Exodus 29

Aanáiqi kírausa fúkasaa mara quqásee náamuaqira ufa.

(Aanáiqikirana 8:1-36)

Maaqímmasee Áaroona faqa miná faiqi námu faqa náaduma mara quqásaifaqa qiní saikáki aanáiqikirausa máriaqa. Ínnee burimakáù ákoona timmusa faqa sipsípa ákoona qaaraqánda dínee teeroo síaina kai máree ániaqa. Ámiqira parauaqa qaindirírana innooqée marí pauraqána sía áqirana oorifa fádameenannai suqáaqa. Akaqána sía oorifa fádameennannai suqáaqa. Akaqána ausiríra feemu áuqusee oorifa fádaméena akusée suqáaqa. Mi ainaináusa nafisaa ámanee uqá fooqáa íranaki rúmaseeqa ínnee burimakáù ákoonannóo faqa sipsípa ákoona qaara qándannoo qiní tatúfirana suqá qímiraree qímasee mi ainaináusa námufaqa qímiaqa. Moosee anée Áaroona narí faiqi námu faqa nífiqamaree qinee umee márunna uiqaana maqa kooqíki mínisee qímannimináqa ámiqimmasee nammári áuqaaqa. Miqímmasaifaná anee úriqarara áanaiqikira qamunna Áaroona afisúamaqaa. Siúta faqa kisaaqa qamunna áiku ataa dukúnirana faqa eefooda qámunna meeáqoo afisírana faqa miná ámuaaqa eefooda faqa nímuqusa sáa rúfi mária qamunnána faqa nooiqándí maríana faqa aiqáma mi ainaináusannóo afisú ámaqaaqa. Níkiiqa ánaamu afisú ámaqásee náaquqara kooroo íra fee qímasee rumbáà. Maaqí qímasee minásaa ákara ruaqa. Yáaweena saikáki márifee qímasee ákara ruaqa. Rumbá ámaqasee Yáaweenaindi fee qímásee útáaqama ámaqara fadameena ákiiaaqa adíaaqa. Anee Áaroona faiqi námu nífiqa quqásaina mi siutáusa afisúaqa. Níranandáuqanna rumbée maríana rumbásee níkiiqa ánaamu faqa afisú nímaqaaqa. Miqímmáseeqa Áaroona fáqa miná faiqi námu fáqa mi saikána nímia. Misá faqa misá sáa aniaruakínausa qiní aanáiqikira sáikaki náaru náaru márifaranoo.

10 Moosee anée Áaroona narí faiqi námu faqa qamunna afisú nímaqasainaqa burimakáù ákoona timmusa mara qinée umeé márunna uíqaana maaqána kooqínni mínisaifana Áaroona narí faiqi námu faqa qímanniminaqa miná ákiiqasaa nísauku quqáaqa. 11 Míniseeqa mi burimakau akoonnána qinee umeé márunna náaquqara úiqaana maqána kooqíki áruaqa. 12 Aruséeqa miná fidíka marasée aneenná ásauku ámukasáa raaraammásee qaidara qaara fáqa qaara fáqa átisaa aanái fooqáa íranasaa ákua. Miqímmasee akaqá fidika káqi márinauqa mara máree qaidara qáinda óosanaki adíaaqa. 13 Miqimmasee kafáa áradanda sáaqaraa áinoo aiqáma máraaqa. Mina ánnaama faqa miná atakísa qara faqa áinoo minásaa márina faqa ámaandamoona sáaqaraa károo károona faqa marasée tatúfira qaindásaa quqásee suqá qímia. 14 Burimakáù ákoona amaqí faqa apata faqa árada faqa ínneeqa naambeéqai áqoosai idá arasáifanoo qáani. Mifá aanáiqikirausa numóo maráqu níseenoo taiká nímaqáannoo.

15 Sipsípa ákoona moodáa marasée Áaroona faqa miná faiqi námu faqa qímanniminaqa nísauku miná ákiiqa sáa quqáaqa. 16 Miqímmásaifana miná arusée miná fidíka marasée qáidara qaara fáqa qaara fáqa átinni mi fidikána adíáà. 17 Miqímmasee mi sipsipa akoonnána káqikaana káqikaana aukú quqásee miná aunduráindaraa áinaina faqa áikuqara faqa nammári uqusée mináuqa maréeqee mi sipsípana ákiiaaqa akaqá áukíranauqa námufaqa quqáaqa. 18 Mi sipsipa akoonná aiqáma áfaaqa qaidarái quqásee qiní tatufiranara foorá idá araaqa. Miná áfúndara qinee asasianáura.

