Exodus 6

Yáaweefa Mooseena ufa iriséenoo qímaminau. Amaná dóo anée maqee qiní óosana qáfeennáranoo. Qinee Fáraoona afeekaikámmasee qímamiananoo qiní faiqí ánaasee idukúsainaqa fifáranoo. Sía káqi idukúannoo qinée qíananoo idukúseenoo fuki faakí qínaqa miná maqásaaqari quqásee fifáranoo.

Ánutufa kafáa Mooseena áaranau.

Ánutufa kafáa Mooseena qímaminóo qinau. Qinée Yáaweesa máridaqa. Qinée Abarahaamána faqa Isakeena fáqa Yakooboona fáqa misá nífusaa aiqáma áfeeka faqáa Ánutusa qeeqá dúqu kooroo iqíafana. Qinee sía qeeqá fúka náaquqara dúqu Yáaweesee qírana qímannimi qiafana. Qinée qeeqá moodáanaki kíra ufa misá faqa qídaqa Kannaana máqa máqa misá nímiraree qíma afeekaíkiqiafana. Misá minakí asaqíraa fáira foora máriunaki quqánnisaanauranoo fee qiqíafana. Qinee maqee Isaraee máqannaasa Isipa máqanaasa karafúsaki máridaqa aupúraida annada annada ímaríanara iriséeqa qinee qeeqá moodáanaki kira ufara óonu máfi íriqa.

Moosee anée Isaraee máqannaasa maaqí qímasee qiní ufa qímannimia, qinée Yáaweesa máridaqa. Ínnee Isipa máqannaa rumbáranaki máriana qinée ínni idúkeeqee asumu máriranaki quqánnisáanaura. Qinée afeeka qisaukunnái mandá áupurarana Isipa máqannaasasáa quqáanaura. Quqáseeqa ínni Isaraee máqannaasa asumu máraanaura. Qinee ínni qeeqá faiqí ánaaseekammáseeqa qinee ínni Ánutusa márianaura. Qinée ínni Isipa máqannaa karabúsa kínaana idukú nísaanaqa miqóo ínnee qiní Anutusara írifaranoo. Qinee ínni nífieeqee kúqaa qíma afeekaikammásee Abarahaammána faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa nímianauree qíafannaqoo quqánnisáanaura. Qinee ínni nímiananoo mi maqáfa ínnindi kámmiannoo. Qinée Yáaweesa qídaqa. Mooseefa Isaraee máqannaasa qíma nímufaqa misa sía miná ufa íriqau. Misá firaa ummaara máree márufa mifá misá náaqoo nífu fúrufára másoofaqa sía íriqau.

10 Ánutufa kafáa Mooseena qímaminoo qinau. 11 Anée Isipa máqannaa karaambáiqa Fáraoo finnai óonuree Isaraee máqannaasara qímamia. Misá karafúsaki máriana idukúsaina fuaqa. 12 Mooseefa mi ufána iriséenoo Yáaweena qímaminoo qinau. Isaraee máqannaasa rirímma sía qiní ufa íria náqaa fee másee Fáraoofa íriannoo fee. Qinée ufa qírara mammá qímarunausa máridaqa. 13 Yáaweefa Mooseena faqa Áaroona faqa qímanníminoo qinau. Ínneeqara Isaraee máqannaasa faqa Fáraoona faqa maaqí qímasee qímannimiaqa, qinée aní Mooseenara Isaraee máqannaasa Isipa máqa máaqaindaraana nífiqee fúannee qúnnanara qímannimia.

Mosseesa Áaroonasa níku nísauku núqu.

14 Yakooboona indaarúqaa faiqi Reeubeenáfa qaara faqa qaara faqa 4 faiqi máqanau. Misá núqu Hanookafa faqa Paruafa faqa Heesaroona faqa Karamifa faqa minamúsa máriqau. Misá nárì nifaafaurára máqa máaqakina márusa nínaakusa mára máriqau. 15 Simeeoonafa qísauku dínni taikásee dínni ani moodáa marasée 6 fáiqi máqanau. Misá núqu Yeemueerafa faqa Yaminafa faqa Ooqadafa faqa Yakinafa faqa Sooqarafa faqa Sauroofa faqa máriqau. Sauroona ánoofa Kannaa ánaasee márinau. Misa nárì nifaafau rára máqa máaqakina márusa nínaakusa mára máriqau. 16 Réefifa qaara moó fáiqi máqanau. Misá núqu Keerasoonafa faqa Kooqatafa faqa Meerarifa faqa máriqau. Misá níkoofa Réefifa 137 aukuana maraséenoo kúqinau. Misa nárì nifaafaurára máqa máaqakina márusa nínaakusa mara máriqau. 17 Keerasoonafa qaara faiqi máqanau. Miqandá nuqu Ribinifa faqa Simeeifa faqa máriqau. Miqandásaaqari moómoo kambíaqau. 18 Kooqatafa qaara faqa qaara faqa 4 fáiqi máqanau. Misá núqu Amarammafa faqa Isaqaranafa faqa Heebooroonafa faqa Usieerafa faqa máriqau. Misá níkoofa Kooqatafa 133 aukuana marasée kúqinau. 19 Meerarifa qaara faiqí máqanau. Miqandá núqu Maqarifa faqa Musaqifa faqa máriqau. Reefina faiqi námu ánaiqi mara miqímmiqa máriqau.

20 Amarammafa narí ákoona áuna narí amaamúna Yookeebeeda námmarina maraséenoo Áaroona faqa Mooseena faqa máqanau. Amarammafa 137 aukuana maraséenoo kúqinau. 21 Isaqarafa qaaramoó fáiqi máqanau. Misá núqu Kooraafa faqa Neefeekafa faqa Sikirifa faqa máriqau. 22 Usieerafa faqa qaaramoó fáiqi máqanau. Misá núqu Misaeerafa faqa Eerasafanafa faqa Sitirifa faqa máriqau. 23 Áaroonafa Aminadafana áraamuna Nasoona ásookina Eeriseepa námmarina maraséenoo minásaa Nadabana faqa Abiquna faqa Eeriasarana faqa Itamarana faqa máqanau. 24 Kooraafa qaaramoó fáiqi máqanau. Misá núqu Asirafa faqa Eerakanafa faqa Abiasafa faqa máriqau. Misá Kooraanasaa ani aruakí kambíqainausa nínaakusa mara máriqau. 25 Áaroona ámaaku Eeriasarafa Putieerana áraamuna maraséenoo Fineeasana máqanau. Miqímmásee doo Réefinakiqari ani aruakí faiqí óosana óosana máriqau.

26 Yáaweefa Áaroonasa Mooseesara kái qufaqa Isaraee máqannaasa Isipa máqannaasa rumbárana kínaana nífiqá maree ániaqee qímaqoo qanda máriqau. 27 Miqandá kai Isipa máqannaa karaambáiqa Fáraoona Isaraee máqanaasa idukúanifeera qímamiqau.

Yáaweefa Mooseena faqa Áaroona faqa ufa níminau.

28 Yáaweefa Isipa máqa máaqaki maaqí qímasee Mooseena qímaminau. 29 Qinée Yáaweesa máridaqa. Anée Isipa máqanna káaraambaiqa Fáraoona aiqáma qinée qúnnufana qímamía. 30 Mooseefa iriséenoo Ánutuna qímaminoo qinau. Qinée ufa qírara mammá qímarunausa máridaqa. Fáraoofa náqifee másee qiní ufa íriannoo fee.

Copyright information for `BJR