Genesis 42

Yóoseefaana áfasausamara nárana feefaurírara Isipa máqusai óoqu fú ufafa.

Yakooboofa Isipa máqa máaqai nárana moómoo márunara narí faiqi námu qímanniminóo qinau. Ínnee náqaa fée ifaqée nárana minní óoqu máraaqaana máridee. Isipa máqa máaqai nárana máridanoo mifoo qiafaqá íriqa. Miqóo óoqureeqa akaqá nárana feefaurúmma máree múrusaifaqa námasee sía kúqua.

Miqí qufaqa Yóoseefaana áfasausa mára moó ánaasee faiqi námu qísauku qára taikásee márusa nárana feefaurírara Isipa máqa máaqai óoqu fíqau. Yakooboofa Yóoseefaana ákaqa uqanná Beensaminná sía aiqanáu. Moó áinaina miná afaaqaí kambíqaandoo qímasee rufíasee sía aiqanáu. Aandaróo firaafá Kannaa máqa máaqaki nári marúnara Yakooboona faiqi námu faqa moómoosa faqa nárana feefaurírara óoqu fiqau.

Yóoseefaafa Isipa máqa máaqakinaasa úriqararafa máridanoo aiqáma máqa máaqakinaasa feefauríaqee qímasee quqáqoofaqa feefaurí maríqau. Yóoseefaana áfasausa mára óoquree Yóoseena oorinni nóorindari maqásaa kummáraqau. Yóoseefaafa narí áfasausa mára nóori níndafoofanóo Yóoseefaana írirafa kambíqánau. Kambí qoofanóo sía misára íridanoora foorá áranaiqi irámirinoo qinau. Ínnee yáindarifee ánidee. Qufaqá misá qiqau. Maasa Kannaana máqusaindari nárana feefau rírara qúmidaqa.

Miqí qufanóo Yóoseefaafa misára íri márufaqa miná áfasausa mára minára sía íri maríqau. Yóoseefaana írirafa kambíqa fufanóo mifa óoqai narí faiqì sáa qaínunara óonu máfi írinau. Ínnee nipuráraa fásiqauqa máriafaqa níndafaida. Ínnee maí qumurée maasá aandaróo dárífaqa ummooqukída mandáiki márunausa qumu qíqafararee qímasee qúmuafanoo.

10 Miqí qufaqá misá maaqí qímasee narí qímamiqau. Óo úriqararafa sía maasa miqíanaura. Maasa aní aináinira fáiqiara foorá nárana feefaurírara qúmidaqa. 11 Maasá moodáa fásiqa faiqì námu kaí máridaqa. Maasá kúqaa ufá kài qímarunausa máridaqa. Úriqararafa maasa sía nipuráraa fásiqau máridaqau.

12 Miqí qímasoofanóo Yóoseefaafa náriqa qíma niminoo qinau. Ínnee únna qímariafanoo. Maasá maqa máaqa mandáikinoo sía afeekaíkinoo márina qáfarara qúmuafanoo.

13 Misá mi ufána iriséeqa kafáa narí qímamiqa qiqau. Úriqararafa, maasa aiqáma qísaukuqara taikásee qíkunni óoqu qaara marasée 12 máridaqa. Kannaa máqa máaqaki moodáa fásiqa faiqì námu máriafannanakíqari moodáafa kúqinau. Maasá nínaaqiannaafa maasá níkoona faqa maqúsai káqi máridanoo.

14 Yóoseefaafa miná iríseenoo kafáa qíma níminoo qinau. Doó qinée qídaqa, ínnee nipuráraa fásiqauqa máriafanoo. 15 Qinée maaqímmasee ínni nimanammásee qáfaanaura. Qinée Fáraoona áuqusaa ínni qíma nímidaqa sía ínnee óoru fifáranoo maaqóo márifanoo ínni níkaqa qumuráinaqa óorufifaránoo. 16 Ínnikiqari moó fánnoo óoru ínneeqa níkaqa áfiqee qúmuaqa. Ínnee akaqáusa sundíauqa faqa márifaqa ínnisaa rakísi márifaqa maasá ínnee qiá úfana qímasee qáfamasaana óorufifaranoo. Ínnee únna qífaqa kuqáa Fáraoona áuqusa qímannimidaqa ínnee nipuráraa fásiqa márifaranoo. 17 MIqí qímasee Yóoseefaafa qufaqá misáuqa rumbéeqee karabúsa máqaki quqásoofaqa qaaramoó fáasaana máriqau.

18 Qaaramoó fáasaanasaa marisoofanóo Yóoseefaafa maaqí qímasee qíma níminau. Qinée Ánutunara rufíee márunna fásiqausa máridaqa. Ínnee qini ufa máu fíqa ámiqimmasee márifaranoo. 19 Ínniara kúqaa qíra fásiqauqee qiaqéera ínnikiqari moodáafa ínnee mária karabusánaki márinaqa ínnee akaqáusa nárana feefaurú máqaana múru ínneeqa faiqi ánaasee nímifaqa náaqa. 20 Ínnee óoruree ínneeqa níkaqa ínaaqianaana áfiqeeqa qúmuaqa. Qumu ráifaqa qinée ínniara kúqaa úfa kai qímariasee qímasee sía kuqá náruanaura. Miqí qufaqá misa aiqámausa miná ufara eedóo qiqau.

21 Eedóo qímasee narí qímami narí qímami qiqáu. Ínnisaimbaqa kúqaa qeeqá qíkaqa mandáikamma ámaqa qiafana. Mifa firaa ummaaraki máridanoo dadaaqiaqée qímarufaqa ínnisaimbaqa sía íriqiafana. Minára maasa maqee maa ummaaránaki máridaqa.

