Genesis 26

Isakeefa Keeraa máqa máaqai faqa Beeraseeba máqa máaqai faqa máriu úfafa.

Abaraqaammáfa máru aukuanná aandaróo firaafá nárufanoo Abaraqaammáfa Isipa máqa máaqai óoqu fínau. Kafáa miná ámaaku Isakeefa máru aukuanná aandaróo nárufanoo Isakeefa Keeraa máqusai Abimeereekána maqúsai finau. Abimeereekáfa Firistia máqannaasa úriqararafa Keeraa máqusai márunnai finau. Isakeefa Keeraa máqusai óonu márufanoo Karaambáiqa maaqí qímasee qímaminoo qinau. Aneé sía Isipa máqa máaqai óoqu fúa. Maaqóo qinée aníara máriannee qúnnaqoo kai mária. Maaqóo kai márinaqa qinée aní faqa márida ámiqi ámiqida dadaaqianáura. Maa maqa maaqána fáqa anísaa ani aruakínáusa fáqa nímianaura. Qinée minára Abaraqaammána ufa qíma afeekaiká másee ámianauroo qíafannana doo aní fáqa qíma afeekaikíqa ámianauranoo. Qinee anísaa ani aruakí kambíqainausa fásaura foorá moómoo ámianaura. Qinée maa maqa maaqána misá nímianaura. Aiqáma máqannaasa anirée maaqí qímasee innaaru qifáranoo. Óo Ánutu anée Isakeena áiku ásauku ámiqi ámiqimma nímaqoonandee ínana maasá fáqa ámiqi ámiqimma qímaqaa. Abaraqaammáfa aní ákoofa qiní sándufa faqa aamúaqira úfa faqa áfaqee márunara qinee aní ámiqi ámiqimma ámaqaanaura. Isakeefa Ánutuna mi ufána iriséenoo eedóo qímaseenoo Keeraa máqusai máridanoo Isipa máqa máaqai sía óoqu finau.

Keeraa máqannaa fásiqauqa miná ánaaqara irámirufanoo Isakeefa qiní qísooki fee qinau. Isakeefa narí ánaaqa Reebeekaa námmarifa óori ámiqirafa márufanoo qiní darusée qini qínaaqa máreefoo qímaseenoo rufía máreenoo qiní qísooki feé qinau.

Isakeefa káqi kaaqóo márinoo moó kári narí ánaaqa Reebeeka námmarina faqa mádaanai óoqu faaqee narísaa narísaa mundíqa márufanoo mi maqannáasa úriqararafa narí máaqaki óoqufaaqee máridanoo qáfanau. Qáfamaseenoo Abimeereekáfa Isakeena áaramáseenoo qinau. Maa anaaseefá aní ánaaqa uqanná máridanoo. Anée nánaree qiní qísooki feé qínanee. Isakeefa qinau. Qiní qínaaqa fee qíanaqa dárifoora miqí qíqa.

10 Abimeereekáfa iriséenoo qinau. Anee maasá náqaa fée máqimaqéenee. Qiní máqannaa moó fánnoo aní ánaaqa sakasée faiqaifaná anee mi ummaarána maasá qímianaiqíni.

11 Miqí qímaseenoo narí máqannaasa aiqáma náarama quqáseenoo maaqí qímasee qíma níminau. Yáfee maa fasiqánee miná ánaaqee mandáikamma nímaqaifaqa qinée kuqá kai miná áruanauránoo.

12 Mi aukuannái Isakeefa nárana úmmaqusoofanoo kambíqafufanoo ámiqimmasee ánoona máfufanoo unakíra áukuana moómoo uqanná unakínau. Karaambáiqa ámiqi amiqimma ámaqasee dadaaqunára miqínau. 13 Karaambáiqa dadaaqufanóo miná aináina rairaáufanoo káaqa aináina faqáafa márinau. 14 Mifa moómoo sipsípa faqa burimakáu faqa aináinira fáiqiuqa faqa márunara Firistia máqannaasa níranaqee márinau. 15 Óoqai Abaraqammáfa káqi máridanoo indufúqoo námmari díkaandausa Firistia máqannaasa aiqáma rafáaqa fíqau.

16 Moó kári Abimeereekáfa Isakeena aiqáma áinaina tia qáfamaséenoo rufía séenoo qímaminau. Doo anée maasá úridaaqarana máriananoo. Anee maasá maqa máaqa quqásee moósaa fua. 17 Isakeefa mi ufána iriséenoo mi maqa maaqána minníseenoo narí úiqaana máaqa Keeraa nóopunduki usakásee miqóo kísaaqasaa márinau.

18 Miqóo óoqu Isakeefa narí ákoona nammári mádikauqa Firistia máqannaa rafáaqa fúqoona paqúrimmaseenoo kafáa indufúseenoo narí ákoofa áuquroo áuquna kaí kaifáa áuquranau.

