Exodus 12

Áinnaaqarara qóomaqa óosana arasée naqau.

Mooseena faqa Áaroona faqa Isipa máqa máaqaki Yáaweefa kafáa qímanniminoo qinau. Ínnee aiqáma áukuanaki maa quqoonnára maasá indaarúqaa qúqoona fée qifáranoo. Ánutufa Mooseena qímaminoo qinau. Aiqáma Isaraee máqannaa maa ufána qímannimia. Maa quqoonnásaa qísaukuqara taikásee fáasaanasáa moodáa moodáa fásiqa óonu sipsípa ánaaqi fée mimmí ánaaqi fée nárì máaqaki máriasa naaqéera máraaqa. Mi maqánakinaasa óodaa máridaqa sía mi aandaúna náma taikáaqáa ínaqa misá naaqá márinausa náaramásee misá faqa amana rainásee naaqa. Faiqí ánaasee nimana nimana kái aukúsee níminaqa náifanoo taikáani. Ínnee sipsípa ánaaqi fée mimmí ánaaqi fée ákoona kai moodáa áukuana marasáinnana, sía moó nammúana faqa aurírana faqa márinnana máraaqa. Mi quqoonnánasaa qísaukuqara taikásee qíkunni qaara faqa qaara faqa marasée 14 faasaana eenée márinaqa kai aiqáma Isaraee máqannaasa mi aandaúsa áruaqa. Sipsípa arusáifaqa miná fidíka sakaséeqa máaqa kooqíuqa dínni dínni áfáimau faqa mirínni auní ríranasaa faqa ákuaqa. Ínnee mi aandaúsa neefándinna máaqana kooqí aku ámaqaaqa. Mi eendánaki kai mi aandauná amaqí idásaa kasooqammásee sukáqée mári adasána námufaqa naaqa. Sía innooqée mari pauraqána áqira béreeta suqásee sipsípa amaqí námufaqa naaqa. Sía fúka naaqa. Nammáriki faqa sía suqásee naaqa. Idáki kai ákiiqa faqa áiku faqa árada faqa suqásee naaqa. 10 Eendáki miná aiqáma taikáaqa. Miná átaraasa sía kanánaana káqi máriani, idá qarasáinanoo taikáani. 11 Ínnee maaqímmasee mi aandauná naaqa. Amunnandá máraseeqa níku ánaamu afisúseeqa, sáunù nísaukuki qumáreeqa doo káqi káqi naaqa. Námaseeqa maaqóoqari ínnee mi narannára Yáaweefa áinnaaqaróo nárana fée qiaqa.

12 Mi eendánaki qinee Isipa máqa máaqa aiqámai óonuree anirée ídaqa aiqáma óoqá ákoonaiqi faqa óoqasaa andáu ákoonauqa máqarana faqa kuqá náruanaura. Qinée Yáaweesa Isipa máqannaasa únna anutusa faqa aupúrarana nímianaura. 13 Fidíka kooqí áfaisaa aku ámaqarafa mifá kai ínnee mária maaqána koorooíannoo. Qinée Isipa máqannaa aiqáma náríqà fídaqa ínni máaqa kooqísaa fidíka qáfamasee áinaaqaráanaura sía ínni náruanaura.

14 Ínnee mi faasaanná amaana qóomaqa fáasaanara foorá márinaqa qinée Yáaweesa áuqaafánna ainainara náaqoo áuqáinaqa irisée asasifáranoo. Ínnee aiqáma kari mi faasaannára asasifáranoo.

Pauráqa sía quqára bereeta néemaru firaa faasaanáfa.

15 Yáaweefa kaifáa maaqí qinau. Qísauku dínni taikásee dínni ani qaara marasée 7 fáasaana innooqée mari pauraqána áquqaa béreeta sía naaqa. Sía pauráqa áqira beréeta kaí naaqa. Oomaqá indaarúqaa fáasaana ínneeqa máaqakiaqa aiqáma innooqée marí pauraqána mara áqusaaqa. Oomáqaki faiqí moó fannoo innooqée marí pauraqána áqira beréeta náinna fasiqanara sía Isaraee máqannaa fée qiaqa. 16 Oomáqa indaarúqaa faasaana faqa qoomáqa taikára fáasaanara faqa náaquqara fáasaanee qímasee suqúfi innaaru qiaqa. Sía moó áináinirafa mi faasaana qandásaa máriani. Nárana deedaqírafa kai máriani.

