Luke 21

Adeedaana ánaasee ataaqána munnimma áqinau.

(Mareekoo 12:41-44)

1Yísufa Yeerusaree firaa amaana maqaki máridanoo níndafoofaqa faiqí ánaasee Ánutuna átaaka munnimma quqée maríqau. Aináina moómoo faqaasa firaa munnimma áqimarufanoo qáfee márufanoo misákiqari adeedaana ánaasee moó fannoo aináina síaifa kudi uqanna márufa aniréenoo idáqarana ataaqána munnimma qaaraqánda káqikaana áqusoofanoo Yísufa qáfamaseenoo narí faiqi námu qímanniminoo qinau, Óo ínnee qáfaaqa, maa-kudi adeedaana anaaseefá aiqámausa úrinnaaqara máseenoo mi-anaaseefá áqinooi. 4Aináina faqaasa nári munnimma moómoo márunakinaana qumáree áqiqa, maa-adeedaana anaaseefá káaqa kudi uqanna márifa narí nárana feerauríra munnimma aiqáma uqanna moodáa márina dóo áqinoo miqínara qinée úrinnaaqaramasee áqinoommifoo qídaqa.

Yeerusaree máqusa fúrufarianinnanara Yísufa qinau.

(Mataioo 24:1-2; Mareekoo 13:1-2)

5Yísufa narí faiqi námu faqa Yeerusaree firaa amaana máaqaki nímarufaqa misá aiqáma ainaina firaa ainaina Ánutuna ámimaru ainainausa faqa ámiqira ooninnai usakáqoona mináuqa qáfaqa nídaqa narí qímami narí qímami qímariqau. 6Miqí qímarufanoo Yísufa qímanniminoo qinau, Ínnee maa-amiqira ainaináusa qáfaidee, moo áukuana aniráinanoo moómoosa aniréeqa maa-oonísa áaku aaku írana aiqáma rapéemmeeqee maqásaa kai áqifaranoo sía moo óoni moonásaa áakinoo maqee márindee ínoo máriannoo, aiqáma maqásaa kaimmáqufuannoo.

Taikáaninna aukuanara Yísufa qímanniminau.

(Mataioo 24:3-14; Mareekoo 13:3-13)

7Miqí qufaqa Yísuna faiqi námu irámmiriqa qiqau, Óo ufasáa rakísirafa yáiree fee mi-ainaináfa kambíqaannoo fee, nána ainainee mi-aukuanná kooroo íra ainaina qáfamasee fee óo mi-ainainná kambíqaannoo fee qianáuree.

Miqí qufanoo Yísufa qímanniminoo qinau. Ínnee ámiqimandee aiquqiaqa, moó fannoo níkaru qíandoo qímasee minásaa rakísiaqa. Moómoosa aniréeqa qinée ásauku mundírausa Yísusee qifáranoo, akaqáusa dóo Ánutuna aukúana ani máriifoo qifáranoo. Ínnee miná irisée sía mi-maú fuaqa. Ínnee firaa rakiranara faqa maqúsa maqa máaqa furufarirana faqa qáfamasee sía minára rufíaaqa sía minára íriaqa sía dóo maqá taikárafa aniréefoo qiaqa, miqíra ainaina mi-oosana oosanáfa náaree kambíqaaninnanara síamma rufíaaqa.
10Moo máqannaasa fíndifi moo máqannaa faqa rákifaranoo, moo káraambaiqa fíndifi moo káraambaiqa faqa rakúannoo maqá kásirafa firaafá moómoo náaquqarafa kambíqaannoo aandaroo áurírana óosana óosana maqá afaaqasása kambíqaannoo náaquqara ainaina faqa maqá taikáaninna ainaina kudifaanara foo asurukíqari kooroo íannoo.

12Misá ínni náaree qiní ufasáara ruúmbeeqee aupúraranaki quqéefaranoo. Misá qiní ufasáara ínni maréeqee firaa úriqararausa nífusaa faqa káqikaa úriqararausa nífusaa faqa quqásaifaqa mi-karí ínni ufa qímannimimari aukuana máriannoo. 14Misá miqífaqa ínnee maaqí qiaqa óo maqee misá faqa ámiqira fasaasa ufa Yísunara qímannimianauree qiaqa. Misá ínni mara máree úriqararausa nífusaa quqásaifaqa sía ínnee minára óonumafi irisée firaaqóo náqi fee qianáu náqi fee qianáu qiaqa. 15Mi-karí qinée qeeqá kai qumeé dadaaqíanaqa ínnee írirana faqaasa ufara foora qímannimifaqa ínni namuqáakiqari moó fannoo sía amana ínni ufa rukíasee qáoo qifara. 16Mi-aukuanná qiní ufasáara ínniqa nínausa níkausee ínniqa níkaqaafasaa fee ínni áti fee ínni níqoondi fee misá ínni unéemaana qímasee maréeqee kúqiranaki quqannimaqéefaranoo. 17Qiníara aiqámausa ínni fídiaqaa mánnimaqéefaranoo. Miqí márifaqa minakí fímarifanoo ínni níkiaqa asausí sía moodáa fannoo kakasíannoo Ánutufa ínni nifaaqasáa faqa rakísianoo. 19Ínnee mi-mandainaináki máridaqa sía áquraranara rufíasee qiní dúqu minnísaaqa, káqi fínnanannai kai ínni márirana afeedifaranoo.

Rákira fasiqauqa Yeerusaree máqusa fuseémásaifaqa áaqana aaqana akareefára.

