Genesis 36

Eesáuna áiku ásauku núqu.

(1Stori 1:34-37)

Eesáuna áiku ásauku márusa maaqímmiqa máriqau. Miná moó áuqa Eedoomma fée qímariqau.

Eesáufa Kannaana máqannaa ánaaseeuqa máranau. Indaarú mároo anaaseená áuqu Adaa námmarifa márinau. Mifá Qeeta máqannaa fásiqa Eeroona áraamuna máranau. Miná ánaaqiana mároo anaaseená áuqu Ooqooribammaa námmarifa máranau. Mifá Qifita máqannaa fásiqa Sibeeoona ámaaku Annaana námarina áraamuna máranau. Miná ánaaqianna mároo anaaseena áuqu Baseemata námmarifa márinau. Mifá Isamaeerana áraamuna Neebaiootana ásookifa márinau.

Eesáuna indaarúqaa ánaasee Adaa námmarifa faiqì Eerifasana máqanau. Moó ánaasee Baseemata námmarifa Reeueerána máqanau. Moó ánaasee áuqu Ooqooribammaa námmarifa Yeeusana fáqa Yaramana fáqa Kooraana fáqa máqanau. Eesáuna mi faiqì namúsa miqímmasee Kannaana máqasaa kambíaqau.

Eesáufa narí ánaaqmaaka faqa narí faiqi námu faqa narí áraamuqmáaka faqa aiqáma miná máaqaki máriusa faqa aiqáma narí aandáuqa faqa aiqáma narí qumíasana Kannaana maqúsai máridanoo maraqooná aiqáma mara maréenoo Yakooboofa máruqoo qári níanasaa moó máqa máaqai finau. Eesáufa faqa Yakooboofa faqa máru maqáfa sía amana misá dadaaqíaqaa qufaqá Eesáufa quqásee moósaa finau. Misá káaqa moómoo áandau áinaina márufaqa minára sía amana moodáanaki máriqau. Eesaúfa Eedoomma máqa máaqakina ámuaqu námusaa márinau.

Eesáuna áiku ásauku maaqímmiqa máriqau. Misá Eedoomma máqannaasa nínaakusa márinau.

10 Eesáuna ánaaqa Adaa námmarina ámaaku moodáa Eerifasafa márinau. Eerifasafa moodáannai qísauku faiqì máqanau. Teemmanafa fáqa Oommarafa fáqa Seefoofa fáqa Katammafa fáqa Keenasafa fáqa máriqau. Moó ánaasee Timinaa námmarinasaa moodáa akoonaiqí Amareekána máqanau. Eesáuna moó ánaasee Baseemata námmarifa akoonaiqí moodáa Reeueerana máqanau. Reeueeráfa qaara fáqa qaara fáqa faiqì akoonaiqí máqanau. Naqatana fáqa Seeraana fáqa Sammaana fáqa Misaana fáqa máqanau. 14 Eesáuna moó ánaasee Ooqooribammaa námmarifa Anaana áraamuna márinau. Anaafa Sibeeoona ámaaku márinau. Mi anaaseefá faiqì qaaramoo máqanau. Yeeusana fáqa Yarammana fáqa Kooraana fáqa máqanau.

15 Miqímmasee Eesáunakiqari aruakí kambíqarausa máriqau. Eesáuna óoqa fáiqi Eerifasafá maa maqannáasa nínaakufa márinau. Teemanaa máqannaasa faqa Oomaraa máqannaasa faqa Seefoo máqannaasa faqa Keenasaa máqannaasa faqa Kooraa máqannaasa faqa Katamaa máqannaasa faqa Amareeka máqannaasa faqa nínaakufa márinau. Misa aiqámausa Eesáuna ánaaqa Adaa námmarinakiqari kambíqárausa máriqau. 17 Eesáuna ámaaku Reeueerafa maaqímmasee máqannaasá nínaakufa márinau. Naqataa máqannaasa faqa Seeraa máqannaasa faqa Sammaa máqannaasa faqa Misaa máqannaasa faqa nínaakufa márinau. Aiqáma misáuqa Eesáuna ánaaqa Baseemata námmarinasáaqari kambíqarausa máriqau. 18 Kaifaa maa maqannaasá Eesáuna ánaaqa Ooqooribamma námmarina áraamuna Annaa námmarinasáaqari kambíqaqau. Yeeusa máqannaasa faqa Yaramma máqannaasa faqa Kooraa máqannaasa faqa máriqau. 19 Aiqáma mi maqannáasa Eesáunakiqari kambíaqa máriqau.

Seeirana áiku ásauku núqu.

