Luke 17

Faiqi ánaaqi Yísuna ufamáu fímarina maréeqee káqi rúnna ubeekée maríana mi-ufána.

(Mataioo 18:6-7, 21-22; Mareekoo 9:42)

1Moo kári Yísufa narí faiqi námu maaqí qímasee qímanniminau. Faiqí ánaasee mandóosanaki mara quqánnimaqéefandinausa kúqaa uqanna kambíqeefaranoo mi-manda oosanná uqéerainna fasiqana árirafa firaaqóo uqanna máriifoo qídaqa qimudáoo qídaqa. Ooruku námmariki faiqí rafúsu áqirafa firaa oonisanda rumbáseeqa anukakí usúsee minakí áqirafa káqikaa aupurarafa máriannoo, mi-fasiqáfa qiní ufa írimari káqikaa faiqina áfiqasee mandá áana uqafíqainafa miná árirafa firaafá uqanna máriannoo. 3Minára ínnee ámiqimásee ínneeqa máriranasaa rakísiaqa. Aní ákaqa fannoo mandá óosana márainana anée qáoo qínanoo mifá aundurá quandásee andeeqáraqoo fínana anée miná mandá oosanara sía kafáa áqia. 4Mifá dínni taikásee dínni ani qaaraqánda (7) kari aní mandáikámmamaqásee quándakinoo aníara qiní mandáinaina minnísaannee qínana eedóo qímasee minnísaa.

Maasá anísaa naundurá mundírana afeekaíkiaqa.

5Yísufa niqiqoo fásiqausa minára Yísuna qímamiqa qiqau, óo karaambáiqa maasá daunduránnai anísaa mundírana firaanáikamaqisaa qufanoo karaambáiqa fannoo maaqí qinau. 6Ínnee qinísaa mundírana sía máridanoora foora máridanoo káqikaa ainaina maqána qaqama miqírafa káqikaafa kai márinaqau, ínnee minánnai firaa ainaina áuqini. Ínnee firaa saqari keefáadiara foora aneenná kai rafáuru ákinana ooruku nammáriki áqufi kambíqaannee qífanoo mifá eedóo qímasee miqíni. Ínnee qinísaa mundírana síara foora máridanoo sía amanaíkifáranoo.

Ínnee ínneeqara maasá aináinira faiqi fee qiaqa.

7Yísufa nári miqóo qaraasa óosanara iriséenoo ufa qímannimidanoo qinau, Ínnikiqari moó fannoo miná aináinira fasiqa fannoo aní áfuqai aináiníinoo fee fírimaria aandausaa fee rakísíinanoo fee eendímarinanoo aniráinana anée sía minára káqi káqi anirée aneenná nárana náannee qinnáranoo. 8Maaqí qinnáranoo, anée nárana suqárara afisímaria qamunnana afisúsee qiní nárana suqásainaqa qinée nárana faqa nammári faqa námasaanana anée ínaaqianna suqásee aneennára náa. 9Aní aináinira faiqi fannoo aní ufamau fínana anée sía minára dúfi dúfi qinnáranoo mi-fasiqáfa faqa dúfi dúfi qíra ufara sía randáannoo narí feefaurú saikée qinnáranoo. 10Ínnee faqa miqíkai íqa miná aanna raaqa, aiqáma qinée Yísusa qímannimunna úfana áfaqaqa fí fi̱ íqa máfi taikásee sía qiní dúfi dúfi qíra ufara randáaqa, maaqí qiaqa maasá fífau aináinira fasiqauqa máridaqa feefaurú márarara foora aináiní marúnausa máridaqa.

Qísaukuqara taikásee (10) károora nárí márusa ufa.

11Yísufa Yeerusaree máqusai firara Kariree máqa maaqa dínni márufanoo Samaria máqa maaqa dínni márufanoo Yísufa qámbaanai fídanoo moo máqusaki fíraree qímasai fímarufanoo karoora nárimaru fasiqausa qísaukuqara taikásee (10) károora nárí maríasa naannaréeqa náadumasaqa kíkiqammafiqa namméera qímasee Yísuna qímamiqa qiqau, óo Yísu maasá úriqararafa anée maasára ámudaqaani.

14Yísufa misá níqafamásee qímanniminau, ínnee amaana máaqaki Ánutuna aanáiqiki maríasa ínneeqa nifaaqa óoruree uqannífiqaifaqa ínni nifaaqa aiquqummáseenoo ínniara ánukarausee qifáranoo, miqí qínaqa ínnee aiqámausa nífusaa ánukaqa máridee qifáranoo. Miqí qufaqa misá eedóo qímasee aanái fímarufanoo misá karoora taikáfufaqa náriqa nifaaqa qáfamaseeqa fufanoo moodáafa quándaki firaaqóo Ánutunara dúfi dúfi qímammaree aniréenoo Yísuna áikuki maqásaa áqufufanoo Yísunara dúfi dúfi qímamaqánau, mi-fasiqáfa Yuda máqannaa namuqáa, Samaria máqannaa márinau. 17Yísufa mi-fasiqána asasírana iriséenoo miqóo márusa qímanniminau. Qísaukuqara fasiqa karoora nárí marísa rukánniseeqa, dínni taikásee dínni ani qaara faqa qaara faqa marasée fasiqauqa yái fee fíaa, sía fee misá faqa anirée Ánutunara dúfi dúfi qifáree sía Yuda máqannaasa ánia Samaria máqannaafá kai anirée dúfi dúfi qídanoo. 19Miqí qímasee Yísufa mi-fasiqána qímaminau, dóo fíndifi fúa, anée qiní saqárikiannanannai kai ámiqiananoo.

