Colossians 2

1Qinée Pauroosa ínniara kadáapi rímarunnana íriaqeera ínni qímannimidaqa sía ínni Kooroosee máqannaara kaifáu kadáapiridaqau Raoodiseea máqusanaasa akaqáusa Yísuna úfa írimariasa faqa ínnee aiqáma sía qiní dóori qíqafee maríasa ínniara kadáapiridaqa. 2Minára ínni nímuqusa sía íani paasóosammásee máriaqeera ínnee moodáanaki kámmafi naríara naríara rídaqa ínnee Ánutuna úfa ámiqimasee iriséeqa ínnee nifaaqa quqásee Ánutunaki mapukúaqeera ínniara kadáapi rídaqa. Ínnee ámiqimasee Ánutuna afeeka kukeeqara ufa uqéerasee íriaqeera. Mi-kukeeqara afeeka ufáfa ásauku mundírafa narí uqanna máridanoo. 3Ásauku mundírafa Ánutufinnai fímaria írira kóoqiara foora máridanoo. Ánutuna aiqáma írirafa óosana óosana adíafaaira írirafa ánoona qira írirafa firaa qumiasanará foora Yísunaki mandaaqánoo máridanoo. Sía maa-maqánasaaqaraa munnimma ainaina márarara íranau qídau innaarúnai fímaria irirana faqa maaqóo naríara naríara nímuqusira nídiranara minára kai qídaqa. Ínnee faqa miná máraaqeera kadáapiridaqa.

4Kúqaa ánoona afeeka írirana ásauku mundíranasaa máridanoo. Qinée minára irisée maa-ufána ínni qímannimidaqa. Ínnee rakísidaqa qáfaaqa sía moó fannoo innaarúnai fímaria aanara únna qímaseenoo ínni níkaru qíandoora mifá ámiqimasee naakápainaqa kúqaammifoo qímasee fifoora qímannimidaqa. 5Qinée káqi maaqóo máridaqa ínni máriranara asasamánnimaqaidaqa. Ínni márirana ámiqira márira máridaqa ufa qaindúsi maríasa máriafanoo asasamánnimaqaidaqa ínni írirafa ásauku mundíranasaa ámiqimasee mapukínoo márinara asasamánnimaqaidaqa. Qinée Pauroosa níanai márunanoo qiní maraquna fannoo ínni faqa máridanoo. Qinée ínni faqa máridaqara foora qinée maqee maqee ínniara íridaqa rakísinnimaqaidaqa.

Ásauku mundírafa aiqáma ainaina tia úriqararafa uqanna máridanoo.

6Ínni Kooroosee máqannaasa akaqáusa Ánutuna ásauku mundírana Yísunara maasá karaambáiqee qímasee umáraafanoo dóo ínnee maqee minásaa mundíqa máridaqa nuaqa. 7Ínnee saqári atukara foora mapukúsee Yísunaki máriaqa, sía rafáuraki áqufuaqa afeekaikámasee áaku aakumáfi Yísuna faakánasaa mundíqa máriaqa. Maasá qímannimiafannamau kai ínni írirafa Yísunaki maqee maqee afeekaíkiaqa. Ínni írirafa maqee maqee Ánutunara dúfi dúfi qímarifanoo ínni naundurái qumbiqáfi irairaaíani. Ínnee miqí kai íqa Yísunasaa mundíqa máridaqa nuaqa.

8Ínnee ámiqimasee eeráiriaqa faiqí moó fannoo únna ufa qíra íriranannai ínni rarisámeeqee narí áiku óosanaki quqáandoora. Miqíra fasiqa miná ufa fannoo írirana faqaa fasiqara foora ufa qíannoo. Mi-ufáfa faiqí ánaasee níkaru qíra ufa óosana síai úfafa fífau maqásaa ufa áfaanna mánika fannoo innaarúna faqa maqá faqa rakísidaqee qímari ufana. Sía ásauku mundíranasaa óosana áreemari úfafa máridanoo. Miqíra ufara ámiqimasee eeráiriaqa. 9Sía ásauku mundírafa fífau áfaannafau máridanoofau. Ánutuna aiqáma afeeka márira írirafa múduka tia uqanna Yísunaki maqásaa qumu márinau. 10Ínnee minásaa máridaqa sía Yísuna márirana kai máree maríafanoo Ánutuna márirafa minakí marína miná faqa máree maríafanoo. Áfaannauqa rakísirausa úriqararausa maríafanoo faiqí moó fannoo misára ánoonee qínaqa sía misára íridaqa rufíaaqa Yísufa kai misóo máasoo úriqararafa máridanoo misá faqa maasá faqa úriqaranoo máridanoo rakísinnimaqaidanoo.

