Ephesians 5

Ánutufa maasára rírana ámmeemmeeriaqa káaqa qárana máraaqa.

1Ínnee Eefeesusa máqusanaasara Ánutuna ámuqusira áiku ásauku márianara miná ámmeemmeeriaqa ásauku mundírafa maasára rínoo ámuqusinoo narí márirana maasá qímaaqa maqasée kúqiranaki quqásoofanoo tatúfira aandau suqára fára foora Ánutuna aikiambú inau, ínnee faqa miqí kai íqa ásauku mundírafa maasára rírana ámeemmeerida naríara naríara ruaqa. Ínni naríara naríara rírafa maqee maqee ínniqa márirana rakísinnimaqaani.

3Ínnee Ánutuna maqásaa áiku ásauku márianara ínniki faiqí ánaasee narí úmmuari narí úmmuari maría ufana faqa ikairí írirana faqa aináinara faqa ánaaseera faqa káaqa fanandí maríana faqa sía mi-oosanná máraaqa minára ufa qímariafa faqa dóo taikáaqa. 4Ikairí putaá ufa faqa fúrufarira ufa faqa uteéti qímasee naanaindara qímaria ufana faqa aiqáma sía andeeqára ufa sía ínniki amanaikínoo máridanoo Ánutuna maqásaa áiku ásauku máriafanoo. Ínnee sía miqáa miqáa iaqa, maaqíaqa ínnee maqee maqee Ánutunara dúfi dúfi qírafa kai ínniki máriani. 5Ínnee maa-moodaa ainainnára kai ámiqimmandee íriaqa, faiqí ánaasee narí úmmuari narí úmmuari maríasa faqa ikairí faqaasa faqa káaqa aináinara rímariasa faqa miqáa qiqánuasauqa, ásauku mundírana quqúsaki faqa Ánutuna quqúsaki faqa sía uqanna káqikaaqóo máreefaranoo. Káaqa aináinara rímaria óosanafa mifá moo únna ánutunara innaaru qímaria fára foora miná úfa íri maría fára foora máridanoo.

6Minára moó fannoo mi-oosana oosana manda ainainnára aufadámasee ufa qímasee narí fúrufarira ufannái ínni níkaruqímasee mandáinainaki fuaqée qínaqa sía uqanna ínnee miná íriaqa. 7Maqee maqee Ánutufa mi-manda oosannára kai qáoo qímarifaqa sía írianannai kai Ánutuna áanoo qirafa misásaa áqufidanoo. Minára qinée ínni qímannimidaqa miqínna fasiqa anaaseesa sía misá faqa máriaqa, níanasaa rufíasee máriaqa. Minára qinée maaqí qímasee qímannimidaqa.

8Óoqai ínnee Eefeesusa máqusanaasa faqa asukunakí máriusa máriafanoo dóo maqee karaambáiqa Ánutuna faiqí ánaasee áiku ásauku kámambi máriafanoo káaqa qárana fooqáasa máriafanoo, dóo minára iriséeqa káaqa qáranaki máriasara foora ída máriaqa. 9Káaqa qárafa qáfuqakinaa ainaina ámiqi ámiqifanoo kambíqaidanoo Ánutuna káaqa qáranaki máriasa miqí kai íqa káaqa qáranaki máridaqa misáki ámiqirana faqa andeeqárana faqa ánoona ufa qírana faqa misáki kambíqaidanoo. 10Ínnee karaambáiqa áidi marí máriranara randásee máraaqa. (v 12) Asukunakí máriasa kukéeqaranaki máridaqa óosana óosana mandá nisauri maria ainainna máraifaqa maasá misára qisaurúanoo qímasee sía misá óosanara káqikaaqoo ufa qianáura. 11Minára ínnee fúrufarira márirana máree maríasara faqa asukunakínaa óosana máree maríasara faqa rufíasee ínnee níanasaa máriaqa ínnee misá mandá ásukuna maréeqee aiqámausa nífusaa káaqa qára qóo quqásaifaqa mi-manda asukunáki máriasa nisaurírana marasée minnísaaqéera. 12(-) 13Mi-manda ainaináusa maréeqee aiqámausa nífusaa káaqa qára qóo quqásaifanoo mi-manda ainaináusa óosana uqanna káaqa kooroomámbuannoo. 14Aiqáma ainaina asukunakínaana maréeqe káaqa qára qóo aiqámausa nífusaa quqásaifanoo mi-ainaináusa faqa káaqa qáranaikiannoo. Minára maasá idí moó maaqí qinóo máridanoo.

Anée faiqée márianafa fíndi fúa.
Kúqiranakiqari fíndi fínanoo
ásauku mundírafa súaniara foora anísaa qáani.
15Mi-ufáfa miqínoo márinara ínnee Eefeesusa máqannaasa ínneeqa máriranasaa ámiqimmandee rakísiaqa. Sía aamína fasiqara foora máriaqa írirana faqaasara foora máriaqa. 16Maa-kamuqóo mandá márira kámu márinara sía fífau súani afu áfeesimarina káqinni áiqaráani, aiqáma faasaanara aináinira faasaanee qiaqa. 17Minára ínnee sía fúrufariaqa Karaambáiqa ínniara fuaqée qínaqa fífandinnanara faqa áuqeefándinnanara faqa óoqai íridanoo ínnee mi-iriránara randásee paqúrimandee mi-maú afeekaikámandee fídaqa qáfaaqa.