Ánutuna ququsa sía akooqóo márina.

(Mataioo 24:23-28, 37-41)

20Farisai ámaana ufa qímarusa Yísuna irámiriqa qiqau, Ánutuna quqúsa yáiree fee maqásaa kambíqafinoo faiqí ánaaseesaa Ánutufa rakísiannoo fee qufanoo Yísufa qímanniminau, Ánutuna quqúsa fannoo sía akooqóo ainainara foora kambíqaannoo, sía moó fannoo maaqí qíannoo dóo qáfaa maaqóo kambíqeenoo dóo qáfaa meeqái kambíqeenoo Ánutuna quqúsa fannoo ínni naundurái mári ainainafa máridanoo.

22Miqóo Yísufa narí faiqi námu qímanniminau, kásooqaqee ínnee qinée ánianna fáasaanasaa qáfaaqaa ídaqa sía qáfeefaranoo. 23Akaqáusa qiní quqúsa kambíqaaninnanara maaqí qifáranoo, meerái qáfaa miqóo máridanoo, maamínni qáfaa minní máridanoo misá miqí qífaqa síamma óonu qáfaaqa. 24Qiní quqúsa sía qumeé kambíqaannoo aakuasáa úqinanoo innaarúna aiqáma átinai káaqa qámaquannoo, qinée faiqí nímaaku qúmuanna fáasaana aakuasáa aanna rámasee qúmuanaqa tautúmaki aiqámai dáraaninaqa qíqafeefara. 25Maqee máriasa firaa aupurarana qimisée diqiqéefaranoo. 26Qinée faiqí nímaaku qúmuanna fáasaanafa Nooana áukuanara fooqáafa máriannoo. 27Mi-aukuanná faiqí ánaasee idóo faakóo ídaqa mánaaqa amundáidaqa nárana nammári náidaqa mána mána ímarufanoo Nooafa narí sípa firaanáki kéeqafufanóo nammári fannoo tautúmánnimaqaseenoo faiqí ánaasee aiqáma naru taikánau. 28Qinée qúmuanna fáasaana Rootana áukuanara foora máriannoo, mi-aukuanná faiqí ánaasee aiqámausa sía Rootana ufa íriqau nárana nammári náidaqa makéetidaqa feefaurú narámi narámi ídaqa máaqa usakéeqa súana úmmaqiqa mána mána ídaqa márufanoo Rootafa Soodooma máqusakiqari fíndimaqee sandóofanoo innaarúnaindari idáuru fasafasímarufa qumuréenoo aiqáma náru taikánau. 30Qinée faiqí nímaaku qúmira fáasaana maqásaa fasiqa ánaasee mi-furufara irirána máree márifaqa tautúmasee qúmuanaura.

31Mi-faasaanná akaqáusa náriqa kooqíki máriinausa sía naamukí kéeqafi aináina indáaifaranoo, miqí kaimmásee akaqáusa anaadóonni máriinausa sía maqúsai anirée nári aináina máreefaranoo. 32Rootana ánaaqa fannoo asumu márirannai sandánoo fídanoo óonu kásoo máfinoo quandáfi ánaaqiannai áfu máqaidanoo kúqinau. 33Yáfee moó fannoo narí máriranara ámuqusinafa miná márirafa taikáannoo, yáfee moó fannoo narí márirana minnísainafa miná márirana máraannoo. 34Qinée qímannimidaqa, mi-eendánaki faiqí qaaraqánda moodáanaki faiqaqée márifaqa qinée tautúmasee moó innaarúnai uqéerasee moó minnísaanaura. 35Ánaasee qaaraqánda saná aindi ánee márifanoo tautúmasee moó máreenoo moó minnísaannoo.[ 36Faiqí qaaraqánda anaadóoki márifaqa tautúmasee moó máreenoo moó minnísaannoo.] 37Yísuna faiqi námu miná ufa iriséeqa irámiriqa qiqau, yátinai fee anée qíánna ainainafa kambíqaannoo fee qufanoo Yísufa quandára ufa qímanniminau, aandáu̱ kúqinoo máriqoo kai quqaumu moómoosa minakí úsidaqa.

(Qiní ufa írimariasa yái yái fee máridaqa sía qiníara randéefaranoo. Qinée qúmiqa ínnee márifandinnaqoo irisée akooqóo tautúmasee qumurée ínni uqéeraanaura.)

Copyright information for `BJR