Colossians 4

Pauroofa naakáparufa qímannimidanoo.

1Ínnee faiqísaa rakísirausa ínni aináinira fasiqauqa ínnee andeeqásee amana amana kái misásaa rakísinnisaaqa. Ínnee faiqísaa rakísirausa maa-ufána íriaqa, ínni rakísirafa innaarúnai márifa ínneeqa aináinira faiqi mandáikamánnimaqaifanoo ínni faqa ufa nímiannoo.

2Ínnee Kooroosee máqannaa ásauku mundírana Yísuna áiku óosanaki máriasa ínnee ínneeqa aináinidaqa Ánutuna ufamau fímarianara minára Ánutuna maqee maqee innaaru qímamaqaaqa. Sía nífaurunnai kai únna innaaru qiaqa ámiqimasee naunduránnai innaaru qiaqa. Innaaru qídaqa maqee maqee Ánutunara dúfi dúfi qímamaqaaqa.

3Ínnee innaaru qídaqa maí qiní Pauroosa sáimbaqa maaqóo rumbáqa qiní faqa máriasara faqa innaarú qímannisaaqa. Óoqai ásauku mundírafa kukéeqanoo márufanoo maqee kári akooroo ínoo márifanoo Ánutufa maasá dadaaqínaqa miná ufa aiqámai kooroománnimaqaannee qímaseeqa minára faqa innaaruqiaqa. Dóo qinée maqee Roomma máqannaa rumbáranaki fífau máridaqa. Ásauku mundíranara maqúsa maqusa qímannimiafannanara Roomma máqannaasa sía maasá amaana úfafau qifoo qímaseeqa qiní rumbáranaki quqáqaafaqa máridaqa. Ínnee minára iriséeqa qiníara faqa innaaruqímaqisaaqa. 4Óoqai tamummáqara fasiqauqa Ánutuna ásauku mundíranara sía ámiqimasee írimariqau áti kai írimarufanoo maqee kámuqoo dóo kambíqeenoo kooroo ínoo máridanoo. Ánutufa qiníara aiqáma máqusa máqusa qímannimiannee qifaqa minára ínnee qiníara innaaru qímaqisee máriafaqa qinée miqímannisa.

5Ínnee Kooroosee máqannaa Yísuna áiku óosana máriasa ínnee Yísuna ufara níkoo nikaa ímariasa faqa moodáa maqusaki máriafanoo. Ínnee misá nífusaa reendeenámasee írirana faqaasa naanna rámasee nuaqa. Ínnee misá faqa máridaqa ínnee sía fífau nífaurunnai kai ufa qiaqa, Yísunara qímannimiraree qídaqa deedaqammáqaifanoo máriani, iráifaqa dauní qímannimiaqa. 6Ínnee Yísuna ufa írimariasa sía misá rauqísee qímannimiaqa, kásooqaqee fifímmasee adíafaaira ufa qímanniminaqa írifaranoo. Ínnee miqímarifaqa faiqí ánaasee ínni iráifaqa andeeqásee ánoona ufa kai qímannimiaqa.

Pauroofa Kooroosee máqannaa nímandoo úfafa.

7Qiní Pauroosa Tikikusafa qiní dáufakiana ínni qímannimiannoo Tikikusanara qiní dídidanoo mifá karaambáiqaindi máridanoo miná aináinira faiqi máridanoo ámiqimaseenoo maasá dadaaqídanoo. 8Qinée Tikikusana maíndari aqiqáananoo maasá dáufakiana qímanniminanoo ínni nifeeqáranoo máriannoo. 9Qinée Ooneesimusana faqa Tikikusana faqa miqandá ínnee máriannai niqiqaanáura. Ooneesimusafa mifá Kooroosee máqannaa máridanoo mifá faqa maasá qíkaqaafasaa ámiqirafa márifanoo maasá minára faqa nídidanoo. Miqandá maaqóo óosana óosana ainaina koorooíranara ínni qímannimifaranoo.

