Luke 4

Sadannafa Yísuna amanufá

(Mataioo 4:1-11; Mareekoo 1:12-13)

1Yoohaneefa Yísuna nammáriki túpamasoofanoo fíndifufanoo Ánutuna andeeqára náaquqara maraquna Yísunaki qumbíqafufanoo mi-maraqunáfa Yísuna rarisámeeqeenoo káasau aadana maqa maaqaki quqásoofanoo miqóo áfaannauqa firaafá qaara fasiqa níku nísauku taikásee faasaana Yísunara mandáinainaki áaqaranaki fúanifee qímaseenoo maará maqaséenoo amanamásee qáfoosianoo. 2Qaara fasiqa níku nísauku taikásee faasaana mi-karí Yísufa nárana sía nanau, mi-moomoo faasaanafa áiqaróofanoo Yísuna firaaqóo áararanau.

3Firaaqóo áararoofanoo áfaannauqa firaafá miná qáfamásee Yísuna qímaminoo qinau. Anée kúqaa Ánutuna ámaaku máridana mee aaqá marí oonísara qínaqa féemu kámmafinana náa. 4Yísufa iriséenoo qímaminau, Ánutuna ákarakinaa ufa maaqí qínoo máridanoo faiqí sía nárana kai námasee amana máriannoo. Ánutuna ufamáu fímariafa mifá kai náranara foora máridanoo, qinée sía aní ufamau fíqa óoniara qíananoo féemu kiannoo.

5Miqí qufanoo áfaannauqa firaafa Yísuna uqéeraseenoo maa-maqa maaqánasaaqaraana aiqáma karaambáiqauqa faqa misá quqúsakinaasa faqa dauní uqafíqaseenoo qímaminoo qinau. 6Maa-aiqama afeeka ainainá faqáasa maqásaa faqa misá firaa qumiasana faqa Ánutufa qiní qimiqaifanoo qiníndi máridanoo, qeeqá kai irisée moo fásiqa amaná ámianaura. 7Anée qiní dóorinni aqoori sáunarafi deendeénamafi qiní Ánutusara foora qimooqínaqa maa-aiqama adiafaa ira qumiasaná aiqáma aní ámianaura. 8Yísufa miná ufa iriséenoo kaifáa qímaminoo qinau, Ánutuna ákarakinaa ufa maaqí qídanoo, anée karaambáiqa aneenná Ánutuna kai amooqímasee miná aináina kaimmamaqaa. Minára irisée sía aní ufamáu fuanáura.

9Miqí qufanoo áfaannauqa firaafá kafáa Yísuna qumáreeqeenoo Yeerusaree firaa amaana máqa ataufakai faakána kísaaqa atisaa quqáseenoo qímaminoo qinau, anée Ánutuna ámaaku máridana maaqóoqari rafúsaki meemái maqásaa áqufua sía miná ámaaku máridana sía áqufua. 10Ánutuna ákarakinaa ufa fannoo minára maaqí qídanoo Ánutufa narí qangiroouqa niqiqáinaqa anísaa rakísifaranoo. 11Kafáa moo ákaraki maaqí qídanoo misá nári nísaukunnoo qumáraifana sía óonisaa anée áiku rupáurinanoo áidafuannoo. 12Yísufa qáfeenoo iriséenoo áfaannauqa firaaná qímaminoo qinau, Ánutuna ákarakinaa ufa fannoo minára maaqí qídanoo anée sía karaambáiqa aneenná Ánutuna amanamásee qáfaannee qídanoo. Minára irisée sía maaqóoqari áqufuanaura. 13Áfaannauqa firaafá aiqáma káridanoo Yísuna ákari maqaséenoo, Yísuna máfi quqáseenoo minnáiseenoo dóo finau.

Yísufa Ánutuna ufa qímannimirana óosana áranau.

(Mataioo 4:12-17; Mareekoo 1:14-15)

14Yísufa Kariree máqa maaqai kafáa aniroofanoo Ánutuna náaquqara maraquna fannoo miná faqa afeekaikámasee máridanoo dadaaqunara, miná áufakiana fannoo Kariree máqa maaqaki aiqámai dáraaninau. 15Yísufa misá amaana máqakiaqa maqúsa maqúsa fíqu fíqu inoo nídanoo qímannimímarúfaqa aiqámausa miná amooqí maríqau.

Nasareetee amaana máqaki amaana ufa qímanniminau.