17 Ínnee miqímmasee qoomáqa náida máriaqa. Mi faasaanná qinée ínni faiqí óosana faiqí óosana Isipa máqa máaqaindaraana nífiqee ániqiafana. Ínnee aiqáma kári mi faasaannásaa qoomáqa sákeera foorá mi faasaannára asasiaqa. 18 Indaarúqaa quqoonasaa 14 faasaanasaa eenée márinaqa óosana arasée fífíinaqa mi quqoonnána 21 faasaanasaa ínnee sía innooqée mári pauraqána áqira bereeta naaqa. 19 Ínnee 7 faasaana qoomáqa nára fáasaana innooqée mári pauraqáfa sía ínni máaqakiaqa máriani. Ínnikiqari faiqí moó fánnoo fée moó ánaamuru ani márina fée innooqée marí pauraqána áqira béreeta náinaqa ínnee sía minára Isaraee máqannaa fée qiaqa. 20 Ínnee yáì yáì fee máridaqa sía innooqée mári pauraqána áqira béreeta kai naaqa.

Indaarúqaa áinnáaqarara qóomaqa.

21 Ánutufa Mooseena mi ufána qímamisoofanoo Mooseefa Isaraee máqannaasa úriqararausa qímanniminoo qinau. Ínnee moodáa moodaa sipsípa ákoona fée mimmí ákoona timmusa fée ínneeqa faiqì ánaasee nimana káì mara mínisee aruséeqa áinnaaqaróo qoomaqána suqásee náidaqa asasiaqa. 22 Aandáù aruséeqa fidíka difáaniki sákaaqa. Ínnee hisoopa sáqari ámanee raudásee minánnoo fidíka dífaaniki raaraammásee kooqí áfaì dínni dínni faqa mirínni faqa ákuaqa. Akuséeqa ínnee sía ráudaaqa, máaqaki kái márifanoo iáqáani. 23 Fáfaa eendáki Yáaweefa Isipa máqannaasa óoqa fáiqi nárínòo fídanoo ínni kooqí mirínni faqa dínni dínni faqa fidíka qáfamaseenoo nárínòo nímári qangiroonára qínanoo sía mi maqánaki kéeqáannoo.

24 Ínnee faqa ínneeqa faiqì námu faqa náaru náaru maaqí kaí iqá fuaqa. 25 Ínnee Yáaweefa qíma afeekaikámasee nímiraree qímaqoo máqannaasa óonureeqa maaqímmiqa fuaqa. 26 Kásooaqee ínni faiqì námu mi qoomáqana qáfamaseeqa miná óosanara iráifaqa ínnee maaqí qímasee qímannimiaqa. 27 Maa qoomaqáfa Yáaweefa áinnaaqaróo qoomaqáfa máridanoo fée qímasee qímannimiaqa. Óoqai mifá Isipa máqa máaqaki maasá áinnaaqareenoo Isipa máqannaasa óoqa fáiqiuqa nárínoo maasá sía dárinau foo qiaqa.Mooseefa miqí qímasoofaqa Isaraee máqannnaasa iriséeqa aiqáma kummá rámafi Ánutunara susúiqau. 28 Susúmmaseeqa misá daráanimáfiqa Yáaweefa Mooseesa Áaroonasa nímu ufa maú fíqa aiqáma áinaina andeeqásee deedaqiqau.

Isipa máqannaasa akoonaíqi óoqa fáiqiuqa kúqiqau.

29 Mi eendánaki kai eendá ámuqusai Yáaweefa Isipa máqannaa óoqa akoonaiqíuqa nárínau. Fáraoona ámaaku narí ákoona aináina máraaninnana sáaqari óosana arasée rumbáranaki máriasa faiqi námu faqa aiqáma nárínau. Aandáù ánaaqiuqa ákoona óoqasaa máqaranauqa faqa Yáaweefa nárinau. 30 Narusoofaqa mi eendánaki Fáraoofa faqa narí aináinasaa rakísi márusa faqa aiqáma Isipa máqannaasa faqa aiqáma tautí fíndifiqau. Ikí fáafau qírafa firaafá Isipa máqa máaqaki márinau. Sía moó máqaki káqi máriqau, aiqáma máaqaki kúqirafa márunara ikí raqée máriqau.