(1 Stori 1:38-42)

20 Eedoomma máqannaasa miqóo máridaqa rainásee qaara maqannaasaikámmiqa máriqau. Misá nínaakufa Seirafa Qoora máqannaafa márufaqa minásaa aruakí maaqímmásee kambíaqau. Rootanafa fáqa Soobarafa fáqa Sibeeoonafa fáqa Annaafa fáqa Disoonafa fáqa Eeseerafa fáqa Disanafa fáqa minamúsa Eedoomma máqannaasa nínaakusa máriqau. 22 Rootanafa Qoorina óosana faqa Qeemmana óosana faqa nínaakufa márinau. (Rootanana áuna Timinaa námmarifa márianau.) 23 Soobarafa Arafana óosana faqa Manaqatana óosana faqa Eebarana óosana fáqa Seefoona óosana fáqa Oonamana óosana fáqa nínaakufa máriqau. 24 Sibeeoonnáfa ákoonaiqí qaaraqánda máqanau. Miqandá núqu Aíaafa fáqa Anaafa fáqa máriqau. (Anaafa narí ákoona Sibeeoonana doonkíuqa maréenoo ándanda naaqéera káasau máqa máaqaki múnusoofaqa néemarufanoo rakísidanoo idá qéemaru nammarífa maqákiqari ururée maruna paqúrinau.) 25 Anaafa Disoona faqa miná áuna Ooqooriba námmarina faqa níkoofa márinau. Disoonafa Qeemadana óosana fáqa Eesabana óosana fáqa Itarana óosana fáqa Keerana óosana fáqa nínaakufa márinau. 27 Eeseerafa Biriqana óosana fáqa Saafana óosana fáqa Akana óosana fáqa nínaakufa márinau. 28 Disanafa Usana óosana fáqa Arana óosana fáqa nínaakufa márinau. 29 Maaqímmasee Qooranasáaqari kambíqoo máqannaasa Eedoomma máqa máaqaki máriqau. Rootanana máqannaa faqa Soobara máqannaa faqa Sibeeoona máqannaa faqa Annaa máqannaa faqa Disoona máqannaa faqa Eeseera máqannaa faqa Disana máqannaa faqa máriqau.

Eedooma máqannaa káraambaiqa núqu.

(1 Stori 1:43-54)

31 Isaraee máqannaa karaambáiqa sía máru kámuqoo maa fasiqáusa Eedoomma máqa máaqaki karaambáiqauqa máriqau. 32 Eedoomma máqannaasa indaarú rakísi nímaqoo karaambaiqána áuqu Beerafa márinau. Beeoorana ámaaku márinau. Mifa Dinabaa máqusanaasa karaambáiqa márinau. 33 Beerafa kúqufanoo Seeraana ámaaku Yoobabafa karaambáiqa márinau. Mifá Boosaraa máqusanaafa márinau. 34 Yoobabafa kúqufanoo Qusamafa Teemana máqa máaqakinaafa karaambáiqáikinau. 35 Qusamafa kuqufufanóo Beedadana ámaaku Adadáfa karaambáiqaikinau. Mifá Midianna máqannaasa Mooaba máqa máaqaki náru nífaqaaqa máseenoo Adadáfa Afitaa máqusaki karaambáiqa márinau. 36 Adadáfa kuqufufanóo Samarafa karaambáiqaikinau. Mifá Masareekaa máqusakínaafa márinau. 37 Samarafa kuqufufanóo Saurafa Reeqooboota máqusakiqari Eeufarateesa námmari adeedí márufa karaambáiqaikinau. 38 Saurafa kuqufufanóo miqóoqari Akaboonana ámaaku Baaraqanafa karaambáiqa márinau. 39 Baaraqanafa kuqufufanóo Qadarafa karaambáiqaikinau. Mifa Pau máqusanaasa karaambáiqa márinau. Miná ánaaqa áuqu Meeqeetabeera námmarifa Maatareeda námmarina áraamuna márinau. Maatareeda námmarifa Meesaqabana ánaiqi márinau.

40 Eesáufa Eedoomma máqa máaqakina máru maqusáusa kínaasa nínaakufa márinau. Timina máqannaasa fáqa Arafaa máqannaasa fáqa Yeeteeta máqannaasa fáqa Ooqooribammaa máqannaasa fáqa Eeraa máqannaasa fáqa Pinoona máqannaasa fáqa Keenasa máqannaasa fáqa Teemana máqannaasa fáqa Mibasara máqannaasa fáqa Makadieera máqannaasa fáqa Iramma máqannaasa faqa nínaakufa máriqau. Misá máru maqusáusa náriqa nínaakusa núqu nifaafaú rámaqoofaqa márinau.

Copyright information for `BJR