22 Reeubeenáfa misá ufa iriséenoo maaqí qínoo qinau. Qinée qáòo qíafana ínnee sía íriqau. Mifá kúquna ákiiqara maasa maqee ummaará máraidaqa. 23 Yóoseefaafa misá qímaru ufána umeé kaí írimarinau, miqí marúnara misa sía íriqau. Misá Yóoseefaana faqa ufa qianée qímasee qímarufanoo moó fásiqa fánnoo misá ufa quandée márinau. 24 Yóoseefaafa misá ufa iriséenoo quqásee umeenní óonureenoo ikíraqa séenoo óonu randée áninau. Ikí ráqarafa taikóofanoo ufaqírana amanaíkufanoo óonu randée áninau. Aniréenoo misákina Simeeoonnána qumárasee misa nífusaa rumbánau.

Yóoseefaana áfasausa qumumáree Kannaana máqusai óoru fú ufafa.

25 Yooseefaafa narí aináinira faiqiuqa qímannimufaqa nárana miná áfasausamara uqá umbiqáseeqa misa múnnimma kaifáa náriqa uqá adíanai uqárumasee nímiaqa, aanái fída neefándinna nárana faqa nímiaqa qufaqá eedóo qímasee miqímma nímiqau. 26 Miná áfasausa mára feefaurúmmásoo náranna náriqa doonkísaa quqásee máree óoru fíqau.

27 Yóoseefaana áfasausa mára nárana nárì doonkísaa quqásee máree fífii ufaqá eendúfaqa aanái úiqaana arasée faiqárara ímarufanoo miná áfasaafa moofánnoo narí doonkí nárana ámirara narí uqá óoraqasee qáfoofanoo miná munnimma uqá adíanai márufanoo qáfanau. 28 Qáfamasee narí áinaina náaramaseenoo qinau. Ínnee anirée qáfaaqa qiní munnimma kaifáa qiqá qímiafanoo qiní uqáki máridanoo. Miqí qufaqá misa nímuqusa mandáikufaqa rufíaidaqa qiqau. Ánutufa maasá náqaa féemma qímaqeenoo fée maaqínoo fée.

29 Miqí qímasee faiqaqée máriufaqa iáqoo kanánaana nári níkoofa Yakooboofa márunnai Kannaa máqusai óoruree aiqáma mi ainaináusa kambíqoonara qímamiqau. 30 Isipa máqannaa karaambáiqa fánnoo áanoo qíra úfa kaí maasá qíma qímaqeenoo. Mifa maasára ínnee qiní maqa máaqaki nídaqa nipurée máriafanoo fee qímasee rairai qínoo. 31 Miqí qifaqá maasa maaqí qímasee narí qímamiqa. Óo maasa sía nipuráraa fásiqau máridaqau. Maasá kuqaa ufa qímarunausa máridaqa. 32 Maasa moodáa fásiqa faiqi námu qísauku qára taikásee qíkunnooqu qaara marasée 12 máridaqa. Maasá qíkaqa moó fánnoo narí ákoona fáqa Kannaana máqusai máridanoo, moó fánnoo kúqinau.

33 Maasa miqí qímasee qímamiafanóo mifa miná iriséenoo qinoo, qinée maaqí másee ínni nimanída qáfaanauree qinoo. Ínnikiqari moodáafa qiní faqa márinaqa ínnee akaqáusa sakumma aina máree múru faiqì ánaasee nímiaqa. 34 Nimiséeqa nárana taikáinaqa kafáa qúmiqa ínneeqa níkaqa fáqa áfiqee qúmuaqa. Muqusaifaqa qinée miná qáfamáseeqa ínniara kúqaa sía nipuráraa fásiqauqee kúqaa úfakai qímariasee qímaseeqa ínni faiqí idukú nímianaqa ínnee maqee maqee nárana aina feefaurída óoruree qumurée qiqá nuaqee qinoo. Misá miqí qímasee nárì níkoona qímamiqau.

35 Qímamiséeqa nári uqáuqa idukúsee óoraqasee qáfoofanoo aiqámausa munnimma káqi márinau. Misa qáfamasee nári níkoona Yakooboona faqa rufíaqau. 36 Yakooboofa rufíaidanoo maaqí qímasee narí faiqì námu níqinau. Ínnee qiní faiqì námu mandáika máqìmaqée máriafanoo. Yóoseefaafa doo taiká fufaqá, Simeeoonáfa faqa taiká fifaqá kafáa ínnee Beensaminnána faqa áfiqee fíraree qídee. Qinée ummaarakí kaí máridaqa.

37 Reeubeenáfa narí ákoona ufa iriséenoo maaqí qímasee narí ákoona qímaminau. Óo qípoo, qinée Beensaminnásaa rakísianaura. Qinée sía miná áfiqee ururáanana miná ákiiqara qiní qímaaku qára náruà. Anée qiní qísaukukí quqásáinaqa qinée ámiqi másee áfiqaqa níniinaqa áfiqee úruanaura.

38 Miqí qímasoofanóo Yakooboofa qinau. Qiní qímaaku sía uqanna ínni faqa fúannoo. Miná áfasaafa dóo kuqu fufaqá mifá naríaraa máridanoo. Aanái mandáinaina paqúrinaqa qinée maaqírausa asooqá ínni mi ummaaráfa dárinaqa kúquanoora.

Copyright information for `BJR