18Ínnee nammári námasee fúrufarirana sía máraaqa mifá ínni kurídimarifa máridanoo Ánutuna maraquna fannoo kai ínni náakufinoo naundurái qumbiqáfinaqa máriaqa. 19Ínnee narí qímami narí qímamidaqa Ánutunara amooqírafa ínni naundurái qumbiqáfina máridaqa Dafidina idí faqa amaana ídi faqa Ánutunara rara ídi faqa mi-idínannai narí qímami narí qímami qiaqa. 20Maasá karaambáiqa ásauku mundírana Yísuna áuqusaa maqee maqee aiqáma ainainara maasá qíkoona Ánutunara dúfi dúfi qiaqa.

Faiqí ánaaseera qídanoo.

21Ínnee ásauku mundíranara náaquqee márinara naríara naríara uréeqafi máridaqa reendeená mándee máriaqa.

22Ínnee ánaaseeuqa faiqí nínaaqmaaka qímannimidaqa, ínnee faqa karaambáiqa áramandunnai máridaqara foora ínneeqa nifaaqmaaká ufa ámeemaanai miqímandee máriaqa. 23Ásauku mundírafa narí ufara suqímariasa innaarúna asumu nímimarifa máridanoo, misá úriqararafa máridanoo, ánaasee nifaaqmaaká miqíkai íqa nári nínaaqmaaka úriqara máfi márianara ínneeqa nifaaqmaaka nímeemaanai uréeqaqa máriaqa. 24Ásauku mundírana ufara suqímariasa eedóo qímasee miná áramandunnai óoqu mari fídaqa máriandee kai íqa ánaaseeuqa nári nifaaqmaaká aiqáma ufa ámeemaanai máriaqa.

25Faiqí ínni faqa qímannimidaqa ínnee ánaaseeuqa nifaaqmaaká ínni qímannimidaqa, ínnee faqa ásauku mundírana aanna raaqa, Yísufa narí ufara suqímariasa narí ánaaqara foora misára káaqa ámuqusufanoo misá náaru máriaqeera qímasee narí márirana misára kúqiranaki paasóosamandee quqánau. Ínnee ínneeqa nínaaqmakara miqí kai íqa úriqarara ainainee qímasee nímuqusinaqa ruaqa. 26Fúka anaasee narí afaaqinnái fuanée qímaseenoo afaaqa ánukamáseenoo ámiqira siara qamunna afisúmareenoo narí afaaqa ákumbau fee namúana fee qikairí fee sía márifanoo andeeqá mareenoo narí afaaqinnái fídanoo. Ásauku mundírafa narí ufara suqímariasa fúka anaaseera foora nammáriara foora rúma nímaqáseenoo andeeqára ámiqiranaki faqa nifaaqa idaaqíranaki faqa maréeqeenoo narínnai ámiqiranaki quqáani fee qímaseenoo maasá narí ufannái nammáriara foora rúma qimaqásaidanoo naríara kai mara quqéenoo, minára Yísufa narí ufara suqímariasara ámuqusufanoo narí márirana misára kúqiranaki quqánau foo qídaqa. 28Faiqí nári nínaaqmaakara miqí kai mándee nári nifaaqara foora nímuqusiani, narí ánaaqara úriqarara ainainee qímasee ámuqusímaríafa narí kai naríara faqa úriqarara ainainee qídanoo ámuqusidanoo. 29Sía moó fannoo narí afaaqara ákooqaidanoo ámiqimmandee rakísidanoo nárana ámidanoo ásauku mundírafa Yísufa narí ufa suqímariasara narí afaaqafée qímaseenoo rakísidanoo, ínnee faqa miqíkai íqa ínneeqa nínaaqmaakara qiní qifaaqa fée qímasee ámiqimasee rakísiaqa. 31Óoqeenáa tamummaqara fasiqauqa ákara miná maaqímminoo máridanoo,

Ánutufa qunára faiqí moó fannoo narí ánoofa ákoona minníseenoo narí ánaaqasaa atooqáfinoo miqandá moodáa kara máfifaranoo.
32Mi-ufána maa-ainainnára kíkiqusidanoo ánoona ámiqirafa máridanoo ásauku mundírafa faqa narí ufara suqímariasa faqa faiqí narí ánaaqara fáqara foora ínoo máridanoo moodáa kara máfuannoo. 33Mi-ufána ínni faiqíara faqa qídanoo aiqáma fasiqa nári nínaaqmaakara nári nifaaqara foora nári nímuqusiani, ánaasee faqa nári nifaaqmaaká ufa ámeemaanái eedóo qímasee máriaqa.

Copyright information for `BJR