(Mataioo 13:53-58; Mareekoo 6:1-6)

16Yísufa Kariree máqa maaqaki níniufanoo Nasareetee máqusai narí ánaaqisaa máriu maqusanaki óonureenoo Isaraee máqannaasa amaana Sariríqasaa narí óosana maraséenoo amaana máqaki kéeqanau. Kéeqafinoo Ánutuna ufa ásaanariraree qímaseenoo fíndifufaqa misá Ánutuna tamummáqara fasiqa Eesaiaana náuraa ákara ámifanoo airíseenoo maa-ufána paqúrimasee ásaanarinau.

(Óoqai misá papiqa ákara rúmasee qaara aikasáa kukúqa máqoona Yísufa dúku dukumásee minaki maa-ufána paqúrimasee ásaana rinau.)

18Karaambáiqa maraquna fannoo qiní dáakinoo máridanoo,
mifá kudi fasiqauqa ámiqira fasaasa ufa qímannimiannee qímasee ásauku qinísaa mundínau,
rumbáqa maríasa idukúaki fuaqéera qiní diqiqanau,
nífu dimbárausa faqa nífu maqannísaaneera faqa qiní diqiqanau,
moo máqannaasa ani mara moó maqannaasa aupurarana nímimariana minakínaana idukúaneera faqa qiní diqiqanau,
karaambáiqa narí máqannaasa mandáinainakinaasa máraaninna aukuanara qímannimirara qiní diqiqaifaqa ani máridaqa.
20Yísufa mi-ufána ásaana rúmasee papiqa qaara aikannóo kukúqamasee rakísi marú fasiqana amiséenoo ufa qímannimirara qímasee óoqu marínau, mi-amaana maqánaki Nasareetee máqusai márusa aiqámausa nífu Yísuna kai tatáqa fiqau. 21Yísufa maqee ásaana rúmasee qímannimi ufanasáaqaraana qímanniminoo qinau, maa-ufána ákarakinaana ásaana rúmasee qímannimímarúna miná ánoona dóo maqee uqanna kambíqeenoo. 22Misá miná adíafaaira ufausa iriséeqa tautúmasee narí qímami narí qímami qiqau, maafá Yooseefaana ámaaku kai máridanoo fee qímasee níkooqanau.

23Yísufa irisée qímanniminoo qinau, ínnee óoqeenáasa naamúaqira ufa qímaqimiqa maaqí qifáranoo oó tutáqafa anée aneenná aurírana aneenná marasínnanai kai aneenná aurírana taikáa kafáa qiníara maaqí qifáranoo anée Kapeeranaumma máqusai óosana óosana ainaina faiqí sía amanaikí marí ainaina áuqaananara maasá íridaqa maqee aneenná maqúsaki maasá qífusaa mi-ainainná áuqaa. 24Qinée minára maaqí qímasee ínni qímannimidaqa, Ánutuna tamummáqara fasiqauqa sía moó fannoo narí maqúsanaasa nífusaa úriqarara fasiqa máriannoo moo máqusanaasa minára úriqarara fasiqa fee qímasee miná ufa írifaranoo. 25Ínnee qiní ufa íriaqa óoqai Eeriaafa máru aukuana qaaramoo áukuana faqa (6) qísauku dínni taikásee dínni ani moodáa marasée quqoona faqa aakú sía uqanna rufanoo aandaroo firaafá aiqámai nárí márinau, 26Mi-aukuanná Isaraee máqannaa adeedaana ánaasee moómoo márufanoo sía misá dadaaqinau Sidoona máqa maaqaki Sareefata máqusaki máru ánaamuru adeedaana anaaseená kai Ánutufa Eeriaana aqiqoofanoo dadaaqinau, 27Ánutuna tamummáqara fasiqa Eerisaafa máru aukuana narí máqannaasa Isaraee máqa maaqaki károora nárí márusa moómoo máriqau, Eerisaafa sía misá károora taíkannisanau, ánaamurua Siria máqusanaasa úriqararana áuqu Naamana miná károora kai taíka̱maqánau. Ínnee qiníara sía tamummáqara fasiqa fee qímariafanoo qiníara níkooqee máriafanoo qinée faqa miqí kai íqa qeeqá maqúsanaasa ínni sía amana dadaaqianáura.