19 Miná idá arasee sipsípa ákoona moó aanáiqikíra sáikaki quqée máriana mára mínisainanoo Áaroonafa narí faiqi námu faqa miná ákiiqasaa nísauku quqáaqa. Quqásaafana árua. 20 Aruséenana miná fidíka aféeriqiséenana Áaroona narí faiqi námu faqa nísauku uqannai náaqoosaa akusee nísauku uqannai nísauku akoonnánasaa ákusee, nísauku uqannai níku akoonnána sáa faqa ákúa. Akusée fidíka káqi márina qumáree qaidara qaara fáqa qaara fáqa átinni adía aqúaqa. 21 Qaindásaaqaraa fidika akáqana qumáree níkiiqaki áki maría fádameena námu faqa marasée Áaroona narí faiqi námu faqa nifaaqaí faqa qámunnasaa faqa rurúfida akunnímaqaaqa. Miqí másaifaqa Áaroonafa narí faiqi námu faqa misá fúka qamunna faqa qiníndi kiani.

22 Mi sipsipána áinoo ámeesa sáa qáraana faqa audurákinaa afaaqa sáa qáraa áinoo faqa ánnaama áti ámiqirana faqa qaara atakisa miná sáa áinoo márina faqa ásauku uqannái áfundana faqa ateeka áqua. 23 Qiní qímia náfisa ámanee uqána kinaana óosana óosana nárana moodáa moodáa máraaqa. Oorifa fádameenannai suqárana moodáa faqa moó sía oorifa fádameenannoo suqárana moodáa faqa ausírira féemu moodáa faqa máráà. 24 Mi naranáusa Áaroona fáqa miná faiqi námu faqa nísaukuki quqásáinaqa úriqarara káqi nímirafa qiní Ánutusaindi fée qiaqa. 25 Miqí máseenana kafáa nísaukukinaana maréeqeenana qaindásaa sipsípa ákoona aukú quqáqaana ámuaaqa quqásee idá arasáifanoo qáani. Qiní qímira náranara foorá idá áraaqa. Miná áfundara qinée asasianáura. 26 Moosee anée mi sipsipa akoonnána marasée qiní Yáaweesa qífu sáa uqéerasee qiní Yáaweesa úriqárara qímira áinainee qímasee aneenná mi aandauná náà.

27 Ínnee faiqí aanáiqi kírausaikámma nímaqararee qímasee qiní qímia narannákinaana sipsípa ákoona áméemméeqána marasée qiní qífu sáa uqéeraseeqa miná ásaukuqànnai áfúndána uqaqífiqáaqa. Miqímmáseeqa mi aandauná aanáiqikirausa náaqa. 28 Mi ufáfa qiní ufa márinaqa náaruara náaruara qiní faiqí ánaasee qiní faqa moodáanaki suqíra tátufirana suqáaqa. Mi aandauná áméemméeqana faqa ásaukuqannai áfundana faqa aanáiqikirausaindi máriani. Faiqí ánaasee qiní Yáaweesa káqi qímira áinaina miqímminoo máriannoo.

29 Áaroonafa kúqinaqa miná úriqarara aanáiqikira qamunna miná faiqi námu máraaqa. Mi saikána óosana árainna fáasaana mi qamunnána afisúsaifaqa fadaméena níkiiqa ámoondunna adíaaqa. 30 Áaroona ámaaku narí ákoona ámaaqa máqainafa úiqaana máqaki qinée umeé márunnnanaki kéeqáfinoo náaquqara óosiranaki aináiniraree qímaseenoo mi uriqarara qaanaiqikira qamunnána afisúsee moodáannai qísauku taikásee dínni ani qaara marasée 7 fáasaana sáa mi naaquqara oosiránaki aináiniani.