11Yuda máqannaasa fáinanduqirana óosana ánaaqi faiqi akoonaiqí fáinanduqu nímaqasee misára Isaraee máqannaasaki máridaqa Ánutuna faiqinámukiaqeera qímarusa máridaqa. Qinée Pauroosa mi-oosanná kíkiqa úsidaqa maaqí qianáura. Ínnee Kooroosee máqannaasa ásauku mundírana ufa irisée sía faiqí moo nísaukukoo ínnee fáinanduqusee mináindikiaqeera qídaqa. Ásauku mundírafa ínni faiqí faiqi márirana mandá márirana nírana aiqáma uqanna narí maráqusoofaqa mináindikiqa máriafanoo. Ásauku mundírafa maa-manda maqánasaaqaraa nifaaqa qikairí faqa uturúqu áqiara foora másoofaqa dóo miná turúqiara foora yánannai ásauku mundíranaindi kámmambi máriafanoo.

(Yuda máqannaasa óosana maaqímminoo máridanoo. Faiqí moó fannoo misá amaana máqaki kéeqararee qímaseenoo aniráinaqa misá miná qumáree nammáriki kéeqammamaqaidaqa. Kéeqammamaqaidaqa maaqí qídaqa. Maa-fasiqáfa kúqiranara foora kéeqafinoo kúqiarafoora máfinoo fíndifinoo. Dóo miqóoqari amaana máqaki maqee maqee fídaqa.)

12Qinée Pauroosa minára ínni Kooroosee máqannaasara maaqí qídaqa Yísufa aunírira saqarisaa kuqufufaqa ínneeqa nifaaqa námufaqa kúqirana ámeeraaméeriqa Yísufa kúqiranakiqari fíndifufaqa ínnee faqa kúqirana ámeeraaméeriranakiqari fíndifiqa fúka márirana mara máree fíndifi maríafanoo. Ínni írirafa Yísunasaa mundúnara mi-ainainná kambíqafi máridanoo.

13Ánutufa narí úfa Isaraee máqannaasa Mooseena sándufa qímanniminau. Ínnee níanai máridaqa sía Ánutuna úfa írimariafanoo ínnee faiqí faiqi máriafanoo mandá íriramau fímariafanoo. Ínnee ínneeqa írirana Yísunasaa mundúsoofanoo Ánutufa minára ínniara narí ámaakusaimbaqa kúqiqau foo qídanoo kaifáa ínniara narí ámaakusaimbaqa kúqiranakiqari fíndi fíqa minásaa mundúfiqa márifaranoo fee qímaseenoo maasá maqásaa mandáinaina taikáqiseenoo sía náruanauree qinau. 14Ánutuna aaquqíra úfa papiqakí márifaqa maasá miná irisée rukíasaida káqi fímariafananoo Ánutufa maasá dárira ufa sía maasásaa qinau. Ásauku mundírafa aunírira saqarisaa kúqirari márufanoo Ánutufa maasá dárira úfa óosana óosana qímaseenoo mara máreenoo Yísuna afaaqaí múnuseenoo aunírira saqarisaa pirímmannai aru atukaránau. Miqúnara Ánutufa maasára ufa síaisee qídanoo Mooseena sándufa nímaarusirafa fannoo sía amana ínni náruannoo fee qídanoo. 15Ánutuna ásauku mundírafa kuqufínoo mi-kuqiránannai áfaannauqa rakísirausa úriqararausa misá aiqáma misá afeeka qumooqukámaseenoo aiqámausa nífusaa nisaurírana nimiséenoo ufóonaridanoo narí amooqímaseenoo máridanoo.