10Aristarakusáfa mifá faqa maí qiní faqa Roomma máqanaa rumbáranaki máridanoo nímandaidanoo. Baranabasina ákaqaafasaa uqanna Marikoofa maí márifa mifá faqa ínni nímandaidanoo. Qinée moo ákaraki Marikoonara qímannimiafannana mifá óonuráinaqa ínnee miná ámiqimasee rákísi aisáaqa.

11Yusatusafa mifá faqa maí máridanoo miná áuqu moó Yísuna áuqu amaránaikirafa mifá faqa ínni nímandaidanoo. Yuda máqannaa amaana ufa írimarusa misákiqari Yusatusafa faqa Marikoofa faqa Aristarakusáfa faqa mi-namúsa kai qiní faqa moodáa karida aináinímariasa máridaqa maa-maqánasaa Ánutuna quqúsa firaafáikianifeera mi-namúsa kai maasá dadaaqídaqa. Misá miqí maríafaqa qinée rumbáranaki márunanoo qímuqusa isooáidanoo.

12Eepafaraasafa ínni Kooroosee máqannaafa maí máridanoo ínni nímandaidanoo. Mifá faqa ásauku mundírana Yísuna aináinira faiqi máridanoo, mifá ínni Kooroosee máqannaasara andeeqásee Ánutuna ufa nímandakúsee irisée mi-maú andeeqásee fuaqéera afeekaikámasee innaaru qídanoo. Ínnee kooroosee máqannaasa faiqí firaasára foo máfi ámiqimasee Yísuna áiku óosanaki óoqumarifi afeekaíkiqa máriaqeera innaaru qídanoo. Ínnee miqíaqeera Eepafaraasafa ínniara maqee maqee afeekaikámasee innaarú qídanoo. 13Qinée Pauroosa mi-fasiqána Eepafaraasana kadáapirirana qáfaidaqa qímannimidaqa. Sía ínni Kooroosee máqannaara kaifau qídanoofau, Raoodiseea máqannaa faqa Qieerapoorisa máqannaa faqara innaaru qímannisaidanoo.

14Rukaafa tutáqa saikímarifa maasá nídimarifa máridanoo mifá faqa ínni nímandaidanoo. Deemasafa mifá faqa ínni nímandaidanoo.

15Ínnee maa-akarána iriséeqa quandáfi Yísuna ufa írimariasa Raoodiseea máqanaa faqa nímandaaqa. Yísuna ufa írimariasa faiqí moo áuqu Nimafana máaqaki suqímariasa mi-nimandarufána maréeqeeqa misá faqa nímifaqa íriaqa. 16Maa-akara ufána ínnee Kooroosee máqannaa nímaqeeqa. Ínnee miná ásaana rúmaseeqa iriséeqa faiqí moó fannoo miná mara máreenoo múnu Raoodiseea máqannaa Yísuna ufa írimariasa qámbaana ásaana rínaqa íriaqa irisée mée nári Raoodiseea máqannaa nímu ákarufana kaifáa mi-fasiqáfa misáindi máreenoo aniréenoo ínniqa máqannaaki ásaana rínaqa misá nímaqáunna ufana faqa íriaqa.

17Arakipusafa karaambáiqa ufa írimarifa máridanoo. Ínnee afeekaikámasee qímamia. Anee sía qumooqukídana aunduaría. Afeekaikámasee áuqa. Ínnee miqí qímaseeqa Arakipusana qímamiaqa.

18Faiqí moo fannoo ufa qúnnana ákararumásaifaqa qeeqá Pauroosa káqi qeeqá dúqu kai ákara rídaqa maa-akarána rafáaqafídaqa. Qinée ínni nímandaidaqa. Qinée Roomma máqanna karabúsaki káqi márunnanara ínnee maqee maqee innaaru qímaqisaaqa. Ánutufa narí márirana ínni níminaqa ínnee ámiqi ámiqiaqeera nímiannoo miná máraaqa.

Copyright information for `BJR