31 Yáaweefa kafáa Mooseena qímaminoo qinau. Anée Áaroona faqa miná faiqi námu faqa níkiiqa ámoodúnna fadaméena adiá nímaqáidana suqéenna sipsipa akoonnána ámeemméeqana faqa ásaukuqannai áfundana faqa marasée qiní náaquqara óosiranaki afeekí quqásee nammári námufaqa suqáaqa. 32 Qinée umée márunna uiqaana maqána kooqíki miná naaqa. Nafisa amanée uqaki káqi mári feemúsa námu faqa náaqa. 33 Misá námasáifana aanáiqikira sáikaki kéeqarana fadameena níkiiqa ámoondúnna adíasáinànóo misá numóo ákiiqara minínnisárafa máriannoo. Mi narannáfa náaquqarafa márinara aanáiqikirausa kaí náaqa. 34 Akaqá áandau faqa féemu faqa nímuaquinaqa sía náifàndínnana kanánaana káqi márinaqa idá araséeqa minakí áqusaifanoo ámiqimmásee qáma taikáani. Mi naranáfa náaquqarafa márinara sía naaqa.

35 Áaroonafa narí faiqi námu faqa aanáiqikira sáika óosana árainna qooqari qinee aní aamúà qúnandee íqa moodáannai qísauku taikásee dínni ani qaara marasée 7 faasaaná uqanná kaí mi ainaináusa áuqaaqa. 36 Mi moodaa moodaa faasaannásaa anee burimakáu ákoona tatúfirana suqá qíminanoo aiqáma númoo taikáannoo. Miqínanoo qiní qaidara fannóo ánukarafa máriannoo. Miqímmáfinana oorifa fádameena qaidarasáa adíasainanoo náaquqanoo máriani. 37 Aiqáma kari moodáannai qísauku taikásee dínni ani qaara marasée fáasaana sáa miqía. Miqínanoo qiní qaidara fannóo káaqa uqanna náaquqarafa máriannoo. Moó fánnoo fée moó áinaina fée miná áuqáinafa miná náaquqara áfeeka fánnoo áruannoo.

Aiqáma fáasaana tatúfirana suqára óosana.

(Namba 28:1-8)

38 Yáaweefa kafáa Mooseena qímaminoo qinau. Ínnee sipsípa ánaaqi qaaraqandá moodáa aukuana márara qánda marasée qaidaraí tatufirana suqáaqa. Náaru náaru aiqáma fáasaana miqí kaimmiaqa. 39 Moó sípsipa kanánaana tatúfuaqa moó eendímarina tatúfuaqa. 40 Kanánaana suqáinna sipsipána námu fáqa ámiqira sakumannoo qaindiríra párauaqa miná ummaara fannoo 1 kilogramme óodaa námu faqa ámiqira óorifa fádameena námu faqa quandásee suqá qímia. Uáinna námmari óodaa 1 litre amana kai qinée Ánutusa naannána adíaaqa. 41 Eendí márinaqa suqáinna tátufirana kanánaana suqáandee kai íqa sakuma qaindiríranannoo faqa oorifa fádameenannoo faqa uáinna námmarinnoo faqa suqáaqa. Mifá qiní Yáaweesa qímira nárana máridanoo. Miná áfunda fánnoo qiní asasírana qímidanoo.

42 Náaru náaru kásooaqee maa tatufira suqárafa qinée umeé márunna úiqaana máqa kooqíki qiní qífu sáa tatúfu qímiaqa. Miqífaqa miqóo qinee ínni qeeqá faiqí ánaasee faqa moodáanaki máridaqa ufa qíma nímianaura. 43 Miqóo qinee Isaraee máqannaasa faqa máriananoo qinee umeé márunna máaqanakiqari dároo daraa íra káaqa qárafa mi saqanná náaquqáinaqa sía faiqí ánaasee káiqeesa miqóo fifáranoo.

44 Qinée qeeqá úiqaana maqa faqa qaidara faqa náaquqara faika másaanaura. Qinee Áaroona narí faiqi námu faqa qiní aináinirausa máriafaqa náaduma misá aanáiqikira sáikaki quqáanaura. 45 Qinée Isaraee máqannaasa qámbaana máridaqa misá Ánutusa márianaura. 46 Misá qiní Yáaweesa nárìqa Ánutusa Isipa máqa máaqaindaraana nífiqee ániafannanara íri márifaqa qinee misá qámbaana márianaura. Qinee Yáaweesa misá Ánutusa márianaura.

Copyright information for `BJR