Exodus 18

Yéetooroofa Mooseena ani qáfanau.

Yeetaroofa Midianna máqannaasa aanáiqikirafa Mooseena áiráamaku márinau. Aiqáma áinaina Anutufa Mooseena faqa Isaraee máqannaasa faqa dadaaqí márunara faqa Isipa máqa máaqakinaana nífiqee ánunara faqa Yeetaroofa írinau.

Iriséenoo mifá faqa Mooseena ánaaqa Sipooraa námmarina maqúsai quqásee ánuna afiqee áninau. Miná faiqiqara Keerasoommana faqa Eerieesarana faqa nífiqee áninau. Mooseefa maaqí qinau. Qinee ánaamuru máqa máaqaki asaqíraafai ani máridee qimasee narí ámaaku áuqureenoo Keerasoommaneé qinau. Mooseena ínaaqíanaa faiqi áuqu Eerieeseerafa márinau. Miná ánoofa maqasoofanóo Mooseefa qinau. Qiní qíkoona Ánutufa qiní dadaaqínoo Fáraoona durú féefa óokinaana qiní ititáqisáinaree qinoo miná áuqu Eerieesaraneé qinau.

Yeetaroofa Mooseena ánaaqa faqa miná faiqi qára faqa nífiqeenoo aadána máqa máaqaki náaquqara áaqana aaqá Mooseefa úiqaana maqa usakásee máruqoo aniranau. Yeetaroofa Mooseenara ufa quqáidanoo qinau. Óonuree maaqí qímasee qímamíaqa. Aní áiraamaku faqa aní faiqì ánaasee faqa ánidammiaafoo qíà.

Mooseefa mi ufána iriséenoo narí áiraamaku óonu aanái paqúrimáseenoo miná óorinni aqoori sáunú arafufanóo miná ámooqá nanau. Miqí másoofaqa nári máriranara narí irée narí irée máseeqa doo Moosena úiqaana maqaki kéeqaqau. Minakí óoru máridanoo Mooseefa narí áiraamaku óosana óosana aupúrarana Yáaweefa Fáraoona faqa Isipa máqannaasa faqa nimiseenoo Isaraee máqannaasa mároonara qímaminau. Mifa Isaraee máqannaasa aanái ánidaqa moómoo ummaara máree márufanoo Yáaweefa dadaaqunára faqa qímamínau. Yeetaroofa mi aiqama ufána iriseenoo asasinau. 10 Asasammáseenoo qinau. Yáaweefa Faraoona ásaukukinaana faqa Isipa máqannaasa nísaukukinaana máráinara miná ámooqía. Yáaweefa narí faiqí ánaasee rumbárana kínaana idukúnara miná amooqiaqa. 11 Doo maqée qinee íridaqa, Yáaweefa aiqáma únna anutusa úrinnaaqararafa máridanoo. Isipa máqannaasa ínni mandáikamma nímaqee márufanoo ínni idaaqámma nísoonannai mifa aiqáma únna anutusa úrinnaaqararafa máridanoo. 12 Miqí qímaseenoo Yeetaroofa aandáù marasée aruséenoo múduka idá aiqáma qáma taikára tátufirana Ánutuna suqá áminau. Kafáa mifa akaqá tatúfirana faqa Ánutuna suqá áminau. Áaroonafa fáqa Isaraee máqannaa úriqararausa faqa aniréeqa Mooseena áiraamaku faqa Anutuna amooqídaqa mi naaquqara qoomaqána naqau.

Misa akaqá síaasa mara quqáqau.

(Lo 1:9-18)

13 Iáqoo kanánaana Mooseefa fíndifinoo narí máqannaa qámbaanai óonureenoo misá kóotauqa írinau. Kanánaana óosana arasée kóotinoo fífíi ufanoo eendá kai másanau. 14 Yeetaroofa Mooseena kadáapirirana qáfamaseenoo maaqí qímaseenoo Mooseena qímaminau. Anée nánaree aneennáraa maa saikáusa áuqaidanee. Faiqí ánaasee kanánaana kóotirara ani márida rakísi maríafanóo eendídanoo.

15 Mooseefa iriseenoo qímaminoo qinau. Qinée miqíànaqa faiqí ánaasee qinée únnannai anirée Ánutuna áidiranara írifaranoo. 16 Qaara fasiqa qára ufa raináida narí áfu máu narí áfu máu máseeqa qinée únnannai aniraafaqa qinée andeeqái fásiqanara maafá andeeqée foo qímaseeqa Ánutuna sánda ufa naakápaidaqa.

17 Yeetaroofa Mooseena qímaminoo qinau. Anee sía andeeqée máriananoo. 18 Anée miqídana aneenná afeeka taikáinaqa maa fasiqa anaaseesá faqa miqí kai ifáránoo. Aneennáraa sía amanaikí máriananoo. 19 Anée maqee qiní ufa íria. Qinee ámiqira áakapara úfa aní ámianaura. Anee írinanoo Ánutufa aní faqa márida dadaaqíannoo. Anee andeeqáseenana Ánutuna áfusaa aanáiqikina máridana faiqí anaasee ummaara Ánutuna qímami máriananoo. 20 Anée Ánutuna sánda ufa qímannimisee andeeqára márirana óosana naamúa qímasee misa ifándinna áinainara faqa qímannimia. 21 Qíma nímiseenana anee miná ámúaaqa írirana fáqaa fásiqauqa mara quqásainaqa Isaraee máqannaasa úriqararausaikiqa máriaqa. Akaqáusa wan tauséenna 1000 fásiqa ánaaseesaa rakísifaqa akaqáusa wan handareetasaa 100 rakísifaqa akaqáusa fiftísaa 50 rakísifaqa akaqáusa teennasaa 10 rakísiaqa. Misá Ánutunara rufíee máriasa máridaqa misa andeeqára óosana faqáasa máridaqa sía umeé raaqée múnnimma máree márinausa máriaqa. 22 Mi fasiqáusa aiqáma kari faiqí ánaasee kóota ufa írimarinausa máriaqa. Moo áfeeka ainaina firaa ainaina kambíqafinaqa máree mini aní ámifana anée miná andeeqáa. Káqikaa ainaina nárì kai andeeqáaqa. Misá miqímandee aní qummaara rainá máraifanoo aní afaaqa aufadáani. 23 Ánutufa eedóo qínana qiní ufa máu fínana sía kudoosaápeennáranoo. Miqínaqa maa fasiqa anaaseesá áanoo qírafa taikáfinaqa quqásee nímaaqa fifáranoo.

24 Mooseefa Yeetaroona ufa iriséenoo mi máu kai finau. 25 Mooseefa írirana faqaasa Isaraee máqannaasa kínaana mara quqásoofaqa úriqararausaikiqau. 1,000 fásiqasaa rakísirausa faqa 100 fásiqasaa rakísirausa faqa 50 fásiqasaa rakísirausa faqa 10 fásiqasaa rakísirausa faqa mara quqásoofaqa rakísimariqau. 26 Misá aiqáma kári síaasara foorá náaruara mariqau. Máridaqa káqikaa kóotauqa misá andeeqée máriqau. Firaa kootá Moosee funnái máree fímariqau.

27 Miqímmásee Mooseefa Yeetaroona ámándàma soofanóo ámaaqa finau.

Copyright information for `BJR