28Misá Nasareetee máqusai amaana máqaki márusa mi-ufána iriséeqa áanoomasee Yísuna rarisámammaree Nasareetee máru áaqanasaa áfiqeeqa rarisaqá óoruree ámeemai áquaneerufanoo kúquani fee qímasoofanoo Yísufa misá qámbaana káqi fíqareenoo narí saikái finau.

Kapeeranaumma máqusai faiqí aundurákinaa áfaanna aqiqanau.

(Mareekoo 1:21-28)

31Yísufa Kariree máqa maaqaki Kapeeranauma máqusai óoqureenoo Sariríqasaa amaana máqaki faiqí ánaasee Ánutunara naamúaqinau. 32Miná ufa írimariasa miná ufara náaquqanau, mifá narí Ánutufara foora máridanoo qímannimufaqa dóo tautíqa minára nídinau. 33Qímannimi marúfanoo mi-amaana maqánaki faiqí moo káasau afaanna aunduráki márufa Yísuna ufa irisée firaa kari fáaqa rúmasee qímaminoo qinau. 34Óo Yísufa Nasareetee máqusanaafa anée nánaree maasá soodáa qídanee, maasá daru taikáraree ánidanee qinée aníara íridaqa anée Ánutuna náaquqara ufa máree márianafa máriananoo. 35Yísufa iriséenoo amambainá qímaseenoo qinau, anée ufaséenana mi-fasiqána aundurákiqari ráudamaki sée fua, miqí qufanoo mi-afaannáfa aiqámausa nífusaa mi-fasiqána maqásaa máfi áqusee sandéenoo sía aupúrarana áminau. 36Aiqámausa miná qáfeeqa tautúmasee narí qímami narí qímami qíqa qiqau, maa-fasiqána ufa nána ufa fee máridanoo narí Ánutufara foora afeekufannái káasau afaanna qímannimifaqa eedóo kai qímasee ráudee sandáafanoo náaquqaidanoo. 37Miqóoqari mi-ufána múnuqi míniqi ufanóo aiqámai dáraaninau.

Yísufa óosana óosana aurirana andeeqánnisanau.

(Mataioo 8:14-17; Mareekoo 1:29-34)

38Yísufa amaana máqakiqari ráudamaki Simoona máaqaki kéeqanau. (Simoonafa Yísuna ufa írira fasiqa miná faqa nímarufa márinau.) Simoona miná áiraamaku ánaasee aurí marufanoo afaaqa firaaqóo idídímarufaqa minára Yísuna qímamiqau. 39Mifá iriséenoo miná qaarí aaqá óonureenoo mi-auriránara qáoo qufanoo taikóofanoo mi-anaaseefá aaqee fíndifinoo nárana deedaqamásee níminau.

40Súani afu kéeqoofanoo asooáa asooáa ímarufaqa mi-maqusánaasa náriqa níqoondiuqa auríra fasiqa anaaseeuqa máraida mínisee márufanoo Yísufa ásauku aiqámausa nifaaqaí quqásoofanoo aurírafa taikánau. 41Áfaannauqa faqa niqiqée márufaqa moómoosa naunduráindari ráudamaki fáaqana faqa sandáidaqa qiqau, anée Ánutuna ámaaku máriananoo fee qufanoo Yísufa miqóoqari qáoo qínoo sía ufa qiaqée qinau, mi-afaannáusa Yísuna Ánutuna ásauku mundírafa márunara írimarusa márunara, minára mifá misá nimambainá qinau, ínnee ufaséeqa qufaqa misá sandámafiqau.

Yísufa Yudeeaa máqa maaqai qímanniminoo ninau.

(Mareekoo 1:35-39)

42Mi-eendánaki Yísufa faiqée iqáqoofanoo kanánaana mi-maqusánakiqari fíndimaqee faiqí sía márunnai Ánutu finnái innaaru qírara finau, faiqí ánaasee fíndifi minára yái fee fínoo fee qímasee randámaree óonu paqúrimasee sía moosáa fúannee qufanoo Yísufa qímanniminoo qinau. 43Qinée Ánutuna innaarúna ququsakinaa fasaasa ufa sía maaqóo kai qímannimirara, Ánutufa qiníara aiqámai qímannímiannee qímasee diqiqámaqoosa máridaqa. 44Miqí qímaseenoo mifá Yudeeaa máqa maaqai óoqureenoo aiqáma máqusakiaqa fífainidanoo Ánutuna quqúsara qímannimi marínau.

Copyright information for `BJR