Hebrews 12

Ínnee nífu Yísunasaa mundúsee miqóo kai fuaqa.

Indaarú márusa Ánutuna saqárikiusauqaindi maqee maasá qíqafaidaqara foora máridaqa. Maasá maa-marirána misá nífusaa narí ámani narí ámani iqá máridanoo sandéera foora ídaqa. Maasá indaarúqaasa nífusaa narí ámani narí ámanidaqa sandáidaqa moómoosa nífu qíqafaranara iriséeqa qinée úriqararausaikianée qímasee aiqáma ainaina qumaararaí áinainnara foora maasá mandáinaina ámiqimasee maasá rakísi qumáree marína afaíeeqee maqásaa quqásee dóo óori runúsee dóo óori mundúqaannana kai raqúramisée dóo miqóo kai sandá máqaraasámmasee fúa.

Óosana árooqooqari fífi ínaqa maasá saqárikirafa Yísufa kai máridanoo minásaa kai nífu mundúsee fúa. Yísufa maa-maqánasaa máridanoo aunírira saqarisaa árirara qufanoo sía rufíasee minnísanau. Sía uqanna minnísanau. Kásooqaqee kúqiranakiqari fíndifi innaarúnai ququsaki Ánutuna aaqá márianinnanara iriséenoo mi-asasiránra iriséenoo aunírira saqarisaa kúqiranara asauríranara síamma írinau fífau ainainee qímasee káqi finau. Dóo minára maqee Ánutufa máriqoo miná aaqá ásaukuqannai óoqumarifi máridanoo.

Dóo maasá Yísuna aupúraranara íriaqa. Moómoo mandá fasiqa anaasee Yísunara fídiaqaa ímarufanoo sía kaukaata qinau káqi mi-umaarána mara máree fímarinau. Maasá mi-oosannára iriséeqa sía nifaaqa kudoosaápamásee Yísuna aanái ubeekáranara minnísaaqa. Mandáinaina fannoo maasá maqee maqee dárimarifaqa miná faqa quándaki rákuaqaammidaqa. Mi-rakiráfa sía ínni fidíka ruqíeenoo káqi maríafanoo káqi fuaqa, sía minára kudoosaápaaqa. Ánutufa ínni narí faiqi námuara poodúara ufa qímannimúsa aunídee sía fee aunídee. Ánutuna ákaraki minára maaqí qímaseenoo ánoonufa ákara ridanoo.

Qiní qímaaku, Ánutufa ummaara óosana óosanannai
áriara foora aní ínana sía minára rufíaa ámiqimasee íria.
Aní óosana uqafíqaidanoo ámiqiraqoo fúanneera
miqídanoo. Mifá aníara qáoo qínana sía anée minára
kudoosaápaa sía óori runúa.
Karaambáiqa fannoo miná ámuqusi márisa kai
nárídanoora foora ídanoo. Naríara qiní faiqi fée qisá kai
nárídanoora foora ídanoo.
Ákarakinaa ufa miqíminoo márifaqa qinée minára maaqí qídaqa.

Aneenná áidafira ummaarara qiní qíkoofa Ánutufa dáríara foo qídanoo fee qía. Aneenná áidafiranara aupúraranannai Ánutunara miná ámaaku dárídanoo fee qía. Aiqáma faiqi níkausa áikannai qumáree nári faiqi námu mandóosana ákiaqara nárídaqa. Aiqámausa nári faiqi namu mandóosana ákiaqara nárídaqa. Ínnee Ánutuna fiqi námu faqa sía árírana máreenana sía miná faiqi márinnaranoo, dapi faiqí márinnaranoo.

Maa-maqánasaa maasá qíkoofa áikannai qumárasee mandóosana ákiaqara dárífaqa maasá minára rufíaidaqa miná aaqá máridaqa. Innaarúnai qíkoofa miqí kai másee dáríara foora ínaqa firaaqóo miná aaqá máridaqa náaru náaru márianaura. 10 Maa-maqánasaaqaraa qíkausa nári íriranannai maasá andeeqá qímaqaidaqa áikannai qumáree dáridaqa. Ánutufa maasá andeeqára óosana máraaqeera óosana óosana ummaarannai maasá dáriara foora ídanoo. Mifá narí andeeqárana náida qímiraree qídanoo maasá dáridanoo. 11 Ánutufa maasá ummaarannái dáriara foo ífaqa maasá sía minára asasídaqa dóori runídaqa dóo maasá miqóo qeeqá mandáinaina ákiaqara dárírana taikásee andeeqásee márirana asooárana máraidaqa asasídaqa.

Óosana óosana naakáparafa faqa aaquqírafa faqa mári úfafa.

12 Ínnee nísauku kudoosaápaifaqa raqándaamásee maríasa nísauku uqusée afeekaíkiaqa. Áiku aqoori qumooqukí maríannana indindí maríannana minnísee mapukúfinana áiku rámaseenana kikíqia. 13 Ínnee andeeqára aatata kai fífanoo áiku árinafa unufúannoo. Unufínana andeeqásee finnáranoo. Anée mandá áatata áfiqee fínanoo anáiku firaaqóo mandáikiannoo. Anée andeeqára qóo áfiqee fínanoo aní áiku áidafimarifa taikáfinanoo andeeqásee anée finnáranoo.

