Luke 2

Yísufa kambíqoo ufafa.

(Mataioo 1:18-25)

(Mi-aukuanná Roomma máqannaasa aiqáma ánaamuru rafáaqafusee misá kai máaqanna máaqanna káqikaa kiapausaikámmafi rakísi nímaqee maríqau, aiqáma káqikaa kiapausa úriqarara kiapafa Roomma máqusai máridanoo miqóoqari mifá aiqámai rakísi nímaqee márinau.)

1Mi-aukuanná mi-uriqarara kiapána áuqu Aukustusafa márufaqa miná ásauku ámeemaanai aiqáma ánaamuru máriqau, Aukustusafa narí ásauku ámeemaanai márusara náriqa nikeekú nikaakú maqúsaki suqúfiqa Roomma máqannaa kiapana papiqaki núqu ákararuanée qufaqa miqímmiqau. 2Roomma máqannaasa indaarú núqu mároo kari Kiriniusáfa Siria máqa maaqaki káqikaa kiapafa márinau. 3Aiqáma máqannaasa Aukustusana ufa iriséeqa andeeqásee náriqa nikeekú nikaakú maqúsai núqu máraaqeera súqi maríqau.

4Yooseefaafa óoqeenaa Isaraee máqannaa karaambáiqa Dafidina áti márufa Kariree máqa maaqakiqari káqikaa maqúsa Nasareetee márufa miqóoqari Yudeeaa máqa maaqaki káqikaa máqusa Beetareeqeemma máqusai Dafidifa máriu maqusanaki áuqu máraanifeera óoqu fínau. 5Máriafa Yooseefaana útaaqama amaqarafa ámuaqu uqáfaqa máridanoo Yooseefaana faqa óoqufinau. 6Miqandá óoqu Beetareeqeemma máqusai óoquroofanoo Máriafa innaamunaí fírafa kambíqoofanoo narí óoqa faiqi akoonaiqí maaqímaseenoo máqanau. 7Miqandá Beetareeqeemma máqusai óoquree faiqára máaqara randóosia faiqí ánaasee moómoo suqúfufaqa aiqámaki qumbiqáfunara burimakáu faiqée marú maqana qáfamaseenoo Máriafa narí faiqi minakí máqanau, maqaséenoo suara áruandoo qímaseenoo qamunna kísaaqa anaqíranannai kukúqammeeqeenoo burimakáu dífaaniki faiqámaqanau.

Qangiroouqá sipsípasaa rakísimarusa kooroománnimiqau.

8Mi-eendánaki faiqí akaqáusa maqúsa dínni átinai náriqa sipsípasaa rakísida márufanoo karaambáiqa qangiroo misá máruqoo kooroomáfufanoo karaambáiqa káaqa qárafa qóomara foora misá máruqoo rupannoo ufaqá firaaqóo rufíoofanoo mi-qangiroofá qímanniminoo qinau. 10Sía rufíaaqa, ámiqira fasaasa ufa aiqáma maqa maaqakinaasa firaa asasira ufatia qímannimirara qumidaqa. 11Maqee éendaki, ínni innaarúnai máreefandinnana asumu máraaninafa Ánutuna ásauku mundírafa karaambáiqa fannoo Dafidina máqusaki kambíqeenoo. 12Maaqímasee paqúriqa mifámmifoo qiaqa, burimakáu faiqéemaria maqanaki faiqi ánaaqi miná ánoofa qamunna kísaaqa anaqíranannai kukúqammeeqeenoo burimakáu nárana ámimaru difaaniki faiqáma amaqáqaifanoo ínnee óonuree qáfeefaranoo.

13Miqí qufaqa innaarúnaindaraa qangiroo moómoosa uqanna tautúmasee kooroomáfufaqa Ánutunara asasíra idi ráidaqa maaqí qiqau.

14Innaarúnai sandáaqaindaraa Ánutuna amooqírana ámia, maqásaaqaraasakiqari Ánutufa áidimarísaki naundurá asooárafa misáki máriani.
15Qangiroouqa mi-idína rámaseeqa innaarúnai óorufufaqa sipsípasaa rakísirausa narí qímami narí qímamiqa qiqau, dóo máree Beetareeqeemma máqusai óonuree karaambáiqa fannoo qímannimi ainainara qáfaa, qímasee sandée óonuree Yooseefaana faqa Máriana faqa faiqi ánaaqi burimakáuqa difaaniki faiqaqée marúna faqa paqúriqau, paqúrimasee Yooseefaasa Mariasa qangiroo maa-faiqínara qímannimu úfana qímannimufaqa akaqáusa mi-ufána áti írimarusa írufanoo náaquqanau. 19Máriafa mi-ufána iriséenoo aundurá quqáseenoo minára firaaqóo íridanoo randánau. 20Sipsípasaa rakísirausa anirandée fídaqa náriqa írunara faqa qáfoonara faqa qangiroo ufamáu fíqa paqúrunara faqa asasíra idi raqau.

