Genesis 49

Yakooboofa narí áiku ásauku taikára qafaaqooqa qímannimu ufafa.

Yakooboofa narí faiqì námu náaramaséenoo qíma níminau. Ínnee aiqáma maaqóo aniráifaqa kásooaqee ínni kína kambíqaaninna áinainara qíma nimiana íriaqa.

Ínnee qiní Yakooboosa faiqi námu ínnee qiní fíqu fíqu mámbifaqa ínneeqa níkausa qiní Isaraeerasa ufa íriaqa. Reeubeenáfa anée qiní óoqa fáiqi máriananoo.

Anée qiní afeeka indaarúqaafa máriananoo.
Anée aiqáma qiní faiqì námu kíqari úriqararafa káaqa afeekaikí márianafa máriananoo.
Anée nammári áufindee ímarianafa káaqa afeekaikí márianafa máriananoo.
Anée sía úriqarana márinnaranoo.
Anée qiní qaarísaa qiní aináinira ánaasee sakasée faiqáannanara miqínnaranoo.
Simeeoonása Réefisa ínnee qára moodáa fídika máriafanoo.

Ínnee qára ínneeqa rákira dúru sáamunnoo faiqí mandáikamma nímaqaqau.
Qiní írirafa sía misá kukéeqara úfaki ootúpanoo máridanoo.
Qinée sía miqandá ufa suqíranaki márianaura.
Misá nírana qoofaqa faiqí ánaasee narusée miqóoqari nasurídaqa burimakáu ákoonauqa náununu ateekáqau.
Ínniqara áannoo qíranasaa níqirafa máriannoo.
Ínnee káqi fífau nárí márianara minára níqirafa máriannoo.
Isaraée máqa máaqakína ínniqara faiqi námu fúrufaramambuaqa.
Yakooboofa miqandá nifaaqóoqa qímaseenoo quandáfínoo Yúdana afaaqóoqa qinau.

Yúda, aní ákaqaafasaa aní amooqifára.
Anée aneenná namuqáa ninukasáa réenana rafáaqa fínafa máriananoo.
Aní ákoona faiqi námu aní óorinni niqoori sáunu áreefaranoo.
Yúda anée káasau áandaura foorá faiqí nárí márianafa máriananoo.
Anée firaa kaasau ainainá máriana, anée aandáu arusée námasee faiqaqée ínanoo moó fánnoo sía aní áfauriannoo, rufíaannoo.
10 Yúdafa karaambaíqa durú feefa uaqéeiannoo.
Minásaa ani aruakínausa úriqaraqa máridaqa rakísi nímaqeefaranoo.
Mifa úriqarara áuqu marasée rakísi nimaqanoo fífiinoo Siroo máqusaki óonuraannoo.
Miqóo máridanoo aiqáma máqannaasa miná ámeemaanai márifanoo rakísinnimaqaannoo.
miná áiku óosana máridaqa miná ufa máu kai fifáranoo.
11 Mifa narí doonkí timmusa úainna sándasaa rumbéenoo.
Úainnauqakíqari káaqa ámiqiranasaa rumbéenoo.
Mifa narí qamunna fidíka árira úainna anoonakí nammáruqinoo.
12 Mifa úainna néemarifanoo miná áfu fidíkandanda inóo márifanoo mimmí náamma anoona néemarifanoo áfai éekara áridanoo.
13 Miqí qímasee Yúdana qímamiséenoo Seeburunana quandáfi afaaqóoqa qinau.

Seeburuna, anée ooruku námmari áfainni márinaránoo.
Sípauqaindi nammáriara rufíasee aní mandaaqásee márifara.
Aní maqa máaqa óosu Sidoona máqa máaqa áti raqúru áminoo máriannoo.
14 Miqí qímasee Seeburuna qímamiséenoo Yakooboofa quandá fínoo Isakaana afaaqóoqa qinau.

Isakaa anée afeeka doonkiara foorá máfinana nárana úqauqa ámuaaqa faiqaqéeia.

Yóoseefaafa narí ákaqaa fasáauqa áqoondikira úfa níminau.

15 Isakaafa idooára máqusa qáfoofanoo ámiqinoo márufanoo kummárama fufanóo ataufakaáqa firaa ummaara quqásee máranoo nímarinau. Mifa aináinira fáiqiara foorá aináiniannoo.

16 Yakooboofa Isakaana qímamiséenoo quandáfinoo Dannaana afaaqóoqa qinau.

Dannaafa nari máqannaasa úriqararafa máriannoo.
Misa Isaraee máqannaa foorá márifaranoo.
17 Anée ukadiqara foorá aaná áfainni márinanoo qóosa fannoo aatáta fínana áiku raqúraminanoo maqásaa áqufinanoo faiqí minásaa márina afiqú áqusainanoo ánaaqiannaindari áqufuani.
18 Yakooboofa Dannaanara miqí qímaseenoo Ánutunara innaaru qínoo qinau.