14 Ínnee aiqámausa máriasa námufaqa ámiqimmandee asooáranaki márirana amaniaqa. Ínni máriranakina ámiqirafa andeeqárafa kai máriaqa. Sía miqíqa karaambáiqa sía qáfeefaranoo. 15 Ínnee ámiqimmándee rakísia, ínnee Ánutuna áfaariranaki fuanákiqari quándaki káqinni ubeekee foora. Ínnee ámiqimmandee rakísiaqa sía moó fannoo ínniki saakunánanda ínniki kambíqafinoo aiqámausa sukáqarana nímiani. 16 Ínnee rakísiaqa. Sía ínniki moó fannoo Esáuna aanna raaqa. Mifá andeeqárana minnísee Ánutuna ufa rukíasee moodáa náranannai kai áfasaafa narí qumíasana narí ákaqa dóo áminau. 17 Amiséenoo miqóo kásooqaqee aupúranau. Aupúreenoo narí ákoo finnai aniréenoo afaaqóoqara qufanoo miná ákoofa qinau. Sía, dóo aní ákaqa ámiqa qufanoo Eesáufa ikíráqoofanoo aukunu qúmimarufanoo rándoo rándoo sianoo sía paqúrinau, dóo taikámbinau. Ínnee sía Eesauna aanna raaqa sía andeeqárana minnísaaqa.

18 Maqee áukuana ínnee sía Isaraee máqannaasa naanna ráidaqa. Maa-maqánasaa Sinái áaqana ámeemaanai Ánutuna ufa íriqau. Ínnee innaarúnai mári Sinái áaqanara foora máridaqa Ánutuna áfusaa kikíqíqa máriafanoo. Óoqai Isaraee máqannaasa Sinái áaqana ámeemaanai aniréeqa sía ufa kái nífu qáfoona mi-aaqannásaa idá firaafá qoofaqa qáfoona oonámu námufaqa aakuasáa námufaqa asukuna námufaqa rafáaqafufaqa aiqámausa qáfamaseeqa rufíaqau. 19 Miqúnakina ukeena qunáki faiqí ufa moó íriqau. Íriqa rufíasee qiqau. Maasá sía moo káqikaa ufa írianaura, maasá dáaquqaifaqa rufíeeqa. 20 Mi-ufána qídanoo maaqí qinau. Faiqí moó fannoo fee aandáu fee maa-aaqanná áuqamásaifaqa óonisamu qumáree kuqámma arusaaqa. Misá mi-ufána írufanoo káaqa náaquqoofaqa máparaaíqau. 21 Mooseefa faqa Sinái áaqanasaa kambíqoo ainainna qáfamasoofanoo káaqa áaquqoofanoo áindiri áindirufanoo qinau. Qinée faqa qáfaunanoo káaqa dáaquqeenoo dáindiri reenoo.

22 Mi-aukuanná Isaraee máqannaasa mi-naaquqara ainainná nífu qáfamasoofanoo nifaaqa rámasoofaqa rufíaqau. Maqee ínnee sía miqíranaki ániifaqa ani máridaqa. Ínnee Sioona áaqana uqanna káqi márira Ánutuna maqúsaki ani máriafanoo. Innaarúnai márira Yeerusaree máqusa qangiroo moómoo ándandara foora márianaki ínnee ani máriafanoo. 23 Ínnee Ánutuna óoqa faiqi innaarúnai búkaki ákara rírausa kai káaqa firaaqóo súqimarianaki asasímarianaki ani máriafanoo. Ínnee Ánutufiqóo ari máriafanoo. Mifá aiqámausa ufa irisée andeeqánnisée marífa máridanoo. Andeeqára fasiqa kuqufusá innaarúnai óoruree ánoonáikamámbiqa ínnee misá nimana námufaqa andeeqáranaki asasíranaki ani máriafanoo. 24 óoqai Kainafa narí ákaqa Abeerana árufanoo miná fidíka téeqinau. Abeerana fidíka fannoo Ánutunara qiní fidíka ákiaqara anée qíannee qídanoo. Maqee ínnee Yísuna fidíka Abeerana óoriqararana téeqiraqoo ani máriafanoo. Yísuna fidíka fannoo Ánutunara maasá numóo ákiaqara minníqisaannee qídanoo úriqaranoo máridanoo. Ínnee maqee fúka moodáanaki kíra ufa quqée maríanaki Yísunaki ani máriafanoo.

25 Minára ínnee Yísuna ufa sía sía íriaqa. Ámiqimmandee rakísimaree íriaqa. Óoqai Mooseefa maa-maqánasaaqaraafa qímannimimarufaqa sía íridaqa kúqimariqau. Maqee innaarúnaindaraa fasiqa ufa rukíaanafa anée yáifee finnáree miná áriranakiqari rukíasee náqi fee innáree. 26 Óoqai Mooseefa máru aukuana Ánutufa qufanoo Sinái áaqanasaa maqá kásinau. Ánutufa minára maaqí qímafeekaíkinau. Qinée óoqai maqá kásiafannana, kafáa qinée sía maqá kai kásianaura. Innaarúna faqa kásianauranoo. 27 Miqúnnara maasá maaqí qídaqa íridaqa Ánutufa narí aiqáma ainaina áuqu quqáqoona kafáa aiqáma kásimmáseenoo dóo mara áqu taikáannoo. Sía kásimari ainainafa mifá kai káqi máriannoo.

28 Dóo maasá sía kásira quqúsaki máridaqa minára maasá susúia. Maasá minára quándakiqa Ánutuna áidiranamaú kai narí amooqía. Óori kándamasee rufíaqa rufíaqa qíranannai narí amooqía. 29 Maasá Ánutufa sía fífau ainaina máridanoo. Idá qámataikánnimaqée marífa máridanoo, minára áaqara óosanara rufíaaqa, aní faqa idá qamataikáandoora.

Copyright information for `BJR