19 Isakeena aináini marú fásiqausa mi arumúnaki fúka madika indufíufaqá nammári paqúriqau. 20 Paqúri másoofaqa Keeraa máqannaa sipsípasaa rakísi márusa mi nammarína qáfamásee Isakeena sipsípa rakísirausa fáqa rákirarida qíqau. Maa nammarífa maasáindi máridanoo. Miqí qufanóo Isakeefa mi nammari madikána áuqu Tínoorira námmari mádikee qinau. 21 Miqí qímasoofaqa miná aináinira fásiqa namu kafáa moó indufíqau. Keeraa máqannaasa minára fáqa miqí kaí iqau. Isakeefa miná iriséenoo minára fáqa niranaqara námmari fée kaí qinau. 22 Miqí qímaseenoo kafáa quqásee moosáa óonureenoo miqí kaí mínoo moó námmari mádika indufínau. Miqóo minára sía tínoo taanóo rírafa márufanoo mi nammari madikána áuqureenoo nifaaqa quqásee mána mánira námmari mádikee qinau. Maqeé Karaambáiqa fánnoo mána mánirana maasá qímifaqa máridaqa maaqóo aiqáma áinaina másaananoo rairaáiannoo.

23 Doo miqóo máriufanóo miqóo minní séenoo Beeraseeba máqa máaqai fínau. 24 Miqóo márufanoo moó éendaki akooqóo Karaambáiqa maaqí qímasee qímaminau. Qinée aní ákoona Abaraqaammána Ánutusa máridaqa. Sía anee rufía rufíaqia. Qinée aní fáqa nídaqa. Qeeqá aináinira fásiqa Abaraqaammána faqa qíma afeekaikíafannanara iriséeqa aní ámiqi ámiqi ianáura anísaa ani aruakínausa moómoo kambíqeefaranoo.

25 Isakeefa Karaambáiqa mi ufána iriséenoo óoninnai qaindá áuquseenoo Karaambáiqa aandáù tatúfirana minásaa suqá amiséenoo innaaru qinau. Miqóo Isakeeefa narí úiqaana máqa burimakáu apatannóo usakáseenoo márinau. Minakí máridanoo narí aináinira fásiqauqa niiqoofaqá moó námmari mádika indufíqau.

Isakeesa Abimeereekása eedóo qímasee moodáanakiku úfafa.

26 Abimeereekáfa Keeraa máqa máaqaindari Ausafatana narí irirana ámimaru fasiqána faqa narí sundiauqa úriqararana Pikoorana faqa Isakeena qáfararee qímasee Beeraseeba máqusai ániqau.

27 Aniroofanóo Isakeefa irámirinoo qinau. Náqi fée qifaqée qiníara níkooqoofaqa diiqámasoosa márunnannai kafáa ánidanee. 28 Miqí qufanóo Abimeereekáfa fáqa miná faqa ánusa qiqau. Karaambáiqa aní faqa márinara maqee maasá íridaqa. Ani fáqa maasá faqa qámbaana kúqaa qíma afeekaikírafa márianifeera íridaqa. 29 Maasá aníara qíma afeekaikámmasee sía maasá mandáikamma qímaqaannee qídaqa. Maasá sía aní mandáikamma ámaqaafannandee ínana maasá faqa sía mandáikamma qímaqaa. Maasá aní ámiqi ámiqimmá áisaafanana anee asooáranaki finau. Maqee akooqóo uqanná Karaambáiqa fánnoo aní ámiqi ámiqimma ámaqaidanoo.

30 Miqí qímasoofanóo Isakeefa qoomáqa deedaqinau. Deedaqammásoofaqa misa nárana námaseeqa faiqaqau. 31 Kanánaana fíndi fufaqa narí qímami narí qímamimma afeekaíkámasee firaa ufannái qíma afeekaikamma rafáaqafiqau. Miqímmaseenoo Isakeefa nímandara úfa qímasoofaqa áqoondi kámmasee quqásee fiqau. 32 Doo mi faasaanná Isakeena aináinira fásiqa námu nammári mádika indufú qoonáki nammári paqúrimmásee Isakeena qímamiqá qiqau. Dóo maasa nammári páquriqa. 33 Miqí qímasee qímamufanoo Isakeefa mi nammari madikánara qíma afeekaikíra mádikee qinau. Miqí qimaseenoo nárì ufakíqari Beeráseeba máqusa fee qímasee áuqu ranau.

Eesáufa ánaamuru ánaaseeqara mároo ufafa.

34 Isakeena faiqi indaarúqaafa miná áuqu Eesáufa márinau. Mifá qaara fasiqa áiku ásauku taikásee 40 áukuana maraséenoo Qeetaa máqannaa ánaaseeqara máranau. Moo ánaasee áuqu Yuditi námmarina Beerina áraamuna máranau. Moó ánaasee áuqu Baseemata námmarina Eeroona áramuna máranau. 35 Miqandá nári nínaakuquqara Isakeesa Reebeeka námmarisa sukáqara óosana nímufaqa níkooqanau.

Copyright information for `BJR