Óo Yáawee qinée aní dadaaqíranara áfeesidaa.
19 Miqí qímaseenoo Kadannana afaaqóoqa qinau.

Kada nipuráraa fásiqauqa aní árifaranoo.
Miqífana anée quándaki náriqa nífaqee finnáranoo.
20 Miqí qímaseenoo Yakooboofa Aseeranara qinau.

Aní maqa máaqaki nárana moómoo ámiqirafa kaí máriannoo.
Anée kínna ámi máriandee íra nárana kaí néemarinnaranoo.
21 Napatari anée káasau áandaura fooqáana máridana aneenná áidiranasaa sandána núa.

Anée ámiqira fáiqi moómoo máqeennaranoo.
22 Yóoseefaafa anée irumu miqírafa máridana nammári áfainni kambíqafi aqama moómoo íreennaranoo. 23 Aní namuqáa nimudáanai qímasee nári durú feefannóo aní árirara áfaqeefaranoo. 24 Miqífanoo Yóoseefaana durú fánnoo sía paruparuqíannoo típu kaí qinóo máriannoo. Yakooboona Ánutufa aiqáma áfeeka faqáafa miná afeeka áminanoo miná ásauku fannóo afeekaikíannoo. Mi Anutúfa Isaraee máqannaasa rakísirafa misá afeeka kukeeqara maqusá máridanoo. 25 Aní ákoona Ánutufa aní dadaaqíannoo.

Aiqáma áfeeka faqáa Ánutufa aní ámiqi ámiqiani.
Innaarúnaindaraa áakunnoo aní ámiqi ámiqimma ámaqaannoo.
Maqákiqari ururáinna námmarifa aní ámiqi ámiqirana ámiani.
Aní burimakáu aandáu faqa faiqì ánaaqiuqa faqa ámiqi ámiqimma nímaqaani.
26 Moómoo táatúqeenauqa faqa sákummauqannoo faqa ani ámiqi amiqimma ámaqaani.
Óoqeenaa áaqanasáaqaraa ámiqi ámiqirafa áni ámiqi ámiqiannoo.
Náaruara márira áaqanasaaqaraa ámiqi amiqirafa aní ámiqimma ámaqaani.
Óosana óosana áinaina qinee qúnna ámiqi ámiqirafa aní Yóoseefaanasaa máriannoo. Anée aneenná áfasausa kiqari úriqararafa márinnanasa mi ainaináusa anísaa máriannoo.
27 Miqí qímasee Yóoseefaana qímamisée quandáfinoo Beensaminná qímaminau.

Beensaminna anée káasau fáiniara foorá márinaránoo.
Anée kanánaana faqa eendímarinana faqa aandáu arusée neennáranoo.
28 Dóo miqímásee Yakooboofa narí faiqi námu indaarúqaana sáa óosana araséenoo aiqáma máfi nifaaqóoqa qímasanau. Miqímásoofaqa misa qísauku qára taikásee qíkunooqu qaara marasée óosana faiqi námu Isaraée máqannaa máriqau.

Yakooboofa kuqufufaqá ákundoo ufafa.

29 Yakooboofa nifaaqóoqa qímannimaqaseenoo maaqí qímasee narí faiqi námu qímaníminau. Qinée káqi kaaqóo kúqiqa qeeqá qikeekú qikaakú márianaki óonu ootúpaanaura. Ínnee sía maaqóo qíkundaaqa. Óoqai Abaraqaammáfa níkundara maqá feefaurú máqoofa máridanoo. Qeeta máqannaa Eefaroona máqaki qiní qíkausa níkundoonaki qiní faqa qíkundaaqa. 30 Kannaana máqa máaqaki Makapeera máqusa Mámareena máqusa súani áfu óosana qáanai máridanoo. Abaraqaammáfa Eefaroonafa unnái mi maqána feefaurúmmaseenoo níkundanau. 31 Miqóo misa Abaraqaammána faqa miná ánaaqa Saráqa námmmarina faqa níkundaqau. Minakíkai Isakeena faqa miná ánaaqa Reebeeka námmarina faqa níkundaqau. Qinee minakí ínni nínoona Reeaa námmarina ákundeeqa. 32 Mi maqána faqa minakínaa óoni áamara faqa Qeeta máqannaasa unnái feefauriqia. Qiní minakí qíkundaaqa. 33 Yakooboofa narí faiqì námu qímannimi taikásee áiku raqándaammasee doo kúqinoo narí akeekú akaakú unnái finau.

Copyright information for `BJR