(Mataioo 24:15-21; Mareekoo 13:14-19)

20Ínnee moo máqannaa rákira fasiqauqa moómoosa aniréeqa Yeerusaree máqusa puseemáfifaqa ínnee írirana maaqí qiaqa óo maqee Yeerusaree máqusa taikárafa aniréenoo fee qímasee Yudeeaa máqa maaqaki máriasa áaqanáaqana akaréeqa sandéefaranoo, máqusai márinausa qáfeeqa quqásee sandéefaranoo, aináinai fínausa sía kafáa maqúsai ánifaranoo, dóo mindári kai sandéefaranoo. 22Ánutuna óoqeenaa tamummaqara fasiqauqa ufa ánoona kambíqaanifeera Ánutufa nárímari aukuana kambíqanoo máridanoo fee qiaqa. 23Mi-aukuanná nímuaqu uqafaqaa anaaseeuqa náaquqaranaki mandáinainaki márifaranoo, sandáranara anúqifaranoo faiqi ánaaqifaqaa anaaseeuqa miqíkaimásee náaquqaranaki kadáapiriranaki márifaranoo. Ánutuna áranaqarafa maa-maqa maaqánaki márianara náaquqarafa aupúrarafa firaaqóo máriannoo. 24Moo máqannaasa sundíauqa aniréeqa maa-maqannáasa aseemannái naruséeqa akaqáusa ruúmbeeqee aiqáma maqa maaqai quqásaifaqa daráanimámbifaqa Ánutunara sía írimariasa anirée Yeerusaree máqusa maqee maqee níkunoo radámuseefaranoo Ánutufa qumeé eedóo qíra aukuana kai miqífaranoo Ánutufa taikáannee qínaqa dóo miqóo taikéefaranoo.

Yísufa narí qúmuanínnanara óosana kooroo ináu.

(Mataioo 24:29-31; Mareekoo 13:24-27)

25Mi-aukuanná súanafusaa faqa quqoona fásau nífusaa faqa maqá taikára ainaina kudifaanna kooroo írafa kooroománnimaqásaanaqa qáfeefaranoo. Mi-aukuanná maqásaa fasiqa ánaasee aiqáma máqannaasa ooruku námmari ufa qíranara faqa firaa nammari ámakauriranara faqa irisée rufíaseeqa maa-maqa maaqána afaaqasása kambíqaaninna aupuraranara faqa áfeesidaqa rufíaqa rufíaqa ídaqa kúquaqaa ímarina márifara. Quqoona fásau máriqoo óoqai mári márirafa fúrufaramámbinoo moo káma̱akínaqa miná qáfaifanoo maqásaa kambíqaaninna mandáinainara áfeesidaqa rufíaqa rufíaqa ídaqa nári nímuqusa kúqifaqa kúqifaranoo. 27Mi-ainaináusa óosana arasée kooroomámbinaqa ínnee fíndifíqa nínuka uqéerasee qáfaaqa ínni innaarúnai asumu márirafa adeedí rámafuannoo. Mi-karí qinée faiqí nímaaku innaarúnaindari asurukí firaa afeeka faqa firaa areenarana faqa kooroomámbi qúmuanaura.

Yísufa narí qúmuaninnanara faafísa kíkiqa úsinau.

(Mataioo 24:32-35; Mareekoo 13:28-31)

29Yísufa mi-ufána qímaseenoo maa-quandara ufána qímanniminau, ínnee faafísa faqa aiqáma saqari faqa ámmuni faqa qáfeeqa óo dóo áukuanai anirée foo qímariafanoo. 31Ínnee miqíkai íqa maa-qimannimuna ainainafa kooroo mámbinaqa maaqí qiaqa, óo Ánutuna innaarúna ququsa adeedí rámafiifoo qiaqa. 32Dóo ínnee maa-ufána faqa íriaqa maaqóo máriasa káqi márifanoo mi-aiqama ainaináusa kambíqeefaranoo. Maqá faqa innaarúna faqa dóo aiqáma taikáfuannoo qiqá dóokinaa ufa sía taikáannoo káqi maríannoo.

Yísufa narí qúmuaninnanara indeé indeeida máriaqee qinau.

34Ínnee minára irisée ínneeqa máriranara rakísiaqa. Ínni aaquqímánnimaqaidaqa. Sía maqee maqee qoomáqamásaida náidaqa sía nammári námasee fúrufariaqa sía maaqóo mária ummaarana faqa minára kai mámmaree fímarifaqa qinée innaarúnaindari qúmira aukuana tautúma nímaqáanafaara. 35Mi-faasaanná maa-maqa maaqána afaaqasása mária fasiqa anaaseesa tautúma nímaqáanaqa ufaanará foora náruanauranoo. 36Ínnee maqee maqee aufarída maridaqa innaaru qímasaida máriaqa. Ínnee ínneeqa afeeka afeekaikámásee qímannimúnna mandainainausaki afeekaikámándee fíqaree qiní faiqí nímaaku qífusaa ámiqimandee kikíqiaqeera innaaru qiaqéera qídaqa. 37Mi-fasannái Yísufa faasaambáasaana firaa amaana maqaki faiqí ánaasee minakí qímannimiiseenoo eenóofanoo rafúdamákufanoo Oorifa áaqanasaa akará máfufanoo miqóo faiqanau. 38Aiqáma kanánaana faiqí ánaasee aiqáma suqúmaree firaa amaana maqaki Yísuna ufa írianee qímasaida kéeqee maríqau.

Copyright information for `BJR