Yísuna fáinanduqú ufafa.

21Dínni taikásee dínni ani qaaramoó fáasaana áiqaróofaqa Yuda máqannaasa nári fáinanduqira óosana marasée akoonaiqí ánaaqi afaaqa áti aukú áqusee áuqu raqau. Misá Yísuna faqa miqíraree qímasee miqímasee áuqu rararée qiqau, sía káqi áuqu raqau, Máriafa káqi márukamuqoo qangiroo fannoo qímamu áuquna Yísunee qiqau.

Amaana máqaki Yísuna asai néeqa aandáu̱ tatúfunaqau.

22Óoqai Mooseena sándufa akara maaqí qímasee qímarinau. Aiqáma ánaasee faiqi maqasée innaamuna únda táqafufaqa amaana máqai óoruraida Ánutuna aandáu̱ tatúfirana suqá ámiaqee qiqau. Aiqáma óoqa faiqi akoonaiqíuqara faqa karaambáiqa útaaqama amaqásee amaana máqaki múru ámiaqee qinau. 23Máriana afaaqaí innaamuna únda taikáfufanoo Yooseefaasa Máriasa Ánutuna sándufamau fídaqa Ánutuna aandáu̱ tatúfirana sía amanaikífaqa kudi fásiqauqa tatúfirana qaara nakipuruna maramáree Yeerusaree amaana máqaki óoruree Máriana tatúfirana súqamisee mi-karí kai faiqi ánaaqi Ánutuna ámiraree qímasee óoruree kéeqaqau.

25Moo náuraiqi áuqu Simeeoonafa mi-aukuanná Yeerusaree máqusai amaana máqaki aináinímarúfa máridanoo káaqa Ánutuna ufara rímarufa Isaraee máqannaa asumu máraaninnanara áfeesara márinau. 26Ánutuna náaquqara maraquna fannoo miná áakufufanoo qímaminau. Anée karaambáiqa Ánutuna ásauku mundírafa kambíqainana anée qáfamaseenana kúqinnaranoo, sía káqi kúqinnaranoo. 27Moo fáasaana mi-maraqunáfa Simeeoona aakápoofanoo amaana máqaki kéeqanau, mi-karí kai Yooseefaasa Mariasa Yísuna rafúsu maree amaana máqaki kéeqafiqa Mooseena ufamáu fíraree qímasee kéeqaqau. 28Kéeqafufanoo Simeeoonafa aniréenoo mi-faiqína rafúsuseenoo Ánutunara asasíra ufa qínoo qinau.

29Óo karaambáiqa maqee anée qímaqimunna ufafa ánoona kambíqeenoo maqee amaná qinée aní aináinira faiqi márunausa asooáranaki kúquanaura.
30Maqee qiní qífu fannoo maqásaaqaraasa asumu máraaninnana qáfeenoo maasá asumu máraaninnana anée aiqáma maqannaa qáfaaqeera deedaqíannana qiní qífu dóo qáfeenoo.
32Mifá aní maqannaa Isaraee máqannaasa aní aréenarana nímianinafa máridanoo, qóomara foora qéenoo ánaamuru aní aaná uqannífiqaaninafa márifaqa qeeqá qífunnai qafeeqa.
33Yísuna ánaukoo Simeeoona ufa iriséeqa tautíqa narí qáfee narí qáfee iqau. 34Simeeoonafa Yísuna afaaqóoqa qíra ufa qímamiseenoo quándaki miná ánoona Mariana qímaminoo qinau.