31 Mi eendánaki kaí Fáraoofa Mooseena faqa Áaroona faqa náaramáseenoo qímanniminau. Ínneeqara faqa ínneeqa máqannaasa Isaraee máqannaasa faqa qiní maqa máaqakiqari quqáseeqa ínneeqa qiannái óonureeqa Yáaweena amooqiaqa. 32 Ínneeqá sipsípauqa faqa mimmíuqa faqa burimakáuqa faqa doo fuaqa náni. Óonuree qiní faqa ámiqi ámiqimma qímaqáaniféera innaaru qiaqa. 33 Isipa máqannaa faiqí ánaasee misá faqa Isaraee máqannaasa niqiqéeqa qiqau. Ínnee kái káqi fuaqa. Ínnee káqi márifaqa maasá aiqáma kuqu taikáanóora. Ínnee doo fuaqa. 34 Miqí qímasoofaqa Isaraee máqanaasa innooqée máru pauraqána sía áqira béreeta sía suqárana difáaniki qamunnasaa kukúqamma quqásee níkumáaqa akumáree fiqau 35 Isaraee máqannaasa Mooseefa qundée kai íqa Isipa máqannaa nifaaqa áuqimaru ainainára siruáara faqa kóorara faqa qamunnaara faqa iraqau. 36 Yáaweefa qufaqa Isipa máqannaasa Isaraee máqannaasara úriqararausee qímasee misá iróo áinainna káqi nímiqau. Miqúnannai Isaraee máqannaasa Isipa máqannaa aiqáma ainaina máree fiqau.

Isaraee máqannaasa Isipa máqa máaqa minnísee fiqau.

37 Isaraee máqannaasa sandéeqa Ramaseesa máqusa quqásee Sakoota máqusai fiqau. Misá nambáqa maaqímminoo márinau, 600,000 faiqí kaí máriqau, sía faiqì ánaasee nísaana riqau. 38 Moómoo maqúsanaasa Isipa máqa máqaki ani márusa misá faqa nárì burimakáuqa faqa sipsípauqa faqa mimmíuqa faqa máree fiqau. 39 Misá aanái fídaqa fúka bereeta innooqée mari pauraqána sía áqirana máree funá suqá naqau. Isipa máqannaasa Isaraee máqannaasa nífaqasoonara áaqmùríqa beréeta innooqée maru pauraqána sía áqirana máree fiqau.

40 Isaraee máqannaasa 430 aukuana Isipá máqa máaqaki máriqau. 41 430 aukuana taikárana námu faqa faiqí aiqáma óosana Yáaweena áiku ásauku Isaraee máqannaasa Isipa máqa máaqa quqásee fiqau. 42 Eendáki Yáaweefa Isaraee máqannaasa qumeé rakísidanoo nífiqee finau. Aiqáma áukuanaki mi eendiránara kaí Yáaweenaindi fée qímasee innaaru qídaqa rakísi máriqau.

Áinnàaqaróo oomaqána suqára náakáparufa.

43 Yáaweefa Mooseena faqa Áaroona faqa qíma níminau. Áinnàaqaraafánna óomaqana suqára náakapara úfa maaqímminoo máriannoo. Moó máqanaindari ani márinafa sía amana mi oomaqána náannoo. 44 Ínneeqa munnimmannái feefaurúmmáqoo áinainira fásiqausa fáinándùqu sáifaqa misá amaná neefáranoo. 45 Úfáasu ani máriasa faqa feefauruara aináini máriasa faqa sía neefáranoo. 46 Aiqáma mi aandau naranná deedaqiá máqanaki kai náma taikáaqa. Sía uqanna mádaanai máree fuaqa. Sía aandáù ámudaani itairíaqa. 47 Aiqáma Isaraee máqaannaasa mi oomaqánara asasiaqa. 48 Sía fáinanduqira fásiqa fannoo sía amana náannoo. Ánáamuru fásiqa ínni qámbaana márinafa áinnaaqaróo oomaqánara asasídanoo Yáaweena áuqu uqéerararée qínaqa ínnee miná máaqaki máriasa akoonaiqíuqa fáinanduqu sáifaqa misá faqa mi oomaqánara asasiaqa. Miqí másaifanoo mifa Isaraee máqannaasaki kambíqara fára foorá máridanoo mifá faqa oomáqa náranaki máriani. 49 Ínnee faqa moó máqannaa ínniki aní márinafa faqa moodáa sánda máu kai fuaqa. 50 Yáaweefa Mooseesa Áaroonasa qíma nímundee Isaraee máqannaasa iqau. 51 Mi faasaanná Yáaweefa Isaraeerana áiku ásauku Isipa máqasaa qaraana nífiqee finau.

Copyright information for `BJR