee maqee misá nímimarufa márinau.

37Miqímarufa máridanoo aurírana marasée kúqinau. (Misá máaqaki tidá moó maqásaa márinau kafáa tidá moó sandáaqai afeekaíkirafa márufanoo minásaa faiqée maríqau. Óoninnai irirasú áuquqoonasaa akarámafufaqa sandáaqai tidá afeeka áuquqoonnai óoru fíqau.) Tabitaa námmarifa kuqufufaqá ánaaseeuqa miná irí marasée nammári rúmamaqásee sandáaqai tidásaa quqásee kásooqaqee ákundararee qímasee quqáqau. 38Yoopa máqusa faqa Rida máqusa faqa naráaqa naráaqa adeedí maríqau. Yoopa máqannaa Yísuna áiku ásauku Peetooroofa Rida máqusai qumumárufaqa iriséeqa qaara fasiqa niqiqoofaqa qiqau. Óo Peetooroo maasá únnanai káqi káqi qúmua.

39Peetooroofa eedóo qímasee deedaqamámaree miqandá faqa óoqu fínau. Yoopa máqusai óoquroofaqa miná áfiqee máaqaki mirínni sandáaqa tidásaa múruquqásoofanoo níndáfamáseenoo adeedaana ánaasee moómoosa ikíraqéeusa fíndufufaqa Peetooroona úqusee mi-anaaseefá áuqu nimu siutana faqa asausí faqaa siuta faqa áuqu nimúna Peetooroona uqafíqaida ikíraqée maríqau.

40Peetooroofa miná íriiseenoo aiqáma sufáfaqa áqusoofaqa mádaanai óoqufiqau. Óoqufufanoo Peetooroofa tidásaa aqoorisáunara fufanoo Ánutunara innaaru qinau. Innaaru qíqiseenoo Tabitaa námmarina irí márutinai quandáfinoo qinau. Tabitaa námmari dóo anée fíndifua. Miqí qímaseenoo Tabitaafa áfu maqaseénoo Peetooroona qáfamaseenoo rútaqinoo fíndifinau. 41Peetooroofa miná ásauku qumáreenoo dadaaqí fíndifumásanau. Fíndifumásoofanoo Peetooroofa Yísuna ufa írimarusa faqa adeedaana anaaseeuqa faqa náaramasee uqannífiqanau. 42Doorakasa námmarina fíndifumásoo úfana Yoopa máqusai aiqámai dáraanufaqa íriqa moómoosa karaambáiqara kúqaa fee qímasee minásaa mundíqau.

43Peetooroofa moómoo fáasaana Yoopa máqusai márinau. Peetooroona moo áuqu Simoonafa márinau. Mifá Yoopa máqusai moo fásiqa narí amarána Simoona miná faqa márinau. Simoonafa sipsípa burimakáu mimmí minamúsa narusáidanoo nipata asukúsaidanoo áurumma afeekaikámasaidanoo nimisáidanoo feefaurú máree marínau.

Copyright information for `BJR