Genesis 35

Ánutufa Beeteera máqusaki Yakooboona ámiqira áfaaqooqa áminau.

Mi fasannái Ánutufa Yakooboona qímaminoo qinau. Anée doo fíndi fínana Beeteera máqa máaqaki óonu mária. Anée aneenná áfasaana Eesáunara rufíasee sandóonaqa aní áfusaa kooroo íafanna Anutusa tatúfirana suqáqimira qáinda miqóo óonuree áuqua.

Yakooboofa iriséenoo narí áiku ásauku faqa narí fáqa márusa faqa qímanníminoo qinau. Moó máqannaasa únnaqira ánutusa uaqéeianáuqa mara áquaqa. Mara áquseeqa ínneeqa nífaaqa ánukamásee ámiqira qámunna afisúaqa. Maasá maaqóoqari quqásee Beeteera máqa máaqai óonureeqa qiní ummaara áukuana dadaaqí mári Ánutuna qinée aiqáma átinai núnanoo qiní faqa mári Anutuna tatúfirana suqára qáinda áuquanauranoo. Miqí qímasoofaqa misá aiqámausa iriséeqa náriqa moósaaqaraa únnaqira ánutusa máraqa nuná faqa náaqooki quqée máru fidinaanúna faqa Yakooboona ámufanoo umáreenoo Seekeemma máqusaki arookása aaqá maqá indufúsee minakí ákundanau. Ákundamáseenoo Yakooboofa faqa nari faiqi námu faqa doo quqásee fufanóo firaa rufiarafa mi saqánna máru maqusáusaki máru fasiqáusa rafáaqafúfaqa sía nífaqasee náriqau.

Yakooboofa aiqáma narí faiqi námu faqa fífiufanoo Rusa máqusa kí Kannaana maqa máaqaki óonuranau. Maqee mi maqusána áuqu Beeteera fée qídaqa. Mifa miqóo óonureenoo tatúfirana suqára óoni qáinda áuquseenoo mi maqusánaki Ánutufa uáinaina afaafau réenoo Beeteera fée qinau. Yakooboofa óoqai narí áfasaanara rufíasee sandéenoo miqóo aniroofanóo Ánutufa miqóo miná áfusaa kooroouqóo márunara áuqureenoo Beeteera fée qinau.

Miqí qímasee miqóo márufanoo Reebeeka námmarina aináinira mánaaqa Deebooraa námmarifa kuqufufaqa arookása ámeemaanai súani afu ataaqée qáannai Beeteera máqusa dínni átinai ákundaqau. Ákundamásee mi maqusána áuqureenoo ikíraqara sáqari fée qiqau.

Yakooboofa Meesoopootamia máqa máaqaindari óonu randée áni márufanoo Ánutufa kaifáa miná áfunni kooroommáfufanoo ámiqira áfaaqooqa qímamaqanau. 10 Miqímmáseenoo Ánutufa qímaminau. Aní áuqu Yakooboofa máridanoo, maqee maaqóoqari óosana arasée Isaraeeráfa márinnaranoo. Miqí qímaseenoo Ánutufa miná áuqureenoo Isaraeeránee qinau.

11 Miqí qímaseenoo Ánutufa kafáa Yakooboona maaqí qímasee qímamínau. Qinée aiqáma áfeeka faqáa Ánutusa máridaqa qímamidaqa. Anee moómoo fáiqi fáqaafa mária. Akaqá máqannaasa aní áiku ásaukukiqari márifaranoo. Anee karaambáiqauqa nínaakufa márinnaranoo. 12 Qinée Abaraqaammána fáqa Isakeena fáqa nímiafánna máqa máaqana aní fáqa aní áiku ásauku kásooqaqee kambíqáinausa faqa nímianaura. 13 Ánutufa miqí qímaseenoo Yakooboona qímamiséenóo doo quqáseenoo finau.

14 Yakooboofa mi maqusána Ánutufa qímamuqoo miqóo óoni marasée dáaqoo áuqaanífee qímaseenoo rakíqaseenoo úainna námmari qumáreenoo mi oonína adiá ámaqaseenoo oorifa fádameena faqa adíanau. 15 Miqímasee mi maqusána áuqu Beeteera fée qinau.

Ráseera námmarifa eeraqánu ufafa.

16 Yakooboofa narí faiqi námu faqa Beeteera máqusa quqásee Eefarataa máqusai fuanée qímasee aanái fímarufanoo Raseera námmarina faiqi máqarafa árinau. Árufanoo firaaqóo uqanna aupúranau. 17 Raseera námmarina áidafirafa káaqa mandáika uqanná ufanóo miná dadaaqí marú ánaaseefa qinau. Raseera sía rufiaa, moó ákoonaiqi máqaananoo. 18 Maqaséenoo Ráseera námmarifa doo kúqiraridanoo áannà taikée márufanoo mi faiqína áuqureenoo Beenooni feé qinau. Miná ákoofa áuqu réenoo Beensaminná fee qinau.

19 Ráseera námmarifa kuqufufaqá Eefarataa máqusai fímaru aannána áfainni ákundaqau. Maqee miqóo Eefarataa máqusara Beeteereeqeemma máqusa fee qídaqa. 20 Yakooboofa áaqoo auqaanifeera óoni miqóo rakíqanau. Maqee káqi mi oonífa Raseera námmarina mádika máriuqoo máridanoo mi madikánara koorooídanoo.

21 Miqóoqari Isaraeeráfa fíndifinoo moó máqa máaqai Eedeera kísaaqa óoni máaqa usakáqoona dínni átinni narí úiqaana máaqa usakánau.

Yakooboona faiqi námu núqu.

(1Stori 2:1-2)

22 Isaraeerafa mi maqa maaqánaki márufanoo Reeubeennáfa narí ákoona ánaaqa Biriqaa námmarina narí aináinira mánaaqa maraqooná sakasée faiqanau. Isaraeerafa mi ufána írufanoo árana qanau.

Isaraeerana faiqi námu qísauku qára taikásee qíkunni óoqu qaara marasée 12 máriqau.
23 Reeaa námmarina faiqi námu maaqímmiqa máriqau. Reeubeennáfa indaarúqaafa Yakooboona óoqa faiqi márinau. Miná ánaaqianaafa Simeeoonáfa faqa Réefifa faqa Yúdafa faqa Isakaarafa faqa Seeburunafa faqa máriqau. 24 Ráseera námmarina faiqi námu Yóoseefaasa Beensaminnása máriqau. 25 Raseera námmarina aináinira mánaaqa Biriqaa námmarina faiqi námu Dannaafa faqa Napatarifa faqa máriqau. 26 Reeaa námmarina aináinira mánaaqa Siripaa námmarina faiqí námu Kadafa fáqa Aseerafa fáqa máriqau. Mi faiqi namúsa aiqáma Meesoopotamia máqa máaqai kambíqaqau.

Isakeefa kúqu ufafa.

27 Yakooboofa narí ákoofa Isakeefa unnái finau, Mámareena máqusaki Qeebooroona máqusa aaqá Abaraqaammáfa faqa Isakeefa faqa máriuqoo finau. 28 Isakeefa 180 áukuana máranau. 29 Maraséenoo kuqufufaqá miná faiqi qára Eesáusa Yakooboosa ákundaqau.

Copyright information for `BJR