16Faiqí akaqáusa ínni Kooroosee máqannaasa maaqí qímasee qímannimifaqa síammíriaqa. Misá maaqí qifaqa. Ínnee Mooseena sándufa máree akaqá nárana nammári síamma naaqa. Ínnee áukuana idooáranara sía írimariafanoo fúka quqoona idooáranara faqa sía írimariafanoo Yuda máqannaasa amaanasáa idooárana miná faqa sía írimariafanoo mandáikammimaríafanoo sía Yísuna áiku óosanaki andeeqásee maríafanoo. Misá mi-ufánannai ínni rafáaqa fífaqa síamma íriaqa. 17Mi-ainainnáusa fífau nimanírafa máridanoo sía kúqaa ánoonau. Sía moo áinaina kíkiqa úsuaqa. Ásauku mundírafa mifá kúqaa ánoona uqanna máridanoo ínnee miná faqa moodáanaki ootúpamáfi máriafanoo miqóo kai máriaqa.

18Faiqí akaqáusa qummaararára ufannai ínni rafáaqa fíraree qífaqa sía mi-ufána íriaqa. Misá fífau ínniara únna qímasee maasá daanna réeqa káaqa nisaunaasáuriqa nuaqée qíqa misá ínniara únna qímaseeqa qangiroouqára nimooqiaqée qídaqa miqí qifáranoo. Misá qainámasee náriara Ánutuna úfa iriséeqee qímasee ínni rafáaqafífara. Miqíra fasiqauqa fífau nári nifaaqa nimooqí maríasa máridaqa. Misá nári mandá márirana fannoo nári uqannífiqee márifaqa miqímariafanoo. 19Misá ásauku mundírana minníseeqa nári aatata nífiqee fíraree qídaqa mi-ufánannai ínni rafáaqafífaranoo. Ásauku mundírafa maasá qíkiaqa máridanoo miná adaká maasá máridaqa. Mifá maasá rakísinara ámiqimasee moodáanaki máridaqa narí dadaaqí narí dadaaqídaqa Ánutuna ufasáa innooqáfi afeekaikídaqa. Mi-fasiqáusa nári qummaarannai ínni rafáaqafímariasa maasá qíkiaqa Yísuna minníseeqa nári aatata fídaqa mi-ufánannai ínni rafáaqafídaqa.

Maasá ásauku mundírana námufaqa kúqiqa miná námufaqa fíndifiqa.

20Ínnee Yísuna áiku óosana máriasa mifá kúqufaqa ínnee faqa ínneeqa írirana námufaqa kúqiarafoo máfi máriafanoo. Dóo ínnee nánaree áfaannauqa karaambáiqauqa misá úfa irisée rufíaidee kúqira fasiqa fannoo sía mi-ainaináusara íridanoo dóo taikánoo máridanoo dóo ínnee minára iriséeqa faiqí faiqi sándufa óosana óosanannai rafáaqafifaqa sía óoqai undée íqa eedóo qímasee mi-maú fuaqa. 21Misá maa-unnufánannai ínni rafáaqafídaqa. Ínnee akaqá nárana nammári sía naaqa innaarúnai fíra áana ititéefoora. Ínnee akaqá nárainaina sía uqanna nífaurusaa quqáaqee qídaqa. Akaqá ainaina sía áuqaaqa mi-manda ainaináfa ínni náakuandooree qídaqa. Ínnee miqíra unna sándufa sía íriaqa. 22Fífau maqásaaqaraa fasiqa sándufa ínni naakápaidaqa. Maasá mi-naranná námasaananoo sía níranandaki kásooíannoo káqi áiqaráannoo sía innaarúna áana faqa ititáannoo káqi áiqaráannoo. 23Ínnee mi-fasiqáusa sándufa iriséeqa únna qímasee írirana faqaasee qifáranoo. Misá maa-ufána uqéeraidaqa. Ínnee qangiroouqá nimooqiaqéera qídaqa ínnee ínneeqa nifaaqa firaa aupurarana nimisée minánnoo innaarúnai fuaqée qídaqa únna qímariafanoo. Mi-unna fasiqáusa mi-naamuaqira ufána sía amana maasá daundurákinaa mandá nídirana rafáaqa fúannoo, Yísuna saqárikirafa kai amaná miná rafáaqa fúannoo.

Copyright information for `BJR