Ánutufa maa-faiqi anaaqína narí kambíqaaninna ainaina uqannífiqaanifeera uqéereeqeenoo quqéenoo.
Moómoo Isaraee máqannaasa miná qáfamasee níkooqaifaqa máaniki áqu fifáranoo kaifáa moómoosa miná qáfamasee fíndifíqa asumu márirana máreefaranoo.
Akaqáusa miná qáfamasee níkoo qaifaqa minára áqira ufa qímasaifanoo dóo minánnai nári naunduráindaraa mandá irirana kooroo íannoo.
36Mi-faasaanná ánaasee asooqá moó miná áuqu Anaa námmarifa Yakooboona ámaaku Aseerana átikiqari kambíqarana Fanueerána áraamuna márinau. Mifá mánaaqasaaqari faiqí marasée dínni taikásee dínni ani qaaraqánda marasée aukuana márinoo miná áfaaqi kuqufufanóo miqóoqari aukuana qaara faqa qaara faqa fasiqa arusée moo fásiqa qaara faqa qaara faqa moómoo aukuana adeedaana márinau. Mifá amaana máqakiqari sía ráudee finau, eendáki fáasaana minakí kai máridanoo Ánutuna amooqíra ufa qímamidanoo áarara máridanoo innaaru qímarinau. 38Simeeoonafa Máriana qímamímarúfanoo Anaa námmarifa aniréenoo Yísunara Ánutunai dúfi dúfi qímasee dóo miqóoqari mi-faiqi anaqína Ánutufa asumu márirana nímianinafa ani máridanoo fee qímasee aiqáma Yeerusaree máqannaasaki akaqáusa Ánutuna asumu márirana áfeesimaríasa qímanniminoo nínau.

Nasareetee kaifaa ani máriqau.

39Yooseefaasa Máriasa Yeerusaree amaana máqaki aiqáma Karaambáiqa sándufa taikásee Kariree máqa maaqai nári maqusa Nasareetee máqusai anirandée fiqau. 40Miqóo márufanoo Yísufa innooqéenoo narí nídanoo ámudaani afeekaíkufanoo Ánutuna ámiqi ámiqirafa minásaa márufanoo írirana fíqararafa márinau.

Yísufa amaana máqaki márufaqa randáqau.

41Óoqai Isaraee máqannaasa Isipa máqasaa mandáinainaki márufanoo Ánutufa narí qangiroo moó aqiqoofanoo Isaraee máqannaa áinnaaqareenoo Isipa máqannaa óoqa faiqi aiqáma naru taikánau. Isaraee máqannaasa minára irisée miqóoqari áukuana aukúana áinnaaqarara qoomaqa sakasáidaqa néemariqau. Áukuana áukuana Yísuna ánoofa ákoofauqa Yeerusaree máqusai óoruree áinnaaqarara qoomaqa sakasée néemariqau. 42Yísufa (12) qísaukuqara taikásee qíkunni óoqu qaara marasée aukuana marasoofaqa miná ánaukoo Isaraee máqannaasa óosana márararee qímasee miná faqa áfiqeeqa Yeerusaree máqusai óoru fíqau. 43Misá miqóo óoruree moómoo áfuru faiqáidaqa qoomáqa sakasée néemariqau. Qoomáqa taikáseeqa miqandá Yooseefaasa Máriasa narí aqoónausa faqa Yísunara dóo fíifoo qímasee fíndimaqee náriqa máqusai fiqau. Yísufa Yeerusaree máqusai káqi máriufanoo amaana máqaki kafáa kéeqanau. 44Yísuna ánaukoo moodáa faasaana fímarufanoo eenóofaqa nári áinainaki faqa niqoónausaki faqa Yísunara randée maríqau. 45Randóosia sía márufaqa kafáa anirandée Yeerusaree máqusai randáraree qímasee óoru fíqau.

46Qaara fáasaana miqóo randáqa níniufaqa qaaramoo fáasaana amaana máqaki kéeqafi paqúriqau, mifá Yuda máqannaasa amaana ufa akoofásauqa faqa minakí máridanoo misá ufa iriséenoo quandáfi óosana óosana ufara misásaa irámmiri márinau.

47Írammiri marufaqa miqóo márusa óo irírana fíqararafammifoo qímasee rufíaqau. 48Miná ánaukoo qáfeeqa tautíqa qiqau, maaqandá qímaaku anée nánaree maaqandá mandáikamma qímaqeenanee aní ákoosandiri qímuqusímarifaqa aníara randáqa níniifaqa paqúriqa. 49Yísufa iriséenoo qinau, óo ínneeqara sía fee íridee qinée náqimásee moosáa márianauree sía amana, qinée qeeqá qíkoona máaqaki kai márianausa máridaqa. Ínneeqara minára íriaqaana. 50Miqí qufaqa miqandá sía mi-ufána óosana íriqau.

51Miqóoqari Yísufa narí ánaukoo faqa Nasareetee máqusai óoqu máridanoo narí ánoona ákoona ufa ámeemaanai márufanoo miná ánoofa Máriafa mi-ufáusa aundurái kai íridanoo márinau. 52Yísufa miqóo márufanoo miná írirafa faqa ámudaani faqa innooqée márufanoo Ánutufa faqa faiqí ánaasee faqa Yísunara nídi marínau.

Copyright information for `BJR